Page 5 - HOH 25 MAY 2016
P. 5

AMIGOE                                                                                              9WOENSDAG

                                                                                                 25 MEI 2016

Minder toestroom Venezolanen                                     Douane bezorgd                                       Vakbond FTA
                                                   over mogelijke benzinesmokkel                                twijfelt sterk aan
Prijzen en opbrengst                                                                                       deal met Citgo
hotelkamers dalen sterk                                        ORANJESTAD — Douanebeambten op Aruba heb-          zelfs beweren dat de ben-
                                                   ben hun bezorgdheid uitgesproken bij minister An-      zine is verdwenen vanwege   FTA-voorzitter Hubert Dirksz
                                                   gel Bermudez van Financiën over mogelijke illegale      een lekkage”, aldus Ber-
                                                   import en distributie van benzine. De autoriteiten      mudez. “Er moet onderzoek   ORANJESTAD — Vakbond
                                                   kunnen echter nog niet optreden, omdat er volgens      gedaan worden om te weten   FTA gelooft pas in een her-
                                                   Bermudez geen harde feiten zijn. Pas als er concrete     te komen of de benzine op   opening van de olieraffina-
                                                   informatie is, kunnen er in samenwerking met Jus-      de één of andere manier uit  derij in San Nicolas op Aru-
                                                   titie maatregelen genomen worden.              de boottanks wordt gehaald   ba wanneer er daadwerke-
                                                                                  en ergens wordt opgeslagen   lijk een getekende overeen-
ORANJESTAD — Voor een hotelkamer op Aruba betaal-          blijkt dat een negatieve spi-   Tot voor kort kwamen bo-    booteigenaren de reservoirs  om aan derden te verkopen.   komst is. Vooralsnog is de
de een toerist in de maand april fors minder dan in de-       raal is ingezet in het toerisme. ten uit Venezuela beladen   in de vaartuigen hebben in-                 vakbond ‘zeer sceptisch’, al-
zelfde maand vorig jaar. Dat zorgt er automatisch voor       Doordat er steeds meer toeris-  met reservoirs vol benzine.  gebouwd en gecamoufleerd   Dan kan het ministerie in   dus vakbondsleider Hubert
dat de opbrengst per hotelkamer ook daalde, blijkt uit de      ten op het eiland zijn, daalt de Deze werden op de boten    als benzinetanks. Ze komen  samenwerking met Justitie   Dirksz (foto). De vakbond
maandelijkse toerismecijfers van verkeersbureau ATA.        beleving. Alberts zei in maart  meegevoerd en bij aan-     binnen met volle tanks en   en het Openbaar Ministerie   hoopt wel dat de raffinaderij
                                  in gesprek met deze krant dat   komst op Aruba samen met    vertrekken de volgende dag  een plan van aanpak ma-    snel opengaat, maar vreest
                                  dan ook de bereidheid daalt    de overige vracht op de pier  weer leeg naar Venezuela,   ken om dit fenomeen het    dat een echte herstart voor-
                                  om een bepaalde prijs te be-   uitgeladen. De eindbestem-   om de dag daarop weer bin-  hoofd te bieden.” Hij vindt  lopig nog niet aan de orde is.
                                  talen voor een hotelkamer.    ming van deze benzinere-    nen te komen met een volle  het overigens geen pro-    Zelfs als de heropening in
                                  “Hotels willen toch kamers    servoirs was niet helemaal   tank. “De douane kan niet   bleem als iemand brandstof   augustus plaatsvindt, dan is
                                  verhuren en verlagen de prij-   bekend en het vermoeden    zomaar ten opzichte van    uit Venezuela wil importe-   er nog niet veel werk te doen
                                  zen, waar een goedkoper slag   bestond dat de brandstof    de booteigenaren stellen   ren, zolang hiervan aangif-  en zal ook de werkgelegen-
                                  toeristen op afkomt.” Dat ver-  werd verkocht aan derden.   dat ze aan benzinesmokkel   te wordt gedaan bij de dou-  heid niet meteen drastisch
                                  slechtert de beleving nog meer  De douane heeft dit verbo-   doen, omdat de brandstof   ane en accijnzen worden    toenemen, aldus FTA. De
                                  en zo is een negatieve spiraal  den, vooral vanwege het de   zich in de tanks van de boot betaald. “Dit kan echter    vakbond maakt zich verder
                                  ingezet. Volgens Alberts is dit  veiligheid in verband met   bevindt.           ook niet zomaar, want daar   zorgen over de details van
                                  te zien aan een lagere prijs per brandgevaar.                         komen veiligheidsaspecten   de overeenkomst. FTA hoopt
