Page 11 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 11

Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016                                                                           11

                                                                                       Curaçao

Klein Piscadera leverancier melk

Van een onzer verslaggevers     Het vervallen landhuis laat nog drie dakpunten zien. Mogelijk dat het huis er in het verleden vijf geteld                 dat de plantage in het oosten
                                                                                       niet aan Raphaël grenst, maar
Willemstad - De plantage      heeft.                                            FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD          aan Groot Piscadera, waar nu
Klein Piscadera is, in                                                                            het zogenoemde Klein Hofje is.
tegenstelling tot wat in het    zuiden van het landhuis stonden  neren. Wel herinner ik me schil-  het over een slavenmuur heeft.
middenpagina-artikel van      in mijn jeugd nog een paar     len van de laraha die op een plat- Joubert weet te vertellen dat de-                   Joubert zegt nog over de tekst
afgelopen week gestaan       palmbomen in een dam die er    je bij het landhuis te drogen la-  ze muur geen slavenmuur is,                    in het artikel waarin staat dat het
heeft, wel degelijk van       was. Ten zuiden van het land-   gen. Bij het landhuis stond ver-  maar een muur die zijn grootva-                  landhuis uit drie blokken be-
belang geweest.           huis, dat is ten oosten van waar  der een windmolen die in mijn    der had laten aanleggen. ,,Het                   stond met elk een zadeldak, het
                  neef Gerard van Buurt woonde,   jeugd nog diende om sorghum-    diende als dam om in de regen-                   volgende: ,,Ik heb me laten ver-
  Zo reageert Sidney Joubert    was er ook een hofje. Onder an-  korrels (maishi chikí) te malen.  tijd het regenwater, dat vanaf de                 tellen dat het landhuis oorspron-
(76) op het verschenen verhaal   dere stonden ook daar nog een   In de vakanties hebben mijn ou-   omstreken via de plantage naar                   kelijk uit vijf blokken had be-
waarvan de informatie overigens   paar dadelpalmen en twee ‘kas-   dere broer Elmer en ik ook soms   het binnenwater leidde, tegen te                  staan. Of dat klopt, weet ik niet.
voor een groot deel op internet   hu kashupete-bomen’ dichtbij    ‘geholpen’.”            houden. Zo had je een zoetwa-                   Er zijn wel funderingsresten aan
gevonden is. Joubert: ,,Mijn    een open put, waarin toen nog                     terbassin en werd de verzilting                  de oostkant van het landhuis.”
grootvader Hyacinth Joubert     water zichtbaar was. Ik kan me    In de oorspronkelijke tekst   tegengehouden.”
(overleden in 1940) was vele ja-  geen enkele mangoboom herin-    wordt een verslag weergegeven                                       En dan nog over de archieven.
ren de enige plantagehouder die                    van een groep wandelaars die      Verder wijst De Haseth erop                   De Haseth: ,,De familie die het
melk aan het ziekenhuis bezorg-                                                                        archief van Piscadera heeft, is
de en vele families kregen inder-                   Advertentie                                              niet de familie Van Noord, maar
tijd melk van Klein Piscadera be-                                                                       Gerard van Buurt (de bioloog),
zorgd. Ik herinner me uit mijn       De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Curaçao                              wiens moeder een Joubert was,
jeugd dat de laatste koeien ver-                   is op zoek naar een gedreven                                      een van de dochters van de eige-
kocht werden. Na het overlijden                                                                        naar van Klein Piscadera. Toen
van mijn grootvader was er na-       ADJUNCT-DIRECTEUR dr. ALBERT SCHWEITZER VSBO                                           de plantage in 1969 werd ver-
melijk geen opvolger voor de                                                                         kocht, bleven de oude koopbrie-
plantage, die verder achteruit-                            per 1 augustus 2016                                  ven in de familie en Van Buurt
ging door steeds meer gebrek                                                                         heeft ze in zijn bezit.”
aan grondwater. Later hield     Het dr. Albert Schweitzer College POSITIE                          WAT BIEDEN WIJ?
mijn vader (John Joubert) er al-  VSBO is een VSBO school die zowel                                                      Tot slot de verwarring over de
leen nog geiten, tot de plantage  een onderbouw kent als een     Als adjunct-directeur geeft u samen met de directeur    De VPCO biedt een uitdagende functie    andere namen die het landhuis
