Page 9 - ARUBA BANK 3 MAY 2016
P. 9

4 ZATERDAG                                                                                                                                        AMIGOE
    30 APRIL 2016
                            ‘Goede relaties beginnen bij jezelf’
Caribische
slachtoffers                      WILLEMSTAD — Eenvou-      zichten van de Tolteken
WO ll herdacht                     dige maar doeltreffende    maakt je eigen wereld, en
                            leefregels, gebaseerd op    de wereld om je heen pretti-
WILLEMSTAD — Cu-      fers die op 20 april 1942  de Tolteekse wijsheid.     ger”, zegt Jose Ruiz, mede-
raçaose en Arubaanse    op Curaçao tijdens eens   Daarover hielden de au-    auteur van het boek ‘De Vijf
slachtoffers van de     staking zijn omgebracht.  teurs Don Miguel Ruiz Jr    Inzichten’.
Tweede Wereldoorlog     Voor deze slachtoffers   en Jose Ruiz afgelopen
worden volgende week    werd op 20 april jl. een  donderdag in het Marri-    Deze speciale uitgave heeft
door de Stichting Eer-   herdenkingsochtend ge-   ott Hotel een inspireren-   hij samen met zijn vader
herstel Oorlogsslacht-   houden.           de en positieve presenta-   Don Miguel Ruiz geschre-
offers (Seoc) herdacht.                 tie, getiteld ‘The Agree-   ven, waarbij aandacht
Dat laat deze in een    Wel is bekend dat op deze  ment of Love’.         wordt besteed aan de per-
persbericht weten.     dag aan Diana Marquez                   soonlijke levensdroom. “Het
Volgens de stichting    het eerste exemplaar van  door Desi Dijkhuizen      is belangrijk om terug te
zal er voor het eerst    het boek over de executie                 gaan naar je authenticiteit
in de geschiedenis een   van haar vader, Henri    Samen met Oasean Well-     en jezelf te accepteren zoals
dodenherdenking voor    Benjamin Marquez, ge-    ness Events & Projects en   je bent. Door jezelf beter te
deze slachtoffers ge-    geven zal worden. Au-    Rainbow Retreat zorgden    leren kennen en van jezelf
houden worden.       teur Nizaar Makdoem-    de Amerikaanse auteurs,    te houden trek je de juiste
              baks, tevens voorzitter   beiden zonen van Don Mi-    mensen in je leven aan”,
De herdenking is geor-   van Seoc, noemt deze    guel Ruiz, voor een volle   voegt hij toe.
ganiseerd door Seoc en   man het eerste joodse    zaal. Don Miguel Ruiz is de
vakbond Straf en houdt   Tweede Wereldoorlog-    auteur van onder meer ‘De   Naast de presentatie bij het
een moment stilte ‘voor   slachtoffer van Curaçao   Vier Inzichten’, een van de  Marriott hebben beide au-
de gevallenen, alle men-  . “Marquez pleitte voor   meest populaire spirituele   teurs ook meegedaan aan
sen die onder de vlag van  een vrij Curaçao, voor   boeken ter wereld. De Ruiz-  een driedaagse workshop
het koloniale bewind om   de Antillen vrij van het  familie is van Mexicaanse,   bij Rainbow Retreat te Fon-
het leven zijn gebracht   koloniale juk. Hij hoopte  Tolteekse afkomst en ver-   tein. “We zijn zeer dank-
in relatie tot de oorlog’. dat de oorlog die vrijheid spreidt de positieve kracht  baar dat we hier kunnen
De herdenking staat ge-   zou brengen. Hij stak    van deze sjamanistische    zijn. De sfeer is geweldig,
pland op woensdag 4 mei;  die hoop niet onder stoe-  wijsheid met haar lezers.   zeer positief.
de tijd en het exacte pro- len of banken, wat hem   Samen met zijn zoon Jose    Het is onze eerste keer op
gramma worden nog na-    direct na het begin van   schreef Ruiz ook ‘De Vijf   Curaçao en in het Caribisch
der bekendgemaakt. De    de oorlog fataal werd.   Inzichten’.          gebied”, zegt Don Miguel Jr,
slachtoffers zullen wor-  Marquez werd op 30 mei   Tijdens de presentatie heb-  die nu ook begonnen is met
den herdacht bij ‘Monu-   1940 in koelen bloede    ben de schrijvers het pu-   de tour van zijn boek ‘The
mentu 20 april 1942’ in   neergeschoten voor het   bliek twee uur lang geïnspi-  Mastery of Self’. Na zijn
Suffisant, het monument   innemen van een pro-    reerd met positieve inzich-  bezoek op Curaçao zal hij
dat is opgericht voor de  Duits standpunt”, aldus   ten om het leven mooier te   ook St. Petersburg, Miami,
vijftien Chinese slachtof- Makdoembaks en Seoc.    maken. Volgens de Tolteken   Austin en San Antonio be-
                            is het leven een collectieve  zoeken om zijn derde boek
                            droom, die we met onze ge-   te promoten. “Het is be-
                            dachten creëren. De kracht   langrijk om onze tradities
                            zit in de eenvoud: Wees on-  te delen en ons publiek te
                            berispelijk in je woorden,   motiveren om gelukkiger
                            vat niets persoonlijk op, ga  te zijn door zichzelf te zijn,
                            niet uit van veronderstel-   te vergeven en het verleden
                            lingen, doe altijd je best en los te laten. Liefde is hierbij
                            wees kritisch, maar leer te  de overkoepelende energie,
                            luisteren.           de belangrijkste kracht die
                            “Leven naar deze vijf in-   het leven kan veranderen.”

