Page 1 - AMIGOE ARUBA 22 SEPTEMBER,2015
P. 1

Binnen
                                                                                          de lijntjes

             Dinsdag 22 september 2015 • Jaargang 131 nr 216 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba                      9 Wereld                   10 Financieel                      12 Sport

VVD wil uitleg over                Koenders: Massaal              VW’s micromanager                    Van Gaal verslaat
advies Raad van State               geld voor vluchtelingen           Winterkorn onder vuur                  Koemannetjes

Digitale omgeving                                     Het vredeslabyrint 10 jaar later
parlement was zo lek als een mandje

IT-manager Staten
geschorst, ontslag
griffier opgeschort

ORANJESTAD — Externe leveranciers die onbeperkt dersteuning kan leveren.
toegang hadden tot alle data van de Staten, zwakke Dit vanwege hun fulltime
wachtwoorden die ook nog eens verstrekt werden aan dienstverband bij een werk-
vrienden. Een risicovol beheer door de IT-manager gever, waarbij het hen con-
van de Staten, blijkt uit onderzoek. Richard D. werd tractueel verboden is om
daarom vorige week geschorst. Het ontslagbesluit nevenwerkzaamheden te
van Jacqueline S., voormalig Statengriffier, is na uit- verrichten. Ook zij hadden
spraak van de rechter opgeschort. Beiden ontvangen volledige toegang tot het
maandelijks hun salaris.                  datanetwerk van de Staten.
                              Volgens de onderzoekers kan
door onze verslaggever     nauw samen dat vraagte- het bedrijf in theorie door
Franciska Groen        kens worden gesteld bij de die autorisatie bijvoorbeeld
                zakelijkheid van hun relatie. mails beantwoorden namens
Jacqueline S., die vorig jaar Uit het onderzoek naar S. anderen. Hierop antwoordt
november ontslagen werd op blijkt bijvoorbeeld dat zij de D. tijdens het onderzoek dat
basis van frauduleuze hande- ondersteuning en het onder- dit inderdaad waar is, maar:
lingen, diende een bezwaar in houd van informatietechno- “De integriteit van de mens
tegen haar ontslag. “De amb- logie (IT) alleen door D. liet is het belangrijkste.”
tenarenrechter heeft haar verrichten. Hij besteedde dat
bezwaar gegrond verklaard”, werk, ter waarde van zo’n Overdracht
zegt interim-directeur 300.000 florin per jaar, uit Sinds april dit jaar is een
Omaira Lares van Departe- zonder dat offertes werden nieuwe IT-manager werk-
mento di Recurso Humano opgevraagd.            zaam voor de Staten, laat
(DRH). “Het ontslagbesluit is               voorzitter Marisol Lopez-                                                      Foto: Bobby Spier
dus opgeschort.” Dit betekent Zwak             Tromp weten. Richard D.
dat de voormalig griffier ge- Het onderzoek naar D. be- was tot vorige week nog
woon weer maandelijks haar strijkt de periode van 1 april werkzaam voor de Staten.
salaris ontvangt. “Er is nu een 2006 tot 3 oktober 2014. “Maar er was natuurlijk
bodemprocedure gaande.”    Daaruit blijkt onder andere geen vertrouwen meer in ORANJESTAD — Het vredeslabyrint (Aruba Peace Labyrinth) bij Alto Vista bestaat precies tien jaar. Gisteravond werd dit
Ook de vorige week bij Lands- dat door een ‘niet effectief hem. “ Volgens haar heeft hij tijdens de Internationale Dag van de Vrede gevierd. Ongeveer 25 mensen kwamen bijeen om de ‘heilige energie’ van het laby-
besluit geschorste IT-manager autorisatiebeleid’ externe ook geen medewerking gege- rintische pad te eren. Labyrintverhalen werden met elkaar gedeeld en de route werd in stilte met elkaar gelopen. Het labyrint,
Richard D. ontvangt lopende leveranciers onbeperkt toe- ven aan de overdracht van bestaande uit elf cirkels en een rozet in het centrum, is in 2005 door een groep vrijwilligers gebouwd naar het Chartres-model.
het onderzoek salaris. Hij is gang tot alle data van de alle werkzaamheden. Net als De paden zijn bedekt met wit zand, een typisch kenmerk van Aruba. Zie ook pagina 5 ‘Een steen leggen in het vredeslabyrint’.
geschorst op basis van een fei- Staten hadden. Leveranciers dat hij volgens het onderzoek
tenonderzoek, een deelonder- werden ook niet gescreend. ook geen gehoor gaf aan on-
zoek van het forensisch onder- Net als dat vanuit de Staten der andere de opdracht van

