Page 5 - MIN ON, MAY 4 2016
P. 5

AMIGOE                                                                                        5WOENSDAG
                                                                                                                          4 MEI 2016
Bibliotheek digitaliseert
audiovisuele collectie                                                    Jongeren de
                                                               straat op in strijd tegen kanker

ORANJESTAD — Twee experts van het Nederlands In-       maar ook kwetsbare collec-   gediscussieerd over lokale
stituut voor Beeld en Geluid uit Hilversum brachten      tie, die een professionele en ervaringen, punten van
onlangs een bezoek aan de bibliotheek in Oranjestad.     duurzame behandeling ver-   aandacht en punten van
Zij gaven advies hoe de audiovisuele materialen in de     eist.” Het project heeft als  zorg.
bibliotheek het beste te bewaren en te digitaliseren     doel om het materiaal te    Investering
zijn.                             bewaren, maar ook om het    De bibliotheek is nu in af-
                               toegankelijk te maken voor   wachting van het defini-
Het gaat om collecties au-   project. Beeld en Geluid is  educatieve doelen. “Voor    tieve eindrapport, waarin    Jongeren collecteren voor het KWF Aruba.
diovisuele materialen die   bewaarder van de grootste   het onderwijs en iedereen   advies van de twee experts
deel uitmaken van de Na-    audiovisuele collectie van   die geïnteresseerd is in ons  staat, om daarmee zo ef-    ORANJESTAD — Afgelopen week waren ze weer te        van en naar het ziekenhuis
tionale Collectie van de    Nederland en heeft deze    cultureel en historisch erf-  ficiënt en duurzaam mo-     zien, groepen vrijwilligers die op straat geld inzamelen  kan voor kankerpatiënten
bibliotheek. De samenwer-   ook ontsloten en beschik-   goed.”             gelijk te kunnen handelen.   voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) Aruba. On-     geregeld worden. Wanneer
king tussen de bibliotheek   baar gemaakt voor media-    Tijdens het werkbezoek     Zo moet er een actieplan    der de vrijwilligers veel jongeren, waaronder Key Club   een kankerpatiënt naar het
en Beeld en Geluid kwam    partners, erfgoedpartners   brachten de Nederlandse    komen, fondsen worden      van de International School of Aruba, Rainbow Girls,    buitenland moet voor behan-
tot stand nadat het Ne-    en publiek.          deskundigen ook een be-    gezocht en trainingen ge-    DeMolay en een groep werknemers van Valero en RBC.     deling, kan het KWF helpen
derlandse ministerie van    Educatie            zoek aan het nationale ar-   geven. Daarnaast is een in-                                 bij het financieren van de
Onderwijs, Cultuur en We-   De bibliotheek laat weten   chief en TeleAruba, die ook  vestering in infrastructuur                                 overtocht van een naaste ter
tenschap (OCW) op verzoek   dat aandacht voor deze di-   audiovisueel materiaal be-   en apparatuur nodig, niet                                  begeleiding van de patiënt.
van Onderwijs-minister     gitalisering en het behoud   heren. Daarnaast gaven de   alleen voor digitalisering,                                 Wil jij ook helpen met een
Michelle Hooyboer-Win-     van deze collectie ‘urgent’  experts een workshop met    maar ook voor opslag van                                  financiële bijdrage of zoek
klaar akkoord is gegaan    is. “Het betreft namelijk een informatie over hun insti-   het originele materiaal in                                 je meer informatie over hoe
om fondsen te ‘herbestem-   zeer waardevolle en unieke,  tuut en werd gesproken en   depots.                                           je vrijwilliger kunt worden,
men’ ten behoeve van dit                                                                                 neem dan contact op met het
                                                                                             KWF Aruba. Ze zitten in het
Eman zet in op                        ‘Eindexamen om                         Het KWF Aruba houdt in    doel gesteld voor de collec- informatiecentrum in de Spi-
natuurbehoud                         je diep voor te schamen’                    april en mei haar jaarlijkse te-actie.           nozastraat 9. Tijdens kan-
                                                               collecte-actie met vrijwil-  Al het gecollecteerde geld  toortijden is het centrum ook
                               ORANJESTAD — In een      mand, geen eerstegraads     ligers die op verschillen-  gaat direct terug naar de   telefonisch bereikbaar via
                               ingezonden opiniestuk     docent Nederlands en ze-    de plekken op het eiland   gemeenschap. Zo biedt het   582-0412. Het fonds heeft
                               in de Volkskrant doet     ker geen leerling, een tien   staan om geld in te zame-   KWF pruiken aan voor de-   ook een Facebookpagina en
                               Kees Beekmans, docent     of zelf een negen voor het   len. Met het gecollecteerde  genen die hun haar verlie-  een website: www.koningin-
