Page 7 - ARUBA BANK 3 MAY 2016
P. 7

10 DINSDAG                                                                                                                    AMIGOE
    3 MEI 2016

Euro               ‘Nederland kan                                                            Facts & Figures
                 prominent gasland blijven’                                                           door Willem-Jan Paardekooper
Verlies
                 AMSTERDAM — Nederland kan zijn ‘spilfunctie’ in         gewerkt om de gasstromen    exporteren door in het bui-     Olie- en
AMSTERDAM — De Am-        de Europese aardgasmarkt behouden, ook als de gas-       in Europa meer via Neder-    tenland gasbeurzen op te       kwartaalcijfers
sterdamse beurs is vandaag    winning in Groningen verder wordt teruggeschroefd.       land te leiden. Zelfs wanneer  zetten of in gasinfrastruc-
licht lager aan de handelsdag  Daarvoor is het belangrijk dat Nederland sterker in-      Nederland naar verwachting   tuur te investeren. De situ-     H et was een drukke week met kwartaalcij-
begonnen, maar zag in het    zet op het handelen in gas. Dat concludeert het econo-     vanaf 2025 meer gas gaat    atie is volgens de bank te           fers. Ruim 25 procent van de bedrijven
eerste handelsuur het verlies  misch bureau van ING in een vandaag gepubliceerd        invoeren dan exporteren,    vergelijken met die in de            die in de S&P 500 zijn genoteerd, kwamen met hun cij-
steeds verder oplopen. De an-  rapport.                            zou het op die manier een    bloemensector. Door Neder-      fers naar buiten. De technologiefondsen stelden bijna allemaal
dere graadmeters in Europa                                    prominent gasland kunnen    landse bloemenveilers wor-      teleur, net zo als de oliefondsen. Maar van de laatste was het
toonden eveneens duidelijke   Nederlands streven om een   vingen geplaagde Groningen    blijven.            den immers ook bloemen        verwacht en vele konden positief verrassen. Voor de rest waren
minnen.             soort gasrotonde van Euro-   succesvol zijn, zo is het idee. ING wijst er daarbij op dat   verhandeld die helemaal       de cijfers boven verwachting. Maar dat kon niet voorkomen dat
De AEX stond in de ochtend    pa te worden kan ook zonder  Er wordt door een bedrijf als  Nederland ook kennis kan    niet in Nederland zijn ge-      de beurzen terug moesten. Men had steun van de olieprijs,
uur 1,4 procent lager op     het gas uit het door aardbe-  Gasunie al een aantal jaar                    kweekt.               want deze bleef door stijgen. Op donderdag kwam de koers
435,06 punten. De MidKap                                                                       zelfs boven de 46 dollar uit. Op vrijdag sloot de prijs van een
daalde 0,8 procent tot 656,69  Hugo Boss overweegt                                                         vat ruwe olie op 45,92 dollar.
punten. De indices in Parijs   sluitingen na winstdaling
en Frankfurt zakten 0,9 pro-                                                                     De komende week wordt wederom een drukke week, maar
cent tot 1,4 procent, Londen                                                           Foto: Shutterstock minder druk dan de afgelopen week. Ruim 20 procent van de
stond 0,5 procent lager.                                                                       bedrijven die genoteerd zijn in de S&P 500 komen met hun
In de hoofdindex stond geen   Het Duitse modehuis Hugo Boss gaat bezuinigen op marketing en sluit enkele slecht draaiende winkels. In de VS daalde de       cijfers naar buiten. Maar het wordt een stuk minder druk qua
enkel fonds in het groen. Aal-  omzet met 10 procent.                                                        macro-economische cijfers. Wel zijn er veel Fed-leden die
berts (min 0,1 procent) toonde                                                                    presentaties geven, die de markten zouden kunnen bewegen.
