Page 9 - MIN SOC
P. 9

Van
                                                                                              de partij

     Dinsdag 5 juli 2016 • Jaargang 131 nr 149 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

5 Aruba             9 Wereld                            10 Economie                         12 Sport

Groters en Van den Berg     Brussel: Vredesgeld EU                     ‘Italië heeft kapitaalplan                  Kerber via Halep naar
niet naar Rio 2016       naar militairen                         voor bank Monte Paschi’                   halve finale Wimbledon

‘Over mensenrechten hoor je niet te onderhandelen’ Voor verdere ontwikkeling havengebied
De Sousa-Croes                                         APA tekent overeenkomst
sluit vertrek AVP                                        met Amsterdams havenbedrijf

en politiek niet uit

ORANJESTAD — AVP-Statenlid Desirée de Sousa-          sa-Croes met: “Dat zou een
Croes verlaat vooralsnog niet haar partij en stapt ook     optie kunnen zijn.”
niet volledig uit de politiek. Ze gaat echter niet langer   Scheiding kerk en staat
onderhandelen over haar amendement waarin geregi-       De huidige gespannen situ-
streerd partnerschap wordt geregeld voor stellen van      atie is mede ontstaan door
hetzelfde geslacht. Ze wacht de parlementaire stem-      uitspraken die pastoor Da-
ming van 22 augustus af en trekt daarna haar conclu-      niel Szpila dit weekend deed
sie.                              tijdens zijn zondagspreek,
                                waarin hij aangaf tegen het
door onze verslaggever     langer in onderhandeling    homohuwelijk op Aruba te
Bobby Spier           over het amendement over    zijn. Het toestaan van een
Dat meldt het Statenlid na   geregistreerd partnerschap   burgerhuwelijk tussen twee
berichtgeving in andere me-   dat ik vandaag of morgen    partners van hetzelfde ge-
dia aan Amigoe. “Het bericht  zal inleveren. Er is genoeg  slacht komt volgens pastoor
dat ik uit de AVP en politiek  gepraat. Over mensenrech-   Daniel Szpila neer op ‘het
stap, klopt niet helemaal en  ten hoor je niet te onderhan- arrogant uitdagen van God’.
ik heb het nooit op die ma-   delen, die moet je gewoon ge- De katholieke pastoor is
nier bedoeld”, zegt De Sou-   ven.” Ze wacht de stemming   bang dat het parlement het
sa-Croes. “Ik ga niet uit het  van 22 augustus af (de dag   Burgerlijk Wetboek aanpast
parlement, ik verlaat de AVP  dat het nieuwe Burgerlijk   en het homohuwelijk legaal
niet en ik start niet mijn ei- Wetboek wordt besproken    maakt. “Dat zou de eerste
gen fractie. Maar de partij   en het amendement aan de    wet van onze gemeenschap
en ik hebben wel hele grote   orde komt) en trekt dan haar  zijn, die tegen de wetten van
meningsverschillen over be-   conclusies. Op de vraag van  God ingaat”, zei hij tijdens
paalde punten.” Ze geeft aan  Amigoe of het mogelijk is dat zijn preek.
een duidelijke streep te heb-  zij bij negatieve stemming
ben getrokken. “Ik ga niet   alsnog uit de AVP en de poli-       Vervolg op pagina 3.
                tiek stapt, reageert De Sou-

