Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 15 nr. 156 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                   Dinsdag 12 juni 2018
  Geen paniek om  2   Defensie erkent 3   SPF: Elk jaar   4  Martina: Coalitie 5  Trump en Kim  23
  pantservoertuig    schuld ongeval     aangiftebiljet     stevig in zadel     historisch overleg Van een onzer      ‘Werkgevers vullen zv-fonds aan’                      dan betaalt de SVB de
 verslaggevers                                           loonderving ook over de
 Willemstad - Het fonds                                       eerste twee dagen. Is een
 voor ziektekostenverzeke- Dat is aangegeven door van de eerste zes dagen. discussie die daar bij ten. Hij legde uit dat werk- zieke werknemer na twee
 ring (zv) kende in 2017 SVB-directeur Philip Mar- Hoe het bedrijfsleven hier hoort”, aldus Martis. Het gevers hun zieke perso- dagen weer op het werk,
 een negatief saldo van cir- tis.    tegenaan kijkt is nog niet plan is overigens niet neel vaak aanraden niet na dan zijn de loonkosten
 ca 10 miljoen gulden. Het gaat om een wet bekend.     door de SVB in de publi- twee dagen al aan het werk voor de werkgever.
 Door een nieuwe wet in de waarbij de werkgever niet ,,Het wetsvoorstel moet citeit gebracht, maar door te gaan, maar de derde dag
 maak, wil de Sociale Ver- de loonkosten betaalt van nog het gehele proces de minister van Financi- naar de SVB te gaan om Op pagina 2
 zekeringsbank (SVB) 5 de eerste twee ziektedagen doorlopen van advies en ën, Kenneth Gijsbertha arbeidsongeschikt ver- Premiebaten
 miljoen gulden besparen. van de werknemer, maar ook de maatschappelijke (MAN), onlangs in de Sta- klaard te worden. Want in 2016 21,3 mln

 ‘The Cliff’ gericht op VS’


 Investering van
 200 miljoen
 met nog eens
 90 miljoen
 in fase twee

 Van een onzer
 verslaggevers
 Willemstad - Het
 nieuwe project van
 Papagayo  Groep,
 waarover het Antil-
 liaans Dagblad zater-
 dag berichtte, zal niet
 als een Papagayo-
 resort worden gema-
 naged.

  ,,Het is de bedoeling
 om een internationale ke-
 ten aan te trekken die op
 de Amerikaanse markt is Deze impressie geeft een beeld van de architectuur en bouwstijl.
 gericht”, zegt ontwikkelaar
 en aandeelhouder Hans voor Average Daily Rate, circa 20 meter hoogte PAR, red.) zijn volledig op worden en het plan heel joen gulden (ongeveer wat
 Slier.       de prijs die voor een ka- waar het gerealiseerd de hoogte van de plannen veel werkgelegenheid gaat hiervoor al is geïnvesteerd
  ,,Niet alleen volgens mer per dag gevraagd kan moet worden. en steunen ze omdat ze brengen en een enorme in de bestaande toeristi-
 mij, maar ook volgens het worden. Het project ligt op ,,De minister van Eco- volledig vallen binnen het instroom van harde valuta sche complexen). Daar
 Toeristisch Master Plan de tekentafel met de werk- nomische Ontwikkeling Toeristisch Master Plan, voor Curaçao.” komt nog eens 90 mil-
 leidt dat tot de hoogste naam ‘The Cliff Beachho- (Steven Martina van afgestemd zijn met Car- Slier, die samen met joen gulden bij voor fase
 ADR en het beste resultaat tel’, vernoemd naar de MAN, red.) en de premier mabi, er ecologisch ont- zijn zakenpartner en twee, dus in totaal 290
 voor Curaçao.” ADR staat rotswand ofwel de klip tot (Eugene Rhuggenaath van wikkeld en gebouwd gaat medeaandeelhouder Cees miljoen.
                                         Zwanenburg met hun eer- Slier: ,,Voor wat betreft
                                         der gerealiseerde Papaga- de financiering zullen
  Op social media is be-  Zorgen om            helemaal als je bedenkt yo Resort en daarna Papa- Cees Zwanenburg en ik
  zorgd gereageerd op het                 dat Kurá Hulanda Lodge gayo Hotel, hun sporen voor het benodigde eigen
  nieuws van de uitbrei-                  en Santa Martha bij Soto hebben verdiend, zegt in vermogen zorgen en zal
  ding. De meesten vrezen natuurgebied          het zwaar te verduren gesprek met deze krant: voor het overige deel een
  dat het natuurgebied met                 hebben.”      ,,Kortom, een plan dat marktconforme lening
  de bouw van het hotel                   Een persoon doet een zeker op dit moment en worden afgesloten. Wij
  verloren gaat. Een per- gens aan Papagayo te nisatie. ,,Meneer Martina poging om de zaak van de in deze economie mede hebben daar geen enkele
  soon plaatst een afbeel- melden dat de plek bij na- hoe kan je dit toestaan?”, andere kant te bekijken: voor een omslag kan zor- financiële bijdrage vanuit
  ding van een vogel die der inzien ongeschikt is.  vraagt een ander zich af. ,,De bouw is goed voor de gen.” de overheid bij nodig. Zo
  een bord met de tekst Curaçao Nature Con- ,,De ontwikkeling van het economie, de werkgele- Het nieuwe resort aan hebben we ook al onze
  ‘Help’ omhooghoudt. servation meldt dat de or- gebied markeert het eind genheid. Maar helaas de overzijde van de Jan eerdere projecten met ei-
  Een andere persoon vol- ganisatie 10 jaar geleden van het commitment delft de natuur het onder- Thielbaai krijgt in eerste gen geld en bancaire fi-
  staat met: ‘Money talks’. strijd voerde tegen de waarvoor de regering te- spit. Bij Fuikdag brak de instantie 340 kamers en nanciering gerealiseerd
  Dan is er iemand die ontwikkeling van Doggy kende om de SDGs van hel los toen er bij de man- daar komen met de twee- zónder financiële bijdrage
  hoopt dat APC, eigenaar Beach. Het is weer tijd de VN te halen. De kort- groven gegraven werd. de fase nog eens 200 ka- van de overheid.”
  van het terrein, nog eens om voor een goede zaak zichtigheid van de rege- Maar nu is er geen vuiltje mers bij. De investering
  diep nadenkt om vervol- te strijden, vindt de orga- ring is beangstigend, en aan de lucht.” voor de eerste fase be- Op pagina 6
                                         draagt ongeveer 200 mil- Werk en inkomen
   1   2   3   4   5   6