Page 3 - DESPA 17 MAY 2016
P. 3

AMIGOE                                                                                              3DINSDAG

                                                                                                17 MEI 2016

Radiotherapie vanaf                                                        Politie vraagt hulp van                    IN HET KORT
2018 mogelijk in Imsan                                                      Antilliaanse gemeenschap
                                                                                                Vandalisme op school
SAN NICOLAS — Kanker-                                                       HILVERSUM — De po-       tij wordt vanavond onder-   De week is slecht begonnen
patiënten die bestraald                                                      litie in Nederland be-     titeld in het Papiaments,   voor het Maria Goretti Col-
moeten worden, kunnen                                                       steedt vandaag uitge-      want Justitie in Nederland  lege en de Ayo Kleuterschool.
vanaf 2018 terecht in In-                                                     breid aandacht aan de      houdt er rekening mee dat   Vandalen hebben vernielin-
stituto Medico San Nico-                                                     moord op Marlon Fi-       mogelijk ook mensen op de   gen aangericht. De muren
las (Imsan). Het medisch                                                     danque in het televisie-    eilanden iets meer over de-  zijn beklad met scheldwoor-
centrum neemt dan - in                                                      programma Opsporing       ze zaak weten.        den, met nummers en letters
samenwerking met haar                                                       Verzocht. Het program-      In de afgelopen maanden   die verwijzen naar bendes en
internationale partner                                                      ma richt zich deze keer     zijn er al enkele tips bin-  met kwetsende figuren. Kas-
Baptist Health South Flo-                                                     ook nadrukkelijk tot      nengekomen die tot nieuwe   ten zijn overhoop gehaald
rida - een moderne lineai-                                                    kijkers in de Cariben      getuigenoproepen hebben    en ramen vernield. De kin-
re versneller (bestralings-                                                    en doet dat in het Papi-    geleid. De politie is ook   deren moesten buiten onder
apparaat) in gebruik. Om                                                     aments.             benieuwd of mensen de     een afdak blijven wachten,
de radiotherapie aan te                                                      Dat schrijft John Samson    slachtoffers hebben zien   zonder dat ze begrepen wat
bieden, wordt de rönt-                                                      voor het Caribisch Netwerk.   fietsen vlak voor het inci-  er fout was. De leerkrach-
genafdeling verder uitge-                                                     Die fatale zaterdagavond    dent, omdat ze willen weten  ten deden vervolgens hun
breid.                                                              van 19 maart van dit jaar,   of de dader hen wellicht al  best om de aandacht van de
                                                                 neemt een nog onbekende     tijdens deze fietstocht ach- leerlingen op een positieve
Bovendien moeten in 2018     Imsan ‘en het zou onlogisch   voor veiligheid in de zorg.   aldus de minister.        schutter Marlon Fidanque    tervolgd heeft.        manier te vangen. De school
drie operatiekamers gereed    zijn om dan niet af te ma-   Dagbehandeling         Niet goedkoper          (31) en zijn broer onder    15.000 euro beloning     zal de vernielingen zelf moe-
zijn, komt er een CT-scan,    ken waaraan begonnen is’.    De drie operatiekamers gaan   AZV liet eerder aan Amigoe    vuur, vlak nadat ze zijn    De recherche gaat er op    ten herstellen, op eigen kos-
blijft Imsan zich verder spe-  Bovendien komt de uitbrei-   vooral gebruikt worden voor   weten dat het lokaal bestra-   aangekomen bij een wo-     dit moment vanuit dat er   ten. De schooldirecteur gaat
cialiseren in oogheelkunde    ding en verbetering van     dagbehandelingen, ingrepen   len van kankerpatiënten     ning aan de Houtsnijders-    sprake was van één dader.   Skoa wel vragen om financi-
en wordt de afdeling Spoed-   de medische zorg in Imsan    waarbij de patiënt na afloop  niet goedkoper is. De uitbrei-  horst in Apeldoorn. Marlon   Getuigen geven aan een ge-  ele steun.
