Page 1 - Antilliaanse Dgablad
P. 1

Jaargang 13 nr. 123 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB                                                            Woensdag 4 mei 2016

‘Vragen Van Raak                         ‘Geen basis         7 23Ted Cruz staakt             De volgende editie van
                                 geding NAPB’            presidentsrace           het Antilliaans Dagblad
3 5kwalijke zaak’                                                           verschijnt op vrijdag 6 mei.
                  Renovatie SDK
                  begin eind mei

Loon ondanks corruptie

Van een onzer           Rechter stelt corrupte agenten in het gelijk in uitbetalen salaris                                 (verweerder) zal worden
                                                                                   bevolen de loonbetalingen
verslaggevers             Belangrijkste reden is   koffers met auto-onderde-  gevoerd: ,,Feit is dat ver-        bestaan. Het stopzetten    aan verzoekers met in-
                  dat bij de strafoplegging   len naar buiten zijn geko- zoekers tegen het strafont-        van de loonbetalingen     gang van de maand maart
Willemstad - Twee         en het daaropvolgende     men zonder hier invoer-   slag bezwaren hebben in-         verdraagt zich daar niet    2016 te hervatten en zoals
agenten van de Lan-        ontslag is nagelaten om    rechten over te betalen.  gediend. Niet gesteld of         mee.” Uitgelegd wordt dat   gebruikelijk voort te zetten
delijke Beveiligings-       een onmiddellijke tenuit-                 gebleken is dat deze be-         er een voorziening getrof-   totdat de landsbesluiten
dienst (LBD) zijn door       voerlegging te bepalen.     De zaak baarde opzien  zwaren niet tijdig zijn in-        fen moet worden, omdat     van 23 december 2015 on-
het Gerecht in Amb-                       omdat een agent de broer  gediend. Dit betekent dat         het stopzetten van het     herroepelijk zijn gewor-
tenarenzaken in het          Het tweetal, L. Thodé en  is van Statenlid Amerigó  het strafontslag niet on-         salaris een dreigend na-    den.”
gelijk gesteld met be-       F. Martina, werden vorig   Thodé (MFK) en omdat    herroepelijk is geworden.         deel is voor de twee agen-
trekking tot het stop-       jaar januari aangehouden   beide mannen voorheen    Dit heeft tot gevolg dat         ten.              Op pagina 2
zetten van hun salaris       op luchthaven Hato, om-    lijfwachten waren van    de over en weer geldende                         Resultaten onderzoek
per maart dit jaar.        dat zij de controles zouden  Gerrit Schotte (MFK). In  verplichtingen zijn blijven         De rechter stelt dan ook:  Achter gehouden
                  hebben omzeild en met     het vonnis wordt nog aan-                       ,,De minister van Justitie

Nieuwe Amerikaanse                        Enthousiasme op open dag Savaneta
consul-generaal

Van een onzer           Curaçao en dat van US     Marinierskazerne Savaneta op Aruba werd druk bezocht         Toerist vermist
verslaggeefsters          chief de mission voor de   op de open dag die maandag werd gehouden. Jong en
Willemstad - Margaret D.      Dutch Caribbean aange-    oud pakten hun kans om op hun vrije dag te gaan kij-         Van onze correspondent     schakelde op haar beurt
Hawthorne is de nieuwe       nomen. De kersverse con-   ken wat er allemaal te doen is op de kazerne. Kinderen        Kralendijk - Afgelopen     ook de kustwacht in. Tot
consul-generaal van de       sul-generaal heeft in het   konden klimmen, sluipen en abseilen. Op het water           weekend werd bij Korps     op heden is de Amerikaan
Verenigde Staten op Cura-     verleden de functie be-    waren demonstraties en er werd schietles gegeven aan         Politie Caribisch Neder-    spoorloos.
çao. Dat heeft het Ameri-     kleed van directeur van het  geïnteresseerden. ,,Een prachtige dag”, aldus Defensie        land (KPCN) een melding
kaans consulaat gisteren      crisismanagement trai-    Caribisch Gebied op Facebook.                     gedaan over een persoon            Advertentie
bekendgemaakt. Haw-        ningsdivisie bij Foreign                                      die wordt vermist. Het
thorne volgt James ‘Jim’      Service Institute (FSI) in                    FOTO’S DEFENSIE CARIBISCH GEBIED gaat om een 50-jarige man   MSUoNtDhABYeRrM’AUsYDN8TCH aHy
Moore op, die in juli 2015     Washington D.C.. Daar-                                       van Amerikaanse afkomst,
afscheid nam van het ei-      voor was zij van 2011 tot                                      die als toerist op het eiland  NOON–3PM | ANG 45 P.P
land. De post werd vervol-     2014 het plaatsvervangend                                      verblijft. Kennissen van de
gens tijdelijk waargeno-      chief de mission bij de                                       man sloegen alarm toen     @ PAPAGAYO BEACH CLUB
men door Hormazd Kan-       Amerikaanse ambassade                                        zij hem al enige tijd niet    RESERVATIONS@ PAPAGAYO.COM
ga, tot een opvolger was      in Belmopan, Belize, met                                      meer hadden gezien. Ge-
gekozen. Die opvolger is      tien maanden als chargé                                       vreesd wordt dat de man is
er nu. ,,Ze is al op Cura-     d’affaires.                                             gaan duiken en niet boven
çao”, aldus Willem Remie,                                                       is gekomen. De politie
de woordvoerder van het        Andere overzeese op-
Amerikaans consulaat.       drachten voor Hawthorne
                  waren onder meer van
  Hawthorne heeft 25 jaar     2007 tot 2009 als hoofd
ervaring als een Ameri-      van de politieke externe
kaanse diplomaat en heeft     eenheid op de Amerikaan-
in april de post van consul-    se ambassade in Moskou,
generaal van Amerika op      Rusland en andere posi-
                  ties in Madrid, Spanje,
De nieuwe consul-gene-       Santo Domingo, Domini-
raal van de Verenigde       caanse Republiek en bij de
Staten op Curaçao:         Amerikaanse missie bij de
Margaret D. Hawthorne.       Verenigde Naties in New
                  York. In Washington D.C.
       FOTO AMERIKAANS   heeft zij onder meer func-
            CONSULAAT ties bekleed van chief of
                  staff van de adjunct-secre-
                  taris voor Europese Zaken
                  bij de Navo Affairs Office
                  en dat van directeur regio-
                  nale zaken bij het bureau
                  van de coördinator terro-
                  rismebestrijding.

                   De nieuwe consul-gene-
                  raal is van huis uit een ad-
                  vocate, gespecialiseerd in
                  civiel recht. Ze is geboren
                  in Chicago, Illinois en
                  spreekt Spaans, Russisch
                  en Frans.
   1   2   3   4   5   6