Page 10 - MIN SOC
P. 10

AMIGOE                                                                                             3DINSDAG

                                                                                               5 JULI 2016

Coördinator mensenhandel en -smokkel Richardson-Baars:                                     Regering presenteert                     IN HET KORT
                                                                Citgo-deal in Staten
‘Data mensenhandel Aruba                                                                                   Afsluiting Weststraat
verkeerd geïnterpreteerd’                                                    ORANJESTAD — De        kosten, tegenover ongeveer   In verband met de renova-
                                                                heropening van de olie-    700 miljoen dollar aan re-   tiewerkzaamheden in de
ORANJESTAD — Aruba is in vergelijking met 2015         daarom vinden ze dat we     nen voor hulp indien nodig.   raffinaderij in San Nico-   novaties. Bovendien zou de   wijk Rancho sluit Dienst
niet vooruit gegaan in de bestrijding van mensenhan-      niet vooruit zijn gegaan in   Verder moet Aruba de pro-    las staat garant voor een   bouw van een nieuwe raf-    Openbare Werken (DOW)
del. Het jaarlijkse Trafficking in Persons (TIP)-rap-     het afgelopen jaar.”      cedure voor slachtofferon-    verhoging van het bruto    finaderij minstens zes jaar  de Weststraat van 6 tot en
port over mensensmokkel en -handel van het Ame-        Richardson-Baars vindt dat   derzoek en doorverwijzing    nationaal product (bnp)    duren, in tegenstelling tot  met 20 juli afgesloten voor
rikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken plaatst       TIP de nadruk moet leggen    afmaken en implementeren,    van 12,4 tot 15 procent.    de verwachte twee jaar die   verkeer. Alternatieve rou-
Aruba net als vorig jaar in ‘Tier 2’. Volgens Jeannette    op preventie van mensen-    en afspraken maken met lo-    Het Amerikaanse Citgo,     het kost om de verouderde   tes worden door middel van
Richardson-Baars, Landelijk Coördinator Mensen-        handel. “Als er geen slacht-  kale NGO’s en de privé sec-   straks verantwoordelijk    raffinaderij in San Nicolas  verkeersborden en -hekken
handel en Mensensmokkel, heeft TIP ‘zoals elk jaar       offers zijn, dan zijn rappor-  tor om onderdak te bieden    voor het runnen van de     weer in productie te kun-   aangegeven.
de informatie verkeerd geïnterpreteerd en geplaatst      tage, onderzoek en straf niet  aan slachtoffers. Ook moeten   raffinaderij, moet jaar-    nen nemen.           Over de kop
in het rapport’.                        nodig. Cijfers hierover hoe-  er genoeg middelen beschik-   lijks 10 miljoen dollar    Ook het personeelsbeleid    Een chauffeur is op de L.G.
                                ven niet doorslaggevend te   baar gesteld worden om de    winstbelasting betalen,    kwam gisteren aan de      Smith Boulevard ter hoogte
“Het is betreurenswaardig   eerste-lijn medewerkers die   zijn in de evaluatie van TIP,  nationale werkgroep tegen    of het nu daadwerkelijk    orde. Volgens de presenta-   van Ritz met zijn auto over
dat TIP alleen naar cijfers  belast zijn met het pro-actief maar juist alle inzet van een  mensenhandel en de coör-     winst maakt of niet. Als    tie komt het aantal perso-   de kop gegaan. Daarbij
kijkt en niet naar alle acti- identificeren van slachtof-   land om mensenhandel te     dinator daarvan in de gele-   de winst hoger uitkomt     neelsleden in vaste dienst   raakte een passagier ge-
viteiten gedurende het afge-  fers, hun doorverwijzing    voorkomen en uit te roeien”,  genheid te stellen om haar    dan 100 miljoen dollar,    uit op maximaal 600 en     wond. De chauffeur slipte
lopen jaar in het kader van  voor nazorg en de aanstel-   aldus Richardson- Baars. Ze   werk te doen. Tot slot moet   betaalt het bedrijf hier-   kan het aantal contractar-   op de natte weg en verloor
de bestrijding van mensen-   ling van Richardson-Baars    legt uit dat het allereerste  het actieplan voor 2015-2019   over 6 procent belasting.   beiders oplopen tot 2400.   de macht over het stuur. De
smokkel en -handel”, stelt   als anti-mensenhandel coör-   onderzoek in mensensmok-    geïmplementeerd worden.     De regering gaf deze infor-  Van het vaste personeel    wagen botste eerst tegen een
