Page 6 - MIN ON, MAY 4 2016
P. 6

AMIGOE                                                                                                7WOENSDAG
                                                                                                    4 MEI 2016

Man in cel                                              Werknemers én werkgevers samen op Brionplein
wegens onofficiële
stempels in paspoort                                         Voor het eerst gezamenlijke
                                                   herdenking Dag van de Arbeid

WILLEMSTAD — De Mexicaan Sergio Martinez kwam           anca kon terugvliegen naar    WILLEMSTAD — Voor
op 25 maart jl. naar Curaçao om hier vakantie te vie-       Colombia. “Hij zei echter dat   het eerst in de geschie-
ren met zijn vriendin, die zelf vanuit Duitsland naar       hij geen geld had en werk-    denis van de herdenking
het eiland vloog. De man werd bij aankomst echter         te niet mee.” De man werd     van de Dag van de Ar-
niet toegelaten, omdat hij onofficiële stempels in zijn      daarop pas afgevoerd naar     beid op Curaçao waren
paspoort had. Naar eigen zeggen werd hem niet de op-        de Vreemdelingenbarak, con-    afgelopen zondag 1 mei
tie aangeboden om dezelfde dag terug te vliegen naar        form het beleid.         vertegenwoordigers van
Medellín, waardoor hij drie dagen de cel in moest.         Politiewoordvoerder Imro     werkgeversorganisaties
                                  Zwerwer voegt hieraan toe     aanwezig. Dit gebeurde
Martinez, die vanuit het Co-   de cel in en werd drie nachten  dat Martinez verschillende    nadat bij de herdenking
lombiaanse Medellín was      ondergebracht in de Vreemde-   stempels in zijn paspoort had,  van vorig jaar minister
aangekomen met een Inse-     lingenbarak van Sentro di De-  waaronder stempels van een    Ruthmila Larmonie-Ce-
lAir-vlucht, schrijft in een in- tenshon i Korekshon Kòrsou    dierenpark. “Voor ons is een   cilia (Sociale Ontwikke-
gezonden brief in de Amigoe    (SDKK). Naar eigen zeggen    paspoort dan ongeldig. Het is   ling, Arbeid en Welzijn,
dat hij inderdaad stempels    was hem namelijk niet verteld  een officieel document, waar-   PS) een oproep had ge-
in zijn paspoort had, die niet  dat hij dezelfde dag kon terug- mee men een land wordt bin-    daan voor een gezamen-
waren afgegeven door wereld-   keren, waardoor hij met de    nengelaten. We hebben hier    lijke herdenking met zo-
wijde immigratiediensten. Zo   eerstvolgende InselAir-vlucht  regels en als iemand een on-   wel het vakbondsleven,
bevatte het paspoort stem-    naar Medellín mee moest, die   geldig paspoort heeft of iets   als het bedrijfsleven.
pels van toeristische plaatsen,  vier dagen later vertrok. De   doet met het document waar-
waaronder Machu Picchu,      man mag de komende drie     door het niet meer geldig kan   Werkgeversorganisaties
waar men de ruïnes van een    jaar daarnaast niet terugke-   worden verklaard, kom je het   werden op het Brionplein                                    Foto: Edsel Sambo
grote Incastad in Peru kan be-  ren naar Curaçao.        land niet binnen. Ik kan me    vertegenwoordigd    door
zichtigen. De stempels waren   In reactie op het verhaal van  niet voorstellen dat andere    Adeck-voorzitter Wilbert
volgens Martinez nooit eerder   Martinez meldt Luis Curiel,   landen, waar sprake is van    Geertruida. De voorzitter
een probleem. Hij is de afge-   de agent van de immigratie-   een serieus immigratiebeleid,   van de lokale vereniging van
lopen achttien maanden naar    dienst die hem aanhield, dat   dit toelaten”, aldus de politie- het midden- en kleinbedrijf
acht landen afgereisd.      de man wel degelijk is verteld  woordvoerder.           legde zijn toehoorders uit dat  Sebi-voorzitter Edward St. Jacobs (SSK) en Roland ‘Nacho’ Ignacio (CGTC) tijdens de tra-
De toerist moest vervolgens    dat hij dezelfde dag met Avi-                   95 procent van alle bedrijven  ditionele kranslegging bij het borstbeeld van wijlen havenvakbondsleider Felix Chakutoe op
                                                   op het eiland tot het mid-    de Dag van de Arbeid.
                                                   den- en kleinbedrijf behoren.
