Page 2 - DESPA 17 MAY 2016
P. 2

Vijf voor
                                                                                                    twaalf

     Dinsdag 17 mei 2016 • Jaargang 131 nr 108 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba              9 Wereld                               9 Sport                             10 Economie

Radiotherapie vanaf        Mensensmokkelaars                          Barcelona prolongeert                      Goed kwartaal doe-het-
2018 mogelijk in Imsan       verdienden                              Spaanse titel                          zelfketen Home Depot
                  4,4 miljard euro

‘Aruba is de pineut als het in Venezuela echt misgaat’                         Taxichauffeurs leveren petitie in tegen all-inclusive

Geen noodklok
voor mogelijke
stroom Venezolaanse
vluchtelingen

ORANJESTAD — De economische noodtoestand in Vene-          de opzet van tentenkampen,
zuela is uitgeroepen, maar op Aruba is de noodklok voor       zegt zij: “Nee, we houden ons
eventuele grote stromen vluchtelingen tot op heden niet       goed geïnformeerd en we zor-
geluid. Een geheim massa-immigratieplan ligt klaar bij        gen dat iedereen bij defensie
Bureau Rampenbestrijding, maar is niet specifiek gericht       goed getraind is, onder andere
op de Venezolaanse toestand. Het beeld dat Aruba moge-        om vluchtelingen op te van-
lijk het tweede Griekenland wordt qua vluchtelingenpro-       gen.” Bureau Rampenbestrij-
blematiek, acht AVP-fractievoorzitter Rene Herdé ‘reëel’.      ding meldt dat zij sinds 2006
                                   een geheim massa-immigra-
door onze verslaggever       tips om haar vluchtelingenop-   tieplan heeft liggen waar re-   ORANJESTAD — Een groep taxichauffeurs heeft gisteren een petitie, getekend door 255 chauffeurs, ingeleverd bij Toerisme-
Bobby Spier            vang te regelen. Zo moeten we   gelmatig over wordt gesproken   minister Otmar Oduber tegen de verhoging van het aantal all-inclusive accommodaties op Aruba. Tijdens de inontvangstne-
Nu Venezuela op de rand van    zelf gaan zorgen voor goede    met betrokken stakeholders.    ming legde Oduber uit wat zijn ingediende wetsvoorstel omtrent all-inclusive hotels precies inhoudt, omdat hierover bij de
een economische ineenstorting   opvang, voedsel en medische    Welke stakeholders dit zijn,    taxichauffeurs verwarring was ontstaan. De wet houdt niet in dat er meer all-inclusive hotels op het eiland mogen komen,
en humanitaire ramp staat,     hulp. Daarnaast moeten we     kan Rino Hermans, waarne-     maar dat gezocht wordt naar de juiste balans tussen de soorten accommodaties die Aruba aanbiedt. Het wetsvoorstel om het
moet Aruba, maar ook Bonaire    kijken hoe mensen door kun-    mend directeur van voornoem-    aantal all-inclusive hotelkamers aan banden te leggen, doet de laatste dagen veel stof opwaaien. Zo schreef Amigoe gisteren
en Curaçao, zich actief voorbe-  nen reizen naar andere landen   de instantie, niet vertellen. Wel nog dat hotelorganisatie Ahata de regulering van all-inclusive desastreus vindt voor de economie. Zij stellen dat een mogelijke
reiden op grote stromen vluch-   en alvast internationale hulp   kan hij zeggen dat ze van een   wet de succesvolle toerismeformule van Aruba ‘verwoest’.
telingen. Dat maakt Midden-    inschakelen.           mogelijke vluchtelingenpro-
Oosten expert en ‘aangetrouwd   Geen noodklok           blematiek een koninkrijks-
Arubaanse’ Vanessa Lambrecht    Betrokken instanties, zoals Bu-  aangelegenheid willen maken,
duidelijk in haar artikel ‘Wat   reau Rampenbestrijding en het   zodat alle landen hetzelfde
Aruba kan leren van Leros’     Rode Kruis, maken duidelijk    beleid hanteren. “Maar we zijn
gepubliceerd op Comitekonink-   dat op Aruba de noodklok nog   nog in afwachting van het Ko-
rijksrelaties.org. Lambrecht    niet is geluid voor een mogelijk ninkrijk”, aldus Hermans. Op
maakt in haar artikel de ver-   grote toestroom aan vluchte-   persoonlijke titel voegt hij toe:
gelijking met Syrische vluch-   lingen. Maartje van der Maas,   “Als we hier tweeduizend men-
telingen die naar Griekenland   woordvoerder van de Defensie,   sen krijgen, dan wordt dat een
vluchten. “En inderdaad, Aruba   kan zeggen dat ze samen met    lokale crisis. We moeten een
is de pineut als het in Venezu-  Buitenlandse Zaken de situatie  plan hebben om hiermee om
ela echt misgaat en mensen de   ‘goed in de gaten houden’ en   te gaan, want hoe bereid je dat
oversteek gaan wagen. Net als   zorgen dat ze op de hoogte zijn  logistiek voor? Tweeduizend
de Griekse eilanden de klos wa-  van de ontwikkelingen in Vene-  veldbedden of een tentenkamp
ren, toen vluchtelingen liever in zuela. “Dat is de manier hoe wij voor dat aantal, ik heb het in-
een opblaasbootje stapten dan   hier ons op voorbereiden”, aldus zicht niet of we die inventaris
nog langer in Turkije te blij-   Van der Maas. Op de vraag of   hebben.”
ven.” Zij geeft Aruba een aantal  wordt gewerkt aan bijvoorbeeld
                                         Vervolg op pagina 3.