eisende Hulp uitgebreid en    tegemoet aan de gestegen    niet in het ziekenhuis hoeft  ding van medisch centrum     Fidanque sterft ter plekke,   tinte, mogelijk Antilliaanse Huiselijk geweld
gemoderniseerd. Naast de     zorgvraag vanuit San Ni-    te blijven. Als na een opera-  Imsan met operatiekamers     zijn broer raakt zwaar ge-   man in donkere kleding te   Het Arrestatieteam heeft
achttien al in gebruik zijnde  colas.             tie toch overnacht moet wor-  en bestralingsmogelijkhe-    wond. Ook een bewoonster    hebben gezien. Vermoede-   een zakenman aangehouden
stoelen voor (nier)dialyse,   De heropening van de raf-    den, dan wordt de patiënt    den levert zorgverzekeraar    wordt getroffen, in haar    lijk iemand tussen de 20 en  die nietsvermoedend in zijn
krijgt Imsan straks ook de    finaderij, zoals de regering  naar het Horacio Oduber     AZV geen besparing op, maar   arm. Zij weet zichzelf en    30 jaar oud. De politie wil  auto zat, terwijl hij bij Cam-
mogelijkheid om peritoneale   en Citgo afgelopen week be-   Hospitaal vervoerd. Gezien   gaat jaarlijks 9 miljoen florin haar vier kinderen wel in    weten wie dit zou kunnen   acuri naar opstijgende en
dialyse, ofwel buikspoeling,   kendmaakten, speelt moge-    de ontwikkeling van Imsan    extra kosten. AZV-directeur   veiligheid te brengen.     zijn en waar het conflict   landende vliegtuigen keek.
aan te bieden.          lijk ook mee in de beslissing  als specialistisch centrum   Anco Ringeling noemt het     Volgens de politie hadden   over ging. De tip die tot   Op hetzelfde moment werd
Historische dag         om verder te investeren in   voor oogheelkunde, zal één   een politieke afweging. “Je   de slachtoffers, of ten min-  het oplossen van deze zaak  een inval gedaan in zijn wo-
Dat maakte Volksgezond-     Imsan. De minister zegt dat   van de operatiezalen vrij-   neemt de hogere kosten op de   ste één ervan, een conflict   leidt, wordt met 15.000 eu-  ning in Savaneta. De vrouw
heid-minister Alex Schwen-    Imsan en Citgo nog met el-   wel exclusief gebruikt wor-   koop toe, omdat er ook voor-   met iemand. Waar dit pre-    ro beloond.          van de aangehouden man
gle gisteren tijdens een     kaar om tafel moeten om te   den voor oogoperaties. Deze   delen voor de patiënt zijn.” Zo cies over ging, is nog steeds  De uitzending is vanavond   had bij de politie aangifte
persconferentie in Imsan     kijken aan welke medische    operatiekamers zijn een     kan de patiënt in zijn eigen   onduidelijk. De uitzending   om 20.30 uur op NPO 1 te   gedaan van mishandeling.
bekend. Hij noemt het een    diensten de raffinaderij be-  aanvulling op de operatieka-  omgeving blijven en mogelijk   over de dodelijke schietpar-  zien.             Ze was enkele dagen eerder
‘historische dag voor de ge-   hoefte heeft. Uiteindelijk   mers van het ziekenhuis en   blijven doorwerken tussen                                   door haar man mishandeld
zondheidszorg in Aruba’. De   wil Schwengle dat Imsan     moeten op termijn de wacht-   de bestralingsbehandelingen                                  en toen was de politie op de
minister liet gisteren trots   voldoet aan de eisen van    tijden voor een operatie ver-  door. “Dus je hebt te maken                                  melding van huiselijk ge-
weten dat AZV, de regering    Joint Commission Interna-    korten. Samenwerking tus-    met minder AO-dagen. Ook                                    weld afgekomen om hulp te
en Imsan na veel analyse     tional (JCI), een interna-   sen Imsan en het HOH is     de kosten voor de begeleider                                  verlenen. Later kreeg de po-
en onderhandelingen tot     tionaal accreditatieorgaan   dan ook van cruciaal belang,  zijn niet nodig.”                                       litie informatie dat de man
overeenstemming zijn ge-                                                                                    mogelijk een vuurwapen zou
komen over de ontwikke-                                                                                     bezitten. Bij zijn aanhouding
ling van medische diensten                                                                                   werd in zijn auto geen vuur-
in Imsan. Daarbij speelt                                                                                    wapen aangetroffen, maar
een aantal factoren een rol.                                                                                  in zijn huis wel. Dit wapen
Zo is in het verleden al voor                                                                                  is mogelijk gebruikt bij de
miljoenen geïnvesteerd in                                                                                    mishandeling.
                                                                                                Aardbeving
Marriott-bewaker al 11 dagen vermist                               Meer leerlingen geslaagd                                    Maandagochtend om 11.50
                                                 voor toelatingstoets Colegio                                  uur vond een lichte aardbe-
                                 ORANJESTAD — De                                                        ving plaats op 63 kilometer
                                 40-jarige Anthony Damian                                                    ten noordwesten van Aruba.
