Page 3 - MIN JUS 24 MAY 2016
P. 3

Spaarvarken

     Dinsdag 24 mei 2016 • Jaargang 131 nr 114 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                            9 Sport                           10 Economie

Alto Vista kapel besmeurd    Pakistan kan dood                        Spaanse beker                        Grote inval in
met ‘pro pedofiel’       Mansour niet bevestigen                     voor FC Barcelona                      Frans kantoor Google

Gemeenschappelijk                                        7 aanhoudingen bij fouilleeractie
Hof wil af van
onzekere positie

ORANJESTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Jus-        den wordt goedgekeurd en
titie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire,     of vervolgens de wettelijke
St. Eustatius en Saba, wil geen onzekerheid meer over     verplichte bijdragen tijdig
het voortbestaan als gemeenschappelijk instituut. Het     aan het Hof worden betaald,
Hof wil weten waar het aan toe is en verwacht dat       werkt belemmerend in het
de eilanden zich hierover uitspreken. Tevens wil het      doen van investeringen en
instituut dat de landen hun financiële verplichtingen     aantrekken van personeel.”
voortaan tijdig nakomen.                    De gevolgen hiervan wa-
                                ren volgens het instituut de
door onze verslaggever     pering van de rechtspraak   afgelopen jaren zichtbaar.    ORANJESTAD — Bij de fouilleeractie van het Korps Politie Aruba (KPA) van afgelopen weekend zijn zeven mensen aange-
Bobby Spier           in en tussen de landen is on- “Nadat de vacatures in 2014   houden. Vier buitenlandse mannen zijn in een bar in Oranjestad aangehouden, omdat ze geen identiteitspapieren bij zich
Dat blijkt uit het jaarverslag verstandig, dat zou de kwali- moesten worden bevroren,     hadden. In een woonwijk in Oranjestad gooide een man een fles naar agenten en werd aangehouden. Twee jongemannen
van het Gemeenschappelijk    teit niet ten goede komen en  omdat de landen dat noodza-   werden in Noord aangehouden wegens illegaal bezit van drugs en munitie. Zij hadden naast marihuana ook cocaïne bij
Hof van Justitie. In de inlei- meer gaan kosten”, stelt Van  kelijk maakten, heeft het Hof  zich, de partydrug Molly (MDMA)en kogels. Tijdens deze fouilleeractie heeft het Flex Team van het KPA zich voornamelijk
ding, geschreven door Evert   der Poel. Hij vervolgt: “Het  voor 2015 wel de benodigde    in Oranjestad en Noord opgehouden. De politie had het vooral druk met het uit elkaar halen en wegsturen van hanggroepen
Jan van der Poel, president   Hof wil voor de komende ja-  financiële ruimte gekregen.   buiten nachtclubs, bars en andere uitgaansgelegenheden. Hoewel de fouilleeractie conform de wet van tevoren is aangekon-
van het Gemeenschappelijk    ren weten waar het aan toe   Niet alle vacatures kon-     digd, had toch een groot aantal mensen drugs en steekwapens in hun bezit.
Hof van Justitie, staat dat   is en verwacht van de landen  den tijdig worden vervuld.
de afgelopen vijf jaar veel   dat die zich daarover uit-   Het positieve resultaat van
bereikt is, maar dat er nog   spreken en zich binden aan   het afgelopen jaar heeft als
belangrijke stappen gezet    gemeenschappelijke recht-   schaduwzijde dat daarmee
moeten worden, ‘waarvoor    spraak door dit Hof, ook    onvoldoende capaciteit kon
door het Hof met nadruk     voor rechtspraak in nieuwe   worden gerealiseerd.” Het
aandacht wordt gevraagd     rechtsgebieden.”        Hof stelt fel: “Indien de lan-
en waar de landen zich over   Stipte financiering      den hun verplichtingen stipt
moeten uitlaten’. Zo bestaat  Daarnaast onderstreept     zouden nakomen, dan zou
tot op de dag van vandaag    Van der Poel dat er een ‘so-  het Hof sneller en beter kun-
onzekerheid over het voor-   lide basis’ moet komen voor  nen inspelen op veranderin-
bestaan van het Hof als ge-   de financiering van het Hof.  gen in het zaaksaanbod en
meenschappelijk instituut.   “De jaarlijkse terugkerende  de daarvoor benodigde rech-
En dat moet ten einde ko-    onzekerheid of de begroting  telijke capaciteit.”
men, vindt het Hof. “Versnip-  van het Hof door de lan-
                                      Vervolg op pagina 3

