Page 3 - HOH 25 MAY 2016
P. 3

AMIGOE                                                                                              7WOENSDAG

                                                                                                 25 MEI 2016

‘Voor eind dit jaar opgelost’                                                   ‘Hulpverleners
                                                                  kunnen het verschil maken’
Nog steeds
groot tekort aan specialisten

WILLEMSTAD — Zeven vakgroepen van medisch             grootste probleem, omdat er   Verder zijn er momenteel drie
specialismen kampen nog steeds met tekorten op Cu-        op dit moment geen neuro-    nefrologen, die in dienst van
raçao. Het gaat hier om urologie, neurologie, neuro-       chirurgen zijn op het eiland.  het ziekenhuis werken. De
chirurgie, interventiecardiologie, nefrologie (nierart-      “We hebben hiervoor twee    vakgroep heeft in totaal vijf
sen), oncologie en oogartsen. Dat verklaarde minister       specialisten nodig. Momen-   mensen nodig. Er is een nieu-
Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) gisteren tij-       teel sturen we alle patiënten  we nierarts aangenomen, die
dens de voorzetting van de openbare vergadering van        daarom naar Colombia of Eu-   in juni zal beginnen, waardoor
de Staten over ontwikkelingen in de zorg.             ropa. Soms vliegt er een neu-  er nog een nefroloog nodig zal
                                 rochirurg over uit Aruba.” Het zijn.
Door de tekorten zijn er zoals  Victorina laat weten dat er   Sehos is momenteel in onder-  Ten slotte zitten ook de onco-  De leden gaven verschillende demonstraties in het buurtcentrum van Janwé.
reeds bekend lange wacht-    in juni een nieuwe uroloog    handeling met een arts. Het is logen en oogartsen met een
lijsten van soms zelfs enkele  in dienst van het ziekenhuis   de bedoeling dat die persoon  personeelstekort. Er zijn twee
maanden. Volgens Victorina is  gaat werken. Tot augustus zal  in de eerste week van novem-  oncologen terwijl er drie nodig
de specialistische zorg gefrag- er daarnaast een waarnemer    ber naar Curaçao komt. Het   zijn. In augustus komt een
menteerd. “Er zijn in totaal   aan de slag gaan, indien het   ziekenhuis heeft daarnaast   nieuwe specialist in dienst
112 specialisten op Curaçao,   niet lukt een vierde uroloog   onlangs een orthopeed aange-  van het ziekenhuis werken.
die in dienst zijn van het Se-  aan te trekken.         nomen, die gespecialiseerd is  Er zijn daarnaast zeven oog-
hos of een eigen kantoor heb-  Met betrekking tot de neuro-   in de rug en bepaalde neuro-  artsen. “Het Sehos is nog op
ben. Ze werken los van elkaar.  logen zei de minister dat de   chirurgische werkzaamheden   zoek naar twee nieuwe kan-
Ook is er weinig communica-   vakgroep het lange tijd moest  kan verrichten. Het zieken-   didaten.”
tie tussen hen.”         doen met één arts. Dit terwijl  huis doet zijn best om nog een Victorina laat weten dat het
De vakgroep urologie bestaat   er vijf specialisten nodig zijn vaste neuroloog aan te trek-  probleem nog dit jaar zal wor-
momenteel uit twee artsen,    op Curaçao. In april werd In-  ken.              den opgelost. “De Sociale Ver-
die niet in dienst zijn van het gemar Merkies verwelkomd     De interventiecardiologie    zekeringsbank (SVB) heeft
ziekhuis. Zoals de Amigoe in   binnen de vakgroep en daar-   kampt ook met tekorten. “We   geld beschikbaar gesteld om
oktober vorig jaar al berichtte na volgden er nog twee neu-   hadden twee cardiologen,    elf nieuwe specialisten te
kampen Wissem Isa en Jurjen   rologen. Er zijn zodoende vier  maar na afloop van het con-   kunnen aannemen. Daar-
Bade hierdoor met een enor-   neurologen, waarvan er drie   tract besloten ze om verschil- naast hebben ze het Sehos de
me werkdruk. Bade liep hier-   in dienst van het Sehos wer-   lende redenen te vertrekken.”  instructie gegeven om te kij-
door een burn-out op.      ken. Er is dus een vacature bij Het Sehos maakt ook voor    ken naar waar er schaarste is,
Om aan de vraag naar uro-    het ziekenhuis.         deze zorg gebruik van tijde-  zodat we dit zo snel mogelijk
logische zorg te voldoen zijn  De vakgroep neurochirur-     lijke waarnemers uit het bui-  kunnen aanpakken”, aldus de
er echter vier artsen nodig.   gie heeft te kampen met het   tenland.            minister.