                                 Arends wordt al elf da-                                                    De kracht was 2.7 op de
                                 gen vermist. Hij werd voor                                                   Richterschaal, op een diep-
                                 het laatst gezien op 6 mei,                                                  te van 14,6 kilometer. Dat
                                 omstreeks drie uur ‘s mid-                                                   meldt de Meteorologische
                                 dags in Tanki Leendert, ter                                                  Dienst van Aruba.
                                 hoogte van Tienda Geerman.
                                 Arends, slank van postuur,   ORANJESTAD — Meer dan de helft van de zesdeklas-         7,3 gehaald worden voor re-
                                 met een lichtgetinte huid,   sers die eind april de jaarlijkse toelatingstoets voor      kenen. Dit jaar moest er mi-
                                 zwart haar en groene ogen,   Colegio Arubano maakten, zijn geslaagd. 210 leerlin-       nimaal een 5,3 voor taal ge-
                                 is van beroep bewaker bij    gen mogen volgend schooljaar aan deze school begin-       haald worden en minimaal
                                 het Marriott Hotel. Toen hij  nen met de Ciclo Basico, de brugklas havo/vwo.          een 6,7 voor rekenen. “Of
                                 voor het laatst gezien werd,                                   andersom”, aldus Cameron.
                                 droeg hij een oranjekleurig   Op Facebook verschenen      in het Landsbesluit dag-    Op de vraag of hierdoor dit
                                 shirt met lange mouwen, een   gisteren blijde en trotse be-  scholen mavo, havo, vwo is   jaar het percentage leerlin-
                                 bruinkleurige lange broek en  richten van ouders dat hun    opgenomen. Aankomend      gen dat geslaagd is hoger
                                 zwarte schoenen. De vermis-   kind(eren) de toets gehaald   schooljaar 2016-2017 zou    ligt, reageert ze dat niet
                                 te man spreekt Papiaments.   hebben en na de zomerva-     als een overgangsjaar wor-   zomaar gesteld kan worden
                                 Heeft u meer informatie over  kantie hun schoolcarrière    den beschouwd, omdat de     dat het daaraan ligt. “Re-
                                 Arends of weet u waar hij    mogen voortzetten aan Co-    toelatingstest al afgenomen   kenen wordt meestal juist
                                 verblijft? Neem dan contact   legio Arubano.          was. Maar vanaf schooljaar   hoger gescoord dan taal.
                                 op met met de politie door   De toelatingstest werd in    2017-2018 moeten de natio-   De meeste leerlingen halen
                                 te bellen naar nummer 100.   vier uur tijd afgenomen en    nale toelatingsnormen voor   altijd een hoger cijfer voor
                                 Ook kan er contact opge-    bestond uit twee taaltes-    de ciclo basico van havo/    rekenen. Bovendien is het
                                 nomen worden met Maikel     ten en twee rekentesten.     vwo gaan gelden.        absolute aantal dat heeft
                                 Croes via het nummer 730-    Hierbij was het gebruik     Lagere eis           meegedaan nu hoger.” Ook
                                 5289 of Alvin Arends via    van een rekenmachine niet    Die commissie bepaalde     laat ze weten: “De nationale
                                 660-1384.            toegestaan. Conrector Anne    dat het gemiddelde van     Commissie Toelating blijft
                                                 Cameron van Colegio Aru-     beide vakken een 6 moet     verder werken om het pro-
Geen noodklok voor mogelijke                                   bano, laat vanochtend aan    zijn, waarbij voor één van   ces te monitoren voor het
stroom Venezolaanse                                       Amigoe weten dat van de     de vakken minimaal een     komende jaar. Hierbij zal
vluchtelingen                                          358 leerlingen die de toets   5,3 moest worden gehaald.    intensief contact gehouden
                                                 gemaakt hebben, 210 leer-    Volgens Cameron moest er    worden met de basisscholen
                                                 lingen de toets gehaald     vorig jaar, als er een 5,3 ge- om de kwaliteit te blijven
                                                 hebben. “Dat is 58,7 pro-    haald werd voor taal, een    waarborgen.”
                                                 cent. Het resultaat is iets
                                                 beter dan vorig jaar. Toen
                                                 deden 320 leerlingen de
                                                 toets. Daarvan had 53 pro-
                                                 cent het gehaald.”

