Page 4 - MIN JUS 24 MAY 2016
P. 4

AMIGOE                                                                                               3DINSDAG

                                                                                                 24 MEI 2016

Hof: Arubaans namenrecht discriminerend                                             Vakbond FTA twijfelt sterk                    IN HET KORT
                                                                 aan deal met Citgo
Kind houdt achternaam                                                                                       Wegwerkzaamheden
moeder ondanks                                                          ORANJESTAD — Vak-                        De wegwerkzaamheden
erkenning vader                                                         bond FTA gelooft pas                       door DOW op de route tus-
                                                                 in een heropening van                      sen de rotonde van Bel-
ORANJESTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van          soortgelijke zaak en vond     eens, dan kan ook de achter-   de olieraffinaderij in                      giëstraat en het kantoor
Justitie vindt dat een buitenechtelijk kind de achter-    toen ook dat er sprake was    naam van de vrouw worden     San Nicolas wanneer er                      van de Guardian Group
naam van de moeder mag behouden, ondanks dat de        van discriminatie. De Hoge    doorgegeven. Als de ouders    daadwerkelijk een ge-                      worden vanavond voortge-
vader het kind heeft erkend.                 Raad achtte het destijds ech-   het echter niet met elkaar    tekende overeenkomst                       zet tussen zeven en twaalf
                               ter ‘buiten de rechtsvormen-   eens zijn, dan krijgt het kind  is. Vooralsnog is de vak-                    uur. De weg wordt hier-
Dat blijkt uit een uitspraak  de naam van de vader. Dis-   de taak van de rechter’ om in   alsnog de naam van de va-    bond ‘zeer sceptisch’, al-    FTA-voorzitter Hubert Dirksz  door volledig afgesloten
van het Hof vandaag. Het    criminerend, vind het Hof en  te grijpen. Als de wetgever    der. Getrouwde moeders zijn   dus vakbondsleider Hu-      meeste banen naar Lands-    voor verkeer. Alternatieve
gaat om een kind dat buiten  laat met de uitspraak van   echter te lang wacht met het   dus afhankelijkheid van de    bert Dirksz (foto).       kinderen gaan. Hij hoopt    routes worden door middel
het huwelijk is geboren en   vandaag de ‘discriminatoire  opheffen van de discrimina-    instemming van de vader     De vakbond hoopt wel dat     dat de regering ook denkt    van barricades en borden
daardoor bij de geboorte de  bepaling’ van het Burgerlijk  tie, kan de rechter dus tot    om ervan verzekerd te zijn    de raffinaderij snel open-    aan Landskinderen in het    aangegeven. De onder-
geslachtsnaam van de moe-   Wetboek van Aruba buiten    een andere afweging komen,    dat hun naam wordt doorge-    gaat, maar vreest dat een    buitenland en ervoor zorgt   houdswerkzaamheden
der kreeg. De vader wil het  beschouwing. “De moeder    verklaart het Hof.        geven.              echte herstart voorlopig     dat het hun zo gemakkelijk   stonden voor vorige week
kind erkennen en de moeder   van een kind wordt in het   Namenrecht            In het NRC-artikel ‘Noem     nog niet aan de orde is.     mogelijk gemaakt wordt om    gepland, maar zijn toen
heeft daartegen geen be-    huidige namenrecht – waar-   Aruba loopt qua wetgeving     kind naar vader en moe-     Zelfs als de heropening in    terug te keren wanneer zij   niet doorgegaan.
zwaar, maar zij wil dat het  in het kind zonder meer de   achter vergeleken met Cu-     der’ (13 juni 2015) pleitten   augustus plaatsvindt, dan    bij de raffinaderij willen   Inval
kind haar geslachtsnaam    geslachtsnaam van de vader   raçao, St. Maarten en Ne-     Nienke van de Have en Na-    is er nog niet veel werk te   werken.             De recherche en het ar-
blijft behouden. Deze wens   krijgt – achtergesteld bij de derland, waar het namen-     tasa Nedeski daarom voor de   doen en zal ook de werkge-                    restatieteam hebben afge-
is dus nu door het Hof geho-  vader zonder dat daarvoor   recht zo is geregeld dat de    mogelijkheid om kinderen     legenheid niet meteen dras-                   lopen weekend een inval
noreerd.            voldoende rechtvaardiging   ouders mogen kiezen welke     een dubbele achternaam te    tisch toenemen, aldus FTA.                    gepleegd bij een woning in
Discriminerend         is”, schrijft het Hof in een  achternaam het kind krijgt.    geven. Een dubbele achter-    De vakbond maakt zich                      Sero Janchi. De 20-jarige
Volgens het Arubaanse Bur-   persbericht. Verder stelt het Desondanks wordt ook het     naam is in omringende lan-    verder zorgen over de de-                    bewoner wordt verdacht
gerlijk Wetboek krijgt een   Hof dat deze vorm van vrou-  Nederlandse namenrecht      den zoals Frankrijk, Duits-   tails van de overeenkomst.                    van illegale wapen- en
kind uit een huwelijk altijd  wendiscriminatie verboden   niet als gelijkwaardig gezien   land en sinds 2014 ook in    FTA hoopt dat Aruba zich-                    drugshandel.
