Page 2 - HOH 25 MAY 2016
P. 2

AMIGOE                                                                                              5WOENSDAG

                                                                                                 25 MEI 2016

Groot budgetonderzoek                                                       Health & Happiness: Amigoe’s 2e
CBS begint vrijdag                                                        tijdschrift is klaar

ORANJESTAD — Het Centraal Bureau voor de Statis-                                         ORANJESTAD — H&H
tiek (CBS) begint vrijdag met een grootschalig budge-                                       is de verkorte naam van
tonderzoek. Tijdens het onderzoek gaat een groep van                                       Amigoe’s nieuwe blad
32 enquêteurs in tweetallen langs 1600 huishoudens                                        dat vorig jaar novem-
om vragen te stellen over de inkomsten en uitgaven                                        ber voor het eerst op de
van het gezin. Het doel van het onderzoek is om beter                                       markt kwam. Toen ging
inzicht te krijgen in de inflatie.                                                het over Home & Hap-
                                                                 piness, deze keer duiken
Het onderzoek begint dus     de huur of hypotheek, ren-                                    we in de wereld van He-
op vrijdag 27 mei en duurt    tebrieven, betalingen voor                                    alth & Happiness. Het
nog tot 16 juli. Het CBS be-   verzekeringen en informatie                                   resultaat is een 28-pa-
nadrukt dat de informatie,    (zowel bruto als netto) over                                   gina tellend blad in het
verkregen uit het onderzoek,   het verdiende salaris van                                    Engels met uiteenlopen-
van groot belang is en roept   elk gezinslid. Huishoudens                                    de artikelen en een fris-
de bevolking op om vooral    zullen verder gevraagd wor-                                   se ‘look & feel’. Volgende
mee te werken. Alle informa-   den om gedurende twee we-                                    week komt de H&H uit.
tie die vergaard wordt, blijft  ken een huishoudboekje bij
anoniem. Informatie die bij   te houden over de dagelijkse   enquêteurs te kunnen her-    ject van de National Ac-    Waarom deze keuze voor      sie is van een ecoboer en hoe tels en wachtkamers van
de analyse en in publicaties   uitgaven. De enquêteur zal    kennen, dragen ze een badge   counts van het CBS en wordt   een ‘lifestyle magazine’?    het toch komt dat onze mi-   artsen, AZV en andere ge-
naar voren komt, kan niet    waar nodig, meehelpen met    met naam, foto en nummer.    gesubsidieerd door ontwik-   Amigoe streeft naar het     nister van Volksgezondheid   zondheidsinstanties. Bo-
naar een persoon of adres    het invullen.          Op de achterkant van de     kelingsfonds FDA.        brengen van nieuws op een    journalist Linda Reijnders   vendien zal de H&H kos-
worden herleid.         Training             badge staat het adres van    Wie vragen heeft over de en-  neutrale, serieuze en kwali-   fysiek uitput tijdens een in- teloos te downloaden zijn
Rekeningen bij de hand      Eerder deze week begon-     het CBS, voor het geval het   quête, kan tijdens kantoor-   tatieve manier. Maar, naast   terview.            op de website van Amigoe.
Vanaf vandaag kunnen de     nen de enquêteurs aan een    pasje zoekraakt.        uren contact opnemen met    het feitelijke is er ook ruim-  Binnenstappen         com. Daarnaast kan je ons
geselecteerde huishoudens    intensieve training die mor-   Het budgetonderzoek (En-    het Centraal Bureau voor de   te voor nieuwswaardighe-     Niet alleen de abonnees    kantoor binnenstappen om
een folder in de brievenbus   gen afgerond wordt. Tijdens   trada y Gastonan 2016)     Statistiek of een mail sturen  den met een beetje slingers,   van Amigoe ontvangen de    een exemplaar op te ha-
verwachten, met daarin      deze training krijgen ze uit-  maakt deel uit van het pro-   naar cbs@setarnet.aw.      een vleugje vertier en een    H&H bij de krant. Het blad   len. Houd de Amigoe in de
informatie over het onder-    leg over de onderzoeksme-                                    snuif diepgang. De H&H      komt ook gratis te liggen   gaten, want over een paar
zoek. Om het bezoek van de    thode, de procedure en het                                    biedt de mogelijkheid om     bij alle adverteerders, ho-  maandjes verschijnt er
enquêteur soepel te laten    belang van het onderzoek.                                    onderwerpen en mensen op                    weer een nieuwe H&H.
