Page 4 - MIN ON, MAY 4 2016
P. 4

4 WOENSDAG                                                                                          AMIGOE
    4 MEI 2016

Gat in de markt

‘Als jij een dagopvang opricht,
mag jij op onze kinderen passen’

Altijd lekker weertje hier,
maar hoe is het gesteld met
het ondernemersklimaat op
het eiland? Hebben ze de
wind in de rug of waaien ze
om? Amigoe vraagt het de on-
dernemers.

door
Desiré Disco

Jaquelin Blanco kijkt in de
ogen van haar pasgeboren
dochtertje Joueni en beseft
dat ze niets liever wil dan de
rest van haar leven voor haar
zorgen. Tegelijkertijd weet ze
dat haar verlof er bijna opzit.
Ze staat voor een belangrijke
keuze.

Wat is Jacky & Joueni?      eerd en gezond eten. Dit vind  nog wel een baan, maar die   buurtkindjes geboren en hun   kan houden. Maar dat is dan  was ik zo verrast, omdat    heel snel ging. We hebben
Jaquelin: “Jacky & Joueni is   ik erg belangrijk voor de ont­ heb ik opgezegd. Ik ben full­ ouders zeiden al: Als jij een  wel het moment dat ik met   bijna elke ouder had mee    er eigenlijk niks anders bij
een kinderdagopvang voor     wikkeling van een kind. Zo   time voor mijn dochter gaan  dagopvang opricht, mag jij   trots kan terug kijken naar  geholpen met het versieren   gedaan. Wij moesten in het
kinderen van de leeftijd 0    leren de kinderen verschil­   zorgen. In dezelfde periode  op onze kinderen passen. Dit  een mooie, leerzame en lief­  en aankleden van onze ‘pool  begin natuurlijk wel een
tot en met 4 jaar. Ook van­   lende smaken en geuren te    beviel mijn schoonzus ook   kwam zo goed binnen bij mij   devolle periode.”       party’. Ik was zo blij dat ik band creëren met de ouders.
gen wij kinderen na school­   kennen. Voor de kleintjes is  van een zoon. Ik moest toen  dat ik alle twijfels van tafel Wat vergeet je nooit      tranen had van blijdschap.   Want het is voor ouders ook
tijd op. Dit komt niet zo heel  er een lekker flesje warme   wel eens op mijn neefje pas­  heb gegooid en de knoop heb   meer?             Dit is een moment wat ik    niet makkelijk om te bepa­
vaak voor, omdat de kinde­    melk als ze gewekt worden.”   sen en toen ben ik gaan den­  doorgehakt. En zo ben ik de   “Na vier jaar zullen de kin­  nooit kan vergeten.”      len waar je je kindje wil on­
ren na hun 4e jaar nog 1 jaar  Waar kwam het idee voor     ken. Ik dacht: “Kan ik geen  kinderdagopvang begonnen    deren ‘afstuderen’ en zijn ze Hoe vind je het onderne-    derbrengen. Maar nu kan
bij ons zijn. De kinderen van  deze onderneming van-      dagopvang beginnen, met    met een groepje van 4 kin­   klaar voor de grote school.  mingsklimaat op het ei-    ik zeggen dat ik het onder­
bijvoorbeeld hardwerkende    daan?              al mijn liefde en passie voor deren.”             Dit is één van de leukste mo­ land?             nemingsklimaat hier op het
ouders komen bij ons in een   “Ongeveer achttien jaar     kinderen?” Ik heb mijn idee  Wat maakt het uniek?      menten in dit vak. Wanneer   “Het ondernemingsklimaat    eiland wel goed vindt. Wij
huiselijke dagopvang, zodat   geleden beviel ik van mijn   met meerdere personen ge­   “Ik denk dat één van de be­   de kinderen groot genoeg    was voor ons in het begin erg hebben bijna het hele jaar
ze zich zo thuis mogelijk    dochter Joueni. Ik had toen   deeld en iedereen was zo po­  langrijkste dingen is dat wij  zijn en ze zijn klaar om naar moeilijk. Je moet natuurlijk  voldoende doorstroom bij
voelen. De kinderen kunnen                    sitief. Er waren ook pas twee altijd een oog voor de kin­   de basisschool te gaan, ge­  naamsbekendheid maken.     de kinderen. Wij hebben de
hier verschillende dingen                                    deren hebben. De kinderen    ven wij een groot feest met  Dit hebben wij met wei­    wind wel in onze rug.”
doen zoals: buiten en binnen                                  staan bij ons op nummer     cadeaus, ballonnen en alles  nig reclame gedaan, omdat   Waar wil je volgend jaar
spelen, kinderprogramma’s                                    één. Met al mijn liefde en   wat erbij hoort. Vorig jaar  de mond­tot­mondreclame    staan?
kijken of gezellig met z’n al­                                 passie zorg ik voor alle kin­                                 “Ik kan eigenlijk wel zeg­
len in de kring liedjes zin­                                  deren. Grotendeels komen                                   gen dat ik erg blij ben met
gen. Maar wij vinden het ook                                  de kinderen hier als kleine                                  hoe het op dit moment is.
belangrijk voor de ontwikke­                                  baby’s en zijn ze op hun 4e                                  Maar als ik kijk over twee
ling van de kinderen dat ze                                   helemaal klaar voor de grote                                 jaar, dan willen we een su­
normen en waarden leren en                                   school. In die 4 jaar heb je                                 per groot feest geven voor de
respect leren te hebben voor                                  toch een grote band met het                                  kinderen met hun ouders om
een ander. Tussen de middag                                   kind en ben je erg betrok­                                  ons twintigjarig jubileum te
verzorgen wij het eten. Voor                                  ken. Ik moet ook eerlijk zeg­                                 vieren. Dit is een grote mijl­
de grotere kinderen kook ik                                   gen dat als ze de vleugels                                  paal voor ons bedrijf en dat
elke dag zelf zodat ze gevari­                                 uitslaan, ik het niet droog                                  willen we groots vieren.”

                                                                Naam bedrijf:  Jacky & Joueni
                                                                Opgericht in:  1998
                                                                Naam eigenaar:  Jaquelin Blanco
                                                                Locatie:     Sisalstraat 33
                                                                Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
                                                                         7.00 - 17.30 uur
                                                                Personeel:    3

S-chow Supermarket
Moko minimarket

    Oranjestad
The Market Alhambra Mall

Food 99
   1   2   3   4   5   6   7   8   9