Page 5 - ARUBA AIRLINES 7 JUNE 2016
P. 5

vogelvrij

           Dinsdag 7 juni 2016 • Jaargang 131 nr 126 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                               10 Economie                          12 Sport

Bijdrage Aruba aan        ‘Clinton heeft                            KLM neemt volgend                       Williams lost Sjarapova
Hof in 2015           voldoende gedelegeerden’                       jaar afscheid                         af als grootverdiener
12,4 miljoen florin                                          van Fokker 70

Vordering ABC toegewezen                                       Olympische toorts langs basisscholen

Gerecht verbiedt
overheid uitgifte
percelen groengebied
Bubaliplas

ORANJESTAD — Aruba Birdlife Conservation (ABC)           Spoedeisend
is erin geslaagd om via de rechter de overheid te         Het Gerecht in Eerste Aanleg
dwingen af te zien van het in erfpacht uitgeven van        die vandaag uitspraak deed
gronden gelegen in het door het Ruimtelijk Ontwik-         in het kort geding tussen ABC
kelingsplan (ROP) aangegeven groengebied rond de          en het Land Aruba, veegde het
Bubaliplas. ABC voorkomt hiermee voorlopig bebou-         verweer van de overheid van
wing op een aantal percelen.                    tafel. “Het betoog van het Land
                                  faalt”, staat te lezen in het
ABC spande op woensdag 1     fly Farm en Blue Residence,    vonnis. Zo snijdt het, door het  SAN NICOLAS — Leerlingen van basisscholen krij-        legde het verkeer tijdelijk  het eerst dat de Olympische
juni een kort geding aan tegen  aangemerkt als beschermd     Land aangevoerde, ontbreken    gen deze en volgende week de kans om de Olympi-        plat. De loop met de toorts  toorts op Arubaanse basis-
het Land Aruba. Aanleiding    groengebied. ABC verzocht     van een spoedeisend belang     sche toorts (replica) in het echt te zien. Ter gelegen-    begon vanaf het politiebu-   scholen is geweest. Woens-
hiervoor was de ontbossing    het Gerecht om de overheid te   geen hout.             heid van Olympic Day organiseert het Olympisch         reau in San Nicolas en ging  dagochtend vanaf 7.30 uur is
van eerder in erfpacht uitge-  verbieden nog langer in strijd  De rechter vindt dat ABC als    Comité Arubano (COA) een loop langs diverse basis-       naar de Graf Von Zinzendorf  er weer een Olympische loop,
geven gronden in Bubali. De   te handelen met de bestem-    belanghebbende die zich in-    scholen.                            School, St Paulus School en  dan in de omgeving van St.
overheid verleende aan twee   ming van het gebied.       zet voor het behoud van de                                    Caiquetio School. Als laatste Cruz (vanaf Bright Bakery
projectontwikkelaars RBM     Zwaarwegend            Arubaanse avifauna met haar    Allyson Ponson en Mikel    sisscholen te brengen. Gister- was Colegio Sagrado Curazon  naar Emma School, Colegio
Estates NV en Legends Con-    De oprichting van hotels op    vordering voorkomt dat met     Schreuders (zwemmen), Ju-   ochtend was de eerste loop,   in Savaneta aan de beurt. Bij Laura Wernet Paskel, Colegio
struction & Development NV    de percelen is in strijd met   name vogels hun habitat ver-    lianne Dorothal (atletiek),  ‘pariba di brug’. De groep   alle scholen stonden de leer- San Jose en Cacique Macua-
optierechten tot het verkrij-  het ROP dat in 2009 is vast-   liezen en dat het spoedeisende   Kyra Hoevertsz (synchroon-   sporters trok door de straten  lingen buiten om de sporters  rima). De loop is ter gelegen-
gen van die percelen in erf-   gesteld en een geldigheids-    belang gestaafd wordt door de   zwemmen), Shanayah Howell   van San Nicolas.        te begroeten en naar hun uit- heid van Olympic day, dat
pacht om daarop vervolgens    duur heeft van tien jaar, is   ‘kennelijk’ bouwrijp makende    (BMX) en voormalig Olym-    Volgens het Olympisch Co-    leg te luisteren.       elk jaar rond 23 juni wordt
hotelvoorzieningen te kunnen   het oordeel van het Gerecht in  werkzaamheden op de perce-     pisch sporters Jeffrey Nedd  mité Arubano (COA) stonden   Chef de mission, Patrick    gevierd door de Olympische
bouwen en te exploiteren. De   Eerste Aanleg. “Ook het Land   len. “Alsmede de mededeling    (boksen) en Eugene Kingsale  mensen buiten hun huis te    Werleman, die de Arubaanse   nationale comités. Daarmee
optierechten, laatst nog ver-  dient zich bij het beheer van   ter zitting zijdens het Land    (honkbal) zetten zich samen  kijken en ook winkelmede-    Olympische selectie straks   vragen ze aandacht voor de
lengd tot 18 januari 2016, zijn domeingronden en de uitgifte   dat, hoewel de optierechten    met de politie, brandweer en  werkers namen een korte     in Rio begeleidt, was er ook  gedachte achter de Olympi-
inmiddels verlopen.       van gronden in erfpacht aan    inmiddels zijn verlopen, nog    Ibisa in om de toorts bij ba- pauze om te kijken. De stoet  bij. Het is volgens COA voor  sche Spelen.
Volgens ABC handelt het     het ROP te houden, tenzij er   altijd de bereidheid bestaat de
Land met deze uitgifte in    voldoende zwaarwegende re-    gronden aan de betrokken pro-
strijd met de geldende ruim-   denen zijn om van het ROP af   jectontwikkelaars in erfpacht
telijke ontwikkelingsplan-    te wijken.” Dat heeft het Land  uit te geven.”
nen. Zo is het gebied waar het  alleen niet kunnen aangeven,
om gaat, tussen de Butter-    volgens het Gerecht.              Vervolg op pagina 3.

