Page 5 - MIN JUS 24 MAY 2016
P. 5

AMIGOE                                                                                                 7DINSDAG

                                                                                                   24 MEI 2016

Smoc: Overheid is bril kwijt,                                                    49,2 miljoen
milieuvervuiling neemt toe                                                     gulden winst voor Curoil in 2015

WILLEMSTAD — “Maar                                                         WILLEMSTAD — Curoil Group (Curaçao Oil NV, Cura-         verschillende projecten. In to-
liefst 83,1 procent van de                                                     çao Gas NV, Curoil Gasstation NV, Curoil Bonaire NV en      taal heeft Curoil 1,5 miljoen
mensen uit Wishi ervaart                                                      Curoil Aruba Freezone NV) heeft vorig jaar een winst       gulden gedoneerd.
stankoverlast, aldus het                                                      van 49,2 miljoen gulden gerealiseerd. Dat meldt Curoil      Curoil heeft op 13 mei het
Centraal Bureau van Sta-                                                      in een persbericht over het jaarverslag van 2015.         jaarverslag van 2015 bij de re-
tistiek in 2011. Bevindin-                                                                                      gering ingediend. Het jaarver-
gen als deze zijn illustra-                                    Foto: Smoc            De winst in 2015 is voorna-   Isla-raffinaderij. Curoil heeft slag is ook naar de Algemene
tief voor de overlast die                                                      melijk gerealiseerd door de   ook aanzienlijk bijgedragen   Rekenkamer Curaçao, over-
mensen onder de rook van     de Statenleden tot het in-   worden door de overheid op    klachten heeft ontvangen     activiteiten van het overheids- aan het spekken van de lands-  heidsaccountant Soab en het
het Isla-terrein al decen-    dienen van een motie te be-   de website www.luchtmetin-    van burgers onder de rook.”    bedrijf op de internationale   kas. In 2015 heeft Curoil 101  College financieel toezicht ver-
nia ervaren. Dit ondanks     wegen tot het per direct be-                   3 maanden verstreken       markt. Vooral de bunkerings-   miljoen bijgedragen aan de    stuurd. Volgens de Code Good
het feit dat Smoc al sinds    stuurlijk handhaven van de                    Smoc stelt verder dat der-    activiteiten waren vorig jaar  landskas en aan de gemeen-    Corporate Governance moeten
2001 gratis milieu-eco-     Isla’. “Helaas, we hebben het                  gelijke leefomstandigheden    zeer winstgevend. Ondanks de   schap ondanks dat het bedrag   overheidsbedrijven voor 31
nomische adviezen aan      niet mogen meemaken. Van                     strijdig zijn met de Universe-  drastische daling van brand-   aan verkochte brandstof lager  mei hun cijfers en jaarversla-
de Curaçaose overheid      volksverantwoordelijkheid                    le Verklaring van de Rechten   stofprijzen op de wereldmarkt  was dan in 2014. Vorig jaar   gen over het voorgaande jaar
en de Isla-raffinaderij     nemen aangaande het Isla-                    van de Mens, het Europees     en de veranderingen in de mi-  heeft Curoil 27 miljoen gulden  bij de regering inleveren. Het
verstrekt om de vervui-     terrein is hier geen sprake.”                  Verdrag voor de Rechten      lieuwetgeving (ECA) hebben    omzetbelasting betaald, 48    jaarverslag bevatten onder
ling te verminderen. Het     Smoc verwijst verder naar                    van de Mens en het Inter-     de activiteiten op de interna-  miljoen gulden accijns afgedra- andere een verslag van de di-
mocht niet baten. Sterker    de Isla-motie van de Tweede                   nationaal Verdrag Inzake de    tionale markt ook flink bijge-  gen en 15 miljoen gulden aan   rectie, een verslag van de Raad
nog, in 2016 wordt het als-   Kamer van 16 februari. “Met                   Rechten van het Kind. “Van    dragen aan de stijging van de  dividend betaald. Ook heeft   van Commissarissen, analyse
maar gekker”, aldus de      als belangrijkste vaststelling                  een verminderde uitstoot ten   winstmarge van low sulphur    Curoil 11 miljoen gulden aan   van de markten en produc-
stichting Schoon Milieu     van ondeugdelijk bestuur en                   opzichte van 16 februari –    diesel op het gebied van bun-  winstbelasting afgedragen.    ten, jaarcijfers. Het bevat ook
Op Curaçao.           het structureel schenden                     de Tweede Kamermotie – is     kering. De low sulphur diesel  In 2015 bestond Curoil dertig  een goedkeurend oordeel van
Smoc somt ter illustratie op:  van mensenrechten van de                     geen sprake. Het structureel   wordt door Curoil geïmpor-    jaar. Dit jubileum werd gevierd de externe accountant van
“Na jarenlang aandringen     bewoners onder de rook. In                    schenden van mensenrechten    teerd en komt dus niet van de  met onder andere donaties aan  KPMG.
