Page 1 - 31-05-2016a
P. 1

Hhueiilsijgees

         Dinsdag 31 mei 2016 • Jaargang 131 nr 120 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                           10 Economie                          12 Sport

Ipko geopend in         KLM neemt maatregelen                     Omzet Nederlandse                       Boze directeur Roland
Den Haag            na fout piloten                        horeca gestegen                        Garros wil snel een dak

Toerisme-minister Otmar Oduber:                                                Tuinieren en vrijwilligerswerk

‘Afspraken maken met Airbnb’

AMSTERDAM / ORANJESTAD — Toeristische wereld-         huisvesting met of zonder   huurgedrag door, hoewel de
steden vergaderden afgelopen vrijdag in Amsterdam       bediening ter beschikking   site wel kan zien wie zich
over ervaringen, regelgeving en overlast van het feno-     wordt gesteld’. “In de wet   niet aan de regels houdt.
meen Airbnb. De website waarop mensen particulier       kunnen we daar ook kwali-   Wel verwijdert Airbnb ver-
verblijfplaatsen kunnen verhuren aan toeristen, is       teitswaarborgen aan verbin-  huurders als de gemeente
mateloos populair, maar zorgt ook op Aruba voor pro-      den en afspraken over vast-  kan aantonen dat zij de wet
blemen. Aruba is in gesprek met Airbnb en probeert       leggen.” Ook met Airbnb    overtreden.
tot afspraken te komen.                    zelf werkt Oduber aan een   Strenge regels
                                protocol. “Net zoals Amster-  In Barcelona was verhuren
door onze verslaggever     accommodaties aangebo-     dam willen wij bereiken dat  via Airbnb verboden, maar
Leanne van Spronsen       den via de website. “Sinds   de website uiteindelijk zelf  ook deze stad heeft nu een
Dat laat Toerisme-minister   het bezoek aan Nederland    de roomtax gaat innen voor   overeenkomst gesloten met
Otmar Oduber desgevraagd    hebben er nog drie sessies   ons.”             de website. Men mag maxi-
weten aan Amigoe. Enige     plaatsgevonden met de ge-   Inkomsten           maal twee kamers verhuren
maanden geleden was de     meente Amsterdam.” De     Doordat steeds meer men-    in door de overheid aange-
minister in Nederland voor   minister stond al in con-   sen kamers verhuren via de   wezen wijken. De bewoner
overleg met de gemeente     tact met Airbnb. “In de wet  website, ontstaan er illegale moet aanwezig zijn tijdens
Amsterdam. Deze gemeente    voor het reguleren van all-  hotels en overlast in woon-  het verblijf en zelf toeris-
heeft sinds 2014 een bij-    inclusive hotels wordt ook   wijken. De leefbaarheid van  tenbelasting innen. In Pa-
zondere samenwerking met    Airbnb opgenomen.” Voort-   bewoners gaat achteruit.    rijs is Airbnb haast onmoge-
Airbnb. Zo mogen particulie-  aan moet iedereen die een   Daarnaast wordt vaak geen   lijk, omdat de woonruimte
ren wel een ruimte aan toe-   verblijfplaats biedt aan toe- toeristenbelasting afgedra-  dan moet worden omgezet
risten verhuren, maar mag    risten daar een vergunning   gen en loopt de overheid in-  in commercieel bezit en
dat maximaal zestig dagen    voor hebben. Zo is de term   komsten mis.          een ander commercieel be-
per jaar en aan maximaal    ‘logement’ toegevoegd aan   Tijdens de vergadering in   zit moet dan woonruimte
vier personen per keer. Ook   de lijst met accommodaties   Amsterdam waren onder     worden. Omdat er dus twee
int de website de toeristen-  waar een vergunning voor    andere steden als Parijs,   panden benodigd zijn, ge-
belasting voor de gemeente   benodigd is. De definitie   Barcelona, Berlijn en New   beurt dit weinig en er staat
Amsterdam.           van logement is ‘elke gele-  York vertegenwoordigd. Zij   een hoge boete op overtre-
Protocol            genheid waarin aan minder   willen allemaal inzage in   ding. In New York is Airbnb
Iets dergelijks wil Oduber   dan tien personen, niet zij-  de gegevens van Airbnb,    verboden. Particulier verhu-
ook bereiken voor Aruba.    nde bloed- of aanverwanten   schrijft Nieuwsuur. Maar de  ren mag alleen voor lange
Momenteel worden op Aru-    van de houder, tot de derde  website geeft geen adresge-  termijn of als de bewoners
ba meer dan driehonderd     graad inbegrepen, en die    gevens of individueel ver-   tijdens het toeristenverblijf
                niet in dienst van de hou-                  zelf aanwezig zijn.
                der zijn, tegen vergoeding

