Page 9 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 9

Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016                                                                           9

                                                                                     Economie

Capaciteit PdVSA                                                          MARKT UPDATE

sterk onder druk                                                          Impact Brexit
Van een onzer verslaggevers
                                                                                                bron: bloomberg
Caracas/Willemstad - De grootste raffinaderijen van PdVSA in Venezuela draaien op
maar een kwart van hun capaciteit. Vakbondsman Ivan Freites zegt tegen persbureau
Reuters dat hierover een interne memo is verspreid binnen het bedrijf.

  Freites heeft al eerder alarme- teruggevallen. Begin juni produ-              zou een leiding in een over zijn
rende berichten over de installa-  ceerden de fabrieken in Para-               gesprongen, waardoor een
ties in Paraguaná naar buiten    guaná nog ruim 400.000 vaten                noodstop nodig was. De catcrac-
gebracht. Er zijn grote techni-   per dag. De problemen worden                ker van Cardón, een raffinaderij
sche problemen bij de raffinade-  onder andere veroorzaakt door               met een capaciteit van 310.000
rijen Amuay en Cardón. De ca-    slecht onderhoud, een zwak                 vaten per dag, werkt al een tijdje
paciteit is in principe 955.000   elektriciteitsnet en uitval van in-            niet meer. Maar twee van de vier
vaten per dag, maar volgens     stallaties. Amuay heeft een capa-             installaties zijn actief, waardoor
Freites is de werkelijke produc-  citeit van 645.000 vaten en pro-              er nog maar 100.000 vaten wor-
tie sinds ongeveer een week     duceert volgens Reuters nu                 den verwerkt. De totale capa-
maar 260.000 vaten. Door de     maar 160.000 vaten. Van de vijf              citeit van Venezuela is volgens
economische crisis in Venezue-   raffinage-installaties draaien er             Reuters sinds vorig jaar met 11
la is de olieproductie toch al   maar twee of drie. Vorige week               procent gedaald.

Rustige beursweek na Brexit-gekte                                                  Na de initiële paniekre-       derd. Afgezien van de credit
                                                                       actie op de zogeheten    rating van het VK die met 2
Van onze redactie          Street blijven vandaag de beur-              handelbaar.                  Brexit vorige week     notches daalt van AAA - AA,
Amsterdam - Beleggers maken     zen dicht wegens Onafhanke-                Bij de bedrij-            donderdag, waarbij de Britse     zijn verwachtingen van de
zich op voor een rustig begin    lijkheidsdag. In Europa wordt               ven aan               pond alsook aandelen wereld-     markt met betrekking tot toe-
van de handelsweek na de druk-   wel gehandeld, maar is de agen-              Beursplein 5             wijd een flinke duik namen,     komstige rentetarieven in de
te door het Brexit-referendum.   da vrijwel leeg. Vanaf vandaag               komt produ-             hebben beleggers deze week      VS sterk veranderd, zoals
Wel staan later in de week be-   kan niet meer in TNT worden                cent en leverancier van halfgelei-  de risico’s van deze gebeurte-    blijkt uit de volgende grafiek.
langrijke Amerikaanse banencij-   gehandeld. De pakketvervoerder               ders en microchips RoodMicro-    nis beter in kaart gebracht en    Markten zijn bijna zeker (100
fers op het programma en ko-    is overgenomen door de Ameri-               tec donderdag als eerste in deze   passen hun beleggingsbeleid     procent) dat de FED de tarie-
men een paar vroege bedrijven    kaanse branchegenoot FedEx en               cijferperiode met een kwartaal-   kennelijk aan. Markten tonen     ven onveranderd zal houden
met kwartaalupdates. Op Wall    was vrijdag voor het laatst ver-              bericht naar buiten. Verder pu-   tekenen van het herstel.       op 0,25 procent - 0,5 procent,
                                                bliceert Air France-KLM op vrij-   Beleggers zijn duidelijk van     terwijl de waarschijnlijkheid
                 Advertentie                         dag nieuwe vervoerscijfers. El-   mening dat het risico van      van een renteverhoging (0,5
                                                ders in Europa trapt onder meer   Brexit veel lager is dan bij-    tot 0,75 procent) naar prak-
    WISSELKOERSEN                                     warenhuisketen Marks & Spen-     voorbeeld het faillissement     tisch nul is gedaald. Het voor-
                                                cer af met cijfers op donderdag.   van Lehman Brothers, dat       uitzicht van een lagere rente
        Officiële koersen geldig op: 1 juli 2016 nr. 125                In de Verenigde Staten komt     leidde tot de kredietcrisis in    oefent verder druk uit op het
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad,         frisdrankfabrikant PepsiCo don-   2008. De matiging van paniek     al dalende rendement van US-
                                                derdag met cijfers.         komt bijvoorbeeld tot uitdruk-    treasuries (10-jarig rendement
          Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.cw                          king in de zogenaamde volati-    op 1,47 procent). De correlatie
                                                $493 juli ,20            liteit index (VIX). Volatiliteit in van rente met goudprijzen is
                           Aankoop van                              per vat de kapitaalmarkten neemt       over het algemeen negatief:
                                                                  doorgaans toe met toenemen-     goud stijgt dan ook met meer
Valuta              Bankpapier     Wissels, Cheques       Verkoop aan  1 juli               de onzekerheid. Zo piekte de     dan 5 procent sinds Brexit).
                           Reischeques en        Publiek                      VIX tijdens de financiële crisis   De impact op de dollar is
USD-Amerikaanse Dollar                Overboekingen               $49,20               rond 80. Na de Brexit sprong     gemengd: de vlucht naar US-
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000                                                   deze van 17,25 naar 25,76 om     treasuries ondersteunt de dol-
GBP-Engelse Pound Sterling           1,77          1,78    1,82                       daarna te normaliseren. Dus     lar, maar lagere renteverwach-
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100                                                   geen structurele stijging van    tingen en stijgende vraag naar
CAD-Canadese Dollar         173,14      174,00            176,54                      marktvolatiliteit, ofwel risico   goud heeft het tegenoverge-
EUR-EURO per EUR.100                                                        perceptie. Toch zijn sommige     steld effect. De USD-index is
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100        2,29          2,35    2,43                       dingen meer ingrijpend veran-    niet materieel veranderd.

                  182,84      183,56            186,20

                        1,36          1,38    1,41

                  196,53      198,32            202,32

                  98,00      100,00 1=101.20*

                                         2=101.00*

 Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten                        Courtesy van RBC Royal Bank NV -
   stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het
                        deviezenverkeer.                                    Foreign Exchange Trading Dutch Caribbean
          Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000%
              Reserve period: 16-juni-2016 - 17-juli-2016

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente
     als volgt: 1 juli - 31 december 2015 3.00% 1 januari - 30 juni 2016 3.00%

             *1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques

                                                Advertentie
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14