                                  hotelkamer en een dalende                    De booteigenaar kan zeggen  bij kijken. Bijvoorbeeld,   dat Aruba zichzelf heeft in-
                                  Revpar. “Hotels anticiperen    Camouflage           dat het voor eigen gebruik  waar wordt deze brandstof   gedekt en dat de heropening
                                  heel snel. Als zij drie tot vier Sinds dit verbod is het bij  is en bij plotselinge grote  opgeslagen”, laat Bermudez   van de raffinaderij niet zorgt
                                  maanden van tevoren zien dat   de douane opgevallen dat de  verschillen in hoeveelheid  weten.             voor een grote instroom aan
                                  de bezetting minder is en de                                                 arbeidsmigranten, maar
                                  vraag verslapt, verlagen ze    7 aanhoudingen bij fouilleeractie                              dat de meeste banen naar
                                  meteen hun prijzen.”                                                     Landskinderen gaan. Hij
door onze verslaggever      natieve accommodaties (29,5                                                                   hoopt dat de regering ook
Leanne van Spronsen        procent). 25,2 procent koos    Cruisetoerisme                                                        denkt aan Landskinderen
                 voor een verblijf in een time-  In april legden twee cruise-                                                 in het buitenland en ervoor
Uit deze cijfers blijkt ook dat  share resort. Dat er minder    schepen meer aan dan in april                                                 zorgt dat het hen zo gemak-
het aantal Venezolanen dat    toeristen waren, ligt volgens   2015. In totaal lagen 26 sche-                                                kelijk mogelijk gemaakt
Aruba bezoekt, nog steeds toe-  ATA aan het feit dat het paas-  pen voor anker met 50.579                                                   wordt om terug te keren
neemt, maar minder dan voor-   weekeinde dit jaar in maart    passagiers, een stijging van                                                 wanneer zij bij de raffinade-
heen. In oktober 2015 steeg    viel, waardoor dit een extra   1,9 procent. Daarmee is het                                                  rij willen werken.
het percentage van Venezo-    drukke maand was en april     cruisetoerisme nog lang niet
laanse toeristen nog met 34,6   wat rustiger.           wat het geweest is. Vorig jaar  ORANJESTAD — Bij de fouilleeractie van het Korps Politie Aruba (KPA) van afgelopen
procent ten opzichte van een                    april was een historisch diep-  weekeinde zijn zeven mensen aangehouden. Vier buitenlandse mannen zijn in een bar in
jaar daarvoor. In januari en fe- Goedkopere kamers         tepunt sinds het jaar 2000.    Oranjestad aangehouden, omdat ze geen identiteitspapieren bij zich hadden. In een woonwijk
bruari 2016 was dit +13,8 pro-  Hotelkamers daalden sterk in   ATA telt de eerste vier maan-   in Oranjestad gooide een man een fles naar agenten en werd aangehouden. Twee jongeman-
cent, in maart 13 procent en   prijs (-14,9 procent). Was het  den van dit jaar bij elkaar    nen werden in Noord aangehouden wegens illegaal bezit van drugs en munitie. Zij hadden
in april steeg dit ten opzichte  gemiddelde – Average Daily    op en komt daarbij op een     naast marihuana ook cocaïne bij zich, de partydrug Molly (MDMA) en kogels. Tijdens deze
van 2015 met 9,2 procent.     Rate (ADR) – in april 2015    toename van 8,3 procent ten    fouilleeractie heeft het Flex Team van het KPA zich voornamelijk in Oranjestad en Noord
                 nog 253,63 dollar, dat ligt dit  opzichte van dezelfde periode   opgehouden. De politie had het vooral druk met het uit elkaar halen en wegsturen van hang-
Iets minder toeristen       jaar op 215,84 dollar. Daar-   vorig jaar.            groepen buiten nachtclubs, bars en andere uitgaansgelegenheden. Hoewel de fouilleeractie
Het aantal verblijfstoeristen   door daalt onvermijdelijk ook                    conform de wet van tevoren is aangekondigd, had toch een groot aantal mensen drugs en
daalde licht in april. 98.823   de opbrengst per hotelkamer                     steekwapens in hun bezit.
toeristen gingen op vakantie   (Revpar), volgens de cijfers
naar Aruba (-781), waarbij    van Aruba Hotel And Tou-
Noord-Amerika nog steeds     rism Association (Ahata) met
het grootste marktaandeel     17,2 procent. Van 208,34 dol-
heeft (59,3 procent), gevolgd   lar ging dat naar 172,41 dol-
door Latijns-Amerika (31,3    lar. Ahata geeft als verklaring
procent) en Europa (5,6 pro-   dat hotels de prijzen bijstellen
cent). Nog steeds is een toe-   om de bezettingsgraad te ver-
stroom van Colombianen te     hogen. Dat heeft blijkbaar ge-
zien, dat aantal steeg met    werkt, want de bezetting steeg
22,2 procent vergeleken met    met 4,9 procent.
vorig jaar april. De verblijfs-
toeristen gaven, in tegenstel-  Negatieve spiraal
ling tot de maand maart, de    Eerder schreef de Amigoe al
voorkeur aan high rise hotels   over een onderzoek van eco-
(37,9 procent) boven alter-    noom Arjen Alberts, waaruit

