Page 6 - ARUBA AIRLINES 7 JUNE 2016
P. 6

10 DINSDAG                                                                                                               AMIGOE
    7 JUNI 2016

Euro               Cameron wijst op                                                               Economie eurolanden
                 leugens in Brexit-campagne                                                          trekt iets verder aan
Positief
                 LONDEN — De Britse premier David Cameron denkt         tijd nog van uit dat Groot-  voor- en de nadelen. Came-           LUXEMBURG — De        het laatste kwartaal van
AMSTERDAM — De Euro-       niet dat de Britten bij hun referendum op 23 juni zullen    Brittannië tijdens het refe-  ron weersprak vandaag on-           economie in de euro-     2015. Daarin werd een
pese aandelenbeurzen zijn    besluiten om de EU te verlaten. De regeringsleider sprak    rendum ten faveure van de   der meer het argument dat           landen is in het eerste    vooruitgang van 0,4 pro-
vandaag met winst geopend.    vandaag op een speciaal ingelaste persbijeenkomst wel     EU zal stemmen.        Groot-Brittannië als niet-           kwartaal met 0,6 pro-     cent gemeten. In de hele
In Amsterdam werden de      zijn vrees uit over de ‘onwaarheden’ die vanuit het kamp    Zowel voor- als tegenstan-   euroland problemen van             cent gegroeid ten op-     Europese Unie kwam de
plannen die Shell voor de    van de tegenstanders van de EU worden verkondigd.       ders van een Brexit slaan   landen binnen de muntunie           zichte van de voorgaan-    groei vorig kwartaal met
komende jaren presenteerde    Uit recente peilingen blijkt voor een Brexit zijn. Deson-   elkaar tijdens de campagne   moet oplossen, zoals door           de periode. Dat blijkt    0,5 procent even hoog
goed ontvangen.         dat steeds meer Britten danks gaat Cameron er al-       om de oren met uiteenlo-    de voorstanders van een            uit definitieve cijfers    uit als in het voorgaande
De Amsterdamse AEX-in-                                     pende argumenten over de    Brexit wordt beweerd.             die statistiekbureau     kwartaal.
dex stond in het eerste han-                                                                         Eurostat vandaag heeft    Het bruto binnenlands
delsuur 0,9 procent in de plus  KLM neemt volgend                                                              gepubliceerd. Uit een     product (bbp) van alle eu-
op 450,32 punten. De MidKap   jaar afscheid van Fokker 70                                                         voorlopige schatting     rolanden bij elkaar was af-
steeg 0,7 procent naar 668,50                                                                         bleek eerder een groei    gelopen kwartaal 1,7 pro-
punten. De beurzen in Parijs                                                                         met 0,5 procent.       cent groter dan in dezelfde
en Frankfurt gingen 1 en 1,4                                                                         De groei was in de eer-    periode vorig jaar. Voor de
procent vooruit. In Londen                                                                          ste drie maanden van dit   hele Europese Unie kwam
bleef de winst van de FTSE                                                                          jaar iets sterker dan in   de groei op jaarbasis uit op
beperkt tot 0,3 procent.                                                                                          1,8 procent.
Shell werd 2,4 procent meer
waard aan het Damrak. Het    AMSTELVEEN — Lucht-                                                             ‘Verizon biedt 3 miljard
olie- en gasconcern kondigde   vaartmaatschappij KLM                                                            op internettak Yahoo’
aan de komende jaren voor-    neemt op 29 oktober vol-
zichtig te blijven met zijn   gend jaar definitief af-                                                           NEW YORK — Het Ameri-     concurrenten als AT&T en
investeringen en de kosten    scheid van de Fokker 70.                                                           kaanse Verizon Commu-     TPG overtroeven. Deson-
verder te verlagen, in een po-  Daarmee maken ook de                                                             nications is van plan om   danks volgen er waarschijn-
ging de winstgevendheid te    laatste vliegtuigen van                                                           3 miljard dollar te bieden  lijk nog meer biedingron-
verbeteren en weerbaarder te   eigen bodem plaats voor                                                           op de internetdivisie van   des, zodat een concreet
worden voor de lage olieprijs.  zuinigere toestellen van                                                           technologiebedrijf Yahoo.   bedrag nog niet vaststaat.
