Page 3 - ARUBA AIRLINES 7 JUNE 2016
P. 3

AMIGOE                                                                                               5DINSDAG

                                                                                                 7 JUNI 2016

Verslaafden in                                                         INGEZONDEN
Rancho zijn hun plek kwijt
                                                                Reactie op ‘Onze
ORANJESTAD — Drugsgebruikers in de Rancho-         buiten in de regen en over-   nieuw onderkomen bouwen,      luchtvaartgeschiedenis’
straat zijn boos en teleurgesteld, omdat ‘voor de zo-   dag in de volle zon. Wij zijn  zodat ze niet voor iedereen
veelste keer’ een schuilplek waar zij hun verdovende    al weggejaagd uit het cen-    zichtbaar zijn.          IN AMIGOE van afgelopen      dat zodra het vliegtuig van   steld worden dat beiden een
middelen gebruikten, met de grond gelijk is gemaakt.    trum, dus laat ons met rust,   De plek wordt ook als dump     donderdag op pagina 4 stond    de KLM hier arriveert - dat   elementaire voorwaarde mis-
Deze plek is heilig voor ze, hier kunnen ze drugs ge-   deze plek is van ons, we val-  gebruikt voor afval. Dat      het artikel ‘Van ‘I-door’ tot   mogelijk eind van het jaar    sen om een Arubaanse lucht-
bruiken en eventueel schuilen voor de regen en de     len niemand lastig”, aldus    wordt daar gedumpt door      Aruba Airlines: onze lucht-    (1934) zal zijn - de regering  vaartmaatschappij te zijn. In
felle zon.                         Curaçao. “We vinden het     een andere verslaafde die     vaartgeschiedenis’.        de vergunning van de CFS     de Beleidsregel Exploitatie
                              vervelend dat schoolgaande    geld krijgt om vuil weg te     Een leuk stuk geschiedenis,    kan intrekken.          Vergunning en AOC staat
Wie verantwoordelijk is voor gebruikers, bekend als ‘Cu- kinderen, als ze voorbijlopen,  gooien. Ondertussen gooien     weliswaar echter met enkele    Nog voor de komst van de     dat de Directie Luchtvaart
de sloop is hen onbekend,   raçao Car Wash’, in een in- ons kunnen zien, terwijl we   ook buurtbewoners vuil neer    omissies (misschien door-     KLM heeft de CFS haar ver-    voor de toekenning van de
maar de verslaafden den-   terview.           base aan het roken zijn. We   op de plek, terwijl de meeste   dat de geschiedenis verkort    gunning gekregen, en begon    vergunning de luchtvaart-
ken dat er iemand moet zijn  “Degenen die ons onder-   geven helaas niet het goede   drugsverslaafden het terrein    werd) en bepaalde stellingen   financieel positief te draaien, maatschappij moet toetsen
die dit doet om hun weg te  komen afbreken, gaan ‘s   voorbeeld”. Daarom wil-     schoon proberen te houden.     die toch rechtgetrokken moe-   het was echter te laat om de   aan de regels van ‘daadwer-
jagen. Dat zegt één van de  avonds slapen en wij staan  len ze zo snel mogelijk een                     ten worden.            grote verliezen in te halen.   kelijke zeggenschap’. Deze
                                                                Ten eerste. Dat Scadta toch    Viana bood schriftelijk zijn   daadwerkelijke zeggenschap
Zr.Ms. Groningen onderweg naar Cariben                                             niet doorging met haar acti-   bedrijf te koop aan de KLM;   en de leiding van de lucht-
                                                                viteiten op Curaçao, is om-    nooit heeft de KLM hierop    vaartmaatschappij moeten
                                              Foto’s: Defensie Caribisch Gebied dat politiek gezien zij toch   gereageerd. Dus de stelling   berusten bij ingezetenen (van
                                                                niet welkom was. De Ameri-    in de vierde kolom van het    Aruba). Bij InselAir Aruba
