Page 2 - MIN ON, MAY 4 2016
P. 2

(s)can niet

     Woensdag 4 mei 2016 • Jaargang 131 nr 98 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba              9 Wereld                             10 Economie                           12 Sport

Ministers staan          Trump stevent af op                        Maersk houdt veel last                     Atlético flikt
stichting te woord over      winst voorverkiezingen                      van slechte oliemarkt                      het in München
kindermisbruik

Containerscanner                                          Nieuwe pier bij Rancho
douane nog altijd
buiten bedrijf

ORANJESTAD — De douane kan geen gebruik maken           te controleren. “Dat gebeurt
van de containerscanner. Het apparaat, dat eind 2015        al jaren niet meer. De politie
na jaren gerepareerd zou worden, is nog steeds buiten       doet dat nu en de kustwacht,
dienst. Garantie dat via deze weg geen wapens en an-        maar die zitten niet elke dag
dere illegale middelen binnenkomen, kan de douane         buiten. Er zijn hierdoor nu
dus niet geven. Ondertussen ziet Justitie-minister Ar-       veel ingangen waardoor il-
thur Dowers een toename van criminaliteit.             legale middelen het eiland
                                  binnen kunnen komen.”
door onze verslaggever      worden gecontroleerd, werkt   Preventief fouilleren      ORANJESTAD — De wijk Rancho is weer een beetje opgeknapt. Met een stevige pier in de haven, die onlangs officieel ge-
Bobby Spier            al jaren niet meer om myste-   Justitie-minister Dowers     opend werd door Otmar Oduber, minister van Primaire Sector. Samen met Fundacion Centro di Pesca Hadicurari (FCPH)
Afgelopen week vonden en-     rieuze redenen. Onder deze    ziet dat de zware crimina-    en Fundacion Rancho vierde hij dit belangrijke moment, zoals Oduber het zelf noemde. In een korte toespraak zei de minister
kele overvallen plaats op     omstandigheden kun je de     liteit is toegenomen en er-   dat de pier niet alleen van belang is voor de huidige vissers die daar gebruik van kunnen maken. Het is ook een stimulans
één dag. Zo drongen zwaar-    criminaliteit niet hardhan-   kent dat dit aandacht ver-    voor het beroep of ambacht van visser, wat een traditie is die bewaard moet worden, aldus de minister. Hij haalde daarbij ook
gewapende mannen een huis     dig aanpakken.”         dient. Gisteren en vandaag    het centrum van FCPH aan, het ‘clubhuis’ aan zee bij Noord, dat er inmiddels al vijf jaar staat. Onder andere met de winst
binnen bij Opal en overvie-    Geen zekerheid          kwamen partners in de jus-    die daar gemaakt wordt, kon de stichting de nieuwe pier volledig zelf financieren. Deze kostte zo’n 245.000 florin.
len criminelen op motoren     Vorig jaar december be-     titieketen bij elkaar om te
de winkel Horses and More     richtte deze krant nog dat    vergaderen over een nieuwe    Brein PlanB4you 3 jaar cel in
in Noord. PDR-fractieleider    de mobiele containerscan-    strategie waar hij ook pleit-
Andin Bikker geeft aan dat    ner zou worden gemaakt en    te voor meer investeringen    AMSTERDAM — Het brein achter het oplichtingscon-        den worden. “In werkelijk-   tijdens de behandeling van
‘de gemeenschap moe is van    snel in gebruik zou worden    in justitie, meer personeel   cept PlanB4you is vandaag veroordeeld tot drie jaar       heid waren deze beloften    de zaak PlanB4you nog
alle criminaliteit’, dat ‘de re- genomen. Nu bevestigt The-    en samenwerking tussen de    cel. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft de man       op drijfzand gebaseerd en   steeds een goed concept te
gering zijn conclusies moet    odore Vlaun, plaatsvervan-    verschillende justitiële part-  (55) als oprichter en eigenaar ‘op gewiekste en over-      wist hij louter zichzelf te  vinden om geld mee te ver-
trekken’ en dat ‘de minister   gend chef van de douane,     ners. Zo moet volgens de mi-   tuigende wijze ongeveer 17.000 mensen in binnen- en       verrijken”, concludeert de   dienen.
geen plan heeft’. “Zeven jaar   dat de scanner nog steeds    nister gelet worden op twee   buitenland bewogen tot de inleg van geldbedragen        rechtbank.           Nog tijdens het strafrech-
lang blijft deze regering zeg-  buiten gebruik is. “De repa-   nieuwe groepen criminelen,    van in totaal bijna 5 miljoen euro’.              De rechters vinden de     telijk onderzoek ging hij
gen dat ze voor een oplossing   ratie is nog steeds niet klaar. namelijk lokale jongeren     De veroordeelde oplich- zou investeren in projec-        kans dat de man opnieuw    door met het concept en
zorgt, maar nu loopt het uit   Volgens mij zou een paar     en buitenlandse delictple-    ter hield zijn slachtoffers ten waarmee ‘torenhoge       de fout in gaat aanzienlijk.  maakte plannen voor ver-
de hand.” MEP-partijleider    monteurs uit de Verenigde    gers die via de legale weg    voor dat hij het inleggeld rendementen’ gehaald zou-      Hij verklaarde namelijk    plaatsing van zijn initiatief
Evelyn Wever Croes maakt     Staten en Nederland komen    (vliegveld) ons eiland betre-                                                  naar Dubai of Bulgarije.
zich tevens grote zorgen over   om het apparaat te testen.    den. Deze laatste groep, die
de toenemende criminaliteit    Dat zou vorige week gebeu-    veelal afkomstig is uit onze
en stelt zelfs tegen Amigoe    ren en deze week zouden er    buurlanden, moet vooraf
dat ‘de illegale import van    technici komen.” Onbekend    strenger gecontroleerd gaan
drugs, mensen en wapens      is wanneer de scanner in     worden. Daarnaast moet
feestviert’. “Voorheen werd    gebruik genomen gaat wor-    meer politie op straat zor-
de criminaliteit met harde    den. Vlaun bevestigt dat hij   gen voor meer veiligheid.
hand aangepakt. De kust      zonder de scanner geen ze-    Zo wordt dit weekend door
werd zwaar bewaakt met      kerheid kan geven dat er via   het KPA preventief gefouil-
een radar die kleine boot-    deze weg geen illegale mid-   leerd op wapenzit in twee
jes met illegale import van    delen en wapens het eiland    zogenoemde ‘hotzones’ op
drugs, mensen en wapens      binnenkomen. “De controle    het eiland, namelijk bij de
kon onderscheppen, maar      is nu niet 100 procent en het  high-rise hotels (van Ritz-
die liet minister Dowers bui-   kan zijn dat het via contai-   Carlton tot en met de vo-
ten werking stellen. Warda    ners binnenkomt. Daarom     gelobservatietoren) en bij
nos Costa werd door Dowers    is het zeker belangrijk dat   King Plaza. Het Openbaar
uitgeschakeld. De politieboot   de containerscan komt.”     Ministerie maakt bekend
is lange tijd uitgeschakeld    Daarnaast geeft hij aan dat   dat het preventief fouilleer-
gebleven en de helikopter is   het goed zou zijn als de pa-   bevel verband houdt met de
nog steeds niet actief.” Tot   trouille van de douane weer   gewapende incidenten die
slot zegt zegt zij: “De scan-   gaat samenwerken met de     hebben plaatsgevonden tus-
ner bij de douane waarmee     kustwacht om boten op il-    sen december 2015 en april
illegale wapenimport kon     legale wapens en middelen    2016.

