Page 1 - Antilliaanse Dagblad
P. 1

Jaargang 13 nr. 129 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB                                                                                       Donderdag 12 mei 2016

Grote buit                   2 DOS trekt                   3 ‘Media geen                                             ‘Frank de Boer
afpakteam                            aan de bel                    waakhond’                                         vertrekt bij Ajax’
                                                                                       5 21 27Advocaat van
                                                                                               Holleeder weg

PS                                                         Van een onzer               Defensie verkoopt                                         Kwartje en Oudewater”,
steunt                                                                                 groot deel huizen                                         aldus Van der Maas. De
Wiels                                                      verslaggevers                                                                         woningen worden geveild
                                                           Willemstad - Defensie       leegstand: ,,Er is minder     laatste jaren minder. Het   en zullen worden aange-
                                                           gaat het bestand van eigen  behoefte aan eigen wonin-     heeft geen zin huizen       boden met een vanaf-prijs.
                                                           woningen op Curaçao en      gen voor Defensie. Veel       in je bestand te houden     Uit de biedingen zal moe-
                                                           Aruba drastisch verklei-    mensen huren op de            als daar geen vraag naar    ten blijken hoeveel ze
                                                           nen. Op Curaçao wordt       particuliere markt. Boven-    is.”                        gaan opbrengen. De de-
                                                           ongeveer de helft van de    dien is de aanwezigheid                                   tails over woningen die op
                                                           huizen verkocht, bevestigt  van Defensiepersoneel in         ,,De huizen op Curaçao   de markt komen zullen
                                                           woordvoerder Maartje van    het Caribisch gebied de       die worden verkocht staan   nog worden bekendge-
                                                           der Maas van Defensie                                     in Piscadera, Grote Berg,   maakt. Dan zal ook duide-
                                                           Caribisch gebied tegen-                                                               lijk zijn om welke huizen
                                                           over deze krant.                                                                      het precies gaat.

                                                              Defensie kampt nu met

                                                            IJskar op zonne-energie

Steun coalitie voor Gevolmachtigde
minister niet zeker

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Pueblo Soberano zal vandaag
in de Staten haar steun betuigen aan Gevol-
machtigde minister Marvelyne Wiels.

   Dat heeft PS-leider Jai-  wij blijven op de koers zit-  De jonge ondernemer Maxwell Rosenda heeft een bijzonder project uitgewerkt: een ijskar op zonne-energie. Naast
me Córdoba desgevraagd       ten die we hebben uitge-
tegenover deze krant         zet. De Gevolmachtigde        de koelbox op de bagagedrager van zijn driewieler heeft hij een zonnepaneel geïnstalleerd die elektriciteit voor de
verklaard. Maar of ook an-   minister die na ons komt,
dere coalitiepartners de     hoeft zich niet meer te       koeling van de koopwaar genereert. Om van A naar B te komen wordt spierkracht ingezet. Boven het voorwiel is
vertegenwoordiger in Den     pletter te werken, wij heb-
Haag steunen is niet ze-     ben het werk immers al        een afvalemmer gemonteerd. Inventief, duurzaam en milieuvriendelijk, Maxwell komt er wel!  FOTO LA PRENSA
ker. De Staten vergaderen    gedaan.”
vandaag met premier Ben                                    Er lijken meerdere ver-     Meerdere versies                                          kan aanzienlijk verbeterd
Whiteman (PS) over de           PAIS-leider Alex Rosa-     sies van het doorlich-                                                                worden door een meer
implementatie van de aan-    ria zegt tegen deze krant     tingsrapport Curaçao-       ongekuiste variant be-        het beheer van organisa-    open benadering gericht
bevelingen van de Stich-     ‘niet met een geladen ge-     huis in omloop. Gister-     staan. Wat de verschillen     tie bezig. Er is geen open  op het oplossen van de
ting Overheidsaccoun-        weer’ het debat in te gaan.   avond kreeg deze krant      exact zijn is niet direct te  sfeer en beschikbare in-    problemen. Daarbij be-
tantsbureau (Soab) en de     Er zullen kritische vragen    de ‘versie 8 december       ontdekken. De opstellers      formatie wordt niet ge-     hoeven moeilijke beslis-
ombudsman over het           worden gesteld aan White-     2015’ in handen, terwijl    van het rapport constate-     makkelijk gedeeld. Be-      singen niet uit de weg
functioneren van Wiels.      man en aan de hand van        de versie die premier       ren in elk geval dat Ge-      slissingen worden geno-     worden gegaan. Sinds
Het laatste, derde rapport   de antwoorden zal het         Whiteman (PS) pas op 13     volmachtigde minister         men zonder overleg.”        het aantreden van de di-
van december 2015 dat        standpunt worden be-          april 2016 naar de Staten   Marvelyne Wiels zich          De onderlinge relaties      recteur ad interim in au-
over het functioneren van    paald. In de Èxtra zei Ro-    stuurde - nadat onder an-   nogal veel bemoeit met        kunnen volgens de           gustus 2015 is de interne
de Gevolmachtigde mi-        saria gisteren dat de maat    dere deze krant weken       de organisatie van het ka-    onderzoekers ‘over het      communicatie sterk ver-
nister gaat, zal ook aan     vol is: ,,We kunnen nu        eerder over de inhoud       binet van de Gevol-           algemeen niet omschre-      beterd.” Uit grote onvre-
bod komen in de Staten-      spreken van ‘drie slag is     had bericht - deze datum    machtigde minister van        ven worden als goed’. ,,Er  de met het functioneren
vergadering. Whiteman        uit’.” Ook van de PAR en      helemaal niet vermeldt,     Curaçao; ‘buiten de di-       zijn te veel variaties:     van Gevolmachtigde mi-
stuurde nog een laatste      coalitiegenoot Glenn Sul-     maar enkel ‘december        recteur om en vaak op         goed, moeizaam, hiërar-     nister Wiels is directeur
update van secretaris-ge-    varan is niet zeker of zij    2015’ noemt. Dit ver-       detailniveau’. ,,Ze houdt     chisch en ook confronte-    Pim Senior echter on-
neraal Stella van Rijn van   Wiels zullen steunen. Van     sterkt de speculaties dat   zich aldus (te) veel met      rend. De communicatie       langs vroegtijdig vertrok-
Algemene Zaken over het      de oppositie hoeft ze geen    er een gekuiste en een                                                                ken.
actieplan voor het Cura-     steun te verwachten. In de
çaohuis naar de Staten.      update van Van Rijn staat
                             onder andere dat er vol-
   ,,Marvelyne Wiels voert   gens Soab een ‘toekomst-
bij het Curaçaohuis de op-   gerichte analyse’ moet ko-
dracht uit die ze heeft ge-  men van taken, formatie
kregen. Het Curaçaohuis      en functies bij het kabinet
was hiervoor een zooitje     van de Gevolmachtigde
waar het geld over de balk   minister van Curaçao.
werd gesmeten. Er werd       Soab pleitte eerder ook
veel geld uitgegeven aan     voor afstemmingsoverleg-
drank en etentjes. Het had   gen over de analyse, die
voorheen de naam dat het     nog steeds niet hebben
een rustige boel was en de   plaatsgevonden. Nu de
Gevolmachtigde minister      functie van directeur va-
had een rustige, relaxte     cant is blijft onduidelijk
baan”, aldus Córdoba.        hoe hieraan inhoud wordt
                             gegeven.
   De partij is tevreden
over het functioneren van    Op pagina 4
de Gevolmachtigde mi-
nister. ,,PS is niet bang,   ‘Eigen bedrijven ingezet’
   1   2   3   4   5   6