Page 7 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 7

Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016                                                          7

                                                                      Curaçao

                                   Pensioenfondsen overal onder druk

                                   Vervolg van pagina 1        ,,Uw pensioen- en beleggingsexpert”, zo meldt APC onder andere
                                   resultaten apc           bij deze foto’s op de website www.apc.cw.

De scheidende bondscoach van de nationale selectie neemt       Vanwege de wereldwijde vergrij-
                                   zing en de lage rentestand, als-
afscheid met een videobericht.  SCREENSHOT VIDEO KLUIVERT     ook de toegenomen volatiliteit
                                   op de financiële markten, staan
Kluivert zegt Curaçao                        pensioenfondsen internationaal   ari 2016 in werking. Het APC    wezen overheidsdienaren, on-
                                   in het algemeen onder druk,    streeft er naar dat in de toekomst der wie 10.200 gepensioneer-
gedag met video                           waardoor zij genoodzaakt zijn   de minimale dekkingsgraad 105    den. Het APC investeert de ont-
                                   hun beleidsinstrumenten zo op-   procent is en op termijn zelfs 115 vangen pensioenpremie lokaal
Van een onzer verslaggevers    heeft na de overtuigende 7-0    timaal mogelijk in te zetten. Het procent, om zo een reserve aan   en in het buitenland. Dit ge-
Willemstad - Patrick Kluivert   van de Curaçaose selectie tegen  APC-fonds heeft gedurende     te houden voor onverwachte     schiedt voornamelijk in obliga-
                 de Amerikaanse Maagdeneilan-    2014 een intensief traject ge-   tegenvallers. Wanneer de finan-   ties, hypotheken, aandelen en
           Advertentie den, afscheid genomen als     volgd om de pensioenregeling    ciële resultaten over 2015 ver-   onroerend goed. De premies en
                 bondscoach van de nationale    aan te passen. Dit behelst een   wacht kunnen worden, is nog     het rendement op investeringen
 VOOR DE BESTE          voetbalselectie.          overgaan van een eindloonrege-   niet bekend. Op de website     vormen de geldmiddelen waar-
                 In een video, doorspekt met    ling naar een middelloonrege-   meldt APC wel dat per 31 decem-   mee de pensioenen nu en in
 VERHUIZING            beelden van de laatste wedstrijd, ling; verhoging van de pensioen-  ber 2015 het pensioenvermogen    de toekomst worden gefinan-
                 richt Kluivert het woord tot    leeftijd van 60 naar 65 jaar; en  circa 4.448 miljoen gulden be-   cierd. De externe accountant van
 Tel.: 737-0140 / 737-6156    Curaçao. Het afscheid valt     overgaan van een onvoorwaarde-   droeg en het totaal belegd ver-   APC is PwC. De externe actuaris
                 hem zwaar, maar Kluivert      lijke naar een voorwaardelijke   mogen 4.305 miljoen. De dek-    is Towers Watson. Russel In-
 Website: www.intersteromoving  kan het bondscoachschap      indexatie. Het APC in het jaar-  kingsgraad bedroeg ongeveer     vestments is fiduciair vermo-
                 helaas niet combineren met     verslag: ,,Aanpassing van de    99 procent. Het APC verzorgt    gensbeheerder en bewaarnemer
                 zijn nieuwe functie als trainer  pensioenregeling volgens de in   het pensioen van ongeveer      effecten buitenland is State
                 van Ajax A1. De video is te zien  behandeling zijnde voorstellen   21.200 overheidsdienaren en ge-   Street Global Services.
                 via de verschillende sociale    zullen op de lange termijn een
                 media van Kluivert en recht-    substantieel positief effect heb-
                 streeks op YouTube.        ben op de financiële positie van
                                   het fonds. Deze voor- stellen be-
                 i youtu.be/Wvzlppc3jHA       vatten dusdanige aanpassingen
                                   om zo te geraken tot een rege-
                                   ling die beter beheersbaar is.”
                                   De wijziging van de Pensioen-
                                   landsverordening werd eind
                                   2015 bekrachtigd en trad 1 janu-

Advertentie                             Het hoogste orgaan van het     Structuur             bestaande uit vier managers.
                                   fonds is het bestuur bestaande                     Bij APC zijn circa 106 perso-
                                   uit zeven leden: een onafhan-     APC               nen in dienst.
                                   kelijke voorzitter die tevens lid                   De APC Groep bestaat uit de
                                   is (het jaarverslag 2014 is    bijgestaan door een auditco-    publiekrechtelijk rechtsper-
                                   namens het bestuur afgete-     mité bestaande uit drie leden.   soon APC en het bedrijf Cen-
                                   kend door voorzitter Philip    Het fonds heeft ook een ad-     trale Hypotheekbank nv
                                   Martis), drie werknemersbe-    viesraad inzake beoordeling     (CHB). In de geconsolideerde
                                   stuursleden, van wie één de    van bezwaarschriften ter zake    jaarrekening van APC is opge-
                                   gepensioneerden vertegen-     van pensioenbeslissingen, die    nomen het in CHB gehouden
                                   woordigt, en drie werkgevers-   het bestuur adviseert over te    belang van circa 93 procent.
                                   bestuursleden.           nemen besluiten naar aanlei-    Het statutaire doel van CHB is
                                   Het bestuur wordt in de uit-    ding van ontvangen bezwaar-     het ter leen verstrekken van
                                   voering van zijn taken met     schriften met betrekking tot    geld onder hypothecair ver-
                                   betrekking tot het beleggen    pensioenbeslissingen.        band, het ter leen opnemen
                                   van het vermogen van het      De dagelijkse leiding van het    van gelden tegen uitgifte van
                                   fonds bijgestaan door een     fonds ligt bij de directie. De   pandbrieven of schuldbeken-
                                   beleggingscommissie bestaan-    directie bestaat uit een direc-   tenissen, het verkrijgen en
                                   de uit externe beleggingsadvi-   teur (het jaarverslag 2014     vervreemden van onroerende
                                   seurs. Voorts wordt het be-    werd getekend door directeur    goederen en het verlenen van
                                   stuur met betrekking tot aan-   Evelyn Kruithof-Bor) en       bemiddeling bij het sluiten
                                   gelegenheden betreffende de    een adjunct-directeur. De      van verzekeringen. CHB oe-
                                   financiële administratie, de    directie wordt ondersteund     fent haar bedrijf uit op Cura-
                                   financiële verslaggeving en de   door een managementteam       çao, Bonaire, Sint Maarten,
                                   interne en externe controle                      Sint Eustatius en Saba.

                                   Advertentie
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12