Page 11 - MIN SOC
P. 11

AMIGOE                                                                                               5DINSDAG

                                                                                                  5 JULI 2016

Groters en Van den Berg                                                      Curaçaos jeugdwerkloosheid-project
niet naar Rio 2016                                                         mogelijk naar Aruba

ORANJESTAD — Zwem-                                                         ORANJESTAD — Jeugd-
mers Jordy Groters en                                                       minister Paul Croes heeft
Danielle van den Berg                                                       tijdens zijn bezoek aan Cura-
hebben zich niet kun-                                                       çao een presentatie gekregen
nen kwalificeren voor                                                       van de Curaçaose minister
de Olympische Spelen in                                                      van Sociale Zaken, Rutmil-
Rio. Voor het onderdeel                                                      da Larmonie-Cecilia, over
zwemmen was afgelopen                                                       hun lokale project genaamd
zondag de deadline om de                                                      ‘1000 hoben na trabou’, ofwel
kwalificatietijden door te                                                     1000 jongeren aan het werk.
geven. En afgelopen don-                                                      De plaatsvervangend secre-
derdag gaf Post Aruba een                                                     taris-generaal, Roy Martina,
nieuwe postzegelserie uit,                                                     gaf uitleg over de opzet, de
gericht op de Olympische                                                      ontwikkeling en de uitda-
Spelen.                                                              gingen die het ‘belangrijke
                                                                  project’ met zich meebrengt.
Het zwemkampioenschap      Jordy Groters.                                           Zo kreeg de minister te horen
Cisc in de Bahama’s afgelo-                                                    dat werkeloosheid onder jon-
pen weekend, was voor de    ken voor ‘Team Aruba’.     synchroonzwemmen, de zegel    30 juni verkrijgbaar bij alle   geren een probleem is waar
zwemmers de laatste mo-     De postzegelserie is ontwor-  van 130 cent symboliseert    postkantoren. Verzamelaars    alle eilanden mee kampen,
gelijkheid om zich te kwali-  pen door Michiko Takatsu,    het zwemmen en de zegel van   kunnen ook terecht bij de af-   ‘maar zeker Curaçao’. Ons
ficeren voor de Olympische   gedrukt bij drukkerij Ko-    220 center is gericht op de   deling Filatelie, gevestigd in  buureiland heeft te maken
Spelen. Terwijl zwemmers    ninklijke Joh. Enschedé in   zeilers. Op de duurste zegel   het hoofdkantoor van Post     met 37 procent werkeloos-
Mikel Schreuders en Allyson   Nederland en de bijbehoren-   van 5 florin is de Olympische  Aruba en bereikbaar via te-    heid onder de jeugd (in ver-
Ponson zich al eerder hadden  de envelop is gemaakt door   vlam te zien.          lefoonnummer 528-7678. Of     gelijking: Aruba had te ma-
gekwalificeerd, kwam het    Pro Graphics Aruba. De ze-   De serie ‘Summer Olympic     kijk op de Facebookpagina     ken met 5 procent in 2014
er voor Groters nu op aan.   gel van 100 cent symboliseert  Games - RIO 2016’ is sinds    Aruba Stamps.           en 2015), en dit project, dat
Hij kwam op zijn specialisa-                                   naam van de kerk van Tanki    zich richt op jongeren tussen
tie, de 100 meter schoolslag,                                  Leendert omgezet in Huan     de 18 en 30 jaar, probeert dat
echter 0,45 seconden tekort.                                   Pablo 2. Een persoon die een   aan te pakken. Croes wil de
De kwalificatietijd was 1 mi-                                  slechte faam heeft als bescher-  komende tijd onderzoeken of
nuut, 2 seconden en 0.69 en                                   mer van pedofiele clerus. Toe-  het 1000 hoben na trabou-
Groters zwom 1.03.13.                                      gegeven, zelf heeft hij nooit   project ook geïmplementeerd
Ook Van der Berg haalde de                                    kindermisbruik gepleegd.     kan worden op Aruba, zodat
minimale zwemtijd niet en                                    Van Adolf Hitler kan ook ge-   de lokale jeugdwerkeloosheid
zal dus niet uitkomen in Rio.                                  zegd worden dat hij zelf nooit  binnen de perken gehouden
Zij moest op haar 800 meter                                   met eigen handen een jood     kan worden.