Bonus voor terugnemen migrant

                                                   JSF doet rondje Nederland

                                                   LEEUWARDEN — Een Joint Strike Fighter (F-35)          De vlucht van de JSF trok   laaghangende bewolking.
                                                   heeft vandaag een rondje Nederland gedaan. Ver-        duizenden belangstellenden   Het toestel was daardoor
                                                   trokken vanaf de Vliegbasis Leeuwarden keerde het       die het toestel wilden zien  niet goed zichtbaar.
                                                   nieuwe gevechtsvliegtuig na een vlucht van ruim        overvliegen. Ook echte vlieg- Twee F-35’s zijn voor een
                                                   twee uur rond 16.30 uur terug op de vliegbasis van       tuigspotters met verrekijkers aantal weken in het land.
                                                   de Friese hoofdstad.                      waren op pad om de straalja-  Daarna gaan ze terug naar
                                                                                   ger te zien. Op social media  een trainingscentrum voor
                                                   Het toestel vloog relatief   zijn tourtje Nederland. Het   werden veel foto’s en video’s piloten in de Verenigde Sta-
                                                   laag (ongeveer 400 meter    toestel vloog onder meer over  verspreid van het voorbijko-  ten. De eerste F-35 moet in
                                                   hoogte) langs een aantal    Groningen, Nijmegen, Maas-   mende toestel, maar er waren  2019 definitief naar Neder-
                                                   bezienswaardigheden en     tricht, Rotterdam, Den Haag   ook veel teleurgestelde reac- land komen. Het kabinet
                                                   locaties van de luchtmacht.  en Amsterdam. Bezienswaar-   ties van mensen die voor niks wil er in totaal 37 van aan-
                                                   Op die wijze kon het grote   digheden die de F-35 aandeed  hadden staan wachten op on-  schaffen. De JSF is ook te be-
                                                   publiek kennismaken met    waren onder meer Paleis Het   der meer daken en dijken.   wonderen tijdens de Lucht-
                                                   de opvolger van de F-16. Een  Loo, Kinderdijk, de Deltawer-  Vorige week ging de rond-   machtdagen op 10 en 11 juni
                                                   F-16 begeleidde de F-35 bij  ken en Zaanse Schans.      vlucht niet door vanwege de  op Vliegbasis Leeuwarden.
                                                  Foto: AFP/Geoffroy van der Hasselt
                                                                                                                                                                                                   Foto: AFP/Mark Wilson
                                                   Ook Paul Ryan hekelt ‘racisme’ Trump

