Page 4 - HOH 25 MAY 2016
P. 4

AMIGOE                                                                                               3WOENSDAG

                                                                                                  25 MEI 2016

Brigada di Seguridat                                                      MFK:
i Formashon op bezoek bij kustwacht
                                                                ‘Rapport
                                                                asbest Sehos bewust
                                                                achtergehouden’

                                                                WILLEMSTAD — Op 24 december 2015 heeft onderzoeks-         van het Algemeen Pensioen-
                                                                bureau BPO Curaçao asbesthoudend materiaal aange-          fonds Curaçao (APC), onder
                                                                troffen in gebouwen die gelegen zijn op het terrein van       meer dat de opbrengst van
                                                                het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos). Volgens oppositiepar-     de verkoop van de terreinen
                                                                tij MFK heeft het bestuur van het ziekenhuis de onder-       aan de Hamelbergweg en de
                                                                zoeksresultaten destijds niet naar buiten gebracht.         Breedestraat zouden worden
                                                                                                  aangewend voor extra aflos-
WILLEMSTAD — Het kustwachtsteunpunt op Curaçao kreeg onlangs bezoek van de Brigada di Seguridat i Formashon          Voormalig Sehos-directeur Ja-  terrain en tweede verdieping).   sing van de verstrekte lening.
die een onderdeel vormt van Bos di Hubentud. Leden van de brigade konden kennismaken met de werkzaamheden van de        vier Hernandez heeft op 4 mei  Er was alleen sprake van een    Dit is echter niet gebeurd. De
kustwacht en kregen een rondleiding van de kustwachters op het steunpunt. Veel leden zijn erin geïnteresseerd om later ook   2015 wel tegenover de Amigoe   voor mens en milieu mogelijk    verkoop van het terrein aan
opgeleid te worden tot kustwachter. De Brigada di Seguridat i Formashon is in 2004 opgericht. Jongeren tussen de vijftien en  verklaard ‘dat bij het prikcen- gevaarlijke situatie bij betre-  de Roodeweg 5 laat ook op
achttien jaar kunnen zich hierbij aansluiten en krijgen een basistraining om activiteiten te kunnen begeleiden en beveiligen, trum werkzaamheden waren     ding van de oude magazijn-     zich wachten. Dit terwijl hier-
in nauwe samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC), Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC), het Rode Kruis en andere     verricht, waaronder de sloop   ruimte in het souterrain van    over eveneens afspraken zou-
organisaties.                                                         van asbestdelen, wat de vei-   het verplegingsgebouw. “Voor    den zijn gemaakt. Ten slotte
                                                                ligheid niet ten goede kwam’.  het overige aangetroffen as-    meldt de APC-directeur dat
‘Niets mis met ons drinkwater’                                                 De resultaten van het onder-   besthoudende materiaal geldt    van de door de overheid ver-
                                                                zoek, dat zeven maanden la-   dat er momenteel geen sprake    strekte lening, 5 miljoen gul-
WILLEMSTAD — Minister Siegfried Victorina van Ge-        den kind.” Er is echter voor-                 ter werd uitgevoerd, zijn nooit is van een risicovolle situatie”. den zou worden gebruikt voor
zondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft gisteren in       alsnog geen enkele reden om                  officieel bekendgemaakt.     Verder wordt er in het rapport   de aflossing. Ook op dit gebied
de Staten bevestigd dat er niets mis is met ons drink-     hier ongerust over te zijn,                  In het verslag wordt gemeld   geadviseerd deze sloopwerk-    blijft het ziekenhuisbestuur
water. Dit zei hij in reactie op het gerucht dat er scha-    dan wel extra maatregelen                   dat het onderzoek betrekking   zaamheden nog niet aan te     in gebreke.
delijke bacteriën in het kraanwater zouden zitten.       te treffen. Het ministerie                   heeft op de gebouwen van de   besteden, aangezien tijdens    Naar aanleiding van de do-
