Page 3 - MIN ON, MAY 4 2016
P. 3

AMIGOE                                                                                                3WOENSDAG
                                                                                                    4 MEI 2016

AZV beëindigt                                                           Arubaanse                             IN HET KORT
contract met internist Rivera                                                   sleepboot redt vrachtschip
                                                                                                   Drugshandel
ORANJESTAD — Zorgverzekeraar AZV heeft haar           Op verzoek van de arts is de  Rivera aanvankelijk niet                                       Tijdens een nachtelijke pa-
contract met internist Mercedes Rivera per 1 mei be-       uitspraak in deze zaak des-   in loondienst van het zie-                                      trouille in Oranjestad za-
eindigd. Op basis van ‘rapporten van experts’ is AZV       tijds ‘aangehouden’, aldus   kenhuis wilde, maar dat                                       gen agenten een bekende
tot de conclusie gekomen dat het ‘niet verantwoord        woordvoerder Van de Kamp.    uiteindelijk het ziekenhuis,                                     verdachte persoon, J.B., die
is om deze arts als zelfstandig medisch specialist te      De twee partijen waren toen   na rapporten van experts,                                      meteen wegliep zodra hij
laten werken’.                          nog in overleg over een mo-   afhaakte.                                              de politie in het oog kreeg.
                                 gelijke oplossing. Nu het con- Overstappen                                             Daarbij stak hij zijn hand uit
door onze verslaggever     in rapporten over deze inter-  tract toch is beëindigd, kan  AZV meldt dat de patiënten                                      en gooide iets weg. De agen-
Alex Laclé           nist, reageert AZV negatief.   Rivera alsnog om uitspraak   van dokter Rivera nu te-                                       ten controleerden wat dat
AZV stelt dat een ‘overkill’  “Die zijn geheim.”        vragen. Of ze dat gaat doen,  recht kunnen bij de andere                                      was en troffen drie plastic
aan laboratoriumtesten en    Rechtszaak            is bij de zorgverzekeraar    internisten in dienst van                                      zakjes met wit poeder aan,
medicatie, vergeleken met    Details over de exacte reden   niet bekend. Dokter Rivera   het HOH, namelijk: dokter                                      vermoedelijk cocaïne. De pa-
andere internisten, aanlei-   waarom het contract met Ri-   was niet direct bereikbaar   J. de Kort, dokter E. San-                                      trouille hield J.B. staande en
ding was voor het onder-    vera is beëindigd, kan AZV    voor een reactie.        chez, dokter K. Kelly, dok-                                     fouilleerde hem. In zijn rech-
zoek. De zorgverzekeraar    dus niet geven. Mede omdat    Een oplossing om dokter     ter S. Waterloo en dokter A.                                     tersok vonden zij een plastic
weet uitdrukkelijk niet of de  er nog geen uitspraak is in   Rivera onder begeleiding    Hoogendam.                                              zakje met bladeren, die op
internist verkeerde behan-   de rechtszaak die Rivera     en toezicht van het Horacio   Alle recepten en laborato-                                      marihuana leken. Naast zijn
delingen heeft uitgevoerd, zo  vorig jaar aanspande tegen    Oduber Hospitaal (HOH)     riumtesten die dokter Ri-                                      voet lag nog een zakje met
laat AZV-woordvoerder Joost   AZV. De zorgverzekeraar     te laten werken, ‘is tot op   vera vóór 1 mei 2016 heeft                                      wit poeder. De verdachte
van de Kamp desgevraagd     wilde toen al het contract    heden helaas niet gelukt’,   voorgeschreven, kunnen ge-                                      werd aangehouden, op zijn
aan Amigoe weten. Op de     beëindigden en daar ging     aldus de zorgverzekeraar.    bruikt worden tot en met 31                                     rechten gewezen en naar de
vraag of Amigoe inzage mag   de internist tegen in beroep.  Van de Kamp vertelt dat     mei 2016.                                              politiewacht gebracht. Daar
                                                                                                   werd hij in de cel gezet voor
Toeristen toeschouwer van arrestatietraining Verdachte                                                                        verder onderzoek.