Verder meldde Shell dat de    Braziliaanse makelij.                                                            Dat meldde zakenkrant     Het ooit toonaangevende
overname van gasbedrijf BG                                                                          The Wall Street Journal    Yahoo kondigde eerder dit
aanzienlijk meer besparingen   KLM heeft bij de regionale                                                          vandaag op basis van in-   jaar aan alle alternatieven
oplevert dan eerder gedacht.   dochter Cityhopper nu nog                                                          gewijden.           voor zijn toekomst te bekij-
Voorbeurs bleek dat de pro-   veertien Fokker 70’s rond-                                                          Met het bedrag wil Verizon  ken, inclusief de verkoop
ductie in de Duitse industrie  vliegen. Ze zijn gemiddeld                                                                         van de internetactiviteiten.
in april met 0,8 procent is ge- twintig jaar oud en hebben
stegen ten opzichte van voor-  er elk zo’n 38.000 vlieguren                                               Foto: Shutterstock ‘Smartphone met buigbaar
gaande maand. Dat was iets    opzitten. De toestellen wor-                                                         scherm in de maak’
sterker dan economen had-    den vervangen door Em-
den voorzien. Later op de och-  braers die minder kabaal     KLM heeft nog veertien Fokker 70’s rondvliegen. Volgend jaar neemt de luchtvaartmaatschap-         SUWON — Smartphone-      bieden een scherper beeld.
tend zou Eurostat de defini-   maken en minder brandstof    pij afscheid van de toestellen die gemiddeld twintig jaar oud zijn. Vliegtuigfabrikant Fokker        maker Samsung staat      Door de toepassing kan
tieve raming publiceren van   verbruiken.           ging in 1996 failliet.                                           voor de lancering van     een telefoon met een 5 inch
de economische groei in de    De Fokker 70 was het laat-                                                          twee nieuwe modellen     scherm worden ontvouwd tot
eurozone in het eerste kwar-   ste toestel dat ontwikkeld    al afscheid van de Fokker   in het beleid van KLM om    koper voor zeven afgedankte          die beschikken over een    een apparaat met een 8 inch
taal. De vorige schatting wees  werd door vliegtuigfabri-    50, in 2012 verdween de    te investeren in efficiëntere Fokker 70’s. Die krijgen een          buigbaar scherm. Naar     scherm, vergelijkbaar met
op een plus van 0,5 procent.   kant Fokker voor die in 1996   laatste Fokker 100 uit de   vliegtuigen. Zo wordt op    tweede leven bij Air Niugi-          verluidt zou één van die   dat van een tablet.
De euro werd voor 2,024 gul-   failliet ging. Het bedrijf ging vloot. Die types stamden al  lange vluchten de Boeing    ni, de nationale luchtvaart-          modellen zelfs uitgevou-   Met de toepassing hoopt
den verhandeld, tegen 2,022   ten onder aan tegenvallende   uit de jaren tachtig.     747 de komende jaren ge-    maatschappij van Papoea            wen kunnen worden tot     Samsung klanten op concur-
gulden bij het slot van de Eu-  verkopen en hoog oplopende    De vervanging van de Fok-   leidelijk vervangen door    Nieuw-Guinea. Of ook de            een tablet. Dat hebben    rent Apple te heroveren en
ropese beurzen van gisteren.   kosten. Alleen voor de divi-   kers door Embraers past    de zuinigere Boeing 787    overige toestellen nog een           mensen die bekend zijn    ook de winst te verhogen.