Duitsland maakt zichzoek naar het (dis-)functione- geen schriftelijke afspra- de plaatsvervangend griffier
ren van de voormalige griffier
door een extern onafhankelijk
onderzoeksbureau Forensic

op voor komst kernwapensServices Caribbean (FSC).
                ken werden vastgelegd over om alle wachtwoorden te wij-
                geheimhouding. Meerdere   zigen.
                personen werkten onder   Verantwoording
                eenzelfde gebruikersnaam,
“High profile cases”, noemt waardoor later niet bepaald De schorsing na het feiten-
Lares deze zaken. Ze kan kan worden welke persoon onderzoek is de start van BÜCHEL — De Duitse strijdkrachten bereiden zich met de kernwapens aanval- pen jaar geld beschikbaar
lopende het onderzoek niet een handeling heeft gedaan. het disciplinair onderzoek. voor op de komst van nieuwe Amerikaanse atoom- len kunnen uitvoeren. Daar- voor de modernisering van
meer informatie geven. D. valt In de samenvattende bevin- D. wordt nu ter verantwoor- bommen. Luchtmachtbasis Büchel in de deelstaat voor dienen de Tornado- de B61-atoombommen. Een
onder het ambtenarenrecht, dingen van het onderzoek ding geroepen. Dat betekent Rijnland-Palts wordt daarvoor de komende jaren op jachtbommenwerpers van meerderheid van de Neder-
of dit ook voor de functie van staat ook te lezen: “Eenzelf- dat hij zich binnen twee we- de schop genomen.                      de Duitse luchtmacht aan- landse Tweede Kamer had
griffier geldt is de vraag. Deze de wachtwoord met de kwa- ken na dagtekening van het                                 gepast te worden.      in een brief het Amerikaanse
functie geniet een bijzondere lificatie zwak werd gebruikt Landsbesluit tot schorsing De Duitse regering steekt de stationeerd. In het geval van Het Amerikaanse Congres Congres gevraagd dat niet te
status en betreft een hoge op meerdere kritische pun- schriftelijk moet verant- komende jaren 112 miljoen oorlog zouden Duitse piloten stelde in december afgelo- doen.
functie. “De griffier wordt ten in het netwerk.”      woorden. “Zijn verantwoor- euro in modernisering van
door de Staten benoemd.”                  ding wordt vergeleken met de basis, meldden Duitse
OESO wil Europeseheid dan ook door een daartoe Dat wachtwoord was ook bij tenonderzoek. Daar kunnen De bommen van het type
Deze zaak wordt voor de over- Integriteit         de bevindingen uit het fei- media.

gespecialiseerd advocaten- meerdere mensen bekend. we ook deskundigen voor B61-12 zijn volgens experts
kantoor behandeld, HBN Law, Tevens huurde D. een ken- inschakelen. Daarna wordt een stuk nauwkeuriger