Aandacht voor                                              Gouden boekje ter                        Eurovisiesongfestival:
vermiste oorlogsvliegers                                        ere van 100 jaar Schiphol
                                                                                     Jamala krijgt
DEN HAAG — Het kabinet buigt zich deze zomer over          worden omgesprongen. Er      AMSTERDAM — Ter ere       is verdwenen. Hij gaat op    Oekraïense eretitel
het ‘zeer zorgvuldig omgaan’ met de resten van oor-         is geld beschikbaar voor ge-    van het honderdjarig be-     zoek naar de eigenaar van
logsvliegers die zich nog in de Nederlandse bodem          meenten die bereid zijn om     staan van Schiphol, ver-     het koffertje en komt daar-
bevinden. Dat zei minister Stef Blok (Wonen en Rijks-        te bergen.             schijnt volgende week      bij onder meer langs de
dienst) vandaag in de Tweede Kamer.                 Wel moet er gekeken wor-      een zogeheten Gouden       marechaussee, de broodjes-
                                   den naar de verhouding       Boekje. ‘Het robotje van     zaak, de beveiliging en de
Er zouden nog stoffelijke     analyse van de NOS in sa-     tussen de verzoeken van      Schiphol’, geschreven      piloot. Uiteindelijk ziet hij
overschotten van ruim 1000     menwerking met de Stu-      nabestaanden en de inter-     door Sjoerd Kuyper en      een klein meisje en vraagt
in de Tweede Wereldoorlog     diegroep Luchtoorlog 1939-    nationale regel dat je een     geïllustreerd door Char-     zich af of het koffertje mis-
vermist geraakte vliegers     1945.               wrak met rust hoort te la-     lotte Dematons, komt       schien van haar is.
in de grond liggen, zo viel    Daarmee moet volgens Blok     ten als het eigenlijk als graf   uit in het Nederlands,      Medewerkers van de jubile-
recent op te maken uit een     ‘met alle mogelijke respect’   dient.               Engels en Chinees.        rende luchthaven lezen het
                                                    ‘Het robotje van Schiphol’    boekje volgende week voor
63 doden bij bomaanslagen Bagdad                                    vindt een piepklein koffer-   op de basisscholen van hun
                                                    tje dat van de lopende band   kinderen of kleinkinderen.

