Page 5 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 5

Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016                                                                          5

OM: Agent                                                                                 Curaçao

Cijntje niet

vervolgd                                Billy Jonckheer (derde van links) bood het rapport onlangs aan minister José Jardim (midden) aan.

                                                                                                FOTO KVK

Van een onzer verslaggevers                       Vervolg van pagina 1                  Directe                   gie gekozen wordt, wordt ge-
                                    tax free                        impuls                   schat dat dit initiatief meer in-
Willemstad - Politieagent Elfried Cijntje wordt niet                                                            komsten voor de fiscus zal gene-
vervolgd voor de dood van Sharlon Mercelina. Dat            Door Curaçao een ‘tax and duty                                   reren dan nu het geval is en in-
is door het Openbaar Ministerie (OM) bekendge-             free-shoppingcentrum’ te ma-                                    dien geen aanpassingen gedaan
maakt.                                 ken en zodanig te promoten, zal                                  worden aan de huidige structu-
                                    het aanbod van merkproducten
  Op 1 oktober 2015 werd de zijn wapen trekken. Er is direct

zaak al geseponeerd omdat Cijn- een onderzoek ingesteld door de op Curaçao verhogen en het ca en nieuwe werkgelegenheden ren.” In eerste instantie is ‘tax

tje wegens noodweer gehandeld Curaçaose Landsrecherche. Het kopen op het eiland aantrekke- creëren. Dit initiatief zal tevens and duty free-shopping’ voor

had en Mercelina neerschoot na- OM heeft op basis van dit onder- lijk maken, aldus het rapport. vermijden dat winkels hun deu- producten waarvan bewezen

dat deze Cijntje mishandeld zoek eerder al geconcludeerd dat ,,Dit initiatief zal een directe ren moeten sluiten vanwege ex- kan worden dat deze voor ge-

had. De familie van het slachtof- Cijntje handelde uit noodweer”, impuls geven aan de detailhan- terne concurrentie. Afhankelijk bruik in het buitenland bestemd

fer was het niet eens met deze aldus het OM.              del, toeristische industrie, hore- van welke implementatiestrate- zijn. Dit kan bijvoorbeeld door

conclusie en begon op 7 juni van                    Advertentie                                            na aankoop een geldig paspoort
dit jaar een procedure waarbij                                                                       te tonen, een heen en terug

het Hof verzocht werd alsnog                                                                        vliegticket of een ticket dat aan-

een zaak tegen Cijntje te ope-        De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Curaçao                            geeft dat men met een cruise-

nen. Op 21 juni heeft het Hof                      is op zoek naar een gedreven                                    schip is aangekomen. ,,Op dien-
een besluit genomen en het ver-                                                                      sten en producten aangeschaft

zoek van de familie afgewezen.        SCHOOLDIRECTEUR MARNIX COLLEGE – VSBO                                            in ‘tax and duty free-shops’ voor
,,Het besluit van het OM om de                                                                       lokaal gebruik zullen belastin-

agent niet te vervolgen, is dus                     per 1 augustus 2016                                        gen betaald en geïnd worden zo-