Vervolg van pagina 1       steunen en kijken hoe wij    horen we alleen dat ze voor-  Commissie Toelating
Het Rode Kruis heeft op het   hierbij kunnen assisteren.”   bereid zijn, maar niemand    Cameron licht toe dat leer-
moment twintig veldbedden    ‘Mogelijke vluchtelingen-    weet hoe.” AVP-fractielid    lingen minimaal een 5,5
staan voor mensen die in     ramp’              Rene Herdé stelt op zijn    moesten halen voor reke-
nood verkeren, maar kan dit   MEP-partijleider Evelyn     beurt: “Ja, er is recent nog  nen en minimaal een 5,5
aantal ‘vrij snel opschroeven  Wever-Croes stelt dat zij het  over gesproken. Maar Aruba   voor taal. “Een nationale
tot vijftig’, vertelt directeur vluchtelingenonderwerp bin-   zal nooit voorbereid zijn. Het Commissie Toelating onder
Michel La Haye aan Amigoe.    nen hun partij bespreken.    beeld dat het artikel schetst  leiding van de Inspecteur
“Door een donatie vorig jaar   “Mijn grootste vrees is dat   is heel reëel. Wij vormen als  Generaal van het Onder-
hebben we ook 22 tenten     wij hier op onze stranden    ABC-eilanden het grootste    wijs heeft besloten dat leer-
kunnen aanschaffen waar     het tafereel krijgen van de   risico en het zou dom zijn als lingen het ook gehaald heb-
maximaal 5 mensen in kun-    Syrische humanitaire ram-    je zou denken dat het hier   ben als het gemiddelde van
nen verblijven, inclusief een  pen, zoals dat op de Griekse  niet kan gebeuren.” Politiek  beide vakken 6,0 is, waarbij
shelterbox, een doos waarin   eilanden. (..) En wij bereiden of humanitaire vluchtelin-   minimaal een 5,3 voor één
middelen zitten om te over-   onze vrijwilligers voor op   gen kunnen wij op Aruba     van de onderdelen is ge-
leven, zoals dekens en kook-   deze situatie, want het zal   niet weigeren, geeft hij aan:  haald.” Ze doelt op de com-
gerei.” Als er meer vluch-    van ons allen een bijdrage   “Maar wegens de kleinscha-   missie die werd samenge-
telingen komen, dan loopt    vergen.” Wever-Croes stelt   ligheid kunnen we het niet   steld nadat Onderwijs-mi-
het Rode Kruis tegen haar    dat haar sociale commissie,   aan. Aruba kan grote stro-   nister Hooyboer-Winklaar
‘beperkingen’ aan, meldt La   die zich inzet voor mensen   men vluchtelingen niet aan.   begin april een Ministeriele
Haye. “We zijn vrijwilligers,  die humanitaire hulp nodig   Daarom moeten we een gro-    Beschikking (MB) tekende
hebben allemaal een baan     hebben, aan het brainstor-   ter plan hebben en de over-   om de installatie van de
en school en dan moet de     men is over een ‘mogelijke   heid moet voorbereid zijn op  commissie mogelijk te ma-
overheid kijken wat zij gaat   vluchtelingenramp’. “We zijn  het uitzetten naar andere    ken.
doen, want die is uiteindelijk  we nu aan het vergaderen en   landen. We moeten denken    De commissie bestaat uit
verantwoordelijk.” Maar ook   brainstormen wat wij zouden   aan wat we doen met grote    Inspectie Onderwijs (voor-
de bevolking kan zijn ver-    kunnen verwachten en hoe    aantallen vluchtelingen op   zitter), Directie Onderwijs
antwoordelijkheid nemen,     wij dat moeten opvangen.    lange termijn. En wegens de   en schoolbesturen SMOA
geeft hij aan. “Ik kan me    Kleding, voedselpakketten,   kleinschaligheid is de lange  (Colegio Arubano) en
voorstellen dat, hoe gastvrij  huisvesting. We zijn niet zo  termijn al na één dag.” On-   Dienst Publieke Scholen
Arubanen zijn, ze een kamer   ver, maar beginnen wel met   bekend is of Aruba in haar   (Colegio San Nicolas). Deze
beschikbaar kunnen stellen    nadenken.” Buiten haar par-   massa-immigratieplan heeft   commissie gaat de nationa-
om iemand op te vangen. Wij   tij, vindt ze dat ze te weinig vastgelegd naar welke lan-   le toelatingsnormen voor de
als Rode Kruis zouden dat    hoort. “Vanuit de regering   den vluchtelingen kunnen    ciclo basico van havo/vwo
                                 worden doorgevoerd.       evalueren en bepalen, één
                                                 van de veranderingen die
   1   2   3   4   5   6   7   8