Page 2 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 2

2                                                    Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016

Curaçao

Ruimte op geldmarkt verkrapt

Van een onzer verslaggevers    Voorraad verplichte reserves                     zen aan de commerciële ban-
                     ruim 1,1 miljard                        ken. Per 31 mei 2016 stond er
Willemstad - In de maand                                         voor 2.741,4 miljoen (ruim 2,7
mei 2016 is de ruimte op      heeft het Agentschap ook een    niet-ingezetenen’ steeg in mei   miljard) aan deviezen op de ba-  De Centrale Bank van Curaçao
de lokale geldmarkt ver-      overmaking verricht ten gunste   met 57 miljoen, wat voorname-   lans.               en Sint Maarten.
krapt. Dit kwam vooral       van de CBCS, in verband met de   lijk het gevolg was van netto
door de stijging van de ver-    betaling van rente en aflossing  stortingen door de commerciële    Tenslotte is de post ‘Goud’
plichte reserves met 29,2     op schuldpapier in de portefeuil- banken op Bonaire waardoor     aan de activazijde van de balans
miljoen naar niet minder      le van de Centrale Bank die door  hun saldo bij de CBCS toenam.   met 55,4 miljoen gedaald, als ge-
dan 1.108.5 miljoen (ruim     de voormalige entiteiten van de                    volg van de lagere marktwaarde
1,1 miljard) gulden.        Nederlandse Antillen was uitge-    Dit, in combinatie met de    op de balansdatum vergeleken
                  geven. Deze overmaking ver-    overmaking door het Agent-     met eind april 2016. De waarde
  Gelden die de commerciële    klaart de daling van 11,1 miljoen schap om de genoemde rentebe-   van de goudvoorraad stond per
banken verplicht aanhouden bij   in de sub-post ‘Overige’ van de  talingen en aflossingen te ver-  ultimo mei met een waarde van
de Centrale Bank van Curaçao    post ‘Vorderingen op niet-inge-  richten, verklaart grotendeels de 912,1 miljoen op de CBCS-ba-
en Sint Maarten (CBCS) zonder   zetenen’ aan de activazijde van  stijging van 51,5 miljoen in de  lans. De afname van de post ‘Ka-
daarover rente te ontvangen. De  de balans.             post ‘Deviezen’. Deze stijging   pitaal en reserves’ aan de passi-
verplichte reserves stegen, niet                   werd enigszins tenietgedaan    vazijde van de balans was gerela-
doordat het percentage werd op-    De post ‘Verplichtingen aan   door de netto verkoop van devie-  teerd aan de daling van de
geschroefd - dat bleef onveran-                                     marktwaarde van goud.
derd op 18 procent - maar door
een toename van de basis waaro-                    Advertentie
ver deze wordt berekend. Deze
basis is, zo legt de CBCS uit, de HBM Group, established in 1991, is a leading independent international financial service provider. As a professional, client-oriented, family owned group
binnenlandse schuld minus de    of service companies with offices and/or representation in more than 10 jurisdictions, HBM Group is focused on delivering comprehensive international
lange termijndeposito’s.      company solutions. For this client, Deloitte Dutch Caribbean is looking for candidates for the positions as mentioned below.