Gesprekken over verhoging
beveiliging FWNK na brandstichting

WILLEMSTAD — Javier Samson, de directeur van           geïntensiveerd. Het minis-   controles in de sector uit
Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), zat gis-         terie van Economische Ont-   te voeren. FWNK is slechts
teren om de tafel met minister Eugene Rhuggenaath         wikkeling (MEO) vermoedt    elke avond verantwoorde-
(Economische Ontwikkeling, PAR) om te bespreken          dat er net zoveel omgaat in   lijk voor de trekking van de
hoe de beveiliging van de stichting verhoogd kan         de illegale nummerverkoop    loterij”, legt Samson uit.
worden. Afgelopen weekeinde is het pand opzettelijk        als in de legale. In 2014 was
in brand gestoken. De ontvangsthal heeft hierdoor         dit 43 miljoen gulden. Vol-   Lotto                                                    Foto: Ken Wong
schade opgelopen.                         gens Samson is het moeilijk   Op 24 februari is de minis-
                                 om aan concrete cijfers over  terraad akkoord gegaan om
Het kantoor van FWNK aan     brandstichting in onderzoek.   de illegale nummerverkoop    FWNK aan te stellen als     WILLEMSTAD — De stichting Caribbean Urban           Het motto van de stichting
de Gaitoweg is ondanks de    De aanleiding voor de brand-   te komen. “De controles zijn  uitvoerder van een lotto. De   Search and Rescue (Cusar) organiseerde zaterdag        is dat hulpverleners het
schade gewoon open. Klan-    stichting is ook onbekend.    nog in volle gang.       vergunning om een lotto op    een open dag in het buurtcentrum van Janwé. De dag       verschil kunnen maken. Dit
ten van FWNK moeten wel     “We kunnen alleen maar      Aan de hand van de con-     Curaçao te houden is er zelf   had als thema ‘Preparing for saving lives’.          door het verlenen van ge-
via een andere ingang het    naar de oorzaak gissen”, zegt  troles krijg je een beeld    nog niet.                                            specialiseerde hulp met be-
gebouw betreden. Volgens     Samson. De controles op de    van wat er echt in dat cir-   De opbrengst van deze toe-    De stichting werd vorig jaar  satie wil de gemeenschap    trekking tot het redden en
Samson zijn de werkzaam-     illegale lotenverkoop kunnen   cuit omgaat. Pas nadat     komstige lotto zal worden    opgericht door de Colombi-   bewustmaken van wat men     de medische stabilisatie van
heden om de ontvangsthal     er volgens hem mee te maken   alle cijfers binnen zijn kan  aangewend voor verschil-     aanse Octavio Restrepo, die  kan doen in geval van bij-   slachtoffers. Naast Restrepo
weer in de oude staat terug   hebben, maar ook dat is een   er een analyse worden ge-    lende projecten op het ge-    inmiddels zo’n tien jaar op  voorbeeld een (natuur)ramp   werken er negentien vrijwil-
te brengen reeds begonnen.    gok. “We moeten het onder-    maakt. Dit moeten we nog    bied van sport, educatie en   Curaçao woont. De organi-   of als een gebouw instort.   ligers bij Cusar.
De directeur weet niet wie    zoek afwachten. We kunnen    afwachten.” Hij benadrukt    kunst.
er achter de brandstichting   van alles gaan zeggen, maar   dat FWNK zelf niet betrok-
zit. De dader is op beeld vast- tot nu toe hebben wij geen    ken is bij de controles. Dat  Zoon verdachte in drugs- en witwaszaak
gelegd, maar zijn identiteit   concrete informatie.”      doen instanties als SBAB,
is onbekend. “De dader had    Controles            stichting Gaming Control    PS-Statenlid
zijn gezicht bedekt, waardoor  De laatste tijd is de controle  Board en het MEO. “Die in-   Cijntje overweegt op te stappen
je niet veel kunt zien”, zegt  op illegale nummerverkoop    stanties zijn toegerust om
Samson. De politie heeft de