Grieken beginnen                                        Den Haag koopt schulden                                                                                                     Nederlanderschap
met ontruiming kamp Idomeni                                   jongeren op                                                                                                           jihadist kan
                                                                                                                                                                 ingetrokken

                                                DEN HAAG — De gemeente Den Haag gaat schulden        deel van de schuld. De rest-                                                                     DEN HAAG — Het Ne-
                                                van jongeren opkopen. In ruil daarvoor moeten die      schuld neemt de gemeente                                                                       derlanderschap van ji-
                                                serieus werk maken van hun toekomst, dus bijvoor-      Den Haag via het Jongeren                                                                      hadisten die zich in het
                                                beeld een opleiding gaan volgen, een baan zoeken, in    Perspectief Fonds over. De                                                                      buitenland aansluiten
                                                combinatie met vrijwilligerswerk. De gemeente zegt     jongere betaalt die terug                                                                      bij een terroristische
                                                daarmee de eerste in Nederland te zijn.           door concreet aan de slag                                                                      organisatie, zoals bij-
                                                                              te gaan, met school of werk                                                                     voorbeeld Islamitische
                                                Het geld ervoor zit in een   nen om er iets aan te doen. en ook vrijwilligerswerk te                                                                     Staat (IS), kan worden
                                                Jongeren Perspectief Fonds,  In Den Haag zijn er 18.000  doen. Het is maatwerk, zegt                                                                     ingetrokken.
                                                dat weer onderdeel is van   jongeren met een gemiddel-  wethouder Baldewsingh. Hij                                                                      Daarmee is de Tweede
                                                het Schuldenlab waarmee    de schuld van 11.000 euro,  maakt zich zorgen over het                                                                      Kamer vandaag akkoord
                                                de gemeente de schulden-    zegt PvdA-wethouder Rabin  toenemend aantal inwoners                                                                      gegaan. Zo’n jihadist
                                                problematiek gaat aanpak-   Baldewsingh. Schuldeisers  met schulden. Vanuit het                                                                       wordt dan ook meteen tot
                                                ken. In dat ‘lab’ bedenken   van een jongere krijgen een Schuldenlab moeten allerlei                                                                     ongewenst vreemdeling
                                                gemeente en maatschappe-    aflossingsvoorstel, in ruil nieuwe innovatieve ideeën                                                                      verklaard. Een dergelijk
                                                lijke partners nieuwe plan-  voor kwijtschelding van een opborrelen voor oplossingen.                                                                     iemand hoeft niet veroor-
                                                                                                                                                                 deeld te zijn.
                                                Hoofdonderzoeker ontkent explosie                                                                                                In de Tweede Kamer wa-
                                                EgyptAir                                                                                                             ren wel heel veel vragen
                                               Foto: AFP                                                                                                              over het voorstel. Er komt
                                                                                                                                                           Foto: AFP immers geen strafrechter
ATHENE/IDOMENI — De Griekse autoriteiten zijn vandaag begonnen met de ontruiming        CAÏRO — De chef van het                                                                                                     meer aan te pas en be-
van het vluchtelingenkamp bij Idomeni aan de Macedonische grens. Eenheden van de oproer-    Egyptische team dat de     De officiële Facebook-pagina van de Egyptische militaire                                                                     zwaar maken tegen het