                                                   Geertruida vond het niet     voor henzelf, maar ook voor  koesterd moet worden, om-    niet als zodanig werden er-
                                                   meer dan logisch dat werk-    hun bedrijf en het eiland.   dat velen niet in staat zijn,  kend door de toenmalige
Geen nieuwe zika-cijfers                                       gevers bij de herdenking     “Het is dan een vereiste dat  of niet de mogelijkheid heb-  machthebbers, aldus St. Ja-
                                                   op het Brionplein aanwezig    zij samenwerken”, aldus de   ben, om te werken. Werken    cobs, die in zijn toespraak
                                                   waren. “Sommigen zeggen     minister, die ook jongeren,  brengt verantwoordelijkheid   ook een pleidooi hield voor
WILLEMSTAD — Er zijn geen nieuwe cijfers over het         vention (CDC), dat het vast-   dat wij niet om de tafel kun-  huisvrouwen, gepensioneer-   maar ook verplichtingen met   meer rechtvaardigheid en
aantal zika-gevallen op Curaçao. Dat meldt epidemi-        staat dat zika microcefalie en  nen zitten om met elkaar in   den en vrijwilligers in de   zich mee. Hij riep zijn toe-  gelijke kansen voor eenieder
oloog Izzy Gerstenbluth. Het ministerie van Gezond-        andere ernstige foetale her-   dialoog te gaan. Maar iedere   herdenking betrok.       hoorders op ervoor te zorgen  in de lokale samenleving.
heid is namelijk afhankelijk van cijfers van het Ana-       senaandoeningen kan veroor-    dag op de werkvloer zijn wij   Larmonie-Cecilia was kri-   dat bij de herdenking van    Ook voor het eerst uitgeno-
lytisch Diagnostisch Centrum (ADC) en in afwachting        zaken.              met elkaar in dialoog”, aldus  tisch op het feit dat tot de  volgend jaar meer mensen    digd was Robert ‘Boy’ An-
van een update.                          Er bestaat dus een oorzakelijk  de Adeck-voorzitter die stel-  dag vandaag veel mensen op   op het eiland een baan heb-   drea, die namens de ouderen-
                                  verband tussen het zika-virus   de zeer vereerd te zijn met   het eiland twee banen nodig  ben.              organisatie het woord voerde.
Uit de laatste cijfers van eind  zullen zijn. Er is geen grote  en microcefalie, maar dit wil   de uitnodiging.         hebben om zo het hoofd bo-   Namens de vakbondscentra-    Andrea had een advies voor
maart bleek dat er toen 73    piek.” Gerstenbluth meldt    niet zeggen dat alle vrouwen   Larmonie-Cecilia was blij    ven water te kunnen houden.  le Sentral di Trahadornan di  de huidige generatie werken-
bevestigde gevallen van zika   verder dat het huidige aan-   die zika hebben gekregen tij-   met deze gezamenlijke her-    Zij sprak schande van deze   Korsou (SSK) voerde Sebi-    den. “Je moet goed voor jezelf
waren op Curaçao. Het ging    tal besmettingen moeilijk is   dens hun zwangerschap ba-     denking, de zestigste her-    ontwikkeling, waardoor tal   voorzitter Edward St. Jacobs  zorgen. Vooral na je pensioen.
hierbij om mensen die naar    in te schatten. “Zoals ik eer-  by’s met gezondheidsproble-    denking tot nu toe, die op    van burgers niet de vereiste  het woord. Hij ging terug    Want op een dag word je een
de dokter waren geweest en    der al heb verklaard, heeft 80  men krijgen. Er zijn namelijk   haar initiatief tot stand was  tijd krijgen om uit te kunnen naar de oorsprong van de 1   gepensioneerde en stap je in
laboratoriumonderzoek had-    procent van de mensen geen    ook besmette vrouwen waar-    gekomen. “Ik ben blij dat al-  rusten en ook niet om tijd   mei-herdenking, de staking   de volgende fase van jouw le-
den laten uitvoeren. Dat er    symptomen”, aldus de speci-   van de baby’s kerngezond zijn.  le sociale partners vandaag   met hun gezin door te kun-   van 1 mei 1886, nu 130 jaar   ven.” Andrea deed een oproep
nog geen nieuwe update is     alist.              Wat betreft Curaçao zijn er    aanwezig zijn, want wij zijn   nen brengen.          geleden, waarbij vakbonds-   aan ouderen op het eiland om
binnengekomen, betekent vol-   Microcefalie           vooralsnog nog geen officieel   allemaal werknemers.” In     Eerder op de middag had    leden die voor een achturige  samen te komen en om de re-
gens de epidemioloog dat het   Medio april meldden we-     bevestigde gevallen van vrou-   haar toespraak wees zij erop   Roland ‘Nacho’ Ignacio van   werkdag streden hun strijd   gering met een ‘adviesraad’
niet storm loopt. “Ik denk niet  tenschappers van het Ame-    wen die tijdens hun zwanger-   dat werkgevers, maar ook     vakbondscentrale Central    met de dood moesten beko-    te gaan bijstaan voor zaken
dat het over is. Het zal nog   rikaanse instituut voor de    schap besmet zijn geraakt     werknemers, in hetzelfde     General di Trahadornan di   pen. Ook stond hij stil bij de die betrekking hebben op
een tijdje doorsudderen, maar   volksgezondheid, het Center   met het zika-virus, waarna    bootje zitten en dat zij sa-   Corsou (CGTC) al de aan-    slavenopstand van 1795. Sla-  ouderen, zoals huisvesting,
ik heb geen indicatie dat er nu  for Disease Control and Pre-   het ongeboren kind microce-    men moeten zien te roeien    wezigen erop gewezen dat    ven waren werknemers, die    transport en medische zorg.