de achternaam van de vader.  is in de Staatsregeling van  voor vrouwen. Want ook in     België al wel toegestaan.    zelf heeft ingedekt en dat                    Tijdens de inval is het huis
Bij niet-getrouwde partners  Aruba en ook in drie verdra-  Nederland krijgt een kind                     de heropening van de raffi-                   grondig van binnen en
krijgt het kind automatisch  gen waarbij Aruba is aange-  automatisch de achternaam                     naderij niet zorgt voor een                   buiten onderzocht en is al
de achternaam van de moe-   sloten.            van de vader, wanneer de                      grote instroom aan arbeids-                   het (mogelijke) bewijsma-
der, tenzij de vader het kind De Hoge Raad behandelde    ouders getrouwd zijn. Zijn                     migranten, maar dat de                      teriaal in beslag genomen.
erkent. Dan krijgt het kind  ruim 27 jaar geleden een    beide ouders het met elkaar                                                     De bewoner is een beken-
                                                Minder toestroom Venezolanen                                   de van de politie, omdat
                                                                                                 omwonenden regelmatig
                                                Prijzen en opbrengst                                       klagen over de overlast die
                                                hotelkamers dalen sterk                                      deze man voor de buurt
AZV: Bereikbaarheid                                                                                        veroorzaakt. Naar verluidt
huisartsen moet verbeteren                                                                                    lost hij regelmatig schoten
                                                                                                 in de lucht en vinden cri-
ORANJESTAD — Zorgverzekeraar AZV erkent dat          Dat komt doordat huisart-                                                      minele activiteiten plaats
veel patiënten die naar de huisarts zouden moeten       sen een afsprakensysteem                                                      vanuit zijn huis. Zo was hij
gaan, nu hun weg naar de Spoedeisende Hulp van het      hanteren, waarbij patiënten                                                     enige tijd geleden al in het
ziekenhuis vinden. Volgens de zorgverzekeraar is dat     bijvoorbeeld alleen ‘s och-                                                     nieuws toen hij voor de po-
een indicatie dat de bereikbaarheid van huisartsen-      tends kunnen bellen om een                                                     litie wilde vluchten.
praktijken moet verbeteren.                  afspraak te maken voor de-                                                     Flater
                               zelfde dag. Het lukt echter                                                     Een motorrijder viel, toen
AZV reageert daarmee op    huisartsen(praktijken) en   niet alle patiënten om op dat   ORANJESTAD — Voor een hotelkamer op Aruba             blijkt dat een negatieve spi-  hij tijdens een motorshow
de noodkreet van medisch    patiënten, om te achterha-   moment te bellen. Patiënten    betaalde een toerist in de maand april fors minder        raal is ingezet in het toeris- bij Palo Marga het pu-
directeur Ezzard Cilié van   len hoe patiënten denken    geven ook aan, zegt AZV, dat   dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat zorgt er auto-       me. Doordat er steeds meer   bliek wilde trakteren op
het Horacio Oduber Hospi-   over de bereikbaarheid,    ze het liefst door hun eigen   matisch voor dat de opbrengst per hotelkamer ook         toeristen op het eiland zijn,  een driftvoorstelling. Tij-
taal (HOH). Hij gaf recent   hulpvaardigheid en dienst-   huisarts willen worden ge-    daalde, blijkt uit de maandelijkse toerismecijfers van      daalt de beleving. Alberts   dens het driften raakte
tijdens een persconferentie  verlening van hun huisarts.  zien.               verkeersbureau ATA.                        zei in maart in gesprek met   het rubber van de band op
aan dat het aantal patiënten  Zoals met het maken van    Daarnaast ziet AZV orga-                                      deze krant dat dan ook de    en raakte de metalen velg
(31.000) dat zich jaarlijks  afspraken, met het krijgen   nisatorische en logistieke                                     bereidheid daalt om een be-   het asfalt waardoor de be-
meldt bij de Spoedeisende   van een verwijsbrief of het  knelpunten die op te lossen                                     paalde prijs te betalen voor  stuurder de controle ver-
Hulp ‘onverantwoord en on-   laten uitschrijven van een   zijn. Ook stelt de zorgver-                                     een hotelkamer. “Hotels wil-  loor. Hij viel met motor en