                 sies die vliegtuigonderdelen   volgens directeur Boet Krei- Dreamliner.          nieuwe eigenaar krijgen, is          met de materie gezegd.    Het Zuid-Koreaanse bedrijf
Tokio              en onderhoudsdiensten le-    ken van KLM Cityhopper    Vorig jaar vond KLM een    niet duidelijk.                De apparaten die zijn uitge- zag de afgelopen twee jaar
                 veren, bleek een doorstart                                                          rust met de zogeheten Oled-  de winst dalen. Volgens de
Winst              mogelijk.                                                                  technologie zouden begin   bronnen worden de nieu-
                 Wereldwijd hebben vijftien                                                          2017 gepresenteerd kunnen   we modellen niet onder de
TOKIO — De aandelenbeur-     luchtvaartmaatschappijen                                                           worden. Oled-schermen ge-   naam Samsung Galaxy S in
zen in Azië zijn vandaag met   gevlogen met de Fokker 70,                                                          bruiken minder energie en   de markt gezet.
winst de handel uitgegaan. In  KLM Cityhopper is daar-
Japan profiteerde de Nikkei-   van de grootste gebruiker.
index onder meer van een     De Nederlandse luchtvaart-
zwakkere yen, die aan waar-   maatschappij nam in 2010
de inboette nadat Fed-pre-
sident Janet Yellen gisteren   8 The Experience                                       Staat krijgt
andermaal aangaf de rente in   wint prijs voor beste spa 2016                                geld toe op
de VS geleidelijk aan te zullen                                                vijfjarige
verhogen.                                                           lening
De Nikkei-index sloot 0,6
procent hoger op 16.675,45                                                   DEN HAAG — Het                            7-Jun                7-Jun
punten. Energiebedrijven                                                    rentevoordeel voor de                                           451.58 1.15%
behoorden in Tokio tot de                                                   Nederlandse overheid              DOW JONES       17993.75 0.41% AEX
sterkste stijgers, onder meer                                                 op staatsleningen loopt            S&P 500 INDEX                         4.75 0.57%
door de verdere stijging van                                                  steeds verder op. De              NASDAQ         2117.47 0.38% ARCELORMITTAL      4.43 0.05%
de olieprijs. Zo won zwaarge-                                                 staat leent al lange tijd
wicht Inpex, Japans grootste                                  Foto: Wilfried Overwater    gratis geld voor enkele            AMAZON.COM INC     4972.93 0.08% AEGON NV        20.51 0.79%
olie- en gaswinningsbedrijf,                                                  maanden en slaagde er
4,4 procent aan beurswaarde.                                                  vandaag voor het eerst             APPLE INC       724.30 -0.33% AHOLD NV        62.22 1.17%
Opvallend was ook de winst                                                   in ruim een jaar in om             BAIDU INC-SP ADR                       88.89 0.67%
voor elektronicaconcern Pio-                                                  een lening van vijf jaar            BERKSHIRE HATH-B    99.41 0.79% AKZO NOBEL        57.12 0.83%
neer (plus 0,9 procent), nadat                                                 tegen negatieve rente             CITIGROUP INC                       177.33 0.59%
de topman van het bedrijf                                                   te plaatsen. Dat be-              COCA-COLA CO      172.84 -1.02% ASML HOLDING NV     84.02 0.15%
aangaf voor het eerst in tien                                                 tekent dat beleggers              WALT DISNEY CO                        10.99 1.29%
jaar dividend uit te willen ke-                                                geld toeleggen op hun             3D SYSTEMS CORP    142.13 0.22% DSM (KONIN)        3.57 -0.36%
ren. Dat geldt voor het boek-                                                 lening aan de overheid.            EBAY INC                           23.93 0.53%
jaar dat eindigt in 2018.                                                   In totaal werd 4,8 mil-            FACEBOOK INC-A     45.86 0.26% HAL TRUST         48.24 1.43%
Ook de Kospi-index in Seoul                                                  jard euro opgehaald              GENERAL ELECTRIC                       15.55 0.29%
(plus 1,3 procent) en de All                                                  met de vijfjarige lening.           ALPHABET INC-A     45.33 -0.09% HEINEKEN NV       22.76 3.67%