                                                                                                   Sigarettenroof
                                         kindermisbruik                                                    Bij Valero Ponton ging het
                                         langer in cel                                                    alarm af en een politiepa-
                                                                                                   trouille nam een kijkje. De
ORANJESTAD — Een volle bus toeristen keek gisteren geschrokken toe hoe een spectaculaire     ORANJESTAD — De man        ORANJESTAD — Met een        even een generator star-    agenten zagen dat de ruit
aanhouding werd uitgevoerd door het arrestatieteam van het Korps Politie Aruba (KPA).      die verdacht wordt van on-    lange reddingsoperatie       ten om de lier te bedienen.  van de toegangsdeur inge-
Ter hoogte van Malmok werden verschillende auto’s door de zwaarbewapende autoriteiten      tucht met twee minderjarige    bracht de op Aruba ge-       Er kon slechts één verbin-   slagen was met een steen.
staande gehouden en de verdachten werden gecommandeerd uit te stappen. De criminelen       kinderen, J.T., blijft nog lan-  stationeerde sleepboot       ding worden gemaakt en     De eigenaar kwam ook ter
werden binnen drie minuten overmeesterd, in de boeien geslagen, geblinddoekt en naar de     ger vastzitten. Zijn detentie   Triton afgelopen week-       niet twee, zoals normaal is.  plaatse en verklaarde dat
politiewacht gestuurd. De omsingeling betrof een speciale training van de politie, waarbij    is met zestig dagen verlengd,   end een op drift geraakt      Daardoor schommelde de     hij de winkel ‘s avonds rond
specifiek werd geoefend op gevaarlijke detenties met wapens. Het KPA ziet namelijk dat steeds  laat de woordvoerder van     vrachtschip in veiligheid.     Honor erg tijdens het sle-   tien uur op slot had gedaan
meer verdachten gewapend zijn en dat politie-eenheden ook vaker criminelen in auto’s moe-    het Openbaar Ministerie,     Sleepbedrijf Iskes kreeg      pen.              en dat hij rond half vijf op de
ten overmeesteren. De toeristenbus die langs kwam rijden, was uitgenodigd door de Aruba     Ann Angela, weten aan deze    vrijdagmiddag een melding      Met het vrachtschip op     hoogte werd gesteld dat het
Tourism Authority (ATA). Volgens een persbericht klapte het publiek toen de geblinddoekte en   krant. J.T. werd op 13 april   binnen over een schip in      sleeptouw voer de Triton    alarm af ging. Binnen bleek
geboeide verdachten per politiebus werden afgevoerd.                       door de Jeugd en Zedenpo-     nood op 100 nautische mijl     vervolgens naar Willem-    dat er verschillende pakjes
                                                 litie gearresteerd. De zaak    ten oosten van Bonaire met     stad, waar ze om drie uur   sigaretten waren gestolen.
Curaçao, Aruba en St. Maarten                                  kreeg de afgelopen weken     het verzoek of de Triton te     ‘s nachts aankwamen en     Inbraak
                                                 veel aandacht door de boze    hulp kon schieten. Deze       moesten wachten op dag-    In de Janszstraat maakten
Akkoord                                             en wanhopige vader van de     sleepboot is uitgerust om      licht voor zij de haven bin-  dieven aardig wat buit. Een
                                                 misbruikte kinderen, die op    bergingen op zee uit te voe-    nen mochten. Dit vanwege    raam van een woning was
                                                 verschillende plekken op     ren en vertrok zo snel moge-    het feit dat de Honor geen   geforceerd en zij hadden een
                                                 het eiland de tekst ‘Aruba    lijk. Vanwege de harde wind     voortstuwing had en ook    iPhone 6 en een iPhone 4
                                                 pro-pedofiel’ spoot. De aan-   voer de boot onderlangs Cu-     niet kon sturen.        weggenomen. Verder misten
                                                 klacht was een jaar geleden    raçao en vervolgens tussen     Regionale sleepdienst     de bewoners een portemon-
                                                 ingediend, maar J.T. liep nog   Curaçao en Bonaire door,      Sleepbedrijf Iskes heeft een  nee met daarin 50 euro, een
                                                 steeds vrij rond en dat vond   waar de sleepboot in zwaar     samenwerking met haven-    treinkaart, een ov-chipkaart
                                                 de vader onverdraaglijk. Op    weer terecht kwam.         autoriteit APA om de sleep-  en een sleutel. De doch-
                                                 15 april protesteerde de va-                     diensten te verzorgen in de  ter van de bewoners had ‘s
                                                 der met een groep burgers                       nieuwe haven van Barcadera   avonds bij het verlaten van
                                                 voor het parlementsgebouw                       en in Oranjestad. Ook wordt  het huis wel een kleine, ver-
                                                 en op Koningsdag vond daar                      de Triton, die nu een maand  dachte auto gezien. Toen de
                                                 ook een manifestatie plaats                      op Aruba is, ingezet om de   moeder thuiskwam, zag zij
                                                 tegen kindermisbruik en                        drie drill schepen te bevoor- dat er was ingebroken.