gerechtvaardigd”, zo stelt het   Het Marnix College is gevestigd op  POSITIE                        WAT BIEDEN WIJ?               als de wet dat voorschrijft.”
OM.                twee locaties;                                                               Onder taxfree wordt de ver-
                                    Als Schooldirecteur geeft u leiding aan het Marnix   De VPCO biedt een uitdagende functie
  Mercelina verloor het leven     x Marnix College Rio Canario   college VSBO en u bent verantwoordelijk voor het    waarin u met gedreven mensen werkt in    koop van producten verstaan
tijdens een schietpartij bij een      (basisvorming, klas 1 en 2) coördineren van de invulling en uitvoering van de   een cultureel zeer diverse organisatie. De waar geen omzetbelasting (OB)
snack in Montaña Rey. Op die                      vastgestelde onderwijskundige beleidskaders.      arbeidsvoorwaarden zijn in         voor geïnd zal worden. ,,Op het
bewuste avond was er politie-     x Marnix College Cas Cora                                overeenstemming met het ervarings- en    moment is het tarief voor OB
controle waar Mercelina Cijntje      (klas 3 en 4).        FUNCTIE-EISEN                     opleidingsniveau van de kandidaat.     zes procent op reguliere produc-
aanviel, zonder dat de agent hier                                                                     ten en negen procent op luxe
enigszins op voorbereid was. Tij- De school heeft momenteel 330    x HBO-opleiding tot 2e graads bevoegdheid in een van  INFORMATIE                 producten. Onder duty free
dens het handgemeen dat toen    leerlingen in de onderbouw en 530     de vakken van het voortgezet onderwijs;                            moet worden verstaan dat pro-
ontstond, lag Cijntje op een ge-  in de bovenbouw.                                      Een uitgebreid functieprofiel vindt u op  ducten die bestemd zijn voor ge-
geven moment op de grond en                       x Minimaal 5 jaar ervaring als schooldirecteur in het onze website www.vpco.org. Tevens kunt   bruik in het buitenland gevrij-
werd mishandeld door Mercel-    Zowel de onderwijsniveaus TKL,      relevante onderwijstype;             u contact opnemen met de Human       waard zullen worden van in-
ina. De agent maakte daarom    PKL en PBL worden op de school                               Resources Manager, mevrouw Royla      komstenbelasting en accijnzen,
gebruik van zijn dienstwapen    aangeboden en het Marnix College   x Kennis van en inzicht in de onderwijskundige     Pierre op het nummer +5999 7378355.     dat in sommige gevallen samen
                  kent de sectoren Techniek,        ontwikkelingen binnen de specifieke
                  Administratie & Commercie, Zorg      onderwijsgebieden van dit onderwijstype;
                  & Welzijn en Hospitality.
                                    x Coachende en inspirerende leider;
                                    x Betrokken bij het proces.

waarbij de aanvaller dodelijk ge- GEÏNTERESSEERD? Uw motivatie met CV ontvangen wij graag drie weken na het verschijnen van deze advertentie per mail via hr@vpco.org,  zelfs tot 62 procent kan op-
troffen werd.           ter attentie van de Human Resources Manager van de VPCO, mevrouw Royla Pierre. Een referentiecheck en assessment maken onderdeel uit  lopen”, zo legt de Kamer van
                  van de selectie procedure.                                                       Koophandel in een verklaring
  ,,De agent voelde zich erg be-                                                                     uit. Volgens het voorstel dat bij
dreigd en kon niets anders dan

                       Advertentie                                                         minister Jardim is ingediend,
                                                                                      kunnen alleen winkels die aan

                                                                                      alle voorwaardes van het ‘tax and

                                                                                      duty free-programma’ voldoen,

                                                   NIEUW! SPAAR                             in aanmerking komen voor een
                                                    & VERZILVER                            vergunning. De belangrijkste
                                                                                      voorwaarden zijn onder andere
                                                                                      een transparante administratie

                                                                                      dat aan de fiscale regels voldoet,

                                                                                      dat duidelijk aangeeft welke pro-

                                                                                      ducten ‘tax and duty free’ zijn en

                                                                                      voor wie deze bestemd zijn, om

                                                                                      zodoende te kunnen controleren

                                                                                      dat deze inderdaad voor gebruik

Neem vrijblijvend contact met ons op                                                                    in het buitenland zijn. Ook zul-

voor het cateren van uw; huwelijksfeest,                                                                  len kwaliteitsnormen aan de
verjaardagsfeest, privé of bedrijfsfeest,                                                                 winkels zelf en de producten die
                                                                                      te koop aangeboden worden, ge-

lunch en/of diner op locatie, een opening                                                                 steld moeten worden. ,,Op deze
of promotie en nog veel meer.                                                                       manier zal worden vermeden
                                                                                      dat het programma op een niet

                                                                                      bedoelde wijze aangewend zal

                                                                                      worden. Hierdoor zal ook gesti-

                  Thetrader.curacao Q Tel. 4636363                                                    muleerd worden dat het aan-
                                                                                      zicht en de inrichting van win-

Email: info@thetrader-curacao.com                                                                     kels en de kwaliteit van produc-
                                                                                      ten die aangeboden worden van

                                                                                      hoge kwaliteit is.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10