Page 8 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 8

8                                                     Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016

Curaçao

‘Nunu’ Raphaela lid

partijbestuur MPB

Tjin Asjoe: Bonaire ontwikkelen binnen huidige staatkundige structuur                   Vlnr: Tjin Asjoe (politiek leider MPB), Gilbert ‘Ibi’ Antonius (partij-
                                                      voorzitter MPB), Jeanoushka ‘Nunu’ Raphaela (bestuurslid MPB) en
Van een onzer verslaggevers                                        Gianni v/d Heuvel (secretaris MPB).

Kralendijk - Het onafhankelijke Eilandsraadslid Jeanoushka ‘Nunu’ Raphaela is deel
gaan uitmaken van het partijbestuur van MPB (Movementu di Pueblo Boneriano),
nadat ze naar eigen zeggen heeft ervaren hoe deze partij op ‘een nieuwe manier poli-
tiek voert’, hoe MPB als politieke organisatie functioneert en de wijze waarop MPB
presteert in de Eilandsraad en daarbij met haar leden omgaat.

  Raphaela is bij het MPB-be-   land’. Bij de formatie van de zo- dit jaar geen steun meer te verle-  elke actie verantwoording afleg-   Bonaire. ,,De nieuwe coalitie is
stuur gegaan om de partij te hel- geheten Patia-coalitie heeft UPB  nen aan de Patia-coalitie om     gen aan zichzelf en aan de Bo-    hard aan het werk en heeft al na
pen bij haar streven ‘om nieuwe  naar haar gevoel echter een om-  daarna de nieuwe coalitie MPB-    nairiaanse bevolking. Eén van de   iets meer dan 30 dagen een be-
leiders te vormen die de nieuwe  mekeer van 180 graden ge-     Raphaela-Bernabela te vormen.    eerste vereisten hierbij is de ver- stuursprogramma samenge-
politiek moeten dragen die de   maakt. De groene UPB (samen                       antwoordelijkheid die een ei-    steld en aangenomen.”
MPB heeft geïntroduceerd’. Bo-   met de rode DP in de Patia-coali-   Elke partner in deze coalitie is landsbestuur heeft om een be-
vendien gaat zij vanaf heden ook  tie) had vanaf dat moment ‘Meer  van mening, aldus MPB-leider     stuursprogramma te presente-     Op pagina 19
meehelpen bij de voorbereidin-   Bonaire buiten Nederland’ als   Elvis Tjin Asjoe, dat zowel de be-  ren aan de inwoners van       ‘Hoge graad van stabiliteit’
gen voor de verkiezingen van    doel. Deze fundamentele koers-   stuurders als het ambtenarenap-
maart 2019. De coalitie MPB-    wijziging van UPB en het feit   paraat integer moeten zijn en    Advertentie
Raphaela-Bernabela is nu ster-   dat het Patia-bestuur na een jaar zich dienen te houden aan de re-
ker en stabieler omdat Raphaela  nog geen bestuursprogramma     gels voor goed bestuur. ,,Goed    Ministerie van
een partij heeft gevonden waar-  had kunnen presenteren, heeft   bestuur en tevens een modern,
mee ze zich kan identificeren en  Raphaela doen besluiten haar    transparant en integer bestuur    FINANCIËN
waar ze op kan rekenen.      steun aan de Patia-coalitie in te vormen een prioriteit voor dit
                  trekken en tegelijkertijd ontslag Bestuurscollege. Een hecht en    SECTOR FINANCIEEL BELEID EN BEGROTINGSBEHEER
  Raphaela deed op 18 maart    te nemen uit UPB. Om dezelfde   duurzaam pact van integere
2015 met de partij Union Patrio-  twee redenen heeft Esther Ber-   mensen moet de basis zijn van    BELANGRIJKE MEDEDELING
tico Boneriano (UPB) mee aan    nabela, in het dagelijks leven   deze coalitie.” Het eilandsbe-           VOOR
de verkiezingen, met de bood-   arts, besloten per eind april van stuur moet naar zijn mening ten
schap ‘Meer Bonaire in Neder-                     alle tijde transparant zijn en voor

Curaçao bij                                                ALLE LEVERANCIERS DIE GOEDEREN
herdenking                                                 EN/OF DIENSTEN LEVEREN AAN DE
slavernij
                                                       ORGANISATIEONDERDELEN VAN
                                                       DE RECHTSPERSOON CURAÇAO

Van een onzer verslaggeefsters   Gevmin Marvelyne Wiels (PS) was ook aanwezig bij de slavernijher-    Middels deze advertentie wil ik alle leveranciers erop
Willemstad/Den Haag - In het                                        wijzen dat, nadat u de goederen en/of diensten aan
Oosterpark in Amsterdam vond    denking en legde namens Curaçao een krans bij het Nationaal       de desbetreffende organisatieonderdeel van de
zaterdag de jaarlijkse nationale                                      overheid heeft geleverd, uw factuur samen met de
herdenking plaats van de af-    Monument Slavernijverleden.    FOTO PACO NÚÑEZ           bestelbon in te leveren bij de Sector Financieel
schaffing van de slavernij. De                                       Beleid en Begrotingsbeheer te Pietermaai 17. U
Gevolmachtigde minister van    nadrukte in zijn toespraak dat de het Keti Koti Festival. Organisa-  dient dus uw facturen te allen tijde naar Pietermaai
Curaçao Marvelyne Wiels (PS)    misdadige geschiedenis van de   tor Ninsee (Nationaal Instituut   17 te sturen en niet naar de betreffende
was hier ook bij aanwezig en leg- slavenhandel nog steeds zicht-   Nederlands Slavernijverleden)    organisatieonderdeel.
de namens Curaçao een krans    baar is en nauw verbonden is    heeft ervoor gekozen om de her-
bij het Nationaal Monument     aan het hedendaagse Amster-    denking en viering uit elkaar te   De Sectordirecteur Financieel Beleid
Slavernijverleden. Tijdens de   dam en de manier waarop wij    halen.                en Begrotingsbeheer
herdenking werd onder meer     samenleven. In voorgaande ja-                      Mw. L. Melfor Msc
twee minuten stilte in acht geno- ren was de herdenkingstraditie   Op pagina 10
men en het publiek toegespro-   altijd op 1 juli, voorafgaand aan Slavernijherdenking verstoord
ken. Burgemeester van Amster-
dam Eberhard van der Laan be-

                                   Advertentie
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13