                                                 voor het aanpassen van re-                      raden die voor de kust van   Hechtenis verlengd
                                                 gels daaromtrent.                           Aruba liggen. Het doel van de De hechtenis van een ge-
                                                                                    samenwerking met APA is om   pensioneerde lerares uit Ar-
gezamenlijke tekst geschillenregeling                                               Black out              een professionele regionale  kansas, Verenigde Staten, is
                                                                  Pas de volgende avond, za-     sleepdienst te worden.     met twee maanden verlengd.
ORANJESTAD — De parlementen van Aruba, Cura-           wat nu op tafel ligt aan alles afgesproken”, benadrukt de    terdag, rond half tien, kreeg    Deze bergingsklus toont aan  De vrouw werd op 21 maart
çao en St. Maarten hebben het afgelopen weekeinde        wat een geschillenregeling   fractieleider van Pais.      de sleepboot het vrachtschip    dat vanuit Aruba de hele re-  aangehouden op de luchtha-
overeenstemming bereikt over de eindtekst van het        moet inhouden, namelijk dat   Rosaria is kritisch over de op-  Honor in zicht. Dit schip had    gio bestreken kan worden als  ven met een vuurwapen in
voorstel voor een Rijkswet voor een geschillenrege-       het een onafhankelijk orgaan  stelling van de Nederlandse    geen brandstof meer en had     het gaat om berging en emer-  haar handbagage. Na een
ling binnen het Koninkrijk. Het is de bedoeling dat       is dat bindende uitspraken   regering in deze zaak. “Een    een totale black out. Daardoor   gency response op zee, aldus  vakantie op Aruba wilde zij
de memorie van toelichting deze week klaar is, aldus       moet doen. Rosaria wijst erop  slager kan zijn eigen vlees    kon het ook niet de elektri-    Iskes. Op dit moment varen   terugvliegen naar Amerika.
Alex Rosaria, leider van de Curaçaose partij Pais.        dat het voorstel vanuit Neder- nooit keuren. Voor ons van    sche lieren gebruiken om de     alleen Nederlandse officieren De 56-jarige W.A.A. ontkent
                                 land niet overeenkomt met de  Pais is de geschillenregeling   sleeptros van Triton binnen te   op de Triton, maar binnenkort dat het wapen van haar is en
                                 gezamenlijke punten waar-    geen luxe, maar een basis-    halen. Met het oog op de hoge    komt de eerste Arubaanse    weet niet hoe het in haar ba-
                                 over de Caribische landen van  principe van deugdelijkheid    golven besloot de bemanning     stagiaire van de zeevaart-   gage terecht is gekomen. De
                                 het Koninkrijk overeenstem-   van bestuur en van onze de-    te wachten tot het licht werd.   school aan boord om het vak  familie van de vrouw maakt
                                 ming hebben bereikt.      mocratie, om zo juridische ver-  Op sleeptouw            te leren.           zich grote zorgen en orga-
                                 Niet onafhankelijk       schillen zonder geschreeuw    Zondagochtend om ne-                        niseert kerkdiensten voor
                                 “Nederland houdt vast aan    en zonder machtsvertoon op    gen uur kon eindelijk een                     haar. Zij laten aan THV11
                                 een a-democratische formule,  te kunnen lossen. De tijd dat   sleepverbinding worden ge-                     weten dat de verdachte in
                                 waarbij het orgaan dat met   dit nog mogelijk was is voorbij. maakt. De bemanning van                      juli weer voor de rechter
                                 de geschillenregeling in het  Dat moet iedereen aan beide    het vrachtschip had zoveel                     moet verschijnen.