                                heeft namelijk geen meldin-                  administratie en de verple-   aanvullend onderzoek nog      cumenten stelt MFK-leider
In het bericht, dat via What-  drijf Aqualectra. “Het water  gen noch klachten hierover                   ging en de gebouwen van de    steeds asbest kan worden      Gerrit Schotte dat de bouw
sApp werd verspreid, werd    wordt regelmatig getest door  ontvangen.                           toiletten en het trafostation.  aangetroffen. Het onderzoek    van het ziekenhuis ‘gekke-
gesproken over kinderen die   de nationale gezondheids-                                   Het betreft een risicobeheer-  is pas afgerond na de levering   mensen-werk’ is. “Er gaan
ziek zouden zijn geworden    dienst.”            Daarnaast laat het periodie-                  sing ten behoeve van de sloop-  van de rapportage van het     een heleboel zaken fout, maar
van het water. Dit zou door   Victorina stelt dat de bood-  ke rapportagesysteem van                    werkzaamheden van het Se-    aanvullende onderzoek. Met     toch zegt men dat alles goed
doktoren zijn bevestigd. Be-  schap voor onnodige paniek   de huisartsen geen toename                   hos in verband met de bouw    het voortijdig aanbesteden     loopt. Als uiteindelijk nie-
gin deze week werd dit ech-   heeft gezorgd. “We moeten    zien van gevallen waarbij                   van Hospital Nobo Otrobanda   van de sloopwerkzaamheden     mand betaalt voor het meer-
ter ontkracht door Nutsbe-   serieus omgaan met het     mensen ziek zijn geworden.                   (HNO). “De inspectie is op 7,  neemt de opdrachtgever een     werk, zal de bevolking ervoor
                drinkwater. Het is betreu-   In de rapportages van de                    16, 17 en 18 december 2015    financieel risico.”        opdraaien.”
Man met             renswaardig dat dit gerucht   reguliere controles op het                   door BPO uitgevoerd. Tijdens                    In reactie op de aantijgin-
schotwond            de ronde doet en tot verwar-  drinkwater van de afgelopen                  het onderzoek is asbesthou-   Afspraken             gen van de MFK, laat Usona
aangetroffen          ring leidt. Ik heb vernomen   maanden, komen ook geen                    dend en asbestverdacht ma-    Het Sehos-bestuur zou daar-    weten dat het rapport ach-
                dat de persoon die het be-   ziekmakende bacteriën voor.                  teriaal aangetroffen”, aldus   naast de afspraken met het     terhaald is en dat de asbest
WILLEMSTAD — De poli-      richt heeft verspreid, zich                                  het onderzoeksbureau. Het    consortium, uit hoofde van de   professioneel is verwijderd.
tie heeft gisteravond rond   heeft verontschuldigd voor   Extra controles                        werd onder meer aangetrof-    verstrekte financiering op 15   Het Sehos-bestuur was van-
zeven uur een dertigjarige   de ontstane ophef. Ik kan    Desalniettemin heeft het mi-                  fen op de afdeling admini-    oktober 2015, niet zijn nage-   ochtend in overleg en komt
man, A.H., met schotwonden   garanderen dat er niets mis   nisterie naar aanleiding van                  stratie (westvleugel, eerste en komen. In een brief gedateerd   later deze week terug op het
aan zijn rechterbovenbeen in  is met ons drinkwater.”     de geruchten extra contro-                   tweede verdieping) en de af-   12 april 2016 schrijft Evelyn   asbestrapport en de aantijgin-
een huis aan de Kaya Ody-    Vandaag heeft het ministe-   les op het drinkwater uitge-                  deling van de verpleging (sou-  Kruithof-Bor, de directeur     gen van APC.
sea bij Oude Water aange-    rie ook een persbericht ver-  voerd. De resultaten worden
troffen. De slachtoffer was   spreid, waarin ze verklaren   binnenkort verwacht. “We
op dat moment alleen in het   kennis te hebben genomen    zullen uiteraard onze contro-
huis en wilde de politie geen  van de boodschap. “In het    lerende taken blijven uitvoe-
informatie geven over de toe-  bericht wordt melding ge-    ren en daar waar nodig aan-
dracht van het incident. De   maakt van vele gevallen van   passingen verrichten in het
man werd per ambulance     diarree en braken bij kinde-  belang van de volksgezond-
naar het Sehos vervoerd. De   ren en volwassenen, wat ver-  heid. Indien daar reden toe
politie doet verder onderzoek  oorzaakt zou zijn door een   is, zullen tijdig de vereiste
naar het incident.       bacterie in het drinkwater.   maatregelen worden geno-
                Hetgeen zelfs de mogelijke   men. Het publiek zal daar-
                doodsoorzaak zou kunnen     over worden geïnformeerd”,
                zijn van een recent overle-   aldus het GMN-ministerie.