vrije slag minimaal 8.51.96                                   heeft vermoord. Homoseksua-
zwemmen. Haar beste tijd,    Ingezonden                            liteit is een afwijking, net als
die zij in maart van dit jaar                                  een bril of gehoorapparaat
zwom tijdens een ander     Homohuwelijk wet                         moeten dragen, een vals ge-    Met de Bijbel worden allerlei Homo’s zouden er goed aan    dierentuin is beland. Men leb-
kampioenschap, was 8.58.09,                                   bit, een pacemaker en meer.    dreigementen van Gods toorn  doen bij het uiten van gene-   bert elkaar af in het openbaar
ruim boven de kwalificatie-   ONLANGS GING onder an-     instanties, eruit geschopt. In                   geuit. Zowel het Oude als het genheid in het openbaar reke-  net als de beesten in een zoo
tijd.              dere de pastoor van de rooms-  Ierland werd enkele jaren                     Nieuwe Testament staan vol   ning te houden dat men hier   die hun lusten en plein public
Het Olympisch Comité Aru-    katholieke parochie Dakota   geleden een geheime instruc-                    gebeurtenissen die menson-   niet aan gewend is. Anderzijds  botvieren.
bano (COA) vaardigt in     tekeer tegen mogelijke plan-  tie van het Vaticaan aan de                    waardig zijn. Degenen die   kan men helaas regelmatig he-
‘Team Aruba’ zeven sporters   nen om een zogenaamde wet    plaatselijke hoge clerus on-                    al deze gebeurtenissen kun-  terostelletjes zien die de mens      ROBERTO EDUARDO
af die namens ons land naar   betreffende burgerlijk homo-  derschept. Hierin werd onder                    nen goedpraten, zouden dit   doet denken dat men in een                    Aruba
Rio gaan. Dat zijn zeilduo Ni- huwelijk in het parlement    andere gesteld dat instructies                   ook voor de hele Mein Kampf
cole van der Velden en Thijs  te behandelen en eventueel   van het Vaticaan hoger waren                    kunnen doen. Een kwestie    De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redacti-
Visser, zeiler Philipine van  mogelijk te maken. De par-   dan de wetgeving van Ierland.                   van taalbeheersing. In de   oneel bewerken, inkorten of besluiten om niet te plaatsen.
Aanholt, zwemmers Allyson    lementsleden worden opge-    Dit heeft voor heel wat heibel                   jaren voor 1950 was het in   Brieven mogen maximaal 600 woorden bevatten, ze moeten
Ponson en Mikel Schreuders,   roepen om tegen deze wet    gezorgd.                              het zuiden van de Verenigde  voorzien zijn van naam en woonplaats (worden gepubli-
taekwondoka Monica Pimen-    te stemmen. Recent riep het   Theoretisch heeft Aruba een                    Staten levensgevaarlijk voor  ceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie,
tal en judoka Jayme Mata.    aartsbisdom Philadelphia de   scheiding van kerk en staat,                    een zwarte man om met een   maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal ge-
Postzegelserie         katholieke parlementariërs op  maar in de praktijk komt er                    blanke om te gaan of zelfs te stuurde brieven. Ons e-mail adres is: arubaredactie@ami-
In samenwerking met COA     om tegen een wetsvoorstel, om  soms weinig van terecht. Men                    trouwen (indien dit mogelijk  goe.com.
geeft Post Aruba een serie   klachten in te dienen wegens  klopt zich op de borst dat men                   was). Men beriep zich op het
postzegels uit die de Olym-   kindermisbruik, te stemmen.   zich uit de slavernij van Cura-                  Bijbelse verhaal van Noach.
pische Spelen als thema     Het voorstel hield in dat ge-  çao heeft bevrijd maar geeste-
hebben. ‘Summer Olympic     durende een langere termijn   lijk zit men nog onder de plak
Games - RIO 2016’ is de titel  klachten mochten worden     van kerkelijke instanties. De
en de diverse zegels zijn ge-  ingediend. Het bisdom was    pastoor van Dakota heeft ener-
richt op de drie watersporten  hier mordicus tegen. Toen de  zijds de chutzpah om van de
waarin Aruba zal uitkomen    wet toch werd aangenomen,    parlementariërs bijna te eisen
in Rio: zwemmen, synchroon-   werden de katholieke parle-   dat ze tegen moeten stemmen.
zwemmen en zeilen. Dit zijn   mentsleden in de kerkblaadjes  Een parlementariër vertegen-
de eerste sporten waarin de   afgebrand en werden verschil-  woordigt het hele volk en niet
sporters zich wisten te kwali- lenden leden, die medewerkers  alleen een religie. Anderzijds
ficeren voor Rio. De opbrengst waren in allerlei kerkelijke  wordt met zijn goedkeuring de
van de postzegelverkoop gaat
naar COA die het zal gebrui-

COLUMN ZEE LEEST

Waardering

Regelmatig neemt Nico van der Zee de lezer mee in
zijn leesavonturen. Reacties zijn welkom: nicovander-
zee@gmail.com.