Ordinaries in Sydney (plus                                                   Het gemiddelde rende-             HP INC                            7.98 3.58%
0,2 procent) sloten de han-                                                  ment op de obligaties             HOME DEPOT INC     98.82 0.04% ING GROEP NV       43.77 3.06%
delsdag met winst. In Hong-                                                  kwam uit op min 0,23              INTEL CORP                          40.95 1.01%
kong werd tussentijds een                                                   procent. Bij de vorige             JOHNSON&JOHNSON    13.92 0.07% KPN (KONIN) NV     319.34 0.73%
plus van 0,9 procent neer-                                                   vergelijkbare veiling,             LINKEDIN CORP-A                       6-Jun
gezet. De index in Shanghai                                                  eind juli vorig jaar,             MICROSOFT CORP     24.25 1.06% KONINKLIJKE PHIL    13.0696 0.00%
stond nagenoeg vlak.                                                      moest nog een rente              PROCTER & GAMBLE                      2.7053 -0.10%
                 WILLEMSTAD — De Curaçaose spa 8 The Experience is onlangs uitgeroepen tot de beste sa-    van 0,07 procent wor-             ROYAL DUTCH-ADR    118.31 -0.40% RANDSTAD HOLDING   2.4269 1.10%
Wall Street           lon van 2016. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door salontoday.com, het enige Amerikaanse den geboden om vijf-              STARBUCKS CORP                      12.9153 0.60%
                 medium voor spaprofessionals. Voor het eerst won een salon die zich buiten de Amerikaanse   jarige obligaties aan             TWITTER INC      30.28 0.53% RELX NV         2.6237 1.63%
Licht hoger           landgrenzen bevindt. De jury prees de architectuur en de inrichting van de spa. “De ruimte  de man te brengen. In             WAL-MART STORES                       6-Jun
                 is beeldschoon. Het is moeilijk te zeggen waar de binnenruimte begint en waar het in de bui- april vorig jaar kwam             WHOLE FOODS MKT    733.60 0.48% ROYAL DUTCH SH-A     23.28 0.34%
NEW YORK — De aande-       tenlucht eindigt”, aldus de jury. Volgens eigenaar Kimberly de Freitas is bewust de hoeveel- de rente uit op min              EXCHANGE TRADED FND                     16.26 1.06%
lenbeurzen in New York zijn   heid licht in de receptie gedempt. “Daarmee kunnen we de gasten dwingen om een moment     0,09 procent.                 ALERIAN MLP - AMLP   13.74 0.51% TOMTOM          13.10 0.08%
vandaag met kleine winsten    te nemen om hun ogen aan te passen, en ze te kunnen verleiden om zich los te maken van de                          ISH GBL HY BD - GHYG                     49.32 0.28%
aan de handelsdag begon-     buitenwereld en hun interne klok te resetten.”                                                ISH IBOXX HY BD - HYG 130.61 1.10% TOTAL SA         17.09 0.23%
nen. Daarmee werd de posi-                                                                          ISH SELECT DIV - DVY                     28.14 0.07%
tieve lijn van maandag voor-                                                                         ISH MSCI EMKT - EEM  31.89 0.66% UNILEVER NV-CVA      22.03 0.96%
zichtig doorgetrokken. Be-                                                                          ISH MSCI PAC - EPP                      40.25 0.75%
leggers putten onder meer                                                                           ISH RUSSELL - IWV   116.15 0.33% W.P. STEWART HOL    7-Jun
moed uit de vooruitzichten                                                                          ISH S&P 500 - SPY                    107.2800 0.32%
op verdere economische                                                                            ISH EUROPE - IEV    134.09 -1.19% SCOTIABANK FUNDS   1.1352 -0.23%
verbetering in de Verenigde                                                                          POWERSH-QQQ                        1.2794 -0.39%
Staten.                                                                                    POWERSHARES DB C    52.44 0.59% MONEY MARKET      1.4561 0.69%
De Dow-Jonesindex noteer-                                                                           SPDR S&P INT DIV-DWX                    7-Jun
de kort na aanvang 0,3 pro-                                                                          SPDR S&P MID 400    82.71 -0.08% US DOLLAR BOND      50.01 0.64%
cent hoger op 17.978 punten.                                                                         SPDR S&P 600 SMA                     1242.48 -0.23%