plotseling veel meer gevallen                   falie ontwikkelde.        naar een betere toekomst     ‘werk’ een zegen is en ge-

Sitek en overheid                                                           Eerste Obrero Games op Brionplein
tekenen intentieverklaring
                                                                                                              WILLEMSTAD — Verte-
                                  Foto: Tico Vos          tijdens de onderhandelingen,                                              genwoordigers van ver-
                                                   desalniettemin hebben beide                                              schillende bedrijven stre-
                                                   partijen kritische punten naar                                             den op zondag 1 mei tegen
                                                   voren gebracht. De onderhan-                                              elkaar tijdens de eerste edi-
                                                   delingen zijn van start gegaan                                             tie van de Obrero Games.
                                                   nadat beide partijen op 25 fe-                                             De werknemers namen het
                                                   bruari jl. een akkoord bereik-                                             tegen elkaar op in traditio-
                                                   ten. Hiermee kwam de vier-                                               nele spelletjes in het kader
                                                   daagse staking tot een einde.                                             van teambuilding en het
                                                   Eén van de afspraken was dat                                              streven om de herdenking
                                                   er voor 1 mei een cao getekend                                             van de Dag van Arbeid
                                                   moest zijn. Daarnaast moest                                              nieuw leven in te blazen.
                                                   er een onderhandelingsplan                                               Op de fotocombinatie deel-
                                                   op tafel komen.                                                    nemers in actie tijdens de
                                                   Het is de bedoeling dat er                                               eerste Obrero Games op het
                                                   op basis van de gestelde uit-                                             Brionplein.
                                                   gangspunten verder kan
Minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) was even-       worden onderhandeld, zodat
eens aanwezig.                                            leraren effectiever te werk
                                                   kunnen gaan. Ook wordt een
WILLEMSTAD — De onderwijsvakbond Sitek en de            nadrukt dat leraren daarbij    financiële analyse verricht,
regering zullen in hun onderhandelingen het kind en        een zeer belangrijke en spe-   alvorens het slotakkoord zal
de leraar centraal stellen. De partijen hebben hiertoe       cifieke taak hebben, die meer   worden ondertekend voor het
op 1 mei een intentieverklaring getekend.             aandacht vereist. Daarnaast    begin van het schooljaar 2016-
                                  moeten meer jongeren wor-     2017. Het volgende overleg zal
“Vragen als wat voor type kin-  de uitgangspunten”, zo schrijft den gestimuleerd om leraar te   binnen twee weken plaatsvin-                                  Foto’s: Edsel Sambo
deren we willen ontwikkelen    het ministerie van Onderwijs   worden.              den.