                               Nederlands aan Cole-      eindexamen Nederland zal    geld ondersteunt het fonds  zen tijdens chemotherapie,  wilhelminafonds.com.
                               gio Arubano, zijn beklag    halen. “Ik denk dat veel do-  kankerpatiënten en hun fa-  maandelijkse praatgroepen
                               over het eindexamen Ne-    centen het niet eens durven   milies. Daarnaast gebruikt  voor kankerpatiënten en
                               derlands. Hij noemt het    maken. Want wat als je er    het KWF Aruba het geld    hulp bij protheses. Het KWF
                               examen ‘een ramp’ en      maar een zes voor haalt,    ook voor voorlichting en   Aruba biedt ook hulp in huis
                               schaamt zich ervoor te-    of een vijf? Kun je dan wel   preventie van kanker. Dat   aan voor terminale patiënten
                               genover zijn leerlingen.    voor de klas blijven staan?”  kost veel geld en deze kos-  die hun laatste dagen thuis
                                                               ten nemen ook jaarlijks toe. omringd door familie willen
                               Zijn grootste bezwaar tegen  Hij ziet al op tegen de dis-  Dit jaar heeft de stichting  doorbrengen. Ook transport
                               het examen is dat de na-    cussies binnen de sectie    een half miljoen florin als
                               druk ligt op ‘hoe een tekst  (Nederlands) en tegen de
                               in elkaar zit’. Zo wordt ge-  wroeging die hij tijdens het  Familiedag in Piedra Plat
                               vraagd naar het verband    nakijken gaat voelen, om-
ORANJESTAD — Minis-      terleven in onze territoriale tussen alinea’s en de func-  dat hij antwoorden die hij-
ter-president Mike Eman    wateren. Daarnaast moet    tie van alinea’s. “Ik heb   zelf gaf, fout moet rekenen.
kwam tijdens zijn bezoek    gekeken worden hoe in de    niks tegen een vraag over   “Er zijn gevallen waarin je
aan Amerika samen met     wijken en in de stad meer   de structuur van een tekst,  leerlingen hun diploma ont-
het team van The Nature    groengebieden gecreëerd    enig inzicht daarin kan    neemt.”
Conservancy’s Caribbean    kunnen worden om zo on-    geen kwaad. Maar, zoals bij  Beekmans sluit zijn beklag
Program.            der andere de kwaliteit van  alles, het gaat om de mate   af met de woorden: “Dit
De bedoeling is dat Aruba   leven te verbeteren.      waarin”, schrijft Beekmans.  eindexamen, dáár krijg ik
gaat samenwerken met dit    Luis Solorzano, hoofd van   Hij vindt dat de vragen    een burn-out van, niet van
team om zo niet alleen haar  het programma, was bij de   naar de structuur van de    het vele nakijkwerk waar-
duurzame 2020 visie te ha-   samenkomst aanwezig en     tekst, of wat men daarvoor   over wij Neerlandici zo
len op energiegebied, maar   gaf aan graag met Aruba    aanziet, zijn ontaard in zul- graag klagen. We klagen
ook om zich de komende     samen te werken wegens     ke ‘verwarrende haarklove-   ook, en we zijn met steeds
tijd meer in te zetten voor  haar groene visie. Eman gaf  rij’ dat ze een beter begrip  meer, over deze eindexa-
de bescherming, het res-    op zijn beurt aan dat deze   van de tekst zelfs in de weg  mens. Maar vooralsnog nie-
taureren en de creatie van   samenkomst erg belangrijk   kunnen staan.         mand die dat lijkt te horen.”
een andere omgang met de    is voor Aruba, omdat het    De leraar voorspelt dat nie-
natuur. Zo moet straks een   een groot Amerikaans insti-
inventarisatie worden ge-   tuut betreft dat zich inzet  Gemeenschappelijk Hof
maakt van de flora op het   voor natuurbehoud op land   vanaf donderdag dicht
eiland als ook het onderwa-  alsook in zee.
                               ORANJESTAD — Alle ves-     een arbeidstijdverkorting-   ORANJESTAD — Spelletjes en heel veel eten, dat is te vinden op de familiedag die de Protes-
                               tigingen van het Gemeen-    dag (ATV). Dat meldt het    tantse Kerk van Aruba morgen organiseert. Er is een vlooienmarkt en voor de kleintjes staat er een
                               schappelijk Hof van Justitie  Gerecht in Eerste Aanleg    springkussen. Om de sfeer er goed in te brengen, zal een steelband optreden en zijn ook een Caha
                               zijn op donderdag 5 mei, in  van Aruba op haar Face-     di Orgel en een DJ aanwezig. Bij vele kraampjes zijn snacks en taart te koop. Belangstellenden
                               verband met Hemelvaart,    bookpagina. Op deze dagen    kunnen tussen 9.00 en 14.00 uur terecht op het grote plein naast het kerkgebouw, Piedra Plat 92.
                               gesloten. Ook vrijdag 6    zijn geen zittingen. Maan-   De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor het werk van de kerkgemeente.
                               mei, de dag na Hemelvaart,   dag 9 mei zijn alle vestigin-
                               is het Gemeenschappelijk    gen op normale werktijden
                               Hof dicht in verband met    geopend voor het publiek.