beheersbaar’ is en dat 40   recept. Een team van AZV    zekeraar dat mensen beter                                      len toch kamers verhuren    al en verwondde daarbij
procent van hen klachten    en Directie Volksgezondheid  moeten weten wat het ver-                                      en verlagen de prijzen, waar  zijn elleboog en hand. Hij
heeft die door een huisarts  deed dat onderzoek. Alhoe-   schil is tussen de huisarts en                                   een goedkoper slag toeristen  kon wel snel naar Imsan
behandeld kunnen worden.    wel de resultaten van dat   de SEH en dat ze meer aan                                      op afkomt.”           vervoerd worden met de
Afspraak maken         onderzoek nog niet zijn ver-  zelfzorg moeten doen, zodat                                     Dat verslechtert de beleving  ambulance die toen al ter
De zorgverzekeraar heeft    werkt, kan AZV wel al laten  ze ook niet voor alle klachten                                   nog meer en zo is een nega-   plekke was.
enkele maanden geleden     weten dat veel patiënten het  naar hun huisarts hoeven te                                     tieve spiraal ingezet. Volgens Geen voorrang
onderzoek gedaan onder     maken van een afspraak bij   gaan.                                                Alberts is dit te zien aan een De bestuurder van een
                hun huisarts lastig vinden.                                                    lagere prijs per hotelkamer   scooter verleende op het
                                                                                 en een dalende Revpar. “Ho-   kruispunt van de Frank-
Alto Vista kapel                                        door onze verslaggever      alternatieve accommodaties    tels anticiperen heel snel.   rijkstraat en de Enge-
besmeurd met ‘pro pedofiel’                                   Leanne van Spronsen       (29,5 procent). 25,2 procent   Als zij drie tot vier maan-   landstraat geen voorrang
                                                Uit deze cijfers blijkt ook dat koos voor een verblijf in een  den van tevoren zien dat de   en reed daarop tegen een
                                                het aantal Venezolanen dat    timeshare resort. Dat er     bezetting minder is en de    wagen.
                                                Aruba bezoekt, nog steeds    minder toeristen waren, ligt   vraag verslapt, verlagen ze   De scooter-bestuurder en
                                                toeneemt, maar minder dan    volgens ATA aan het feit dat   meteen hun prijzen.”      een passagier raakten
                                                voorheen. In oktober 2015    het paasweekend dit jaar in   Cruisetoerisme         lichtgewond en zijn naar
                                                steeg het percentage van     maart viel, waardoor dit een   In april legden twee cruise-  het ziekenhuis gebracht
                                                Venezolaanse toeristen nog    extra drukke maand was en    schepen meer aan dan in     door de ambulance. De
                                                met 34,6 procent ten opzich-   april wat rustiger.       april 2015. In totaal lagen   scooter was flink bescha-
                                                te van een jaar daarvoor. In   Goedkopere kamers        26 schepen voor anker met    digd terwijl de auto blik-
                                                januari en februari 2016 was   Hotelkamers daalden sterk    50.579 passagiers, een stij-  schade had.
                                                dit +13,8 procent, in maart   in prijs (-14,9 procent). Was  ging van 1,9 procent. Daar-
                                                13 procent en in april steeg   het gemiddelde - Average     mee is het cruisetoerisme
                                                dit ten opzichte van 2015    Daily Rate (ADR) - in april   nog lang niet wat het ge-
                                                met 9,2 procent.         2015 nog 253,63 dollar, dat   weest is. Vorig jaar april was
                                                Iets minder toeristen      ligt dit jaar op 215,84 dollar. een historisch dieptepunt
                                                Het aantal verblijfstoeristen  Daardoor daalt onvermijde-    sinds het jaar 2000. ATA telt
                                                daalde licht in april. 98.823  lijk ook de opbrengst per ho-  de eerste vier maanden van
                                                toeristen gingen op vakantie   telkamer (Revpar), volgens    dit jaar bij elkaar op en komt
                                                naar Aruba (-781), waarbij    de cijfers van Aruba Hotel    daarbij op een toename van
                                                Noord-Amerika nog steeds     And Tourism Association     8,3 procent ten opzichte van
                                                het grootste marktaandeel    (Ahata) met 17,2 procent.    dezelfde periode vorig jaar.