                                                                kanen oefenden druk op de     artikel dat “[D]it liep erop   berust de daadwerkelijke
                                                                regering op Curaçao om deze    uit dat de KLM de Caribi-    zeggenschap en feitelijke lei-
                                                                quasi-Duitse luchtvaart-     sche Vliegdienst uitkocht en   ding bij InselAir Curaçao. De
                                                                maatschappij te weren. Ten    de concessie overnam” is niet  daadwerkelijke zeggenschap
                                                                tweede. Inderdaad waren      juist.              en leiding van Aruba Airli-
                                                                Manuel Viana, zakenman,      Ten derde. Aan het eind van   nes zijn in handen van een
                                                                en James Madisson Massey,     het artikel missen we Insel   genaturaliseerde Amerikaan
                                                                werknemer van de Lago Oil     Air Aruba die een Air Ope-    woonachtig in Miami. Dus
                                                                & Transport Company, de      rator’s Certificate (vliegver-  feitelijk zijn geen van beide
                                                                promotoren van de Aruba      gunning) heeft van de Direc-   maatschappijen Arubaanse
                                                                Flying Service, de Caribische   tie Luchtvaart van Aruba.    luchtvaartmaatschappijen.
                                                                Vliegdienst NV. Ze waren erg   Wel wordt Aruba Airlines
                                                                onder de druk van autoritei-   genoemd. Echter, er moet ge-        AGUSTIN VROLIJK
                                                                ten (onder andere de haven-                                    Aruba
                                                                meester op Curaçao) die in
ORANJESTAD — Het marineschip de Zr.Ms. Groningen is zondagmiddag vanuit Den Helder naar het Caribisch gebied          hun achterhoofd de markt     De redactie van Amigoe kan ingezonden brieven redacti-
vertrokken om de Zr.Ms. De Zeven Provinciën af te lossen als stationsschip in de West. Dat laat Defensie Caribisch Gebied op  wilden vrij houden voor de    oneel bewerken, inkorten of besluiten om niet te plaatsen.
zijn Facebook-pagina weten. Voordat het stationsschip aankomt op Curaçao, zal ze eerst met een NH90 helikopter deelnemen    KLM. In zijn beslissing op    Brieven mogen maximaal 600 woorden bevatten, ze moeten
aan de jaarlijkse orkaan-noodhulpoefening op de Bovenwindse eilanden.                             het verzoek van CFS schreef    voorzien zijn van naam en woonplaats (worden gepubli-
                                                                de gouverneur aan de gezag-    ceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie,
Grote namen op festival Island Heritage                                            hebber van Aruba dat hij wel   maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal ge-
                                                                geen bezwaar heeft dat de     stuurde brieven. Ons e-mail adres is: arubaredactie@ami-
                                                                CFS de vergunning krijgt om    goe.com.
                                                                tussen Aruba en Curaçao te
                                                                vliegen, met dien verstande