Tot 16 jaar voor                                        ORANJESTAD — Na onderzoek naar onder andere         aan heeft en waar zij een rol komst is een mooi voorbeeld
terroristen Verviers                                      ‘commerciële strategieën en groeikansen’ heeft Aruba     bij kan spelen.        van hoe Aruba en Nederland
                                                Ports Authority (APA) gisteren formeel een meerjari-     Op één lijn          elkaar versterken”, aldus
BRUSSEL — De leden van de in januari 2015 in het        verdachten werden doodge-    ge samenwerkingsovereenkomst getekend met Port of      PoAI, gespecialiseerd in    Posner. Gert Jan Nieuwen-
Belgische Verviers opgerolde terreurcel krijgen cel-      schoten.             Amsterdam International (PoAI). Dit om de havenka-      internationaal haven- en    huizen, managing director
straffen van dertig maanden tot zestien jaar. De recht-    In een door Abaaoud ge-     des van Oranjestad verder te ontwikkelen en de inter-    cruiseterminal ontwikkeling  van PoAI, vult aan: “De sa-
bank in Brussel oordeelde vandaag dat de verdachten      huurd huis in Athene is     actie tussen de haven en samenleving te versterken.     en management, verrichte    menwerking zorgt ervoor dat
een aanslag wilden plegen in België, zeer waarschijn-     een mobieltje gevonden met                                  de afgelopen maanden het    onze havenbedrijven elkaar
lijk op vliegveld Zaventem bij Brussel.            schetsen van een aankomst-    Eind maart ondertekende    leiden tot ‘brede samenwer-  onderzoek naar ‘de commer-   op meerdere fronten kunnen
                                hal en een man met een ba-    PoAI, dochterbedrijf van   king’ tussen het havenbe-   ciële strategie, groeikansen, versterken, het is in lijn met
Volgens de rechter had de    2015. Hij ontkwam maar     gagewagentje, waarbij ‘bom’   Havenbedrijf Amsterdam    drijf en de Arubaanse haven.  strategie en commerciële    de internationale strategie
cel via tussenpersoon Abdel-  werd enkele dagen later in   en ‘Zaventem’ stonden ver-    NV, een Memorandum of     Met de overeenkomst werd    slagkracht van APA’. Louis   van Havenbedrijf Amster-
hamid Abaaoud continu con-   een voorstad van Parijs ge-  meld.              Understanding (MOU) met    vastgelegd om samenwer-    Posner, voorzitter van de   dam. Wij zien uit naar conti-
tact met Islamitische Staat   vonden en doodgeschoten.    Op 22 maart dit jaar vond    Aruba. De intentieverkla-   kingsmogelijkheden tussen   Raad Commissarissen van    nuering van de zeer plezierige
in Syrië. Abaaoud wordt     Bij de inval in een gehuurde  dan toch een terreuraanslag   ring, die toen bekrachtigd  Havenbedrijf Amsterdam     APA zegt dat ‘tijdens het   samenwerking met APA en de
beschouwd als een van de    woning in Verviers vond de   op Zaventem plaats.       werd door Dertje Meijer,   en Aruba verder te onder-   voortraject is gebleken dat  overheid van Aruba.”
hoofdrolspelers van de aan-   politie wapens, politie-uni-                  president-directeur van    zoeken en te verkennen. On-  PoAI en APA op één lijn zit-
slagen in Parijs in november  formen en springstof. Twee                   Havenbedrijf Amsterdam,    der het motto ‘port of part-  ten in hun visie voor Aruba        Vervolg op pagina 3:
                                                premier Mike Eman en mi-   nership’ wilde Amsterdam,   en invulling aan de samen-    ‘Amsterdams havenbedrijf
                                                nister Mike de Meza van    in samenwerking met APA,    werking’. “Deze overeen-
                                                Economische Zaken, moest   kijken waar Aruba behoefte                              levert Chief
                                                                                                    Commercial Officer’

Hongaars referendum                                                      FBI-chef:
migrantenquota 2 oktober                                                   Vervolg Clinton niet om e-mails