                                                heeft (59,3 procent), gevolgd  Van 208,34 dollar ging dat
                                                door Latijns-Amerika (31,3    naar 172,41 dollar. Ahata
                                                procent) en Europa (5,6 pro-   geeft als verklaring dat ho-
                                                cent). Nog steeds is een toe-  tels de prijzen bijstellen om
                                                stroom van Colombianen te    de bezettingsgraad te ver-
                                                zien, dat aantal steeg met    hogen. Dat heeft blijkbaar
                                                22,2 procent vergeleken met   gewerkt, want de bezetting
                                                vorig jaar april. De verblijf-  steeg met 4,9 procent.
                                                stoeristen gaven, in tegen-   Negatieve spiraal
                                                stelling tot de maand maart,   Eerder schreef Amigoe al
                                                de voorkeur aan high rise    over een onderzoek van eco-
                                                hotels (37,9 procent) boven   noom Arjen Alberts, waaruit

ORANJESTAD — De Alto Vista kapel en de stenen rondom het kerkje waren vanmorgen         Gemeenschappelijk                                         gevuld. Ook op Aruba was dit
bespoten met de tekst ‘Aruba pro pedofiel’ en ‘Benny Sevinger is ook pedofiel’. Al vroeg in de Hof wil af van onzekere positie                                  het het geval. Voor het gerecht
ochtend waren meerdere mensen bezig om de aanstootgevende teksten op en rondom de reli-     Vervolg van pagina 1       lijke rechtspraak voor onder   verzorgen van een solide fi-  van Aruba was ruim 12 mil-
gieuze plaats te verwijderen met verf. Onbekend is of de teksten zijn geplaatst door Reginald  PDR-partijleider Andin Bik-   andere de rechtsbescher-     nanciële basis.         joen florin begroot, waarvan
Danies, een boze en wanhopige vader van twee misbruikte kinderen, die eerder door middel    ker heeft aangegeven dat hij   ming, de rechtszekerheid en   Positief resultaat       6,7 miljoen florin besteed kon
van deze teksten aandacht vroeg voor zijn zaak. De politie en het Openbaar Ministerie (OM)   bij de aanstaande interpar-   het investeringsklimaat in    Qua financiën heeft het Hof   worden aan personeelskosten.
waren vanochtend niet bereikbaar voor een reactie.                       lementaire bijeenkomsten,    het Caribische deel van het   in 2015 een positief resultaat Uiteindelijk werd hiervoor 6,2
                                                zoals de Tripartite-ontmoe-   Koninkrijk”, aldus Bikker.    gehad. Zo werd de begroting   miljoen florin gebruikt. De ex-
                                                ting van de Staten van Aru-   De aangekaarte zorgen van    voor het Gemeenschappelijk   ploitatiekosten vielen echter
                                                ba, Curaçao en St. Maarten,   het Gemeenschappelijk Hof    Hof gezet op ruim 33,5 miljoen wel 1,3 miljoen florin hoger
                                                of in het Interparlementair   kunnen volgens Bikker wor-    florin, maar gaf het instituut uit dan begroot. Dit werd ver-
                                                Koninkrijksoverleg (IPKO),    den weggenomen middels      uiteindelijk rond de 33 mil-  oorzaakt door de hogere huis-
                                                aandacht zal besteden aan    een resolutie of de opzet van  joen uit. Volgens het Hof werd vestingskosten, waaronder de
                                                de voorgenoemde zorgen      een afsprakenlijst, waarin de  dit resultaat grotendeels ver- kosten voor elektra en water
                                                van het Gemeenschappelijk    parlementen zich uitspreken   oorzaakt door de lagere perso- en onderhoudskosten voor bij-
                                                Hof. “Zulks gelet op het be-   voor de bevordering en het    neelskosten, omdat niet alle  voorbeeld airco-units.
                                                lang van gemeenschappe-     behoud van gemeenschap-     vacatures konden worden op-
                                                                 pelijke rechtspraak en het
   1   2   3   4   5   6   7   8   9