Vluchtelingen staan in de rij naast een bus tijdens de evacuatie van het migrantenkamp in       WASHINGTON — Paul
de Jardins d’Eole in Parijs. De evacuatie van de Jardins d’Eole, waar meer dan 1000 mensen      Ryan, een van de Repu-
een aantal weken verbleven, is vreedzaam verlopen.                          blikeinse kopstukken,
                                                   heeft vandaag felle kri-
STRAATSBURG — Niet-Europese landen die meewer-           een voorstel voor een breder    tiek geuit op de presi-
ken aan het terugnemen van migranten die geen recht        investeringsfonds met 3,1 mil-   dentskandidaat van zijn
hebben op verblijf in Europa, kunnen financiële en an-       jard euro.             partij. De kritiek van
dere voordelen tegemoet zien. Omgekeerd volgen bij te-       Brussel vraagt de EU-landen    Trump op een rechter die
genwerking strafmaatregelen.                    deze bedragen te verdubbelen    een zaak tegen de zoge-
                                  en hoopt dat de fondsen het    noemde Trump Universi-
De Europese Commissie pre-    het terugkeerbeleid worden    tienvoudige aan investeringen   ty behandelt ‘is de defini-  De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan houdt een betoog. Naast hem staat
senteerde vandaag in Straats-  handelsvoordelen, meer ont-    aantrekken. Volgens Mogheri-    tie van racisme’, zei Ryan   bisschop Shirley Holloway.
burg een migratiestrategie    wikkelingssteun en geld voor   ni kan een ‘slimme mix van in-   vandaag. De voorzitter
om hierover ‘partnerschap-    grensbewaking of vluchtelin-   vesteringen een copernicaanse   van het Huis van Afge-     Gonzalo Curiel, geboren in de  dat de rechter ongeschikt om  wil een muur bouwen op de
pen op maat’ te sluiten met   genopvang in het vooruitzicht   revolutie’ teweegbrengen.     vaardigden blijft Trump    Amerikaanse staat Indiana.   de zaak te leiden. Trump laat grens met het land, waardoor
herkomstlanden in Afrika en   gesteld. Bij tegenwerking kan   Het CDA reageerde positief op   echter wel steunen.      Curiel heeft Mexicaanse ou-   zich immers geregeld nega-   Curiel bevooroordeeld is, zo
het Midden-Oosten. Jordanië,   bijvoorbeeld het visumbeleid   het voorstel. “De wortel moet   “Ik betreur deze opmerkin-   ders en volgens Trump maakt   tief uit over Mexicanen en   luidt Trumps redenering.
Libanon, Mali, Nigeria, Niger,  worden aangescherpt of de     met de stok gepaard gaan”,     gen”, zei Ryan over Trump.
Senegal en Ethiopië komen als  samenwerking op landbouw-     aldus europarlementariër Je-    “Zeggen dat een persoon
eerste in aanmerking.      gebied worden opgezegd. Dit    roen Lenaers. Zijn collega Ju-   zijn werk niet kan doen
Op korte termijn moet het voor- principe wordt in het hele EU-  dith Sargentini (GroenLinks)    vanwege zijn ras is de woor-
stel het ‘onacceptabele’ aantal beleid doorgevoerd als het aan  was erg kritisch. Zij stelde dat  denboekdefinitie van ra-
verdrinkingsdoden in de Mid-   Timmermans ligt.         de Europese Commissie ‘de     cisme.” Ben Sasse, Republi-
dellandse Zee verminderen, al-  De komende vijf jaar worden    ontwikkelingsfondsen plun-     keins senator uit Nebraska,
dus vicevoorzitter Frans Tim-  miljarden vrijgemaakt die     dert om migranten te weren’.    liet zich eerder deze week
mermans. EU-buitenlandchef    ervoor moeten zorgen dat mi-   Kati Piri (PvdA) stelde dat de   in vergelijkbare bewoordin-
Federica Mogherini wees erop   granten dichter bij huis blij-  nadruk niet eenzijdig liggen    gen uit over Trumps kritiek
dat ook duizenden mensen het   ven. In het eerder opgerichte   op grensbewaking en boetes.    op de rechter.
leven laten in de Afrikaanse   Afrikafonds van 1,8 miljard    “Investeren in goed bestuur en   De rechter in de zaak tegen
woestijn, op weg naar Europa.  euro wordt een half miljard ex-  mensenrechten is cruciaal.”    Trump en zijn zogenaamde
Landen die meewerken aan     tra gestort. In het najaar volgt                   universiteit, die inmiddels
                                                   niet meer bestaat, wordt
                                                   voorgezeten door rechter
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10