BOEDAPEST — Het Hon-                                                     WASHINGTON — De FBI
gaarse referendum over                                                    ziet geen reden de Ame-
het plan van de Europese                                                   rikaanse presidentskan-
Unie voor de verplichte                                                    didate Hillary Clinton te
verdeling van vluchtelin-                                                   vervolgen voor het ge-
gen over de EU-lidstaten                                                   bruik van een privé-server
wordt op 2 oktober ge-                                                    voor haar e-mail in de pe-
houden. Dat heeft het bu-                                                   riode dat ze minister van
reau van president Janes                                                   Buitenlandse Zaken was.
Ader vandaag bekendge-                                                    Geen redelijke openbaar
maakt.                                                            aanklager zou een zaak te-
                                                               gen Clinton aanspannen,
De vraag waar de Honga-                                                    zei FBI-directeur James
ren ‘ja’ of ‘nee’ op moeten                                                  Comey vandaag. Volgens
zeggen, luidt: “Wilt u dat de                                                 Donald Trump is de slot-
Europese Unie ook zonder                                                   som van de FBI een teken
toestemming van het parle-                                                  dat het ‘systeem corrupt’
ment de verplichte vestiging                                                 is. “No charges. Wow!”,
van niet-Hongaarse staats-                                                  twitterde hij. Trump is
burgers in Hongarije kan                                                   de gedoodverfde Republi-
voorschrijven?” De regering                                                  keinse rivaal van Clinton
van premier Viktor Orban                                                   in de presidentsverkiezin-
zegt al maanden dat het ant-                                                 gen van november.
woord afwijzend moet lui-                                    Foto: AFP
den. “Laten wij een signaal                                                                                                                                               Foto: AFP/Mandel Ngan
aan Brussel geven, zodat                                                   De FBI rondt het onderzoek   De Democratische presidentskandidate Hillary Clinton bij
zelfs zij het verstaan”, staat                                                naar Clinton af en legt het  een discussie over de nationale veiligheid.
op plakkaten. Ook politieke                                                  aan het Openbaar Ministe-
tegenstanders van Orban     Hongarije voert sinds vorige zomer een strenge politiek tegen vluchtelingen. Ondanks de af-  rie voor. Dat moet beslissen  geheime informatie, stelde   Van boze opzet was volgens
steunen diens harde vluch-   name van het aantal vluchtelingen houdt het land binnenkort toch een referendum. Foto: in   over vervolging.        de FBI vast.          Comey echter geen sprake.
telingenpolitiek.        Griekenland zoeken vluchtelingen de schaduw op en wachten hun uitreisvisum af.        De Amerikaanse federale    Toen Clinton’s gebruik van   Dat geldt zowel voor Clinton
De EU besloot in september                                                  politie verhoorde Clinton za- de privé-server aan het licht zelf als voor haar advocaten,
2015 om 160.000 vluchtelin-   land, evenals het buurland   tegen vluchtelingen. Vorig    verder te reizen naar West-  terdag urenlang over haar e-  kwam en de FBI een onder-   die aanvankelijk hadden
gen, die over de Middelland-  Slowakije, geklaagd bij het  jaar kwamen 391.000 vluch-    Europa.            mailgedrag. Ze bediende zich  zoek instelde, droeg de ge-  verzuimd alle gevraagde
se Zee naar Italië en Grie-   Europese Hof van Justitie.   telingen via de Balkanroute   Dit jaar zijn de aantallen  tijdens haar ministerschap   wezen first lady bovendien   e-mails aan de FBI te over-
kenland waren gekomen, te    Hongarije voert sinds vorige  naar Hongarije, het over-    sterk gedaald; in juni waren tegen de regels in van een   niet onmiddellijk al haar   handigen. Clintons mede-
verdelen over de lidstaten.   zomer een strenge politiek   grote deel met het oogmerk    het er rond de 17.300.    eigen e-mailserver, waardoor  e-mailverkeer alsnog over.   werkers hadden wel moeten
Hongarije kreeg er 2300 toe-                                                 haar correspondentie niet   Ook in drie van die e-mails,  weten dat het e-mailverkeer
bedeeld. Daartegen heeft het                                                 onder de controle van Con-   die de FBI pas na aandrin-   van de minister niet via een
                                                               gres en rechter viel. Enkele  gen kreeg, vond de federale  privé-server had moeten ver-
                                                               van die berichten bevatten   politie staatsgeheimen.    lopen.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14