van Smoc beloofde de Cura-    deze motie wordt bepleit                     blijft doorgaan, maar moet
çaose overheid eind 2015 aan   dat de uitstoot binnen drie   gen.org weergegeven.       stoppen. Dat kan plaatsvin-    Krachtenbundeling
de rechter een grootscha-    maanden ‘maximaal’ moest    “De normen van de World     den met de politieke erken-    voor protestmars zaterdag
lig gezondheidsonderzoek     worden verminderd. Ook dit   Health Organization       ning dat de waarborging van
te gelasten. Toch is er geen   is niet gebeurd, zoveel blijkt (WHO) voor zwaveldioxide,    mensenrechten een Konink-
progressie geboekt, de mooie   althans uit eerste metingen   werden tig maal overschre-    rijksaangelegenheid is. Deze
woorden van Defensie-mi-     ter hoogte van het meetsta-   den”, aldus Smoc, die we-    erkenning verwacht Smoc
nister Jeanine Hennis-Plas-   tion te Beth Chaim voor de   derom de richtlijnen van     zeer binnenkort, want de
schaert (VVD) in Trouw van    periode januari tot en met   de WHO aanhaalt. Daarbij     ‘drie maanden’ van de Twee-
22 maart 2014 ten spijt; Pu-   april 2016”, aldus Smoc die   wordt gesteld dat een per-    de Kamer zijn voorbij maar    WILLEMSTAD — De protestmars georganiseerd             heeft haar eigen methoden
blieke handtekeningenactie    ook naar de voorlopige lucht-  soon niet langer dan tien    de milieuvervuilende uitstoot   door Facebook-groep ‘Stop Isla Now!!!’, die voor aan-       en aanpak om de problema-
en aangifte bij het Openbaar   metingsgegevens en de bij-   minuten mag worden bloot-    en het structureel schenden    staande zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur op het         tiek aan de kaak te stellen
Ministerie van Fundashon     gevoegde compilatie-grafiek   gesteld aan SO2-waarden     van de mensenrechten niet.”    Wilhelminaplein gepland staat, krijgt volgens de or-       en op te lossen. De organisa-
Promove Derecho Humano      verwijst. De meetgegevens    van 500 microgram per                       ganisatie steun van alle milieugroepen op het eiland.       ties zijn daarin grotendeels
Curaçao vanwege asbestge-                    kubieke meter en is het                                                       complementair en steunen
vaar; De zaak Andante en de                   24-uursgemiddelde op 20                      “De milieugroepen hebben     Er zullen gratis snacks en    elkaar”, aldus een eerdere
verwerking van asfalt op het                   microgram per kubieke                       de koppen bij elkaar gesto-   water zijn, er zijn sprekers   uitspraak van de groep.