verlopen, vraagt het CBS     De correcte training van en-                                   een creatieve manier aan te
huishoudens om de volgende    quêteurs is volgens het CBS                                   halen. Het thema van het
informatie bij de hand te    van groot belang zodat het                                    blad wisselt elke uitgave,
houden: De meest recente     onderzoek op de juiste wijze                                   waardoor de lezer wordt
energie- en waterrekening,    wordt uitgevoerd en de kwa-                                   meegenomen in een nieuwe
de meest recente telefoon-    liteit van de data kan wor-                                   wereld.
rekening, informatie over    den gegarandeerd. Om de                                     Drankje in de hand
                                                                 Ga thuis lekker even on-
Yoga voor blindenstichting                                                    deruit op de bank met een
                                                                 drankje, dood de tijd dat je
ORANJESTAD — Met een                                                       aan het wachten bent bij je
blinddoek om beginnen                                                       arts of nestel je op je strand-
aan een yogales is weer                                                      stoel van je hotel terwijl je
eens iets anders. Het ver-                                                    onder andere leest hoe een
eist volledig vertrouwen                                                     professioneel MMA-vechter
op andere zintuigen dan                                                      en een profsurfer hun ambi-
je ogen. Yogalerares Ly-                                                     tie vasthouden, wat de pas-
net Vink wilde daarmee
de deelnemers aan haar                                                      HOH neemt
les bewust maken van een                                                     5 grieppatiënten per week op
beperkt zicht en het ver-
trouwen op je interne we-                                                     ORANJESTAD — Het Horacio Oduber
reld. Dit in het licht van                                                    Hospitaal (HOH) neemt momenteel ge-
een sponsorles aan blin-                                                     middeld vijf grieppatiënten per week
denstichting Favi, geor-                                                     op. Een deel van hen is naar Colombia
ganiseerd door Manchebo                                                      gestuurd waar zij een speciale behan-
Beach Resort.                                                           deling krijgen wegens opgetreden com-
                                                                 plicaties.

Fundacion Arubano di esnan    florin opgehaald met deze    Bijlhout van Favi.       evenementen op, neemt deel   Dat meldt Directie Volksgezondheid (Despa).
Visualmente Incapacita (Fa-   les en Manchebo Beach re-    Deze donatieles maakt deel   aan lokale programma’s,     Half april informeerde deze instantie dat
vi) helpt mensen die blind    sort voegde daar nog eens    uit van het sponsorplan van   sponsoracties en donaties en  Aruba te maken heeft met een griepuitbraak
zijn of een visuele beperking  630 florin aan toe. De Mana-   Manchebo. De speciale les-   wijdt vele uren van vrijwilli- . Niet alleen de gewone griep circuleert,
hebben. De stichting orga-    ging Director van Manchebo    sen zullen op een regelmati-  gerswerk met haar team aan   maar er zijn ook gevallen met grieptype A
niseert sociale activiteiten,  Beach Resort & Spa, Ton     ge basis georganiseerd wor-   goede doelen. Kijk voor meer  (H1N1 of varkensgriep) vastgesteld. Deze
helpt de leden met persoon-   Kolman en Vink overhandig-    den om lokale maatschap-    informatie over de yogales-   laatstgenoemde griepsoort geeft dezelfde
lijke ontwikkeling en met    den de cheque deze week aan   pelijke initiatieven te onder- sen op Facebook.com/Man-    symptomen als gewone griep en wordt ook
integratie in de maatschap-   een tevreden Lucette Baarh-   steunen. Verder zet het hotel  cheboyoga.           op dezelfde manier behandeld.