                                                                2500 florin voor Scol Dununman

ORANJESTAD — Met een spectaculaire lichtshow
trapte het Island Heritage festival afgelopen zaterdag
om vier uur ‘s middags af met een keur aan artiesten,
waaronder een groot aantal van Arubaanse bodem,
zoals Oscar Booy, Nutsbeatz, Daniville, Datapanic,
Fellow, Yeimy en Rossilow. Grote namen waren de
Nederlandse Eva Simons en Gregor Salto, net als de
Amerikaanse groep FightCLVB.

Tot één uur ‘s nachts gingen materiaal gedecoreerd met  editie, niet op Eagle Beach   de schildpadden. Duur-
zo’n 2500 gasten uit hun   pallethout en palmbomen.   te houden in verband met     zaamheid staat namelijk
dak op de bekende beats.   De organisatie van Island                   hoog in het vaandel bij de
Met een grote bar, een    Heritage, bestaande uit                    organisatie. Naast het uit
cocktailbar en eettentjes   Ian Molina, Dylan Molina                   herbruikbare materialen
was het goed toeven bij de  , Julian Molina, Josh Ras                   bestaande podium werden
Bushiri Arena, het strand   en Krish Mantani samen                    op het festival alleen beker-
tussen het ex Bushiri hotel  met het Elite-team, besloot                  tjes gebruikt die biologisch
en de Divi Dutch Village.   overigens om de tweede                    afbreekbaar zijn. Na het
Het bijzondere podium was   editie van het festival, in                  festival vond de dag erna,
opgebouwd uit duurzaam    tegenstelling tot de eerste                  zondag, het afsluitingsfeest
                                              plaats bij de strandbar op
Funstacle op EPB San Nicolas                                de Pelican pier.          ORANJESTAD — Op de foto schooldirecteur Sharline Geerman-Rodriguez samen met haar
                                                                leerlingen op het schoolplein. Zij werden onlangs blij gemaakt door ECO Destination Ma-
                                                                nagement Services, een specialist in inkomend toerisme die op maat gemaakte reizen en
                                                                activiteiten aanbiedt voor onder andere bedrijven. Deze doneerde namelijk 2500 florin aan
                                                                Scol Dununman. Dit omdat het bedrijf, naast het al 25 jaar leveren van een bijdrage aan de
                                                                toeristische industrie op het eiland, ook een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Vorig
                                                                jaar december organiseerde ECO DMS een ‘Destination Review’-avond voor het Aruba Con-
                                                                vention Bureau en besloot de opbrengst voor het organiseren van het evenement aan het goede
                                                                doel te besteden. Medewerkers, waaronder directeur Wichita Villacres, bezochten de school
                                                                en zagen met eigen ogen dat de school in Piedra Plat, die speciaal onderwijs biedt aan zeer
                                                                moeilijk lerende en verstandelijk beperkte kinderen in de leeftijd van 6-16 jaar, het geld goed
                                                                kan gebruiken.