eiland; Op 12 april 2016 wist                  meter vastgesteld. “Ook                      ken voor nieuwe protestac-    en protestborden, maar men    Verder worden belangstel-
de Vigilante een Isla-brand                   boven de 80 microgram per                     ties tegen de vervuiling op   wordt aangemoedigd om die    lenden opgeroepen om tij-
in beeld te brengen.”                      kubieke meter wordt flink                     Curaçao. Dit resulteerde in   laatste ook zelf mee te ne-   dens de protestmars een
Mensenrechten                          gescoord. Dat wil zeggen:                     de organisatie van een grote   men. “Laat door middel van    T-shirt in de kleuren groen
De stichting geeft verder aan                  de bijzonder slappe – nota                     protestactie zaterdag”, aldus  protestborden zien dat de    – dat symbool staat voor
via kranten, waaronder ook                    bene jaargemiddelde –                       Caroline Castendijk van de    vervuiling nú moet ophou-    de groene aanslag – wit of
de Amigoe, een algemene                     norm die Isla van de rech-                     groep in een persbericht.    den, om bewoners niet langer   zwart (rook), geel (zwavel) of
oproep te hebben gedaan                     ter niet mag overschrijden.                    “Iedereen, van Bándariba     in deze ongezonde situatie te  grijs (asbest), te dragen.
‘in een ultieme poging om                    Let hier vooral ook op hoe                     tot Bándabou, wordt opge-    laten werken en wonen”, al-   Zoals bekend organiseerde de
                                 vaak de 500 μg/m3 na 16 fe-                    roepen om te komen. Het     dus de milieugroepen. De Fa-   Facebook-groep in september
                                 bruari wordt overschreden!                     is belangrijk, dat we, in    cebook-groep heeft in het ver-  vorig jaar ook al een protest-
                                 Geen wonder dat Smoc de                      verband met de motie die     leden herhaaldelijk gesteld   mars tegen de uitstoot, waar-
                                 afgelopen maanden tal van                     in de Tweede Kamer wordt     als primair doel te hebben ‘de  aan ongeveer 250 mensen
                                                                  behandeld, als bevolking la-   vervuiling en verontreiniging  deelnamen. Vervolgens werd
Nieuwe                                                               ten zien dat onze gezondheid   door de Isla een halt toe te   in oktober een Ban Topa bij
theorie-examens per 1 juli                                                     wel degelijk uitmaakt en dat   willen roepen’.         Marchena Hardware georga-
                                                                  de overheid van Curaçao     “Naast Stop Isla Now!!!, zijn  niseerd waarbij ongeveer 100
                                                                  haar verantwoording moet     er diverse andere organi-    mensen hun gezondheid lie-
                                                                  nemen en dient te handha-    saties actief die vanuit een   ten testen en een vragenfor-
                                                                  ven om ons te beschermen.”    ander perspectief en met     mulier invulden. De bewoners
                                                                  De organisatie zal verder die  een andere methodiek aan     onder de rook waren opgeroe-
                                                                  dag een petitie ter onderte-   dezelfde, of een soortgelijke  pen om zich door medische
                                                                  kening aanbieden waarin de    doelstelling werken. Dat lijkt  studenten van de Caribbean
                                                                  overheid wordt opgeroepen    in eerste instantie wellicht   Medical University (CMU) te
                                                                  om de vervuiling aan te pak-   op versnippering, echter dat   laten onderzoeken en een vra-
                                                                  ken.               is het niet. Elke organisatie  genlijst in te vullen.

