Page 3 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 3

Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016                                                          3

                                                                      Curaçao

                     MANEXIT...                                            Adriaens

                                                                      blijft op

VS onderzoekt Curaçao                                                           Bonaire

Van een onzer verslaggevers     en regelgeving”, zo stelt de mi- leggen dat de risico’s op Curaçao met andere landen in de regio,  Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De minister van    nister van Financiën. Hij ver-  vele malen lager liggen dan bij  omdat hij ervan overtuigd is dat Willemstad - Maurice Adriaens,
Financiën, José Jardim, heeft tij- volgt: ,,Onze instituten moeten  andere jurisdicties in de regio.” Curaçao vele malen beter     huidig directeur van Tourism
dens de Spring Meetings in     de Amerikaanse Treasury en de   Jardim is dan ook geen voorstan-  presteert op het gebied van fi-  Corporation Bonaire (TCB),
Washington met het Ameri-      Amerikaanse banken blijven uit-  der van een gezamenlijke lobby   nanciële dienstverlening.     blijft op Bonaire. Dat heeft hij
kaanse ministerie van Financiën                                                      zaterdag tegenover Radio Ener-
(American Department of Trea-                     Advertentie                             gia Boneiru bekendgemaakt.
sury) afgesproken dat dit mi-
nisterie een analyse maakt van    VERWEN UW HOND MET HET                                         Adriaens sprak over een
de Curaçaose financiële dienst-     BESTE VOER: EUKANUBA                                        moeilijke keuze. Hij werd een
verlening, waarna deze informa-                                                      maand geleden door minister
tie gedeeld kan worden met          SPECIAL in JULI:                                       Eugene Rhuggenaath (PAR) van
Amerikaanse banken.         10% KORTING OP ALLE ZAKKEN                                       Economische Ontwikkeling
                                                                      (MEO) voorgedragen voor de
  Dit om te voorkomen dat het       ADULT LARGE BREED                                        functie van directeur bij de Cu-
eiland straks te lijden krijgt on-                                                     raçao Tourist Board (CTB). Adri-
der het wegrekken van Ameri-    Beschikbaar bij Animal Party, Aquarian Stores,                             aens was toen nog maar net op
kaanse ‘correspondent banks’        Trendy Pet Place, Veeris Pet Center                              Bonaire. Hoewel hij sindsdien
op Curaçao. Dit antwoordt de                                                        in onderhandeling zat met Cura-
minister op vragen van Alex Ro-                                                      çao Tourism Development
saria (PAIS) die zich zorgen                                                        Foundation (CTDF) - die hem
maakte over het wegtrekken van                                                       ‘een goed bod’ heeft gedaan -
deze correspondent banks                                                          heeft Adriaens uiteindelijk toch
(Amerikaanse banken die geli-                                                       voor het ‘rustige’ Bonaire geko-
eerd zijn aan lokale offshore                                                       zen. ,,Ik ben Bonaire toch als
banken waardoor internationale                                                       mijn tweede thuis gaan zien. Ik
financiële transacties vereenvou-                                                     ben hier goed ontvangen, de
digd worden). Vanwege de Pa-                                                        mensen zijn vriendelijk. Het is
nama Papers zouden correspon-                                                       een moeilijk besluit geweest,
dent banks zich terugtrekken.                                                       één die me vele slapeloze nach-
,,De Amerikaanse Treasury                                                         ten heeft bezorgd.”
heeft ook aangegeven het be-
langrijk te vinden om niet te ge-                                                       Op Bonaire wil Adriaens zich
neraliseren en om elk geval                                                        volledig gaan inzetten voor de
(land, red.) op zichzelf te bekij-                                                     ontwikkeling van het toerisme,
ken. Ik deel deze mening en zal                                                      zo gaf hij in het interview met
input geven aan dit traject”, zo                                                      het radiostation te kennen. ,,Bo-
belooft Jardim.                                                              naire heeft veel potentie en er
                                                                      worden positieve stappen onder-
  Verder stelt de minister met                                                      nomen waar we volgend jaar de
klem dat het niet Curaçao is die                                                      resultaten van zullen merken.
aan ‘damage control’ moet doen,                                                      Daar wil ik deel van uitmaken”,
maar Panama. ,,De Panama Pa-                                                        aldus de directeur van de TCB.
pers hebben de naam van Pana-                                                       Een van de stappen die nu wordt
ma schade toegebracht. Curaçao                                                       ondernomen, is het - samen met
doet er juist alles aan om trans-                                                     de Bonairiaanse regering - kij-
parant te zijn en te voldoen aan                                                      ken of de cruiseschepen een ver-
alle internationale voorwaarden                                                      hoogde ‘head tax’ in rekening
                                                                      kan worden gebracht. ,,Dit geld
                                                                      gaat in de overheidskas en kan
                                                                      vervolgens weer in het toerisme
                                                                      worden gestoken.”

                                                                      Doden in

                                                                      het verkeer

                                                                      Van een onzer verslaggevers
                                                                      Willemstad - Een vrouw is giste-
                                                                      ren overleden aan de verwondin-
                                                                      gen die zij vorige week bij een
                                                                      verkeersongeval bij Plasa Rober-
                                                                      to H. Eustatius heeft opgelopen.
                                                                      Het slachtoffer is de 73-jarige Vi-
                                                                      sia Martijn. Zij is het dertiende
                                                                      slachtoffer van een dodelijk on-
                                                                      geluk in het verkeer. Afgelopen
                                                                      vrijdagavond deed zich een an-
                                                                      der fataal verkeersongeval voor.
                                                                      Bij de Kaya Nathan botsten twee
                                                                      auto’s op elkaar. Dat gebeurde
                                                                      omstreeks 20.30 uur. De chauf-
                                                                      feur die het ongeluk veroorzaak-
                                                                      te, raakte bekneld. Hij moest
                                                                      door de brandweer uit de auto
                                                                      gehaald worden. Het slachtoffer,
                                                                      de 52-jarige Pedro Emiliano Al-
                                                                      fonso, overleed op de plaats van
                                                                      het ongeluk.
   1   2   3   4   5   6   7   8