Rotonde Sta. Rosa in juni klaar

                                                 WILLEMSTAD — PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje         Koninklijke Marechaussee    auto toch meegenomen.”
                                                 overweegt op te stappen nu zijn zoon verdacht wordt       onder supervisie van een    Cijntje werkte voordat hij
                                                 van betrokkenheid bij drugssmokkel en witwassen         rechter-commissaris.      namens Pueblo Soberano
                                                 van geld. Dat zegt het Statenlid desgevraagd tegen-       Het Statenlid bekijkt samen   politiek actief werd 25 jaar
                                                 over de Amigoe.                         met zijn gezin of hij, nu zijn bij de Dienst Openbare Wer-
                                                                                 zoon in opspraak is gekomen,  ken (DOW). Hij was vanaf
WILLEMSTAD — De constructie van de rotonde op de         dus moet de structuur van    Justitie heeft gisteren in de  dacht van betrokkenheid bij  in de politiek moet blijven of de oprichting van PS een
kruising Sta. Rosa zal volgende maand af zijn. Dat laat      de kabels ook veranderen”,   ochtend zes huiszoekingen    de drugshandel en het wit-   moet opstappen. “Als jouw    van de naaste medewerkers
Maharo Isenia, beleidsmedewerker en PR-adviseur          aldus Bikker. Volgens haar   verricht in onder andere de   wassen van geld. Tijdens de  kinderen je in de problemen   van Helmin Wiels. Na diens
bij het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke      zullen de werkzaamheden     wijken Wishi/Marchena en     huiszoekingen zijn grote hoe- brengen, dan moet je daar    overlijden in 2013 bekleedde
Planning (VVRP) desgevraagd weten. Eerder werd al         van Aqualectra bij de ro-    Koraal Specht in verband     veelheden Amerikaanse dol-   de consequenties van dra-    Cijntje de functie van frac-
aangekondigd dat de constructie in mei af zou zijn.        tonde niet lang duren. De    met een onderzoek naar      lars en Antilliaanse guldens, gen”, aldus Cijntje. Ondanks  tievoorzitter in de Staten.
                                 aanleg van de rotonde bij    drugshandel en het witwas-    een witte Audi, een vuurwa-  dat de zoon al twee jaar niet  Dat deed hij tot hij om medi-
                                 de drukke kruising is sinds   sen van geld. Hierbij zijn vijf pen, kogels en een paar tele- meer bij zijn ouders woont,   sche redenen voor een lange
                                 vorig jaar aan de gang en is  mannen aangehouden, zo      foons in beslag genomen. De  is de bewuste woning van    tijd naar Nederland moest.
                                 onderdeel van het project    meldt de politie in een pers-  huiszoekingen in de Kaya    de parlementariër in Koraal   Cijntje maakt zich vanwege
                                 ‘Man Na Obra’ (voorheen     bericht. Het betreft de man-   Chikucha, Residencias Pal-   Specht dinsdagochtend door-   zijn lange loopbaan bij DOW
                                 ‘Inhaalslag’). Het verkeer   nen A.A.N. (44), G.A.H.C.    ma Real, Edisonstraat, Trai  zocht. De witte Audi die de   onder meer sterk voor een
                                 wordt momenteel nog steeds   (28), R.E.B. (49), S.J.C. (29)  Seru en Kaya Djo Mathilda   autoriteiten dinsdag in be-   veilig verkeer. Ook was hij
                                 omgeleid.            en U.J.A. (25).         zijn verricht door de Divisie slag hebben genomen staat    één van de parlementariërs
                                                 Eén van de woningen betrof    Georganiseerde Misdaad in   volgens Cijntje niet op naam  die achter de regering stond
                                                 het huis van Statenlid Cijn-   samenwerking met het Ar-    van zijn zoon. “Ze hebben de  om een besluit te nemen over
                                                 tje. Diens zoon wordt ver-    restatieteam, Douane en de                   de havenconcessie.

                                                 Hele dag uitgetrokken                      Tweede Kamer
                                                 voor Baywatch-zaak                       dringt aan op Isla-update