Richardson-Baars. “TIP han-  dinator. “Echter, er zijn geen kel en -handel op Aruba in   “Er is veel energie gestoken   matie gisteren aan het par-  mag maximaal 20 procent    rots aan op de strook tus-
teert een bepaalde manier   nieuwe vervolgingen gestart   2013 plaatsvond. “In deze    in de professionalisering van  lement in een uitgebreide   uit het buitenland komen.   sen de hoofd- en binnenweg
om de informatie die Aruba   en ook geen straffen in de   zaak zijn de verdachten ver-  de werkwijze van de taskfor-   presentatie over de Citgo-   Statenlid Oduber vindt het   en sloeg vervolgens over de
verschaft te interpreteren,  aangegeven periode”, aldus   oordeeld. Het vonnis is in   ce en alle zeven aanbevelin-   deal voor de heropening van  percentage te hoog, ‘want   kop en kwam op de linker-
samen met andere bronnen    het rapport. De coördinator   hoger beroep bekrachtigd en   gen uit het TIP-rapport van   de olieraffinaderij. Daar-   er zijn genoeg mensen in    kant terecht. De passagier
en wij weten niet wie deze   beaamt dit. “Wij hebben aan   deze straf is verhoogd. Dat   2015 zijn in het plan van    uit blijkt onder meer dat   dit land die het werk kun-   zat aan de linkerkant, om-
bronnen zijn, dus wij kun-   TIP gerapporteerd dat er in   moet in het TIP-rapport van   aanpak voor 2015-2019 mee-    Citgo ‘onderworpen wordt    nen verrichten’. Topposities  dat het een voertuig betreft
nen niet daarop reageren of  2015 op Aruba vijf mogelijke  2017 gemeld worden, omdat    genomen”, aldus Richard-     aan het bestaande fiscale   vallen overigens buiten de   met het stuurwiel aan de
ons daartegenover verdedi-   gevallen van mensensmok-    dit begin dit jaar is gebeurd. son- Baars. “Het grootste    regime voor raffinaderijen   20 procentregel. Citgo mag   rechterkant. De brandweer
gen.”             kel en -handel waren. Drie   Advies             deel van deze aanbevelingen   en olieterminals’. MEP-    bepaalde specifieke cruci-   moest het dak van de auto
Niet volledig         daarvan zijn doorgegaan     Aruba moet volgens het TIP-   is al uitgevoerd of zijn in het parlementariër Dangui     ale functies ‘invullen zoals  eraf snijden om de inzitten-
Volgens het TIP-rapport    naar preliminair onderzoek.   rapport mensenhandelover-    proces om uitgevoerd te wor-   Oduber liet zich na afloop   zij wil’.           de eruit te halen. Nadat ze
dat vorige week verscheen,   Er was één geval dat genoeg   tredingen krachtdadig on-    den. Wij blijven ons inzet-   van de presentatie kritisch  Eerder werd al duidelijk    ter plaatse door paramedici
voldoet de Arubaanse over-   elementen had van mensen-    derzoeken en vervolgen om    ten om mensensmokkel- en     uit over deze winstregeling  dat de huidige eigenaar    was behandeld voor haar
heid niet volledig aan de   handel om over te dragen    uiteindelijk de handelaars   handel te bestrijden door in-  met Citgo en merkt op dat   van de olieraffinaderij,    verwondingen, is het slacht-
minimumstandaard om      aan de recherche. Jammer    te veroordelen en te straffen. formatie te geven, de slacht-  alle andere ondernemers in   Valero, na overname niet    offer met de ambulance naar
mensenhandel uit te roeien,  genoeg bleek tijdens het on-  Ook moeten slachtoffers uit   offers te steunen, gevallen   Aruba 28 procent winstbe-   verantwoordelijk meer is    het ziekenhuis vervoerd.
hoewel het ‘aanzienlijke po-  derzoek dat er niet genoeg   de kwetsbare groep op een    te registreren en te onder-   lasting moeten betalen.    voor de ontmanteling. Die   Onhandelbaar
gingen’ doet. TIP is positief bewijzen waren om de ver-    pro-actieve manier geïdenti-  zoeken en de verdachten te    Hoofdonderhandelaar      verantwoordelijkheid gaat   Een vrouw uit Cura Cabai
over het nationaal actie-   dachten te vervolgen. In alle  ficeerd worden. Immigranten   vervolgen. Wat we niet doen   van de regering, Richard    gezamenlijk, voor 50 pro-   schakelde zondagavond de
plan tegen mensenhandel    gevallen hebben de mogelij-   die in deze groep behoren,   is de slachtoffers verplich-   Arends, gaf ook uitgebreide  cent elk, over op Citgo en   politie in nadat haar zoon in
voor de periode van 2015-   ke slachtoffers steun en hulp  moeten consequent informa-   ten om in een opvanghuis te   uitleg over het bedrijfs-   de Arubaanse overheid.     haar huis tekeer is gegaan.