                                                            Don Miguel jr. en Jose Ruiz

                                                            Lak houdt weer
                                                            pleidooi voor Curaçaodag

                                                            WILLEMSTAD — 26 juli, Curaçaodag, moet een of-       dekt. Dat is 517 jaar te-
                                                            ficiële feestdag worden. Dit stelt Rignald Lak voor-    rug. We moeten als volk
                                                            malig Eilandsraadslid en leider van de politieke      de vraag gaan stellen
                                                            partij Movementu Patriotiko Kòrsou (MPK). Het is      hoeveel waarde wij aan
                                                            al voor het vierde achtereenvolgende jaar dat Lak     onszelf als volk, en aan
                                                            een dergelijk verzoek bij de regering indient.       dit eiland waar wij op
                                                                                          wonen, hechten”, stelt
                                                            Vanaf 2013 heeft Lak     waarde moet krijgen als de  Lak.
                                                            ieder jaar een brief naar  nationale feestdag Dia di
                                                            de regering gestuurd     Bandera op 2 juli, de dag   Volgens de MPK-leider
                                                            waarin hij vraagt om de   waarop de Eilandsraad van   moet het Curaçaose volk
                                                            dag waarop Curaçao of-    Curaçao voor het eerst bij-  dankbaar zijn dat zij op
                                                            ficieel ‘ontdekt’ werd als  eenkwam.           dit eiland woont. Dit is
                                                            een officiële feestdag te                 voor hem aanleiding om
                                                            erkennen. Curaçaodag     “Wij kunnen niet voorbij   voor de vierde keer een
                                                            wordt niet gevierd en is   gaan aan het feit dat de ge- verzoek aan de premier
                                                            ook geen officiële vrije   schiedenis ons leert dat Cu- te sturen om de 26e juli
                                                            dag. Lak is van mening    raçao op 26 juli 1499 door  tot een nationale feest-
                                                            dat deze dag dezelfde    de Spanjaarden werd ont-   dag te benoemen.

                                                                                             Sokudi

                                                                                            ;^ŽƐŝĞĚĂƚ<ƵƌĂƐŽůĞŹŽŝĂďĞƟŬŽͿ
                                                                                              Plaza Horacio Hoyer 21
                                                                                              (Gebouw Radio Hoyer)
                                                                                                 Tel.: 888-8844

                                                                                            KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ͗

                                                                                          Maandag tot en met donderdag
                                                                                            van 8 tot 12 / 1 tot 5 uur

                                                                                          MCB: 87114002 / Giro: 1113246

                                                                                            ^ŽŬƵĚŝ͘ΛŽƵƚůŽŽŬ͘ĐŽŵ
                                                                                              ^ŽŬƵĚŝ<ŽƌƐŽƵ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14