aanpak vluchtelingencrisisvertelt de interim-directeur. nelijk bevriend IT-bedrijf, bekeken of het verwijtbaar is dan de voorgangers die in
                genaamd N-Plus Corp, in en wat voor strafmaat moet Duitsland liggen en ook op
Zakelijk            voor de Staten die slechts worden opgelegd”, maakt luchtmachtbasis Volkel in PARIJS — Europa moet dringend met een gecoördi- het grootste aantal sinds de
D. en S. werkten zodanig na kantoortijd volledige on- Lares duidelijk.           Nederland zouden zijn ge- neerde reactie komen op de massale toestroom van Tweede Wereldoorlog.
                                                            vluchtelingen uit Syrië en Irak. Daarbij moet ook ge- Landen als Polen, Hongarije
                                                            dacht worden aan maatregelen voor de lange termijn. en Bulgarije zouden finan-
Coupleider Burkina Faso                                                 Dat liet de Organisatie voor Economische Samenwer- ciële steun van andere EU-
                                                            king en Ontwikkeling (OESO) vandaag weten.         partners moeten krijgen om
                                                                                          beter met de crisis te kun-
weigert te vertrekken                                                  De OESO doet een beroep    te overbruggen. Volgens de  nen omgaan. De OESO, die
                                                            op de landen van de Euro-   organisatie zouden dit jaar spreekt van passiviteit, is
                                                            pese Unie de verschillende  wel eens een miljoen men-  bereid de helpende hand te
                                                            inzichten over de aanpak sen asiel kunnen aanvragen, bieden.
OUAGADOUGOU — De
leider van de coupplegers
die afgelopen woensdag                                                 Storing Skype voorbij
in Burkina Faso de macht
grepen, weigert op te
stappen. Generaal Gilbert                                                REDMOND — De storing bij internetbeldienst Skype lijk waren ingelogd. Som-
Diendere zei vandaag dat                                                is voorbij, meldt het bedrijf. Gisteren ontstonden de mige boodschappen aan
hij blijft zitten waar hij                                               problemen bij een deel van de diensten. Nu zegt Sky- groepschats kwamen niet
zit in afwachting van de                                                pe dat alles weer is hersteld.               aan.
uitkomst van een top van                                                                              Skype for Business had
West-Afrikaanse landen                                                 Getroffen gebruikers over status aangaf dat ze offline geen last van de storing, zei
in Nigeria.                                                       de hele wereld konden niet waren terwijl ze wel dege- het bedrijf.
                                                            bellen. Ook konden ze hun
Vanochtend stelde het leger                                               eigen status niet verande-
nog een ultimatum aan de                                                ren. Skype liet gisteren we-
coupplegers die voornamelijk                                              ten de oorzaak van de sto-
afkomstig zijn uit de presi-                                              ring te hebben vastgesteld,
dentiële garde, een elite-                                          Foto: AFP maar dat het nog moest
eenheid van de strijdkrach-                                               werken aan een oplossing.
ten. Legereenheden hebben                                                Gebruikers van Skype kon-
de hoofdstad Ouagadougou Motorrijders rijden juichend achter een legervoertuig aan dat de hoofdstad Ouagadougou den niet bellen, omdat hun
bereikt en eisen de overgave binnenrijdt.
van de opstandige militairen.                                                              Like onze facebook
Er zou overleg zijn tussen de Democratische Raad, zoals de overgegeven aan het leger. coupplegers maar bevindt
twee kampen.          junta zichzelf heeft gedoopt. Ze hebben bovendien in de zich nu op een veilige plaats.                  pagina AMIGOE ARUBA en
“Ik zit geen tijd te rekken. Ik              vroege ochtend de gevangen De leider van de coupplegers
zit nog binnen de mij gegeven Overgegeven         minister-president Isaac Zida die president Michel Kafan-                  blijf zó op de hoogte van alle
tijd”, aldus Diendere tijdens Honderden opstandige mi- vrijgelaten, meldde de lokale do en meerdere leden van de
een persconferentie. Hij be- litairen van de presidenti- radiozender Radio Omega. regering gevangen namen,                       belangrijke nieuws.
nadrukte nog steeds presi- ele garde in Burkina Faso De regeringsleider was sinds heeft zijn verontschuldigin-
dent te zijn van de Nationale hebben zich vanochtend woensdag in handen van de gen aangeboden.
   1   2   3   4   5   6