Als bescherming tegen hart- en vaatziekten

Belangrijk om
zoutinname te verminderen

ORANJESTAD — Di-         de Nederlandse hartstich-     Diëtist Charlaine Leslie     voorkomen geeft zij als tip
rectie Volksgezondheid      ting.                                om ‘complete seasoning’ te
(Despa) op Aruba wil       Risicofactoren die kunnen     gen. Een slice pizza bevat    vermijden en goed de etiket-
meer bewustwording        bijdragen aan het hebben     1,8 gram zout. Brood, kaas    ten van producten te lezen.
creëren rondom de geva-      van een te hoge bloeddruk     en heel veel andere produc-    “Let hierbij op de woorden,
ren van een hoge bloed-      zijn overgewicht, te zout     ten die mensen dagelijks     zeezout, zout, natrium of so-
druk en het consumeren      eten, gebruik van alcohol     gebruiken, bevatten zout     dium”, tipt de diëtiste.
van te veel zout. De in-     en suiker, stress en erfelijke  zonder dat wij dat door heb-
stantie adviseert, net als    factoren. Ook suikerziekte,    ben.” Om veel zout eten te
de World Health Orga-       nierziekten en zwanger-
nisation (WHO), om niet      schap kunnen de bloeddruk
meer dan 6 gram zout       doen toenemen. Volgens de
per dag te eten. Dit ter     WHO sterven jaarlijks 7,5
voorkoming van gezond-      miljoen mensen aan het
heidsproblemen.          hebben van een hoge bloed-
                 druk. Dit aantal vormt 12,8
De bloeddruk is de kracht     procent van het totaal aan-
waarmee het hart bloed de     tal doden per jaar.
vaten en slagaders inpompt,
waardoor druk op de bloed-    Informatiekaart
vaten komt te staan. Een te    Diëtist Charlaine Leslie be-
hoge bloeddruk, ook wel hy-    nadrukt dat het vooral van
pertensie genoemd, schaadt    belang is om minder zout te
de wanden van de bloedva-     eten ter voorkoming van een
ten en vergroot de kans op    hoge bloeddruk. Op de voe-
hart- en vaatziekten, zoals    dingsinformatiekaart die zij
het krijgen van een hartin-    toont (zie foto) staan pro-
farct of een beroerte.      ducten die wij in het dage-
                 lijks leven veelal gebruiken,
Mensen merken over het      maar veel zout bevatten,
algemeen weinig als zij met    zoals bouillonblokjes en ket-
een hoge bloeddruk rondlo-    jap, maar ook pizza, chips,
pen, maar bij een langdu-     pinda’s en fastfood. Veel pro-
rige of ernstige niet-behan-   ducten bevatten meer zout
delde bloeddruk kunnen er     dan wij denken, benadrukt
wel symptomen optreden      Leslie. “Voorbeeld, een beker
als hoofdpijn, vermoeid-     noodles bevat 3,4 gram zout.
heid, misselijkheid, braken,   Dat is de helft van de aanbe-
kortademigheid, rusteloos-    volen hoeveelheid zout die je
heid en wazig zien, schrijft   op een dag binnen mag krij-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10