verkocht werd in 1969 en een    bovenbouw afdeling. Op het dr.   vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van waarin u met gedreven mensen werkt in    kreeg. De Haseth: ,,Tropenweel-
oom, Edgar Joubert, had er ook   Albert Schweitzer College worden  het onderwijs. U draagt mede zorg voor de ontwikkeling,  een cultureel zeer diverse organisatie. De de is geen historische naam voor
een tijd een steenbrekerij.”    drie onderwijsniveaus aangeboden  invulling en uitvoering van beleid, geeft richting aan de arbeidsvoorwaarden zijn in         het landhuis. Tropenweelde was
                  namelijk TKL, PKL en PBL. De    schoolorganisatie en bewaakt samen met de directeur de   overeenstemming met het ervarings- en    een vrijgezellenhuis, dat aan het
  Over het grondwater legt hij   school kent de sectoren Techniek, kwaliteit van het onderwijs.                opleidingsniveau van de kandidaat.     Waaigat stond. Het Tropenweel-
uit: ,,Het was einde verhaal voor  Administratie & Commercie en                                                       de werd op een gegeven mo-
de landbouw en veeteelt op de    Zorg & Welzijn.          FUNCTIE-EISEN                       INFORMATIE                 ment gesloopt en toen is er van
plantage door het oppompen                                                                          Piscadera ook een vrijgezellen-
van het grondwater uit de 96    Het dr. Albert Schweitzer College x HBO-opleiding tot een 2e graads bevoegdheid in één    Een uitgebreid functieprofiel vindt u op  huis gemaakt onder de naam
deepwell-putten van de Shell die  VSBO heeft een energiek en       van de vakken die op de school worden gedoceerd;    onze website www.vpco.org. Tevens kunt   Tropenweelde.” Van Buurt hier
bij Julianadorp en het gebied ten  enthousiast team en is volop in                                u contact opnemen met de Human       nog over: ,,In de jaren ‘70 werd
oosten van Julianadorp waren    onderwijskundige ontwikkeling   x Minimaal 7 jaar ervaring als docent B of 5 jaar     Resources Manager, mevrouw Royla      een bord dat bij Tropenweelde
geboord.”              met het oog op kwaliteit.       ervaring als docent C;                 Pierre op het nummer +5999 737-8355.    in de stad stond, overgebracht
                                                                                       naar Klein Piscadera. En zo ont-
  Ook Carel de Haseth geeft                      x Kennis van de ontwikkelingen in het Voortgezet                            stond deze legende dat het land-
zijn commentaar op het artikel                       Onderwijs.                                             huis ook Tropenweelde zou heb-
en stelt dat het hofje niet bekend                                                                      ben geheten. Klein Piscadera
stond om zijn mango’s. ,,Het    GEÏNTERESSEERD? Uw motivatie met CV ontvangen wij graag drie weken na het verschijnen van deze advertentie per mail via          heeft overigens wel de naam
hofje van Piscadera stond vooral  hr@vpco.org, ter attentie van de Human Resources Manager van de VPCO, mevrouw Royla Pierre. Een referentiecheck en assessment maken    Weltevreede gehad. In de oude
bekend om zijn dadels. Maar     onderdeel uit van de selectieprocedure.                                                  koopbrieven staat ‘Klein Pisca-
door het oppompen van water                                                                          dera alias Weltevreede’. Het hof-
drong het zeewater naar binnen                                                                        je, of beter gezegd de laatste
en verdween het hofje. Zelf heb                                                                        resten van het hofje zijn afge-
ik dat hofje niet gekend.”                                                                          brand in 1959 of 1960 toen er
                                                                                       een lange periode van extreme
  Joubert vult aan: ,,In mijn                                                                        droogte was en er cactusnaalden
jeugd heb ik in ‘hòfi di pariba’                                                                       van de infrous afgebrand wer-
nog een paar dadelpalmen, ko-                                                                         den met vlammenwerpers om
kospalmen en minstens een                                                                           de geiten te kunnen voeren. Er
‘dreifi di laman’ en een ‘kalbas                                                                       ontstond een bosbrand. Het hof-
di hòfi’ meegemaakt. Verder                                                                          je van Groot Piscadera heeft wel
was het een trieste bedoeling. In                                                                       veel langer bestaan, de brand is
een ander voormalig hofje ten                                                                         niet over de weg heengeslagen.”

                                    Advertentie
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16