                                 Koninkrijk is belast, niet on- kanten van de oceaan begrij-   mogelijk brandstof verza-
Rosaria is zeer te spreken   uitspraken bindend moeten    afhankelijk is. Ook wil Neder- pen en accepteren.”        meld en kon daarmee heel
over het bereikte akkoord.   zijn.              land de mogelijkheid behou-   De volgende stap in het pro-
Het was zijn partij die meer  Traject voltooid         den hiervan af te wijken, als  ces is dat wat nu op tafel ligt,
dan een jaar geleden een    Tijdens het tripartiet overleg  men het er niet mee eens is.  voorgelegd zal worden aan de
voorstel deed voor een ge-   op St. Maarten tussen de par-  Dit druist in tegen wat de Ne- verschillende regeringen en
schillenregeling. In mei vorig lementen van Aruba, Curaçao   derlandse parlementaire dele-  dat het ook zal worden mee-
jaar, tijdens een bijeenkomst  en St. Maarten werd overeen-   gatie van de Eerste en Tweede  genomen in het eerstvolgende
van het Interparlementair    stemming bereikt over een    Kamer tijdens het Ipko heeft  Ipko dat eind mei/begin juni in
Koninkrijksoverleg (Ipko),   gezamenlijk standpunt over                    Nederland zal plaatsvinden.
gingen de parlementen van    de geschillenregeling. Dit was
alle Koninkrijkslanden     aanleiding voor het opstarten
akkoord met de uitgangs-    van een traject dat moest lei-
punten voor een geschil-    den tot een eindtekst, die door
lenregeling. Die gingen er   alle partijen gedragen kon
onder meer van uit dat een   worden. Vorige week vrijdag
onafhankelijk orgaan belast   is dit proces voltooid, aldus
moet worden met het be-     Rosaria.
slechten van geschillen bin-  Volgens de Pais-leider voldoet
nen het Koninkrijk en dat de

Ministers staan stichting te woord over kindermisbruik

ORANJESTAD — Naar        de stichting een lijst met    man en Kinderombudsman     is om het taboe en de stilte   van Strafrecht aangescherpt.
aanleiding van de mani-     standpunten aan, waarin zij   komen, net als een meldcode,  rondom (kinder)misbruik te    “Het is positief dat het par-
festatie op Koningsdag     aandacht vroeg voor het niet   een bureau vertrouwensarts,   doorbreken.            lement ervoor openstaat om
mocht Fundacion Lisette     goed functioneren van de zorg-  een register met misbruikers  Protocol meldingen        ons te horen en met ons wil
Gomez in het parlement     keten bij gevallen van kinder-  en seksuele voorlichting voor  Gomez gaf aan dat de wet-     vergaderen.” Maar dat is niet
komen spreken met een      misbruik. Op uitnodiging van   kleuters. Daarnaast wil de   ten wel veranderd en aan-     voldoende. “De afgelopen week
aantal ministers en twee    het parlement mocht voorzit-   stichting dat minimumstraf-   gescherpt zijn in 2003 met    hebben wij op een dag vier
commissies. Daar hamer-     ter Lisette Gomez deze punten  fen worden ingevoerd en dat   hogere straffen en meer be-    meldingen ontvangen van
de de stichting vooral op    toelichten. Zo besprak zij ini- er meer en beter gecommuni-   scherming voor slachtoffers.   misbruik.
meer educatie en aanpas-    tiatieven voor aanpassing van  ceerd wordt tussen verschil-  In 2012 werd ook het Wetboek   Melden is moeilijk. Iemand
sing van wetten.        wetten. Er moet een Ombuds-   lende instanties. Het doel                    werd weggestuurd bij het zie-
De commissie Justitiële Aan-                                                    kenhuis, maar bureau Soste-
gelegenheden, Integratie en                                                    nemi bleek gesloten. De politie
Verzoekschriften was verte-                                                    zei: kom maandag maar terug.
genwoordigd door voorzitter                                                    Dat kan niet, er moet een pro-
Desirée De Sousa-Croes. Mer-                                                    tocol komen voor meldingen.”
vin Wyatt-Ras vertegenwoor-                                                    Gomez wil een richtlijn voor
digde als voorzitter de com-                                                    melders, maar ook voor art-
missie Sociale Zaken, Gezin,                                                    sen. “Zodat zij een rapport
Ouderenzorg en Volksgezond-                                                    op kunnen stellen. Ook moet
heid. Tevens waren ook de mi-                                                   psychologische hulp geregeld
nisters van Justitie, Sociale                                                   worden voor de slachtoffers
Zaken, Volksgezondheid en                                                     om het trauma te verwerken.
Onderwijs aanwezig.                                                        We zien dat het al meer prio-
Taboe doorbreken                                                          riteit krijgt bij de politie, maar
Tijdens de manifestatie bood                                                    instanties moeten echt beter
                                                                  samenwerken.”
   1   2   3   4   5   6   7   8