2019, de formalisering van   gekregen, maar geen enkele   tie krijgen over hun rechten  gaan als dat niet nodig is of  model en hoe Citgo denkt    Mocht Citgo de huur voor-   Het was maar liefst de der-
standaardprocedures voor    had opvang nodig. Dat was    en over waar ze terecht kun-  verdachten vervolgen als er   winst te kunnen maken met   tijdig opzeggen, dan is het  de keer in één week tijd dat
                voor TIP niet genoeg en                     niet genoeg bewijzen zijn.”   de raffinaderij. Hij maakte  bedrijf voor de volle 100   agenten bij deze woning tus-
                                                                onder meer duidelijk dat    procent verantwoordelijk    senbeide moesten komen om
De Sousa-Croes sluit                                                      het voor Citgo en moeder-   voor de ontmanteling. Ook   de jongeman tot de orde te
vertrek AVP en politiek niet uit                                                bedrijf PDVSA voordeliger   eventuele aansprakelijk-    roepen. Dit keer had hij de
                                                                en sneller is om de Aru-    heid voor schade aan het    voordeur van het huis ver-
Vervolg van pagina 1                                                      baanse raffinaderij op te   milieu wordt door Valero    nield. Enkele dagen eerder
                                                                knappen dan om een nieu-    afgekocht. De compensatie   had hij niet alleen de salon-
                                                                we raffinaderij op te zetten. hiervoor is nog een punt    tafel kapot gemaakt, maar
                                                                Zo zou het bouwen van een   van onderhandeling tussen   is hij ook zijn moeder te lijf
                                                                compleet nieuwe raffinade-   de regering en Valero.     gegaan. Deze verklaarde
                                                                rij ongeveer 8 miljard dollar                 dat haar zoon haar had ge-
                                                                                               duwd, tegen haar been had
De woorden van pastoor Sz-                                                   FPNC haalt 155.000 florin                   geschopt en op haar borst
pila leidde tot felle discus-                                                  op voor voedselbank                      een klap had gegeven. Daar-
sies op sociale media. De                                                                                   voor had hij de deur van de
Sousa-Croes geeft aan dat                                                    ORANJESTAD — Op de       dat bedankt FPNC de win-    slaapkamer van zijn moeder
het ‘moeilijk’ voor haar is,                                                  parkeerplaats bij Palm     keliers en alle particulieren ingetrapt. De man werd aan-
mede omdat dit onderwerp                                                    Beach Plaza vond in het    die door middel van een do-  gehouden en de zaak is voor
haar persoonlijk raakt. “Ik                                                   glazen huis afgelopen     natie hun steentje hebben   verder onderzoek in handen
weet niet wanneer de si-                                                    weekeinde een radiothon    bijgedragen.          van de recherche.
tuatie onthoudbaar wordt                                                    plaats om geld op te ha-    De organisatie laat weten
en het wordt nu alleen nog   door collega Chris Dammers   zijn. De wijze waarop de    Wetboek spoedig plaatsvindt   len voor de voedselbank    dat doneren nog steeds mo-
maar moeilijker gemaakt.    werd geslagen, zo heeft de   AVP heeft gekozen om dit    en ook het amendement voor    van stichting Funda-      gelijk is, door geld over te
De kerk stelt dat kinderen   heer Eman ook gefaald te-    te behandelen was fout en    geregistreerd partnerschap    cion Pa Nos Comunidad     maken naar rekeningnum-
van homostellen verdoemd    genover het hele land.”     ik hoop dat zij zich daarover  wordt besproken. “Zolang de   (FPNC). In totaal werd     mer 1000 van de Arubabank
en gehandicapt zijn. Het    Daarnaast stelt de partij:   zullen bezinnen.”        behandeling van het Bur-     155.000 florin opgehaald.   en rekeningnummer 1000
kan niet anders dan dat een  “Nu is de gemeenschap ver-   Druk zetten           gerlijk Wetboek niet wordt    Acht radiostations waren    van Banco di Caribe. Geld
parlementaire collega aan   deeld, er is veel haat gezaaid Statenlid De Sousa-Croes    opgeroepen, zal ik geen en-   om de beurt bezig met de    kan ook gestort worden bij
de kerk heeft doorgeven dat  en families en vrienden zijn  zei gisteren tegen Amigoe    kele andere vergadering bij-   uitzending en er waren acti-  de CMB op rekeningnum-
deze week een amendement    uit elkaar getrokken. Dit    dat zij voorlopig een deel   wonen.              viteiten georganiseerd voor  mer 60001000 of de RBC op
ingediend zou worden, als   had allemaal voorkomen     van haar parlementaire     Ik kom wel werken, elke dag.   kinderen en volwassen. Het   rekeningnummer 4419502.