                                                 Title

                                                 Het leven door
                                                 de bril van Rosabelle Illes

Het Bureau Rijbewijzen heeft er drie nieuwe examinatoren bij. Vrijdag ontvingen David Me-     WILLEMSTAD — Eric Il-                                        nen er op het witte scherm
dina, Janella Haddocks-Manuela en Santino Thijssen hun diploma na een opleidingscursus      les is terecht trots op zijn                                    foto’s van Illes die het ver-
van zes maanden. Op de foto vlnr: Medina, minister Van der Horst , Haddocks-Manuela en      dichtende dochter Rosa-                                       haal uitbeelden. Het ver-
Thijssen.                                             belle Illes. De 28-jarige                                      haal gaat over het bekende
                                                 Arubaanse presenteerde                                       fenomeen bij Starbucks
WILLEMSTAD — Vanaf 1 juli zullen de theorie-, maar        nieuwe en oude wet willen    vrijdag haar derde bun-                                       waar de baristas moeite
ook praktijkexamens van het Bureau Rijbewijzen          wijzen.” De plannen van     del ‘Title’ op Curaçao.                                       hebben om de namen van
voldoen aan de nieuwe verkeerswet die sinds 2002         de minister gaan overigens    Tijdens de presentatie                                       de klanten correct op te
van kracht is. Dit stelt de minister van Bestuur, Plan-     verder. Hij denkt erover om   toonde de auteur lef, ge-                                      schrijven. De hoofdpersoon
ning en Dienstverlening (BPD) Etienne van der Horst       in de toekomst een certifi-   nialiteit en veel talent.                                      raakt hierdoor van streek
(Pais). Hij bevestigt dat de vragen en antwoorden        cering voor rij-instructeurs   door Nelly Rosa                                           en moet tot slot door de po-
voor de nieuwe theorie-examens inmiddels klaar zijn       te introduceren, die dan een   De presentatie was een ca-                                     litie worden meegenomen.
en dat nu wordt onderzocht of ze wel aan de didacti-       examen moeten afnemen      deau aan Curaçao. Illes, die                                    Een humoristisch verhaal
sche regels voldoen.                       om gecertificeerd te blijven.  de presentatie hier net zo                                     die de dichteres volgens de
                                 “Maar dit vereist een aan-    gastvrij wilde organiseren als                                   methode stream of consci-
De nieuwe verkeerswet      In een reactie stelt Van der  passing van de wet en zover   in thuisland Aruba, verwel-                    Foto: Ken Wong          ousness pende. Dat is een
is sinds 2002 van kracht,    Horst dat de zes examina-    zijn wij nog niet.”       komde haar bezoekers bij Te-                                    verhaaltechniek die toege-
maar tot op heden wor-      toren van het Bureau Rijbe-   Van der Horst is verder kri-   atro Luna Blou met een glas    Rosabelle Illes         aanleiding van de filosofie   past wordt bij fictie met de
den verkeersexamens af-     wijzen op dit moment zijn    tisch over de opstelling van   awa di lamunchi, een bon voor   gele verf op een wit vel ter-  van The Secret, een geheim    bedoeling een veelvoud aan
genomen conform de ver-     opgeleid aan de hand van    Cijntje. “In plaats van dat   wijn of fris na afloop en gratis wijl Kaih in zijn hoge kinder-  om zelf geluk en succes te    indrukken weer te geven
keerswet uit 1957. Al jaren   de verkeerswet uit 2002.    hij de regering steunt met    hapjes. Maar de grootste ver-   stoel zit. Terwijl muziek op   realiseren. In het gedicht    die zich aan het bewustzijn
maakt Melvin ‘Mac’ Cijntje    “De kennis is latent aan-    de invoering van de nieuwe    rassing was de topshow die    de achtergrond speelt smeert   bekritiseert Illes de wijze   van een individu spontaan
zich sterk voor nieuwe exa-   wezig. Voor wat de prak-    theorie-examens en dat ons    ze samen met onder anderen    hij de verf uit waarna er een  waarop veel mensen de      opdringen. Dit verhaal
mens bij Bureau Rijbewij-    tijkexamens wordt hier al    steun toezegt om alles per    Crisen Schorea, Levi Silvanie   kunstwerk ontstaat. Gedurfd   boodschap van The Secret     werd in 2013 gepubliceerd
zen. Het PS-Statenlid heeft   gebruik van gemaakt. Dus    1 juli klaar te krijgen, is hij en Benjamin Martis gaf. Haar   is hoe ze aan de begin van de  hebben verdraaid voor hun    in het literaire tijdschrift