‘Zo, daar heb ik je maar weer  waterkant.           groen?” Je kunt ook overdre-
doorheen gesleept’, sprak    De schrijfster van het arti-  ven reageren en bijvoorbeeld
mijn vader toen ik met mijn   kel, Monique Kitzen, vraagt   aangeven dat de tekening
hbs-diploma thuis kwam.     zich af waar die selfiezucht  fantastisch is, briljant en
Dat was onzin, hij had zich   vandaan komt. Zou dat nar-   dat er in de maker een kun-
nooit met mijn studie be-    cistisch gedrag voortkomen   stenaar schuilt. Dat prijzen
moeid, maar hij vond het    uit overdreven waardering    op een overdreven manier
leuk om dat soort dingen te   van de ouders? Ze legt de    blijkt onverwachte gevolgen
zeggen. Hij had ook een com-  vraag neer bij twee weten-   te hebben. Op kinderen met
plimentje kunnen geven, ik   schappers, Brummelman en    weinig zelfvertrouwen, heeft
had een cijferlijst zonder on- Thomaes. Die geven aan dat   die waardering een negatief
voldoendes en met een aan-   ouders in het algemeen veel   effect. Die zien ineens dat de
tal negens en tienen, maar   te kritiekloos zijn tegenover  lat klaarblijkelijk heel hoog
dat zat niet in hem. Dat hij  hun kinderen en hun kroost   ligt en raken daardoor juist
wel degelijk trots op me was,  vooral veel te hoog inschat-  ontmoedigd. Op kinderen
moest ik maar afleiden uit   ten. Dat bleek uit een vra-   met veel zelfvertrouwen is
de verhalen die hij anderen   genlijst die ze aan ouders   het effect echter omgekeerd.
vertelde, tegenover mij kon   hadden voorgelegd. In die    Dat worden dan de selfiema-
hij zijn waardering niet to-  lijst stond een aantal in-   kers van de toekomst, denk
nen. Niet leuk, zo’n vader,   stinkers. “Zou uw kind we-   ik dan.
maar je went eraan.       ten waar de Groene Zee ligt   Als opvoeder moet je dus
In vrouwenvakblad Opzij     en wanneer de bestorming    de goede balans zien te vin-
stond een artikel over de    van Australië plaatsvond?”   den. De houding van mijn
waardering die ouders aan    Zeker weten, meenden de     vader verdient zeker geen
hun kinderen tonen en u be-   meeste ouders, terwijl de    navolging. Dat leidt maar
grijpt na de inleiding dat ik  Groene Zee niet bestaat en   tot mensen die zichzelf zo
dat verhaal met belangstel-   de bestorming van Austra-    nodig moeten bewijzen door
ling las. In eerste instantie  lië ook niet. Ouders hebben   columns te gaan schrijven.
gaat het artikel vooral over  blijkbaar de neiging om hun   Overdreven waardering
het maken van selfies. Som-   prinsjes en prinsesjes royaal  blijkt dus ook zijn negatieve
migen kunnen daar niet     te overschatten. Zo’n hou-   gevolgen te hebben. Het kan
genoeg van krijgen en zijn   ding is misschien de ver-    zelfs ontmoedigen. Je doet
de hele dag bezig met het    klaring voor het overdreven   het als ouder niet gauw goed,
maken van foto’s van zich-   positieve beeld dat de selfie- maar dat wist u al.
zelf in trendy poses. Die zijn makers van zichzelf hebben.
blijkbaar heel tevreden met   Op het internet zocht ik met
zichzelf. Het lijkt wel wat   succes naar onderzoeken van
op het verhaal van de Griek   de beide wetenschappers.
Narcissus dat ik hier twee   Een aardig onderzoek met
weken geleden naar voren    onverwachte resultaten gaat
bracht. Zo blij met zichzelf,  over het overdreven prijzen
zo verliefd op zichzelf dat   van kinderen. Heeft een kind
hij al zijn tijd aan de wa-   een tekening gemaakt, dan
terkant doorbracht om naar   kun je daar op een gewone
zijn spiegelbeeld te kijken.  manier op reageren. “Leuke
De camera in de mobiele te-   tekening. Wie woont er in dat
lefoon is de moderne digitale  dat huis en waarom is de zon
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16