pij waardoor zij zich gelukki-                                                  Extra alert
ger kunnen voelen. Vink van                                                    Despa waarschuwt de samenleving om extra
Stoked About Yoga, gaf al                                                     alert te zijn op mensen die kwetsbaar zijn
yogales bij de blindenstich-                                                   voor griep en mogelijke complicaties, zoals
ting en liet dus nu haar yo-                                                   mensen die al ziek zijn, kinderen onder de 5
gastudenten ervaren hoe het                                                    jaar en ouderen boven de 65 jaar. “Het doel
is om slecht of niets te kun-                                                   is altijd om complicaties, die kunnen leiden
nen zien.                                                             tot een ziekenhuisopname of zelfs de dood, te
Er is een bedrag van 630                                                     voorkomen”, aldus Despa. Zij adviseert dat
                                                                 kwetsbare patiënten een ‘seasonal flu shot’
‘THRILLS’                                                             komen halen, een vaccinatie die beschermt
                                                                 tegen het griepvirus. Deze is voor mensen
‘De geschiedenis van de steen en de fluit                                             die vallen in de risicogroep gratis en kan bij Dokter Martiza Ordoñez
en dat is nog niet alles’ – Hans Bemmann                                             Despa verkregen worden via een verwijs-     worden geadviseerd niet naar buiten, school
                                                                 brief van de huisarts.             of werk te gaan, maar te slapen, genoeg wa-
Na zijn column ‘Onder-                      vindt zich in groep E, samen  ‘de sterren van de hemel’ kan  Verkoudheid of griep              ter en sap te drinken en zo gezond mogelijk
wijs effect’ waagt Leo                      met België, Ierland en Zwe-   spelen? Of wordt het alsnog   Dokter Martiza Ordoñez van Despa legt uit    te eten.
Sybrandy zich aan een                       den en daarmee is de ‘poule   Slatan? Het zal wel Müller   dat een verkoudheid verschilt met griep. Een
nieuwe column: ‘Thrills’.    Roemenië. Daarmee noem      des doods’ in beeld gebracht.  worden of zo, wie weet een   verkoudheid betreft een ontsteking van het
In deze column koppelt      ik meteen één van de grote    Trouwens ook de poule van    Belg. Spanje hoeft van mij   slijmvlies in de neus, de bij-
hij spannende boeken       favorieten voor een fina-    Duitsland (C) is sterk… met   niet te winnen, want drie    holten en de keel, die kan lei-
aan actuele gebeurtenis-     leplaats. Frankrijk zal als   Oekraïne, Polen en Noord    maal achter elkaar hetzelfde  den tot klachten als niezen,
sen of thema’s. Het doel     thuisspelende natie ver ko-   Ierland. Italië is denk ik   land, dat is niet zo goed voor snotteren, hoesten, keelpijn,
van de column is om re-     men, verwacht ik. Ik zag ze   wel een gevaarlijke outsider,  een sport. Door de afwezig-   heesheid en oorpijn. Griep
gelmatig de waarde van      pas geleden tegen Nederland   want het verleden wijst uit   heid van Nederland is het    is ook een aandoening van
lezen in herinnering te     oefenen en ze maakten een    dat ze tijdens eindtoernooien  verwachtingspatroon totaal   de luchtwegen, maar wordt
roepen en onderwerpen te     sterke indruk. Die finale is   naar een betere vorm kun-    anders. Het is nu meer zoiets  veroorzaakt door influenza
belichten. Leo Sybrandy     overigens precies een maand   nen groeien.          van ‘ik zie wel… hoop dat er  A- en B-virussen. Griep kan
stond 30 jaar voor de klas    later, 10 juli. Frankrijk is   Verschillende landen doen    leuke, verrassende wedstrij-  zich ontwikkelen tot een veel