Nieuwe
indeling stembureaus

WILLEMSTAD — Het        omgeving. Volgens de officiële
Hoofdstembureau gaat      lijst van het Hoofdstembu-
de stembureaus op het ei-    reau was in 2012 stembu-
land herstructureren. Dit    reau 43, het St. Willibrord
stelt voorzitter van het    College in de Nieuwindt-
Hoofdstembureau Ray-      straat met 3723 kiezers het
mond ‘Pacheco’ Römer.      grootste stembureau op het
Aanleiding hiervoor is     eiland. Dit zijn er 2223 meer
het feit dat er in de afge-   dan wettelijk is toegestaan.
lopen jaren tal van stem-    Dit is vele malen groter dan
bureaus zijn ontstaan,     de nummer twee op de lijst,
waar meer dan de wet-      stembureau 56, de gouver-
telijk vastgestelde 1500    neur J R. Laufferschool aan
kiezers een stem mogen     de Adjudantenweg met 2021
uitbrengen.           kiezers. Op de derde plaats
                stond indertijd stembureau
Bij de laatste verkiezingen in 91, de St. Luciaschool in
2012 waren er maar liefst tien Ronde Klip met 1903 stem-
stembureaus waar meer dan    gerechtigden. In deze school
1500 kiezers geregistreerd   is ook stembureau 90 geves-
stonden. Volgens Römer zijn   tigd, waar 1704 kiezers gere-
deze grote stembureaus ont-   gistreerd stonden.
staan nadat in de afgelopen
jaren in verschillende wijken  Andere stembureaus waar
een groot aantal nieuwe hui-  veel stemmers geregistreerd
zen zijn gebouwd en nieuwe   stonden waren indertijd
bewoners erbij zijn gekomen.  stembureau 8, de Kamalia
Het Hoofdstembureau wil dit   Kleuterschool in Tera Kòrá
nu corrigeren.         met 1702 kiezers; stembu-
Volgens Römer vinden op dit   reau 14, de Schroederschool
moment de nodige handelin-   aan de St. Michielsweg
gen plaats om tot een nieuwe  (1604); stembureau 18, het
indeling van de stembu-     St. Joris College aan de Sal-
reaus te komen. Hierbij zal   sabachweg (1523); stembu-
ook gekeken worden naar     reau 93, de Bellefaas Martis-
de zeer kleine stembureaus   school aan de Sta. Rosaweg
waar relatief weinig mensen   (1618) en stembureau 97 in
gaan stemmen. Als voorbeeld   Montaña Rei (1503).
noemt Römer stembureau
69, het voormalige Albertus   Römer kon vanochtend niet
College waar in 2012 slechts  garanderen of na de herstruc-
314 kiezers geregistreerd    turering het aantal stembu-
stonden. Volgens de voorzit-  reaus nog op 106 staat. Zoals
ter is het best mogelijk dat  bekend is 106 het Sentro di
dit stembureau samenge-     Detenshon i Korekshon Kòr-
voegd zal worden met een an-  sou (SDKK), de gevangenis
der stembureau in de directe  in Koraal Specht.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9