het kleinste verlies. ASML,   METZINGEN — Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft         joen euro 4 procent lager uit  procent af.             Na de komende week zal het een stuk rustiger worden op het
DSM en SBM Offshore, alle    een slecht eerste kwartaal achter de rug en overweegt      dan in het eerste kwartaal   Het bedrijfsresultaat (ebit-     nieuwsvlak. Dan loopt de kwartaalcijferlawine langzaam af. Als
drie ex-dividend, waren de    zwak draaiende winkels te sluiten om de kosten te        van 2015. Gecorrigeerd voor   da) van de keten viel met      we kijken naar wat de beurzen gedaan hebben, dan zien we
grootste dalers met minnen    drukken. Het bedrijf maakte vandaag bekend in ieder       wisselkoersen slonken de in-  93,5 miljoen euro 29 pro-      flinke stijgingen na februari. Zowel de Dow-Jones als de S&P
tot 2,5 procent. Verder wist   geval 50 miljoen euro te willen besparen door lagere      komsten met 3 procent. Hu-   cent lager uit. Hugo Boss      500 is maar 3,2 procent verwijderd van hun recordstand. De
Kendrion de aandacht op zich   prijzen af te spreken in nieuwe huurcontracten en        go Boss had het vooral moei-  verwacht dat dit resultaat      Nasdaq liep wat achter en is met de slotstand van vrijdag nog
gericht, na de publicatie van  door minder te spenderen aan marketing.             lijk in de VS en in Azië, waar over heel 2016 ten minste 10     8,7 procent verwijderd van de recordstand. Ook de olieprijs is
kwartaalcijfers en de aan-    De nettowinst kwam uit op minder dan een jaar eerder.      de inkomsten met meer dan    procent lager zal zijn dan in    flink opgelopen. Deze kwam van 27 dollar en staat nu op 45,92
kondiging van een nieuwe     38,5 miljoen euro, 49 procent De omzet viel met 643 mil-    10 procent daalden. In Eu-   2015.                dollar. Ook goud is flink gestegen. Het oude beursgezegde
strategie. De producent van                                   ropa nam de omzet met 1                       komt dan bij ons op: ‘sell in May and go away, but remember
elektromagnetische compo-                                                                       to come back in September’. Het lijkt ons geen goed plan om
nenten mikt de komende ja-    Philips-lampen                                                            al uw aandelen nu te verkopen. Maar wat cash langs de zij-
ren op een verbetering van    verdwijnen niet uit beeld                                                      lijn brengen kan zeker geen kwaad. U kunt ook een Exchange
zijn winstmarge bij aanhou-                                                                      Traded Fund (ETF) kopen, dat stijgt als de beurzen dalen. Dit
dende groei van de verkopen.   AMSTERDAM — Philips                                                         als verzekering tegen een eventuele daling. Een grote daling
Kendrion zijn omzet vorig    brengt zijn verlichtings-                                                      zoals in februari zien we niet gebeuren. Maar na de komende
kwartaal met 3 procent da-    divisie als apart bedrijf                                                      week zou een pauze ons zeker niet verrassen. Deze pauze
len, naar 111 miljoen euro.   naar de beurs in Amster-                                                       hebben we nodig om weer genoeg energie te kunnen opbou-
Kendrion zakte bij de kleine-  dam. De naam Philips                                                         wen voor de verdere stijgingen later in dit jaar. Mochten de
re fondsen 0,2 procent. Elders  blijft echter nog jaren-                                                       optimisten nog een kans maken om nieuwe records te vesti-
in Europa opende een groot    lang op de lampen en                                                         gen in de Dow-Jones en de S&P 500, dan is de grootste kans
aantal financiële concerns de  verlichtingssystemen van                                                       van slagen deze week. Met een paar goede cijfers zouden de
boeken. Zo zag de Zwitserse   het Eindhovense lichtbe-                                                       indexen net voldoende kunnen stijgen om de oude records te
bank UBS (min 4 procent) de   drijf staan.                                                             breken. Daarna zal het wel moeilijk worden. Wij bouwen onder-
winst kelderen, terwijl een                                                                      tussen vooral onze posities af in olie.