een vorm van back-up. Dit   moeten worden. Het is een    werkzaamheden neerlegt.     Maar ik woon geen open-     streven was om een bedrag   Stichting FPNC helpt men-
gaat tegen de scheiding van  gevoelig thema dat met res-   Dit uit protest en om druk te  bare vergaderingen bij.” De   van 170.000 florin op te ha-  sen met het re-integreren in
kerk en staat in.” Ze is niet pect moet worden behandeld   zetten, zodat de behandeling  datum voor de behandeling    len om het pand te kopen    de maatschappij door mid-
alleen teleurgesteld in de   voor zowel degenen die voor   van het nieuwe Burgerlijk    werd gisteren gesteld op 22   waarin de stichting met hun  del van cursussen en profes-
AVP, maar in het hele parle-  zijn, als degenen die tegen                   augustus.            voedselbank zit, maar de tel- sionele hulp. Zo krijgen deze
ment. “Dan ben je twee jaar                                                   ler bleef uiteindelijk hangen mensen onder andere de
aan het lobby’en, dan neem                                                   op 155.000 florin. Ondanks   kans om zich voor de voed-
je op 1 januari een motie                                                                   selbank in te zetten.
voor gelijke behandeling
aan en dan gebeurt opeens
zoiets.”
Falend leiderschap
De grootste oppositiepar-
tij MEP gaf aan dat zij het
mogelijke vertrek van De
Sousa-Croes ziet als ‘falend
leiderschap van premier
Mike Eman’. “Net zoals hij
heeft gefaald tegenover de
Statenvoorzitter, nadat zij

ATA: Extra KLM-vluchten                    Amsterdams havenbedrijf
succesvol                           levert Chief Commercial Officer

ORANJESTAD — Aruba       Airbus A330-300.        Vervolg van pagina 1      moet krijgen. Dit zal vol-
Tourism Authority (ATA)    Volgens het Arubaanse ver-   Als onderdeel van de over-   gens hem ook een positieve
zegt dat de extra vluch-    keersbureau kan de Eu-     eenkomst is het de bedoeling  invloed hebben op het toe-
ten van luchtvaartmaat-    ropese markt de rest van    dat PoAI de komende tijd een  risme. “Mensen kunnen dan
schappij KLM die in mei    het jaar en in 2017 nog     zogenaamde Chief Commer-    de schoonheid van de haven
van dit jaar begonnen,     flink groeien. De belang-    cial Officer gaat leveren ter  ervaren en de boten en sche-
een succes zijn gebleken.   rijkste Europese markten    versterking van de directie   pen bekijken”, aldus Eman
Dat is volgens ATA dan     voor Aruba zijn op dit mo-   van APA. “Deze persoon zal   toen.
ook de reden dat de lucht-   ment Nederland, Engeland,    mede worden ondersteund
vaartmaatschappij de      Duitsland, Italië en Scandi-  door een multidisciplinair   Verbonden            Ondertekening van het contract.
wekelijkse extra vlucht    navië. Tijdens de eerste vijf  team in Amsterdam”, aldus    Het project om de haven van
blijft inzetten in het win-  maanden van 2016 kwamen     Port of Amsterdam.       Oranjestad te integreren in
terseizoen 2016/2017.     er 30.337 Europese toeris-   Het doel is om het haven-    de stad betekent een inten-
Aanvankelijk had KLM      ten naar Aruba, wat neer-    terrein de komende tijd te   sieve samenwerking tussen
voor 2016 een totaal van    komt op 6,2 procent van het   transformeren, het gebied    de ministeries van premier
61.105 stoelen gepland,    totale toerisme.        een nieuwe functie te geven   Mike Eman (Duurzame Ont-
verdeeld tussen Aruba en    De extra vluchten (elke     en open te stellen voor de   wikkeling), minister Mike
Bonaire. Daarvan is 60     donderdag) van november     gehele Arubaanse samenle-    de Meza (Infrastructuur)
procent (36,663 stoelen) be-  tot en met maart komen     ving. Premier Mike Eman     en minister Otmar Oduber
stemd voor reizigers naar   iets later aan dan gebrui-   zei hier eerder over dat ‘om  (Transport en Toerisme).
Aruba. Met de extra inzet   kelijk. Dat heeft te maken   veiligheidsredenen de haven   Volgens Port of Amsterdam
komen er in de periode no-   met de aansluiting vanuit    altijd geïsoleerd was van de  zullen de komende tijd de
vember 2016 - maart 2017    andere bestemmingen, zo-    rest’, maar dat het publiek   ‘stad, recreatie, toerisme en
ongeveer 3.800 stoelen voor  als Bremen en Hannover     nu (deels) toegang hiertoe   bedrijvigheid op een duurza-
Aruba bij, aldus ATA. Voor   (Duitsland), Bergen (Noor-                   me manier met elkaar wor-
een deel van de extra vluch-  wegen), en Glasgow en Bir-                   den verbonden’.
ten maakt KLM gebruik     mingham (Engeland), van
van een groter toestel, een  waaruit reizigers via Ne-
                derland naar Aruba reizen.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15