en welk onderwijs nodig is om   in een persbericht. Ook wordt  Het ministerie meldt verder
dit te garanderen zijn daarbij  in de intentieverklaring be-   dat er een rustige sfeer heerste

‘Leerlingen mogen niet de dupe worden van slechte voorbereiding’                                   BTG maakt zich op
                                                                   voor cao-onderhandelingen
Eindexamen
beeldende vorming afgelast

WILLEMSTAD — Vanwege de commotie over het vak beel-        rekening kon worden gehou-    dat ze gedurende het school-   WILLEMSTAD — Selikor-vakbond BTG heeft het pro-        bij een betalingsachterstand
dende vorming heeft het ministerie van Onderwijs beslo-      den. “Hier is geen gehoor aan   jaar, in voorbereiding op het  ces opgestart om te komen tot een nieuwe cao voor       die Selikor bij haar werkne-
ten het eindexamen niet door te laten gaan. Dit nadat       gegeven”, schrijft het minis-   eindexamen, geen tussentijds   het personeel van het vuilophaalbedrijf. Volgens        mers heeft uitstaan. Volgens
havo- en vwo-leerlingen van verschillende scholen vorige      terie.              schoolexamen hebben gehad    BTG-voorzitter Frensley Sillé is het de wens van de      de BTG-voorzitter gaat het
week aan de bel trokken, omdat ze niet goed zijn klaarge-     Leerlingen hebben hierdoor    over de theorie. “We hebben   vakbondsleden dat in de nieuwe cao een nieuw func-       hierbij om een betaling die
stoomd om het examen op 27 mei te kunnen maken.          niet de kans gekregen zich    uitleg gekregen tijdens de les, tiewaarderingssysteem wordt ingevoerd bij het be-       het Selikor-personeel vanaf
                                  gedegen voor te bereiden op    maar geen toets gemaakt en    drijf.                             2010 heeft misgelopen. “Het
“Het kunstvak is een examen-   brief gestuurd naar de direc-  het eindexamen. Dit heeft er   nu moeten we zes hoofdstuk-                                   heeft betrekking op werkne-
vak dat de afgelopen drie jaar  ties van de scholen met de    toe geleid dat ze dit jaar we-  ken leren over kunstgeschie-   De laatste uitonderhandelde  Volgens Sillé heeft het BTG-  mers die de dienst van 15.00
moest worden afgelast, omdat   melding dat het examen dit    derom een verzoek hebben     denis.”             cao van Selikor liep in 2011  bestuur in de afgelopen pe-   tot 23.00 uur moeten wer-
leerlingen niet goed waren    schooljaar (2015-2016) door   ingediend om het examen af    Siegfried Victorina (PS), waar- af. Het werd indertijd met   riode de wensen van haar    ken. Conform de wet moet er
voorbereid. Dit was te wijten   zou gaan. Daarnaast heeft ze   te gelasten.           nemend minister van Onder-    een jaar en later met nog   leden over de nieuwe cao op-  dan een periode van elf uur
aan de conditie waaronder er   verklaard dat ze waar nodig   Ook heeft er vorige week een   wijs, stelt dat de schoolbestu- twee jaren verlengd. Maar   gevraagd en op papier gezet.  volgen, voordat je weer aan
les werd gegeven. Ook waren    steun zou bieden. Ook heeft   gesprek plaatsgevonden met    ren in de eerste instantie een  nieuwe onderhandelingen    Deze wensen zijn verwerkt    het werk mag. Maar deze
er niet voldoende middelen    ze leraren ervan op de hoogte  de Statenleden Winifred Ra-    eigen taak hebben, maar leer-  bleven uit door wat Sillé een in een wensenpakket dat, na   werknemers moeten weer
om de leerlingen goed voor    gesteld dat ze bij Fundashon   veneau, Jaime Córdoba en     lingen mogen echter niet de   ‘intern BTG-probleem’ om-   accordering door de leden, in  om 07.00 de volgende och-
te bereiden. Als de leerlingen  Material di Skol kunnen aan-   Sherwin Leonora (PS), waar-    dupe worden van deze situatie.  schrijft. Sillé’s voorganger  de onderhandelingen met de   tend aan het werk, terwijl zij
het examen zouden maken,     kloppen om tot een consensus   bij leerlingen van het Ra-    “Komend schooljaar zullen er   Melburn ‘Mel’ Simmons wei-   Selikor-directeur wordt mee-  volgens de wet pas om 10.00
bestond er zodoende een reële   te komen over de leermethode.  dulphus College, Omega, Abel   maatregelen worden getroffen   gerde om de tafel te zitten  genomen.            uur zouden moeten gaan
kans dat ze zouden zakken”, zo  Verder heeft Sentro di Eksper-  Tasman, Albert Schweitzer     en zal het leerproces worden   met Selikor-directeur Wesley  “Het wensenpakket zal deze   werken.”
meldt het ministerie middels   tisia di Prueba & Èksamen    en Kolegio Alejandro Paula    bewaakt om te garanderen     Kook. Maar volgens Sillé is  vrijdag in een algemene le-   De algemene ledenvergade-
een persbericht.         (ETE) leraren dringend ver-   hun bezorgdheid hebben ge-    dat de leerlingen de benodigde  dit probleem, dat resulteerde denvergadering van BTG     ring vangt aan om 17.00 uur
Minister Irene Dick van On-    zocht om aan te geven welke   uit over het vak. Een leerling  voorbereiding krijgen en het   in het afzetten van Simmons  worden besproken”, aldus    in het BTG-kantoor in Marie
derwijs (PS) heeft naar aan-   einddoelen niet behaald kon-   van het havo van het Radulp-   examen door kan gaan”, aldus   door ontevreden leden, in-   Sillé. Tijdens de vergadering  Pampoen.
leiding hiervan vorig jaar een  den worden, zodat hiermee    hus College beargumenteerde    de minister.           middels opgelost.       zullen de leden ook stilstaan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11