kleinere stroppenpot voor                                                                       Niet zozeer de oliefondsen, maar meer in de olie zelf. Later dit
slechte leningen de prestaties                                                                    jaar zal het overschot van de markt vanzelf verdwijnen, door
van BNP Paribas juist goed                                                                      meer vraag en het aantal putten dat leeg raakt. Maar op dit
deden. Het aandeel van de                                                                       moment is er nog steeds een overcapaciteit. De prijs van olie
Franse bank won 3 procent.                                                                      is naar ons idee iets te ver naar boven doorgeschoten. Een
Het Duitse Commerzbank                                                                        daling richting de 35 dollar klinkt ons niet vreemd in de oren.
en het Britse HSBC kwamen                                                                       Mochten we inderdaad zo ver terugzakken, dan zullen we op-
ook met cijfers naar buiten                                                                      nieuw posities innemen. Want op de langere termijn zal de prijs
en stonden respectievelijk 5,7                                                                    van olie weer door de 50 dollar heen breken. Een daling van
procent lager in Frankfurt en                                                                     de olieprijs zal ook voor de beurzen een aanleiding kunnen zijn
0,9 procent hoger in Londen.                                                                     om even gas terug te nemen. Verder spelen de verkiezingen in
Amerikaanse olie was 1,1 pro-                                                                     Amerika een (kleine) rol. Maar hoe verder we naar de verkie-
cent duurder bij een prijs van                                                                    zingen gaan, hoe onrustiger de markten kunnen worden. Want
45,26 dollar per vat. De prijs                                                                    echt blij is men niet met de twee kandidaten die nu het meest
van Brent steeg ook 1,1 pro-                                                                     waarschijnlijk zijn, namelijk Clinton en Trump. We houden u op
cent naar 46,32 dollar per vat.                                                                    de hoogte.
De euro werd voor 2,061 gul-
den verhandeld, tegen 2,050                                                                       Heeft u vragen hierover, of wilt u uw vraag in de krant beant-
gulden aan het einde van de                                                                       woord zien, stuurt u ons dan een e-mail via onze website. www.
beurshandel gisteren.                                                                          kaatvermogensbeheer.com. Telefoonnummer 736-2444.

Tokio              Philips Lighting, zoals het
                 verlichtingsbedrijf gaat he-
Winst              ten, kan ieder geval nog                                                       DOW JONES         3-May  -1.14% AEX           3-May  -1.82%
                 tien jaar de merknaam en                                                       S&P 500 INDEX     17687.90  -1.17% ARCELORMITTAL      433.16  -4.42%
SYDNEY — De meeste Azia-     het logo van het voormalige                                                     NASDAQ         2057.04  -1.33% AEGON NV             -4.03%
tische aandelenbeurzen boek-   moederbedrijf hanteren, gaf                                                                 4753.38                   4.64 0.18%
ten vandaag stevige winsten   topman Eric Rondolat van-                                                      AMAZON.COM INC          -1.20% AHOLD NV          4.88 -0.77%
na een renteverhoging door    daag aan. Vervolgens is er                                                                  675.64                      -3.38%
de centrale bank van Austra-   een optie voor nog eens tien                                                     APPLE INC             0.69%  AKZO NOBEL        19.06 -3.10%
lië. De Hang Seng in Hong-    jaar. Afgezien daarvan is het                                                    BAIDU INC-SP ADR      94.29 -2.85% ASML HOLDING NV         -1.20%
kong viel als enige uit de toon de bedoeling om de naam                                                       BERKSHIRE HATH-B     173.82  -1.80% DSM (KONIN)        61.72 -0.49%