Onder de werkzaamheden      utiliteitsbedrijf op verzoek                   WILLEMSTAD — Voor        kilo cocaïne en vijf vuur-   DEN HAAG — De Twee-       Plasterk destijds om bij de
die nog uitgevoerd moeten    van VVRP-uitvoeringsor-                     de inhoudelijke be-       wapens die zij via Klein    de Kamer dringt aan op     Curaçaose regering aan te
worden valt het verplaatsen   ganisatie Openbare Wer-                     handeling van de Bay-      Curaçao het land wilden    een reactie van minister    dringen op maatregelen,
van laagspanningskabels     ken (OW) binnenkort deze                     watch-zaak is vrijdag      binnensmokkelen. Ook      Ronald Plasterk over de     waarmee de uitstoot binnen
in de omgeving. De woord-    laagspanningskabels gaat                     de hele dag uitgetrok-      was er in de nacht van     Isla-raffinaderij. De mi-    drie maanden zo veel moge-
voerder van Aqualectra,     verplaatsen. “De structuur                    ken. Vijf verdachten,      22 op 23 september vorig    nister van Binnenlandse     lijk zou worden verminderd
Sharo Bikker, stelt dat het   van de wegen verandert,                     waaronder enkele        jaar een poging tot drugs-   Zaken en Koninkrijksre-     en de Kamer in te lichten
                                                                  transport. Verdachte D.    laties krijgt nog tot van-   als dat gebeurd was. Maar
KLM haalt 3 mannen van boord                                   oud-leden van de kust-      zou de groep hebben ge-    middag vier uur de tijd     dat heeft de minister sinds
                                                 wacht, moeten dan        waarschuwd voor kust-     om de Tweede Kamer in      het verstrijken van die ter-
                                                 voor de rechter komen      wachtcontrole, daarom is    te lichten over de laatste   mijn op 10 mei nog niet ge-
                                                                  het transport niet gelukt.   stand van zaken.        daan.
WILLEMSTAD — Luchtvaartmaatschappij KLM heeft           maar alles draait uiteinde-   De vier mannen en een      Verder trachtten drie le-
maandag op luchthaven Hato drie mannen van boord         lijk om ‘safety en security’.  vrouw, in de leeftijd van    den van de groep in de     Het verzoek van de Tweede    De initiatiefnemer van de
gehaald. General manager Pieter de Man laat weten         “Ze kunnen dus om diverse    31 tot 35 jaar, worden ver-   nacht van 27 op 28 sep-    Kamer volgt uit de motie    motie, PvdA-Tweede Ka-
dat het geen terroristen betreft, zoals werd gesugge-       redenen van boord zijn ge-   dacht van cocaïnesmokkel     tember vorig jaar 185 kilo   die op 10 februari werd     merlid Roelof van Laar,
reerd op de radio.                        haald, maar de geruchten    en illegaal vuurwapenbe-     drugs en drie vuurwa-     aangenomen door een rui-    heeft deze week zijn ver-
                                 dat het om terroristen zou   zit. De zaak kwam in sep-    pens te transporteren. En   me Kamermeerderheid.      zoek aan de minister her-
“De piloot heeft besloten de   worden gehaald. Over de re-   gaan, kloppen niet. Het ge-   tember vorig jaar aan het    in oktober en november     In de motie werd vastge-    haald.
passagiers niet mee te ne-    den waarom de mannen zijn    beurt weleens vaker dat ie-   rollen.             heeft de groep één van de   steld dat er sprake is van   Hij wil uiterlijk vandaag
men en is voor het opstijgen   verwijderd, wil de KLM niet   mand wordt verwijderd uit    Op de dagvaarding staat     verdachten die nu op vrije   ondeugdelijk bestuur op     een antwoord, zodat de
teruggekeerd naar de gate”,   uitweiden. Vanwege privacy-   een toestel.” De luchtvaart-  onder andere een drugs-     voeten is, overgehaald om   Curaçao omdat de normen     Isla-raffinaderij meteen als
aldus De Man. De vlucht     redenen wordt ook hun nati-   maatschappij heeft de man-   transport en vuurwa-       drugsbolletjes naar Ne-    voor de uitstoot van scha-   onderwerp meegenomen
naar Schiphol liep hierdoor   onaliteit niet vrijgegeven.   nen ondergebracht in een    penbezit in de nacht van     derland te vervoeren.     delijke stoffen niet worden   kan worden bij het alge-
een vertraging op van een    De general manager zegt dat   hotel. Ze zouden gisteren of  17 op 18 augustus vorig                     gehandhaafd en dat dit een   meen overleg met Plasterk
uur. Dit kwam omdat de ba-    het uiteraard erg vervelend   vandaag alsnog naar hun     jaar. Het gaat hier om 20                    schending van de mensen-    dat voor morgen staat ge-
gage ook van boord moest     is voor de overige passagiers,  eindbestemming vertrekken.                                   rechten is. De Kamer vroeg   pland.
   1   2   3   4   5   6   7   8