Rusland ontkent luchtaanval                  Straf ex-Miss Turkije voor
                                beledigen Erdogan
MOSKOU — Rusland ont-      sprak van ‘een gruwelver-
kent dat het in de afgelo-   haal’ van het Observatori-   ISTANBUL — Een Turk-      netwerk Instagram. In de
pen nacht luchtaanvallen    um. De in Groot-Brittannië   se rechtbank heeft een     tekst met de titel ‘Ustanin
heeft uitgevoerd op Idlib,   gevestigde organisatie ver-  voormalige schoon-      Siiri’ (Het gedicht van de
een stad in het noord-     spreidt wel vaker berichten  heidskoningin vandaag     meester) gaat het vooral om
westen van Syrië die in     die met een korrel zout moe-  veroordeeld tot een      corruptie. In december 2013
handen is van rebellen.     ten worden genomen, zei hij.  voorwaardelijke ge-      was een onderzoek inge-
Volgens het Syrische      Turkije zegt dat bij de aan-  vangenisstraf van 14,5     steld naar vertrouwelingen
Observatorium voor de      vallen zelfs meer dan zestig  maanden voor het be-      van de toenmalige premier
Mensenrechten kwamen      burgers zijn gedood. In een  lasteren van president     Erdogan op beschuldiging
bij de aanvallen minstens    verklaring deed het Turkse   Recep Tayyip Erdo-       van corruptie. Onder de
23 mensen om het leven.     ministerie van Buitenlandse  gan. Het model Merve      verdachten was ook Erdo-
“Russische gevechtsvlieg-    Zaken zijn beklag over ‘niet  Büyüksarac had de pre-     gans zoon Bilal, die in het   ORANJESTAD — Leerlingen van de derde klas van basisschool Sint Franciscus College in
tuigen hebben in de pro-    goed te praten’ misdaden    sident met een gedicht     gedicht bij naam wordt ge-   Oranjestad hebben een tiental bomen geplant op het erf van hun school. Dit hebben ze samen
vincie Idlib helemaal geen   van de Russische en Syri-   beledigd, oordeelde de     noemd. Het gedicht is in-    met hun leerkrachten gedaan, volgens instructies van een medewerker van Santa Rosa. Deze
gevechtsmissies uitgevoerd,   sche regeringen. Idlib en het rechtbank in Istanbul.     middels verwijderd uit het   was speciaal voor de gelegenheid op de school. Hij liet de kinderen van begin tot einde zien
laat staan luchtaanvallen”,   omliggende gebied worden                   Instagram-profiel van het    hoe een kleine boom geplant moet worden. Hun iets oudere schoolgenoten uit de vijfde klassen
liet het ministerie van Defen- beheerst door verschillende  Büyüksarac had het ge-     model. Büyüksarac werd in    zijn er met de docenten op uit gegaan om een middag vrijwilligerswerk te doen het dierenasiel
sie in Moskou weten. Woord-   groepen rebellen, waaronder  dicht augustus vorig jaar   2006 gekozen tot Miss Tur-   in Wayaca. Deze activiteiten horen allemaal bij een project van de school genaamd ‘Hoe kan
voerder Igor Konasjenkov    het met al-Qaeda verbonden   verspreid via het sociale   kije.              ik iets betekenen voor de maatschappij’.
                Nusra-front.

Belgische ‘premier’                                      Proces voormalig
opgehangen op schavot                                     first lady Ivoorkust begonnen

                                               ABIDJAN — In Ivoorkust
                                               is vandaag het proces te-
                                               gen Simone Gbagbo, de
                                               vrouw van ex-president
                                               Laurent Gbagbo, begon-
                                               nen. Mevrouw Gbagbo
                                               wordt beschuldigd van
                                               oorlogsmisdaden, begaan
                                               tijdens de burgeroorlog
                                               in 2011. Simone Gbagbo
                                               werd bij aankomst bij
                                               de rechtbank in Abidjan
                                               onthaald door tientallen
                                               enthousiaste aanhangers.

                                            Foto: AFPLaurent Gbagbo verloor in
                                                                                                                                                                                            Foto: AFP/Issouf Sanogo2011 de presidentsverkiezin-
                                               gen van Alassane Ouatara,    De voormalige first lady Simone Gbagbo van Ivoorkust arriveert bij de rechtbank. Zij onder-
BERGEN — Een pop die de Belgische premier Charles Michel moest voorstellen is vandaag     maar weigerde zijn neder-    gaat een proefproces vanwege haar betrokkenheid bij het bloedbad in 2010. De rechtsgang zal
symbolisch opgehangen op een schavot in het Waalse Mons (Bergen). Leden van de socialisti-  laag te erkennen. Er braken   naar verwachting een maand in beslag nemen.
sche vakbond verklaarden de liberale politicus schuldig, waarna de strop werd aangehaald.   gevechten uit tussen aan-
België was vandaag het decor van een staking van overheidspersoneel, dat protesteert tegen  hangers van de twee man-    haafd.            first lady niet uitleveren.  uitgevoerd, als reactie op het
bezuinigingsvoorstellen en aantasting van hun arbeidsvoorwaarden. In Bergen betoogden     nen, die uiteindelijk aan zo’n Het Internationaal Strafhof, Hij vindt dat Ivoorkust haar arrestatiebevel van het ICC.
circa 1.500 vakbondsleden uit onder meer het spoor- en gevangeniswezen. Vakbondsverte-    3000 mensen het leven kost-   waar Laurent Gbagbo mo-    prima zelf kan berechten.   Om deze reden heeft onder
genwoordiger Laurent Dufrasne kondigde aan dat de acties doorgaan tot de regering valt.    ten. Simone Gbagbo vervul-   menteel vastzit, heeft een  Een aantal mensenrechten-   meer de Internationale Fe-
Bergen is de thuisstad van de vorige, socialistische premier Elio Di Rupo. Volgens kwade   de een sleutelrol in het team  arrestatiebevel uitgevaar-  organisaties meent echter   deratie voor Mensenrechten
tongen stookt hij het stakingsvuurtje op.                           van haar man. Dat is ook    digd tegen Simone Gbagbo.   dat de aanklagers hun on-   haar handen afgetrokken
                                               wat de aanklagers in de zaak  Ouattara wil de voormalige  derzoek overhaast hebben   van het proces.
                                               betogen: dat ze nauw betrok-
                                               ken was bij het beramen van
                                               gewelddadige acties tegen de
                                               aanhangers van Ouattara.
                                               Simone Gbagbo werd vorig
                                               jaar in een ander proces al
                                               schuldig bevonden aan mis-
                                               daden tegen de staat en ver-
                                               oordeeld tot twintig jaar cel.
                                               Die straf werd deze maand
                                               in hoger beroep gehand-
   1   2   3   4   5   6