                                   Foto: AFP             ‘Burgemeester
                                                                                                                                                                                    Foto: AFP/Maja Suslinhielp Syriërs juist niet’

                                                    DEN HAAG — Staatsse-       Heijmans erop moet worden    De winnares Jamala uit Oekraïne pronkt met haar trofee tij-
                                                    cretaris Klaas Dijkhoff     aangesproken. Maar Dijk-    dens een persconferentie na het winnen van het Eurovisie-
                                                    (Asiel) is het duidelijk on-   hoff vindt al wel dat de bur-  songfestival in Stockholm afgelopen zaterdag.
                                                    eens met burgemeester      gemeester de uitvoering van
BAGDAD — Drie bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben vandaag aan zeker           Jos Heijmans van Weert,     de wet in de weg loopt.     KIEV — De Oekraïense     taren zijn een aan Turken
63 mensen het leven gekost. Er vielen meer dan 120 gewonden, meldden bronnen bij de politie       die een Syrische moeder     De moeder had zich volgens   winnares van het Euro-    verwante bevolkingsgroep
en medische diensten. 38 mensen kwamen om door een bom die ontplofte op een drukke markt        met vier kinderen hielp     berichten in de media al in   visiesongfestival, Susana   op het schiereiland de
in de noordelijke wijk al-Shaab. Meer dan zeventig personen raakten gewond. Een tweede         met ‘onderduiken’ om te     Duitsland officieel aange-   Jamaladinova met de ar-    Krim. Op 18 mei 1944 be-
bom in de zuidelijke wijk al-Rasheed eiste zes levens, terwijl 21 mensen gewond raakten. Uren      voorkomen dat de vijf      meld en volgens internatio-   tiestennaam Jamala, is    gon de bloedige deportatie
later volgde een derde aanslag met een autobom op een markt in het sjiitische stadsdeel Sadr      terug moeten naar Duits-     nale verdragen had ze daar   door president Petro Po-   van deze bevolkingsgroep.
City, waarbij negentien doden en zeker dertig gewonden vielen. De verantwoordelijkheid voor       land. “We verschillen van    moeten blijven. Haar acht-   rosjenko uitgeroepen tot   Het cultureel Russische
de aanslagen werd in een boodschap op internet opgeëist door Islamitische Staat. De echtheid      mening en dan druk ik      tienjarige broer had zich in  Volkskunstenares van     schiereiland de Krim werd
viel niet verifiëren. In de afgelopen week claimde de soennitische terreurgroep al een reeks      me eufemistisch uit”, al-    Nederland voor het eerst    Oekraïne. Porosjenko liet   in de jaren vijftig tijdens
aanslagen in en rond de hoofdstad die aan ongeveer honderd mensen het leven kostten.          dus de bewindsman van-      laten registreren, waardoor   gisteren verheugd weten    de Sovjet-Unie bij de Oe-
                                                    daag in de Tweede Ka-      hij in Nederland kon blijven.  dat Jamala met haar lied   kraïense Sovjet-Republiek
                                                    mer.               Het uit elkaar halen van de   ‘1944’ de kwestie van de   gevoegd. Na de val van
                                                    Daarbij vreest hij dat het    familie zou volgens Heijmans  Krim weer op de voorpa-    Sovjet-Unie konden veel
                                                    gezin er ook niet mee gehol-   dramatisch zijn, aangezien   gina’s heeft weten te krij-  Tataren terug naar de Krim
                                                    pen is, doordat het nu langer  de broer de vaderrol zou ver-  gen.             in overeenstemming met
                                                    in onzekerheid verkeert en    vullen.             Het lied van Jamala gaat   de Oekraïense autoriteiten.
                                                    later aan integratie in West-  D66-leider Alexander Pech-   over de deportatie van de   Rusland lijfde in 2014 het
                                                    Europa kan beginnen. De     told hekelde de behandeling   circa 200.000 Krim-Tataren  schiereiland weer in, na-
                                                    commissaris van de Koning    van de kwestie vandaag in de  door het schrikbewind van   dat er in Kiev in februari
                                                    in Limburg moet nu met een    Kamer, omdat de burgemees-   de toenmalige dictator van  van dat jaar een omstre-
                                                    feitenrelaas komen over hoe   ter, een partijgenoot, zich er de Sovjet-Unie, Josef Stalin den machtswisseling was
                                                    de vork precies in de steel   niet kon verdedigen en er nog  (1878-1953). De Krim-Ta-   geweest. Kiev eist de Krim
                                                    zit, wat de gevolgen zijn en of onvoldoende duidelijkheid                   terug.
                                                                     over de kwestie bestaat.
   1   2   3   4   5   6   7