met een verlies. De beurs in   Philips ‘op lange termijn’                                            Foto: Shutterstock CITIGROUP INC      144.24  -2.91% HAL TRUST         81.96 -3.31%
Tokio was gesloten in verband  te blijven gebruiken, aldus                                                     COCA-COLA CO        45.32 -0.49% HEINEKEN NV        51.65 1.05%
met een nationale feestdag.   Rondolat.                                                              WALT DISNEY CO       44.76 -1.03% ING GROEP NV      188.70  -2.47%
De Australische rente werd    De naam Philips zal uitein-                                                     3D SYSTEMS CORP     103.28  -7.00% KPN (KONIN) NV      81.65 -0.60%
verlaagd omdat het gemid-    delijk wel uit de naam van                                                      EBAY INC          15.42 -1.40% KONINKLIJKE PHIL     10.38 -1.32%
delde prijspeil in het land de  het lichtconcern verdwijnen. De lampen van Philips blijven nog jarenlang hun naam Philips behouden. Op de beurs wordt        FACEBOOK INC-A       23.92 -0.75% RANDSTAD HOLDING      3.45 -2.22%
afgelopen maanden minder     Die aanduiding blijft staan de verlichtingstak wel gescheiden van het moederbedrijf.                         GENERAL ELECTRIC     117.68  -1.31% RELX NV          23.32 -3.40%
sterk is gestegen dan ver-    zolang Philips een meerder-                                                     ALPHABET INC-A       30.49 -0.59% ROYAL DUTCH SH-A     46.45 -2.74%
wacht. De All Ordinaries in   heidsbelang heeft. De ko- voor een omzet van 7,5 mil- voor een eventueel ‘knock- duidelijk aan dat de trein             HP INC          710.21  -3.18% TOMTOM          14.55 -0.98%
Sydney pluste met 1,8 pro-    mende jaren verwacht het jard euro. De opbrengsten out’ bod, dat de situatie op voor de beursgang rijdt. En             HOME DEPOT INC       11.74 -1.40% TOTAL SA         22.46 0.88%
cent, waarbij een aanzienlijk  koninklijke bedrijf echter van heel Philips bedroegen het laatste moment kan ver- ik hoop dat we dit proces in            INTEL CORP        134.15  -1.57% UNILEVER NV-CVA      7.62
deel van de fondsen tussen 2   alle aandelen in de voorma- vorig jaar ruim 24 miljard anderen, echter niet expliciet een paar weken succesvol            JOHNSON&JOHNSON      30.13 -0.17% W.P. STEWART HOL     42.73 0.00%
en 5 procent steeg.       lige divisie te verkopen. Als euro.               sluiten. “Maar we geven hier kunnen afronden.”            LINKEDIN CORP-A     112.56  -2.49% SCOTIABANK FUNDS     38.34 -0.25%
De Kospi-index in Seoul ging   het belang kleiner wordt Philips-topman Frans van                                          MICROSOFT CORP      125.64  -1.56% MONEY MARKET      317.09  0.24%
0,4 procent vooruit, terwijl de dan 50 procent dan moet het  Houten benadrukte vandaag                                       PROCTER & GAMBLE      49.82 0.35%  US DOLLAR BOND      2-May  0.97%
Hang Seng in Hongkong in     verlichtingsbedrijf afscheid  dat een beursgang van Phi-    Farmaceut Pfizer voert                        ROYAL DUTCH-ADR      81.26 -2.32% GLOBAL GROWTH     13.0689  -0.47%
de middaghandel 1,2 procent   nemen van Philips in de con-  lips Lighting op alle vlakken  omzet en winst op                          STARBUCKS CORP       51.71 -2.02% US GROWTH        2.6855
verloor. Volgens handelaren   cernnaam. Daarvoor geldt    de beste kansen biedt voor de                                     TWITTER INC        56.20 -2.64% CANADIAN GROWTH     2.4428  0.53%
was het verlies zowel te wij-  dan een termijn van ander-   toekomst. De afgelopen tijd                                      WAL-MART STORES      14.02 -0.53% FUNDS         12.6625  0.06%
ten aan een tegenvallend in-   half jaar.           werden zowel de mogelijkhe-                                      WHOLE FOODS MKT      67.23 -0.93% BGF CONT EUR FLEX    2.5782  0.00%
dustriecijfer uit China als aan Philips maakte in september den voor een directe verkoop NEW YORK — De Ameri- aanwinst was daarmee goed               EXCHANGE TRADED FND    28.78     BGF EMKT BOND      2-May  -0.18%
winstnemingen na de sterke    2014 bekend zich op te gaan als voor een beursgang van kaanse farmaceut Pfizer voor ruim de helft van de to-             ALERIAN MLP - AMLP    3-May  -3.30% BGF FIX INC GBL OP    22.91 0.06%
koersstijgingen van de afge-   splitsen. Het 125 jaar oude het bedrijf gewogen. Daarbij heeft de omzet in het eer- tale omzetgroei van 20 pro-           ISH GBL HY BD - GHYG    11.72 -0.50% BGF GBL ALLOCATION    16.19 -0.07%
