Page 12 - MIN SOC
P. 12

AMIGOE                                                                                              7DINSDAG

                                                                                                5 JULI 2016

Amendement geregistreerd partnerschap op losse schroeven                                     Stilgelegde WastAway-installatie
                                                                 kost Aruba nog 1,8 miljoen florin
Statenlid legt
werkzaamheden neer                                                        ORANJESTAD — Het

                                                                 Land Aruba moet het

                                                                 Amerikaanse  bedrijf

                                                                 Bouldin & Lawson (B&L)

ORANJESTAD — AVP-Statenlid Desirée De Sousa-           zeggen geen inhoudelijke    zou zijn van de mogelijkheid  nog ruim 1,8 miljoen flo-
Croes legt voorlopig een deel van haar parlementaire       reactie geven op het amen-   om partnerschappen te laten
werkzaamheden neer. Dat doet ze uit protest en om         dement voor geregistreerd    registreren op het eiland.   rin betalen. Dat heeft de
druk uit te oefenen, zodat de behandeling van het         partnerschap, aangezien zij   “Zoals zij het nu aanpakt,
nieuwe Burgerlijk Wetboek op Aruba spoedig kan          deze nog niet hebben inge-   veroorzaakt het veel woede   rechter afgelopen week
plaatsvinden. Ze wil namelijk een amendement indie-        zien. Zowel MEP-leider Eve-   en haat binnen de gemeen-
nen voor geregistreerd partnerschap, maar wordt al        lyn Wever-Croes als PDR-lei-  schap. Persoonlijk vind ik   beslist in het kort ge-
twee jaar aan het lijntje gehouden.                der Andin Bikker vinden dat   het erg onverantwoord om
                                 het volk via een referendum   dit tijdens een openbare ver-  ding dat het bedrijf had
                                 moet aangeven of het voor    gadering te brengen, die dan
                                 of tegen het toelaten van    weer wordt geschorst tot na   aangespannen tegen de
                                 het homohuwelijk is. Bik-    het reces, zodat de bevol-
                                 ker zegt al sinds 2013 deze   king in de tussentijd er twee  overheid. Het gaat om de
                                 positie in te nemen. “Sinds   maanden lang tegen elkaar
                                 2013 is het thema bij ons    over tekeer gaat.”       allerlaatste betaling voor
                                 niet aan de orde geweest. Er
                                 zijn andere onderwerpen bij   Pastoor Szpila         de levering van afvalver-
                                 de bevolking, die wij mede-   De discussie rond geregi-
door Ariën Rasmijn        nog een datum geprikt.” Ook   vertegenwoordigen, die aan-   streerd partnerschap en     werkingsinstallatie Wast-
                 wordt binnen het reglement   dacht vragen.” Ook Wever-    homohuwelijk op Aruba
“Zolang de behandeling van    van orde van de Staten ge-   Croes vindt dat er andere    laaide op nadat pastoor Da-   Away in 2009.
het Burgerlijk Wetboek niet    keken naar de mogelijkheid   kwesties zijn die momenteel   niel Szpila van de parochie
wordt opgeroepen, zal ik     om deze week al het amen-    meer aandacht verdienen.    van Dakota zich tijdens zijn  Deze afvalverwerkingsin-    Rendering van een werkende Wastaway-installatie.
geen enkele andere verga-     dement in te dienen. Zo kan   “Dit onderwerp dient met    preek van afgelopen week-    stallatie, ter waarde van
dering bijwonen. Ik kom wel    het onderwerp ruim bedis-    voorzichtigheid en respect te  einde uitsprak tegen het ho-  28 miljoen florin, zou afval  in een bodemprocedure werd   die hij het Land heeft berok-
werken, elke dag. Maar ik     cussieerd worden, aldus     worden behandeld, want er    mohuwelijk op Aruba. Vol-    in zogeheten fluff moeten   beslist. Het Land had te lang kend. Volgens Oduber is het
woon geen openbare verga-     Croes.             zijn veel mensen voor maar   gens Szpila zou morgen een   verwerken. Dat fluff kon    gewacht met schriftelijke   namelijk Sevinger die de
deringen bij”, aldus Croes te-  Het Statenlid zegt samen    ook tegen. Als het er ooit op  amendement voor homohu-     dan weer gebruikt worden    klachten waardoor B&L vol-   afvalinstallatie heeft ‘geboy-
gen de Amigoe. Het Statenlid   met haar echtgenote Ben-    aankomt om een besluit te    welijk worden ingediend in   voor compost of grondmest.   gens de rechter uitbetaald   cot’. “Het kan niet zo zijn dat
houdt haar poot stijf, omdat   vinda da Sousa te overwegen   nemen over het homohuwe-    de Staten. “Als dit gebeurt,  De installatie heeft echter  moest worden. Ingenieurs-   hij beslissingen neemt die