en houdt zich momenteel     het als nummer 1 geplaatste   voor het eerst mee aan het   den tussen zitten’. Gaande-   ernstigere aandoening, zoals
bezig met het geven van     land in groep A. De andere    eindtoernooi en er zijn lan-  weg het toernooi zal dit ove-  een longontsteking. Wilmer
bijles aan scholieren en     groepsleiders zijn Engeland,   den die na zeer lange tijd   rigens wel veranderen, want   Salazar van Despa:
het schrijven van ver-      Duitsland, Spanje, België    weer eens mee mogen doen.    je komt toch automatisch in   “Bij ouderen of mensen die
halen. Wilt u reageren?     en Portugal. Natuurlijk zijn   Nieuwelingen zijn IJsland    een andere beleving.      een slechte weerstand heb-
L.sybrandy@bovoaruba.      al deze landen al bijna ver-   en Albanië. Daar verwacht    Van ‘De geschiedenis van de   ben, omdat zij lijden aan
com.               zekerd van een plek in de    je niets van en dat maakt    steen en de fluit… en dat is  diabetes, kanker, kampen
Het eerste grote sporteve-    kwartfinale.           het wel leuk, want ze wor-   nog niet alles’ verwachtte ik, met hartproblemen of een
nement van 2016 nadert…     U mist ongetwijfeld Italië, fi- den ongetwijfeld onderschat.  toen ik het kocht, ook niet zo longziekte hebben, kan griep
het wordt hoog tijd voor een   nalist van vier jaar geleden   Hongarije mag weer eens     veel. Hoewel de titel wel in-  zorgen voor ernstige compli-
voorbeschouwing. De bele-    (0-4 tegen Spanje). Italië be-  mee doen en na 58 jaar is    trigerend is, had ik zo mijn  caties. Andere groepen met
ving zal tijdens het Europees                   ook Wales aanwezig. Wales    twijfel over ‘het sprookje’   een hoog risico op complica-
Kampioenschap voetbal wel                     zit in de groep met Engeland  dat het leek te zijn, maar je  ties met griep zijn mensen
anders dan we gewend zijn.                    en dat levert vast wel een   kunt je daarin enorm vergis-  die medicijnen gebruiken
Nederland heeft zich niet ge-                   interessante wedstrijd op.   sen. Het is een fantastisch   waarbij de weerstand wordt
plaatst en dat terwijl er voor                  Landen waar ik zelf weinig   boek… dubbel. Het is dik    verlaagd, vrouwen die in
het eerst 32 in plaats van 16                   van verwacht zijn Roemenië,   700 bladzijden fantasie van   verwachting zijn, kinderen
nationale elftallen meedoen                    Slowakije, Tsjechië, Oosten-  de bovenste plank en een    onder de twee jaar of mensen
(ik wrijf het er nog maar                     rijk en Turkije. Ik denk dat  superervaring om te lezen.   die ongezond eten”, aldus Sa-
even in). Het zal wel iets rus-                  Oekraïne, Rusland, Kroatië,   Hoofdpersoon Spitsoor ont-   lazar.
tiger zijn bij café’s die hun                   Polen, (N). Ierland en Zwit-  vangt een stralende steen    Voorkomen
‘oranje-voorraad’ ditmaal in                   serland het iets beter zullen  die angst wegneemt en een    Ter voorkoming en verdere
de opslagplaats kunnen la-                    doen… maar het blijft sport,  zilveren toverfluit waarmee   verspreiding van griep ad-
ten liggen.                            dus…              hij macht krijgt over men-   viseert Despa om onder an-
Op 10 juni opent het toernooi                   En gaat Christiano nu ein-   sen. En… dat is nog (lang)   dere de handen regelmatig
met de wedstrijd Frankrijk-                    delijk eens laten zien dat hij niet alles…           te wassen, te niezen in een
                                 ook tijdens een eindtoernooi                  zakdoek of in de elleboog en
                                                                 gezond te eten en te drinken.
                                                                 Mensen die de griep hebben,
   1   2   3   4   5   6   7