                                              ZEE LEEST

                                              Onsterfelijkheid

SAN NICOLAS — Leerlingen en studenten van EPB in San Nicolas beklommen onlangs niet     Elke week neemt Nico van      natuur had duidelijk geen     ke carrière, draag je iets bij  gezet heeft. Voor mij is het te
alleen trappen, maar doken ook in de modder tijdens het op school georganiseerde Funsta-  der Zee de lezer mee in      zin in die investering, het    aan de maatschappij. Maar    laat, maar de generatie die
cle-evenement. Juffrouw Blanche Peters en meester Alwin Toppenberg wisten de teambuil-   zijn leesavonturen. Reac-     was zinloos. Voordat je de    ouderdom komt met gebre-     nu naar school gaat zou best
dingsactiviteit samen met de organisatie van Funstacle Masters op poten te zetten. Na veel ties zijn welkom: nicovan-     kans had om ouder te wor-     ken en daar heeft Kris Ver-   eens heel oud kunnen wor-
krachtinspanning was het aan het einde van de dag voor een aantal docenten nog niet genoeg derzee@gmail.com.         den, zou je in de oertijd al op- burg, net als iedereen, geen   den. Sommigen zeggen dat
geweest. Zij wilden weten wie de snelste was en namen het in twee groepen tegen elkaar op. Naast deze column staat al-    gegeten zijn door een wolf of   zin in. Hij heeft een plan    de persoon die duizend jaar
Aan de Funstacle namen negentien groepen deel. “Daarvan werd groep nummer 2 kampioen    tijd een half hoofd afgedrukt.   een tijger of je was bezweken   gemaakt in vier stappen om    oud gaat worden op dit mo-
en juffrouw Gomez behaalde de eerste prijs, want zij was de enige deelnemer die alle drie  Een oud hoofd, na 65 jaar     aan een enge ziekte of een    de ouderdom te vertragen en   ment al op aarde rond loopt.
de rondes meedeed” , aldus een woordvoerder van het EPB. “ Voor de school was het een zeer word je er niet mooier op.     ontstoken kies. Je rol in de   zelfs om te keren.        Duizend jaar, dat klinkt bij-
geslaagde dag.”                                       Zonder roken scheelt het wel    natuur was bovendien al uit-   Voor wie veel van pastechi’s,  na als onsterfelijk.
                                              een aantal rimpels en wallen    gespeeld op het moment dat    hamburgers en cola houdt,    Is dat een leuk vooruitzicht?
                                              onder de ogen, maar de echte    je wat kinderen op de wereld   zeg maar het Caribische di-   Onsterfelijkheid? Duizend
                                              veroudering slaat onverbid-    gezet en opgevoed had. Als    eet, heeft Verburg een trieste  jaar leven? Dat lijkt wel de
                                              delijk toe. Die veroudering    je dertig werd, was dat een    mededeling: je wordt sneller   hemel op aarde en bij die
                                              begint zelfs al zodra we een    mooie leeftijd om te sterven.   oud en je gaat eerder dood.   hemel heb ik altijd al een
                                              jaar of tien oud zijn. Verou-   Gelukkig worden we tegen-     Je moet gezond eten en dat    raar gevoel gehad. Ik kan
                                              dering is gewoon een gege-     woordig veel ouder. Dat heeft   gezonde eten bestaat uit veel  me namelijk niet voorstel-
                                              ven. De Belg Kris Verburg is    de maatschappij ook nodig,    groente, geen rood vlees, wel  len dat het daar leuk is. De
                                              het daar helemaal niet mee     de wereld kan niet alleen     noten en vruchten. In ieder   42 maagden waar je als co-
                                              eens. Hij schreef het boek     draaien op mensen onder de    geval geen suiker en dat zit   lumnist recht op hebt, zul-
                                              ‘Veroudering vertragen’, een    dertig. Bij dertig begint vaak  tegenwoordig in bijna elk    len wel aan de hemelpoort
                                              plan om minder snel of mis-    pas je echte maatschappelij-   drankje. Koffie mag, alcohol   op me staan te wachten.
                                              schien wel nooit te veroude-                     mag met mate. Pas vooral op   Maar daar ben ik zelfs met
                                              ren.                                 met koolhydraten, zoals in    mijn verouderde conditie
                                              Voor Verburg is het helemaal                     rijst en witbrood. Gezonde    toch wel in een paar we-
                                              niet zo logisch dat we ouder                     koolhydraten in roggebrood    ken door heen. Daarna rest
                                              worden. Er zijn genoeg voor-                     en peulvruchten mogen weer    nog een eeuwigheid. Wat
                                              beelden van wezens die veel                     wel. Zo blijven je cellen lan-  moet je in godsnaam in die
                                              langzamer ouder worden,                       ger gezond, blijft je DNA ook  tijd doen? Met onsterfelijk-
                                              zoals walvissen en olifanten.                    goed en kun je gezond heel    heid krijg je dat probleem
                                              Het zou zelfs mogelijk moe-                     oud worden.           al hier op aarde. Wat is nog
                                              ten zijn om eeuwig ‘jong’ te                     De laatste stap van Verburg   leuk, wat is nog zinvol? Mis-
                                              blijven. Dat had de natuur                      is het meest interessant: kun  schien is leven alleen maar
                                              voor ons kunnen regelen.                       je de veroudering ook omke-   spannend en leuk omdat je
                                              Cellen die eeuwig goed blij-                     ren? In dat geval zou je heel  weet dat het eindig is. Dat
                                              ven, die zichzelf steeds weer                    oud kunnen worden, zelfs     is een prikkelende gedachte:
                                              vernieuwen zonder dat de                       onsterfelijk. Hij laat zien   De zin van het leven? Dat is
                                              kwaliteit minder wordt. De                      dat de medische wetenschap    de dood.
                                                                                 veel stappen in die richting
   1   2   3   4   5   6   7   8