zij vindt dat zij van haar ei-  om te scheiden, om daarna    lijk, dan moet het een besluit dan is dit de eerste wet op   nooit goed gefunctioneerd en  bureau HJC kreeg van de    het hele land schade doen en
gen fractie en van partijlei-   op Aruba weer te trouwen    zijn dat heel Aruba neemt    Aruba die tegen de wet van   kampte sinds de oplevering   rechter de opdracht om een   waarvoor het hele volk nu
der Mike Eman geen dui-      wanneer het homohuwelijk    via een referendum.”      God in gaat.” Volgens Sz-    in 2009 met problemen. De   zogeheten Performance Cer-   moet betalen, maar daarvoor
delijk antwoord krijgt over    wordt gelegaliseerd. Dat                    pila zou het Arubaanse volk   afvalverwerking werd daar-   tificate af te geven. Met dit niet persoonlijk aanspra-
wanneer het nieuwe BWA      kan echter nog lang duren.   Da Sousa-Croes handelt vol-   God ‘officieel tarten’. Hoewel om medio 2011 stilgelegd.   certificaat, uitgegeven op   kelijk gesteld kan worden.”
zal worden behandeld. Croes    Aanvankelijk wilde Croes    gens MEP-leider Evelyn We-   hij zijn gevolg op het hart   Het Land voelde zich ‘bedro-  19 februari 2016, kon B&L   Oduber wijst ook op andere
wil namelijk een amende-     het homohuwelijk in het     ver-Croes ‘niet transparant’.  drukte ‘om niet te haten’, in- gen’ en met ‘onjuiste mede-  uitbetaling opeisen van het  recente rechterlijke uitspra-
ment indienen waarin ge-     vernieuwde BWA laten op-    De oppositieleider betreurt   strueerde de pastoor hen om   delingen’ verleid tot het ko- Land. De overheid legde zich  ken waar minister Sevinger
registreerd partnerschap     nemen, maar ze kon niet re-   het dat het AVP-Statenlid    druk uit te oefenen op poli-  pen van een ondeugdelijke   neer bij het vonnis en ging  door de rechter in het onge-
wordt geregeld voor stellen    kenen op een meerderheids-   via ‘achterkamertjespolitiek’  tici om te stemmen tegen het  afvalverwerkingsinstallatie.  niet in beroep, waarop B&L   lijk is gesteld. Het Statenlid
van hetzelfde geslacht. “Ik    steun binnen haar eigen     haar agenda probeert door te  homohuwelijk. Dit leidde tot  De overheid beriep zich op   het restant van de betaling  doelt specifiek op het vonnis
krijg al twee jaar lang steeds  fractie. Ook haar concessie   drukken, aangezien er vol-   veel reacties, zowel tegen als wanprestaties aan de kant   opeiste.            van het Gerecht in de zaak
te horen dat ze ernaar gaan    om dan geregistreerd part-   gens Wever-Croes al sprake   voor op sociale media.     van B&L en wilde opzeg-                    Ocean Z, waarin de rechter
kijken en er gebeurt niks.    nerschap op te laten nemen,                                   ging of ontbinding van de   Druppel            vond dat het Land (Sevin-
Ik wil een datum. Tot dan     heeft volgens haar nog geen                                   koopovereenkomst. Maar     MEP-parlementariër Dan-    ger, red.) ‘willens en wetens
houd ik een langzaamaan-     meerderheidssteun binnen                                    B&L heeft altijd volgehou-   gui Oduber vindt de recente  de rechtsgang frustreerde’
actie zeg maar.” Croes zegt    de AVP.                                             den dat het bedrijf zich aan  rechterlijke uitspraak ‘de   en ‘aan de wortels van de
dat haar beslissing er nu                                                     de contractuele verplichtin-  zoveelste druppel’. Hij wil  rechtsstaat knaagde’.
al in ieder geval toe heeft    Oppositie wil referendum                                    gen heeft gehouden en dat   dat de verantwoordelijke
geleid, dat actief wordt ge-   homohuwelijk                                          eventuele gebreken niet aan  Infrastructuur-minister
keken naar mogelijkheden.     Oppositiepartijen MEP en                                    haar te wijten waren, maar   Benny Sevinger aftreedt en
“Misschien wordt vandaag     PDR kunnen naar eigen                                      aan degenen die de afval-   persoonlijk aansprakelijk
                                                                 installatie bedienden. Het   gesteld wordt voor de schade
Top vuurtoren erop                                                        conflict resulteerde in een
                                                                 langlopende juridische strijd
                                                                 die uiteindelijk in februari
                                                                 van dit jaar door de rechter

ORANJESTAD — De

Stichting Monumen-

tenfonds Aruba (SMFA)

maakte er vrijdag een

gedenkwaardig moment

van toen de gerestau-

reerde top weer op de

California Lighthouse

werd gezet. Beelden van

het plaatsen waren live

te zien via hun Facebook-

pagina.