gemengde gevoelens bij de-    over de rij-examinatoren    weer kritisch. Ik heb hem    voordracht werd opgeluisterd   presentatie met een mes een   materialistische wensen.     Gone Lawn Journal. Ook
ze bekendmaking. Hij heeft    hoeft Cijntje zich geen zor-  nog nooit iets positiefs ho-   met theater, zang en een live   schilderij aan flarden scheurt. Emotioneel was de ode aan    het korte verhaal ‘The In-
zijn bedenkingen bij hoe al-   gen te maken.”         ren zeggen. En dat voor het   schilderdemonstratie. Naast    De dichteres is maatschappij-  de jonge dichter Hemayel     visible Short Story’ dat in
les voor 1 juli klaar zal zijn. Voor wat de rij-instructeurs  Bureau Rijbewijzen waar     haar vader waren ook haar     kritisch en hekelt de afge-   Martina die vroeg en on-     ‘Title’ staat werd eerder in
“Over vijf weken is het 1    betreft zegt de minister    wij ons met zijn allen al    moeder, oma en neefje over-    zaagde zin ‘jongeren zijn de   verwachts overleed. Samen    het experimentele blad The
juli. Hoe moet alle exami-    dat dit niet onder de ver-   enige tijd voor inzetten om   gekomen. Tevens werd ze      toekomst van morgen’. Welke   met Crisen Schorea en Levi    NewerYork Press gepubli-
natoren en rij-instructeurs   antwoordelijkheid van de    alles op peil te krijgen.”    omringd door vrienden zoals    kracht heeft de toekomst op   Silvanie bracht ze Ansestro   ceerd.
in vijf weken tijd de nieuwe   regering valt. “Maar toch    De regering is ook bezig     Robert Tromp die voor deze    het heden?, vraagt Illes zich  Preokupá Sosega paso Ami     Opvallend is dat het ver-
verkeerswet onder de knie    kiezen wij ervoor om in ju-   met het opzetten van digi-    show haar producent was.     af. Jongeren zijn de toekomst  ta Kòrsou als ode aan Mar-    haal uit nul woorden be-
krijgen? Zij hebben hier     ni een workshop te houden    tale theorie-examens. Dit    In haar werk staat Illes stil   van het heden, concludeert ze  tina en aan Curaçao. Een     staat. Verhalen moeten
geen ervaring mee.” Vol-     waarbij wij de instructeurs   zal naar verwachting in het   bij concepten als de gemeen-   samen met de achttienjarige   ontroerend moment.        heel bijzonder zijn voordat
gens Cijntje is het van be-   gedurende een halve dag     tweede kwartaal van 2017     schap, politiek, het doel van   Osvaldo Correa uit Aruba.    Tijdens de presentatie las    ze in The NewerYork Press
lang dat de regering dit zo   op de verschillen tussen de   klaar zijn.           het leven en gerechtigheid.    Ontroerend            ze het korte verhaal ‘Stars   verschijnen. Na verschil-
snel mogelijk regelt.                                       ‘Title’ bevat naast 21 gedich-  Indrukwekkend is het ge-     for sale’ voor. Terwijl ze het  lende vruchtloze pogingen
                                                 ten ook zes korte verhalen    dicht ‘Kere, pidi, risibi’ (ge- verhaal voorleest, verschij-   kwam Illes op het idee om
                                                 en drie overpeinzingen. In    loof, vraag, ontvang) naar                    twee lege A4’tjes op te stu-
                                                 feite heeft ‘Title’ geen titel.                                   ren, nadat ze zag dat een
                                                 Lezers kunnen na het lezen                                     andere inzender drie afwij-
                                                 van de bundel zelf een titel                                    zingsbrieven van het blad
                                                 uitkiezen en deze op de kaft                                    onder elkaar plaatste. Zijn
                                                 schrijven. De illustraties in                                    creatieve inzending werd
                                                 de bundel zijn gemaakt door                                     wel geplaatst. Wie ‘Title’
                                                 haar neefje Kaih Khenti Il-                                     openslaat en bij ‘The In-
                                                 les. Tijdens de live demon-                                     visible Short Story’ komt,
                                                 stratie kreeg het publiek een                                    moet niet verbaasd zijn om
                                                 kijkje in het maakproces. De                                    twee lege bladzijden aan te
                                                 dichteres druppelt blauw en                                     treffen. Een groot talent is
                                                                                                   opgestaan.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10