  De verkrapping van de geld-   Executive Assistant of the Chief Operational Officer
markt kwam tot uiting in de af-
name van de basisgeldhoeveel-   The Position
heid, gedefinieerd als de som   As the Executive Assistant of the Chief Operational Officer you function as the personal assistant of the COO. You also work
van de bankbiljetten en munten   closely with the Manager Operations to help in the execution of the organization’s operational goals. An important
in omloop en de rekening-cou-   responsibility is to ensure that operational information is communicated in a timely, accurate and appropriate manner. You
rant tegoeden van de commerci-   manage the COO’s daily agenda, correspondence and travel. You provide high-end business, general and administrative
ële banken bij de CBCS. Name-   support, including note-taking, gathering of required information, follow-up actions and communication with colleagues and
lijk met -57,1 miljoen. Volgens  third parties on behalf of the COO.
de toelichting als gevolg van een
daling van de rekening-courant   Your Profile
tegoeden van de commerciële    You have at least a Bachelor’s Degree and 4 years of relevant experience preferably in the financial services sector. You
banken (-53,6 miljoen) en van de  have experience facilitating meetings and have a keen attention to detail with the ability to track and manage multiple
bankbiljetten en munten in om-   projects simultaneously. You also have excellent judgment, discretion, and diplomacy skills and a high level of energy,
loop (-3,5miljoen).        enthusiasm, and dedication. You have well developed analytical and problem solving skills and you are service minded.
                  Furthermore you have excellent written and oral communication skills in English and Dutch and preferably in Spanish.
  Laatstgenoemde houdt ver-
band met de afgenomen vraag    Executive Assistant Business Development
naar bankbiljetten en munten
door het publiek na de feestda-  The Position
gen in april. Per eind mei stond  As the Executive Assistant to the Business Development Team you report to the Chief Commercial Officer and you perform
er een waarde van 456,5 miljoen  administrative and office support activities for multiple executives within the team. You assist with the development of
aan bankbiljetten en munten op   proposals, contracts and other relevant documents. You administer and ensure follow-up with leads and prospects and you
de balans.             perform and assist with due diligence and compliance activities. You keep all physical and digital files of the department
                  organized and you track and report on budgets and expenses. Furthermore you help to plan and prepare events, trade
  ,,De daling in de rekening-   shows and business trips, which includes communicating with external experts. You are also involved in monitoring activity
courant tegoeden van de com-    and posting content for the Company’s social media channels.
merciële banken (tot 562,1 mil-
joen per ultimo mei, red.) kan   Your Profile
grotendeels worden verklaard    You have at least a Bachelor’s Degree and 4 years of relevant experience preferably in the financial services industry or in
door de netto aankoop van devie-  a commercial environment. You are good at multi-tasking, you are flexible, you have well developed organizational skills,
zen bij de Centrale Bank gecom-  you are accurate, and constantly striving for excellence. You are computer literate, as well experienced with other common
bineerd met de stijging van de   IT and online tools. You are proactive and service-oriented, and you also have an easy going personality. You are a self-
verplichte reserves.”       starter with a demonstrated ability to work both independently and within a team. You also have excellent judgment,
                  discretion, and diplomacy skills and a high level of energy, enthusiasm, and dedication. Furthermore you have excellent
  Echter, de overmaking van    written and oral communication skills in English and Dutch and preferably in Spanish.
het Nederlandse Agentschap
van de Generale Thesaurie in    The Offer
verband met de betaling van ren-  Our client offers an excellent compensation package and dynamic positions in a pleasant professional working environment.
te en aflossing op schuldpapier
in portefeuille van de commerci-  Procedure
ële banken, die in het kader van  For further information about the organization and/or the positions you can contact Tirza Garmes-Daal, Manager Human Capital Consultancy,
de schuldsanering door de     Learning & Assessments at Deloitte Dutch Caribbean (+599 9) 433 3333 or (+599 9) 685 3945. Please send your application letter and resume
Nederlandse Staat waren overge-  to hrm@deloitte.com, no later than July 15, 2016. You will receive a confirmation within two days, if not please contact us. An assessment may
nomen, heeft de daling van de   be part of the selection process. Your application will be handled confidentially.
rekening-courant tegoeden ge-
matigd. Aldus de CBCS in een    Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee its network of member firms and their related entities. DTTL and each of its
nadere uitleg.           member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see (“DTTL”), www.deloitte.com/about
                  for a more detailed description of the legal structure of DTTL and its member firms. ©2016. For info contact Deloitte Dutch Caribbean.
  Bovendien is een deel van de
rekening-courant kredieten, die
de Centrale Bank aan de com-
merciële banken had verschaft,
afgelost. Deze aflossing komt tot
uitdrukking in de daling van 8,7
miljoen in de post ‘Vorderingen
op banken’ aan de activazijde
van de balans.

  Tijdens de maand mei 2016
   1   2   3   4   5   6   7