Vorig jaar november werd
de top van de vuurtoren er
met behulp van een hoog-
werker afgehaald, omdat
zowel de toren als de top
moesten worden gerestau-
reerd. De vuurtoren bleef al
die tijd wel in functie, want
in plaats van de top werd er
een tijdelijke constructie ge-
plaatst zodat het licht kon
blijven branden. De 100 jaar
oude vuurtoren wordt geres-
taureerd door Ecoline Aruba,
in opdracht van SMFA. De
restauratiewerkzaamheden
begonnen eind september
vorig jaar. Het project kost
in totaal 1 miljoen florin en
de totale duur was geschat
op ongeveer acht maanden.

Anne Witsenburg van SMFA     reerd. Wat dat betreft, vind  jaar helemaal klaar is en het
laat vanmorgen aan de Ami-    ik dat we ons goed aan de    monument officieel is her-
goe weten dat ze er zelf al-   planning hebben gehouden.”   opend, het publiek de vuur-
tijd vanuit gingen dat de     Ze geeft aan dat als de res-  toren van binnen en bovenin
renovatie medio 2016 klaar    tauratie in augustus van dit  kan bezichtigen.
zou zijn. “Kijk, als je een huis
bouwt waar er al honderden
van staan, dan kun je de
planning beter inschatten.
Maar wij hebben nog nooit
een vuurtoren gerestau-

VVD vraagt
naar aanleg gasleiding

DEN HAAG — De VVD blijft bezorgd over de over-          welke rol de Arubaanse over-
name van de Arubaanse raffinaderij door Valero en         heid daar in speelt. Tot slot
de eventuele gevolgen voor de financiële situatie van       vraagt hij een overzicht van
de overheid. In aanvulling op eerdere vragen vraagt        het hele proces tot nu toe,
Tweede Kamerlid André Bosman in hoeverre Neder-          inclusief de termijnen van
land betrokken is bij onderhandelingen over de mi-        onderhandelingen en data
lieuschade en de aanleg van een gasleiding.            waarop overeenkomsten zijn
                                 ondertekend of betalingen
Aanleiding is het Amigoe-     tot de onderhandelingen over  zijn gedaan.
artikel dat het Amerikaanse    milieuschade als de plannen   Anderhalve week geleden
Citgo, het Spaanse Repsol en   voor de gasleiding. Specifiek  sprak de Tweede Kamer al
het Italiaanse Eni samen een   over de gasleiding vraagt hij  uitgebreid met minister Ro-
gasleiding zullen aanleggen    hoeveel tijd die aanleg en de  nald Plasterk over de raf-
tussen Aruba en Venezuela.    renovatie van de raffinade-   finaderij op Aruba. Plasterk
Daarnaast baseert Bosman     rij in beslag zullen nemen.   beloofde dat hij de Tweede
zich op berichtgeving van     “Heeft vertraging bij de aan-  Kamer uiterlijk deze week
Caribisch Netwerk dat Va-     leg van de gasleiding invloed  zoveel mogelijk informatie
lero mogelijk een vrijwaring   op de herstart van de raffina- zou verschaffen en Neder-
krijgt van de plicht tot ont-   derij? Zo ja, wat kunnen hier  landse expertise beschikbaar
manteling en milieuschade.    de gevolgen van zijn”, aldus  zou stellen al de Arubaanse
“In hoeverre heeft Aruba vol-   Bosman.             overheid daar prijs op stelt.
doende expertise in huis om                    Inmiddels is Plasterk overi-
deze beoordelingen te maken    Daarnaast vraagt hij of de   gens afwezig in verband met
of is hier sprake geweest van   raffinaderij naast gas andere  een hartoperatie en worden
ondersteuning met kennis     brandstoffen zal verwerken,   zijn taken waargenomen
door Nederland”, vraagt Bos-   welke partijen betrokken zijn  door minister Stef Blok van
man zowel met betrekking     bij de levering van gas en   Wonen en Rijksdienst.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17