THRILLS

‘Vogelman’ – Mo Hayder

Na zijn column ‘On-      hopelijk ook door geïnspi-   de: “Ik hoop dat het beste   deelte’ en centraal een zeer
derwijs effect’ waagt     reerd.             boek dat ik ooit heb gele-   groot plein omringd door
Leo Sybrandy zich aan     In eerdere ‘Thrills’ heeft u  zen, nog moet komen.” Het   restaurants en terrassen…
een nieuwe column:       al met verschillende ver-   is overigens niet zo eenvou-  en ook de plek waar jaar-
‘Thrills’. In deze column   halen en schrijvers ken-    dig om ‘een beste boek ooit’  lijks de grootste boeken-
koppelt hij spannende     nisgemaakt die een plekje   te bepalen. Een huivering-   markt van Europa plaats-
boeken aan actuele ge-     hebben in de boekenkasten,   wekkende thriller is las-   vindt. Honderden kramen
beurtenissen of thema’s.    waar de boeken alfabetisch   tig te vergelijken met een   met duizenden boeken, ki-
Het doel van de column     op schrijver staan. Ik weet  humoristisch getinte. Een   lometers lang (dit jaar is hij
is om regelmatig de      niet precies hoeveel het    spannend verhaal met veel   er op 7 augustus).
waarde van lezen in      er zijn. Ik heb er nooit de  wetenschappelijke achter-   Daar besloot ik een speur-
herinnering te roepen     moeite voor genomen om ze   grond is moeilijk naast een  tocht te beginnen naar alle
en onderwerpen te be-     te tellen, misschien ook om-  thriller met science fiction  boeken van Mo Hayder. Het
lichten. Leo Sybrandy     dat er steeds weer nieuwe   invloeden te leggen.      werden er slechts vijf na
stond 30 jaar voor de     boeken een plaats vinden.   Ik blijf natuurlijk op zoek  urenlang gespeur, onder-
klas en houdt zich mo-     Kinderen vragen met een    naar dat beste boek. Crime-  broken door lekkere koude
menteel bezig met het     zekere regelmaat aan me:    zone, nu onderdeel van de   biertjes op terrassen (het
geven van bijles aan      ‘Wat is het beste boek dat   site Hebban.nl, is een pri-  was schitterend weer) en
scholieren en het schrij-   u ooit heeft gelezen?’ Mijn  ma informatiebron. Behal-   afgesloten met een smake-
ven van verhalen. Wilt u    antwoord is altijd hetzelf-  ve recensies van thrillers   lijk etentje. Als je van boe-
reageren? L.sybrandy@                     kun je zien welke boeken    ken houdt, is zo’n dag geen
bovoaruba.com.                        er de komende maanden     enkel probleem, je komt van
Als je mijn huis binnen                    uitkomen. Je bent geneigd   alles tegen. De overige boe-
loopt, waan je je even in een                 nieuwe boeken te kopen     ken van de schrijver kocht
bibliotheek. Links en rechts                 van auteurs die je al kent.  ik in plaatselijke boeken-
boekenkasten, flink gevuld                  Dat geeft een vrij grote    winkels, want ik begreep
(met thrillers, maar ook wel                 kans op gegarandeerd lees-   dat dezelfde personages in
andere boeken) en recht                    plezier. Soms probeer je een  de verhalen terugkeren.
voor je een prachtige kast                  debuterende schrijver of ie-  ‘Vogelman’ is het eerste
(en bijpassende ladder)                    mand die al veel geschre-   deel rond inspecteur Jack
met een hoogte van 3.60m.                   ven heeft, maar waarvan je   Caffery, die geconfronteerd
Er is ook nog een andere,                   nog niets hebt gelezen.    wordt met de lichamen van
flinke kast een beetje ver-                  Mo Hayder is daarvan een    vijf verminkte prostituees
stopt achter een uitstekend                  voorbeeld. Ik was twee jaar  die op een veld nabij Lon-
muurgedeelte. Dat boeken                   geleden in Nederland en    don worden gevonden. Hij
(en lezen) bij ons hoog in                  verbleef toevallig op korte  weet dat hij de dader snel
het vaandel staan, dat is                   afstand van de stad De-    zal moeten vinden, want er
dus wel duidelijk… maar                    venter. Ik was daar nog    zullen ongetwijfeld meer
kinderen en ouders die op                   nooit geweest. Een leuke    moorden volgen…
bezoek komen worden er                    stad met een ‘historisch ge-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10