De brede S&P 500 klom 0,1                                                                           VANGUARD REIT - VNQ  51.53 3.56% GLOBAL GROWTH     16.3777 -0.57%
procent tot 2112 punten en                                                                          WSDOMTR JAP H EQ-DXJ                   507.5000 2.06%
de technologiebeurs Nasdaq                                                                                      55.68 0.17% US GROWTH
was vrijwel vlak op 4970                                                                           Source Bloomberg
punten.                                                                                               15.09 -1.18% CANADIAN GROWTH
President Janet Yellen van
de Federal Reserve voorspel-                                                                                     71.20 0.20% FUNDS
de gisteren dat de positieve
economische ontwikkelingen    T-Mobile VS geeft aandelen aan klanten                                                               35.39 1.36% BGF CONT EUR FLEX
in de VS de komende tijd
blijven opwegen tegen de ne-                                                                                     7-Jun BGF EMKT BOND
gatieve ontwikkelingen. De
Fed houdt daarbij vast aan                                                                                      12.84 0.55% BGF FIX INC GBL OP
het voornemen de rente ver-
der te verhogen, als de eco-                                                                                     48.00 0.50% BGF GBL ALLOCATION
nomische omstandigheden
dat toelaten. De bestuur-                                                                                      84.28 0.48% BGF USD CORE BOND
ders van de centrale banken
blijven hierbij echter zeer                                                                                     84.56 0.50% BGF USD HI YIELD BND
voorzichtig te werk gaan. De
markt lijkt uit te sluiten dat                                                                                    34.50 0.76% TEMPLETON GBL BND
deze maand de rente al zal
worden verhoogd.         BELLEVUE — De Ameri-       de aandelenactie gepaard                                                      40.26 0.80% TEMPLETON ASIAN SM
                 kaanse tak van T-Mobile     gaan neemt het bedrijf voor
                 gaat aandelen uitdelen      zijn rekening.                                                           125.21 0.37% CURRENCIES
                 aan klanten. De promo-      T-Mobile US staat volledig
                 tie-actie is volgens het     los van T-Mobile in Neder-                                                     118.30 0.28% YEN/USD
                 bedrijf uniek in zijn      land. Wel zijn beide bedrij-
                 soort.              ven dochterondernemingen                                                      40.75 0.89% EUR/USD
                 Alle abonnees kunnen aan-    van Deutsche Telekom.
                 spraak maken op een aan-     De op twee na grootste aan-                                                    110.48 0.02% CAN/USD
                 deel T-Mobile US, dat giste-   bieder van mobiele telefo-
                 ren iets meer dan 43 dollar   nie in de Verenigde Staten                                                     15.24 0.43% GBP/USD
                 waard was. Klanten die T-    staat in het land bekend om
                 Mobile aanbevelen kunnen     zijn promotie-acties. Het                                                     36.72 1.12% COMMODITIES
                 daarnaast jaarlijks tot 99    bedrijf kondigde tegelijk
                 aandelen extra verdienen.    met de aandelenactie aan                                                      276.78 0.35% OIL WTI
                 Er worden voor de actie     elke dinsdag dingen weg
                 geen nieuwe aandelen uit-    te geven aan klanten, zoals                                                    106.63 0.55% GOLD
                 gegeven, waardoor de aan-    gratis pizza’s en filmkaart-
                 delenuitgifte niet ten koste   jes. Eerder kregen klanten                                                     84.53 0.79% SILVER
                 gaat van huidige aandeel-    al de mogelijkheid om gra-
                 houders. De kosten die met    tis video te streamen bui-                                                     42.97 0.66% WHEAT
                                 ten hun internetbundel.
                                                                             Foto: Shutterstock

                                                Alle abonnees kunnen aanspraak maken op een aandeel T-
                                                Mobile US, dat gisteren iets meer dan 43 dollar waard was.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11