politie grendelden in de vroege ochtend het gebied rond het kamp hermetisch af. De operatie   crash van het toestel van   woordvoerder toont een foto van restanten van het neerge-                                                                     besluit wordt lastig als de
zal waarschijnlijk meerdere dagen duren. De autoriteiten lieten weten dat ze bij de evacuatie  EgyptAir onderzoekt,      storte toestel van EgyptAir. Volgens hem kan er geen sprake                                                                    persoon in het buitenland
geen geweld willen gebruiken. De migranten, die al maanden onder onmenselijke omstandig-    ontkent berichten dat er    zijn van een explosie.                                                                                      zit. Bovendien is het uit-
heden voor de Macedonische grens bivakkeren en daar een belangrijke spoorlijn blokkeren,    aanwijzingen zijn voor                                                                                                      eindelijke effect voor niet
worden naar andere opvangcentra overgebracht. Bij Idomeni had zich na de sluiting van de    een explosie aan boord.                                                                                                     iedereen even duidelijk.
zogeheten Balkanroute in februari en de bouw van een hek op de grens met Macedonië een     Eerder bracht volgens di-                                                                                                    GroenLinks vindt dat het
informeel vluchtelingenkamp gevormd. Tot 15.000 mensen waren hier in maart neergestre-     verse media een onderzoe-                                                                                                    plan ook haaks staat op
ken. Zij hoopten dat de Balkanroute opnieuw zou worden geopend, zodat ze verder konden     ker het bericht de wereld                                                                                                    de internationale solida-
reizen naar Noord-Europa.                                    in dat menselijke resten die                                                                                                   riteit die nodig is voor de
                                                zijn gevonden in het gebied                                                                                                   terreurbestrijding, omdat
191.000 migranten kozen                                     waar het vliegtuig in de Mid- was aan boord van het ramp- zijn club afkomstig waren.                                                                      het buitenland wordt op-
Middellandse Zee als vluchtroute                                dellandse Zee stortte, wezen  vliegtuig is volgens Hesham Hij zei dat in een verklaring                                                                    gescheept met ongewenst
                                                op een ontploffing in het   Abdelhamid, hoofd van de   waarover Egyptische media                                                                      verklaarden.
GENÈVE — Tussen 1 ja-      dan in dezelfde periode van  men controles op de Turkse    toestel. De Airbus A320 was  forensisch onderzoekers,   berichten. “‘Alles wat hier-                                                                     Intrekking van het Ne-
nuari en 21 mei kozen      2015, toen 1792 mensen op   en Noord-Afrikaanse kus-     met 66 mensen aan boord    ‘gebaseerd op louter veron- over is gepubliceerd, is vol-                                                                    derlanderschap kan al-
naar schatting 191.134     alle bekende routes in de   ten.               onderweg van Parijs naar    derstellingen’ die niet van komen onjuist.”                                                                           leen als iemand nog een
migranten de Middel-      Middellandse Zee omkwa-                     Caïro, toen het in de nacht                                                                                                   andere nationaliteit heeft,
landse Zee als vluchtrou-    men.                              van woensdag op donderdag                                                                                                    want met internationale
te. Ze kwamen aan op Cy-    De jongste doden zijn in-                    van de radar verdween. De                                                                                                    verdragen moet worden
prus en in Italië, Spanje    clusief tien migranten die                   oorzaak is niet duidelijk. De                                                                                                  voorkomen dat iemand
en Griekenland. Tot 21     vermoedelijk afgelopen za-                   bewering dat er een explosie                                                                                                   staatloos wordt.
mei werden er 1370 do-     terdag voor de kust van het
den geteld, mensen die de    Italiaanse eiland Sardinië
oversteek niet haalden.     verdronken. Ze waren voor
De Internationale Organi-    zover het IOM weet afkom-
satie voor Migratie (IOM)    stig uit Algerije.
in Genève meldde vandaag    Dat het aantal doden ver-
dat het aantal doden daar-   mindert, is volgens de IOM
mee 24 procent minder was    te danken aan de toegeno-
   1   2   3   4   5   6   7   8