lopen tijd.                                                                              ISH IBOXX HY BD - HYG   47.46 -0.63% BGF USD CORE BOND     13.11 -0.58%
                                                                                   ISH SELECT DIV - DVY    82.97 -1.20% BGF USD HI YIELD BND   49.20 0.00%
Wall Street                                                                              ISH MSCI EMKT - EEM    81.50 -2.39% TEMPLETON GBL BND     17.01
                                                                                   ISH MSCI PAC - EPP     33.48 -1.47% TEMPLETON ASIAN SM    28.01 -0.15%
Omlaag                                                                                ISH RUSSELL - IWV     39.58 -1.31% CURRENCIES        22.33 -0.08%
                                                                                   ISH S&P 500 - SPY    120.91  -0.96% YEN/USD          39.50 1.25%
NEW YORK — De aande-                                                                         ISH EUROPE - IEV     114.40  -2.02% EUR/USD         3-May  -0.89%
lenbeurzen in New York zijn                                                                      POWERSH-QQQ        39.79 -1.05% CAN/USD        106.2800
vandaag met verlies begon-                                                                      POWERSHARES DB C     105.60  -1.66% GBP/USD         1.1515  -2.99%
nen. Beleggers op Wall Street                                                                     SPDR S&P INT DIV-DWX    14.14 -2.51% COMMODITIES       1.2683  -0.36%
verwerken onder meer tegen-                                                                      SPDR S&P MID 400      35.78 -1.85% OIL WTI         1.4547  -0.87%
vallende macrocijfers uit Chi-                                                                    SPDR S&P 600 SMA     263.33  -1.59% GOLD           3-May  -0.15%
na. Die voeden ook de zorgen                                                                     VANGUARD REIT - VNQ   101.35  -0.55% SILVER          43.44
over de staat van de interna-                                                                     WSDOMTR JAP H EQ-DXJ    82.64 -1.57% WHEAT         1286.89
tionale economie. Kort na de                                                                                   41.13                 17.3940
openingsbel stond de leidende                                                                     Source Bloomberg                        487.7500
Dow-Jonesindex 0,6 procent
lager op 17.777 punten. De    bedrijf gaat zich volledig toe- was er volgens Van Houten ste kwartaal stevig zien cent. Uit het eigen product-
bredere S&P 500 verloor ook   leggen op gezondheidstech- geen sprake van een gebrek oplopen. Daarbij werd aanbod van Pfizer werden
0,6 procent en stond op 2069   nologie. De verlichting, waar aan interesse. “Maar op alle het bedrijf geholpen door vooral middelen tegen kan-
punten. De technologiegraad-   de oorsprong van Philips vlakken scoort de beursgang de miljardenovername ker veel meer verkocht. Die
meter Nasdaq ging eveneens    ligt, gaat zijn eigen weg. Dat het best.”            van branchegenoot Hos- omzet verdubbelde bijna.
0,6 procent omlaag tot 4786   bedrijf was vorig jaar goed Van Houten wilde de deur pira, afgelopen najaar, Pfizer boekte een nettowinst
punten. Verzekeraar American                                   maar ook door sterkere van 3 miljard dollar. Dat is
International Group (AIG), die                                  verkopen van zijn eigen ruim een kwart meer dan
afgelopen kwartaal ook in de                                   medicijnen.           een jaar eerder. Het farma-
rode cijfers dook, verloor 1,7                                                  cieconcern heeft naar aan-
procent. AIG wijt het verlies                  Cats and Dogs          Van de totale omzet van leiding van de resultaten
onder meer aan de onrust die                                   13 miljard dollar die Pfizer van het eerste kwartaal zijn
de afgelopen maanden de fi-         awaiting Adoption                  vandaag rapporteerde, was prognoses voor de omzet en
nanciële markten beheerste.
                 www.arubaanimalshelter.com                   1,2 miljard dollar afkom- winst over heel 2016 wat op-
                                                 stig van Hospira. De nieuwe geschroefd.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12