‘Damascus                             Brussel wil boete bij weigeren asielzoeker
houdt hulp tegen’
                                  BRUSSEL — EU-landen
                                  die weigeren asielzoekers
                                  op te vangen uit overbe-
                                  laste landen binnen de
                                  EU dreigen op forse kos-
                                  ten te worden gejaagd.
                                  De Europese Commissie
                                  stelde vandaag voor om
                                  de ‘solidariteitsbijdrage’
                                  bij weigering vast te stel-
                                  len op 250.000 euro per
                                  asielzoeker.

                 Foto: AFP            Het voorstel is onderdeel van
                                                                                                                                                                                                       Foto: AFP/Tobias Schwarzeen wijziging van de Europe-
                                  se asielregels, met als doel de Kleding hangt te drogen in een geïmproviseerd kamp voor vluchtelingen in de buurt van het dorp Idomeni niet ver van de
                                  lasten eerlijker te verdelen.  Grieks-Macedonische grens.
                                  ‘Frontlijnstaten’ als Grieken-
                                  land en Italië ontvangen door  door vluchtelingen op te ne-  plicht te hervestigen kwam   roen Lenaers van het CDA    zullen we ook de komende
GENÈVE — De Syrische regering houdt tegen dat hulp-        hun ligging de meeste asiel-   men, moeten dan maar bij-    nauwelijks van de grond,    spreekt van een belangrijke  jaren blijven doormodde-
goederen worden afgeleverd bij meer dan 900.000 mensen,      zoekers en daarom bestaat    dragen via financiële solida-  onder meer vanwege verzet    stap vooruit. “Het kon helaas ren met een ieder-voor-zich
onder meer in de stad Aleppo. Dat hebben de VN vandaag       sterke behoefte aan een her-   riteit, zo verdedigde hij de  uit Oost-Europa. Hongarije   niet goedschiks, dan moet het aanpak.” Judith Sargentini
verklaard. Volgens VN-adviseur humanitaire zaken Jan Ege-     verdelingsmechanisme, aldus   voorgestelde sanctie bij wei-  gaat een referendum houden   maar kwaadschiks met deze   (GroenLinks) is teleurgesteld.
land staan onder anderen honderden hulpverleners klaar       vicevoorzitter Frans Timmer-   gering. De lidstaten en het   over de verplichte asielquota. solidariteitsboete.”      Volgens haar verscherpt de
om naar Aleppo te gaan, maar wordt hun dat onmogelijk       mans.              Europees Parlement moeten    Slowakije stelt dat met asiel- Zijn PvdA-collega Kati Piri  commissie de ‘weeffouten’ in
gemaakt. “Dat is een schande om te zien, omdat het voor de     De zogeheten Dublinverorde-   zich nu over het voorstel bui- quota ‘de werkelijkheid niet  noemt het voorstel ‘helaas   het asielsysteem. “En daar
bloedende bevolking van Aleppo steeds moeilijker wordt te     ning schrijft voor dat vluch-  gen. Een eerdere poging om   wordt gerespecteerd’.      maar een hele kleine stap   zijn vluchtelingen de dupe
vluchten.”                             telingen asiel moeten aan-    160.000 asielzoekers ver-    EU-parlementariër   Je-   voorwaarts’. “Op deze manier  van.”
                                  vragen in het land waar ze
                                  aankomen. Brussel stelt nu
                                  voor dat als een land onder
                                  ‘disproportionele’ druk komt
                                  te staan door de toestroom
                                  van asielzoekers, een auto-
                                  matisch herplaatsingsysteem
                                  van kracht wordt.
                                  Dublin functioneert niet om-
                                  dat lidstaten op zichzelf zijn
                                  aangewezen en geen hulp
                                  van andere landen krijgen,
                                  vervolgde Timmermans. “Het
                                  werkt niet meer, we moeten
                                  het systeem hervormen.”
                                  Landen die niet solidair zijn
   1   2   3   4   5   6   7