Page 1 - 12-04-2016a
P. 1

Konijn
                                                                                              uit de hoed

     Dinsdag 12 april 2016 • Jaargang 131 nr 81 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                            10 Economie                         12 Sport

Inaugurele vlucht        Unicef: Boko Haram zet                     Alibaba zet grote                      Dekker toch in
Tiara Air naar Curaçao      steeds meer kinderen in                    stap in Indonesië                      EK-zwemploeg

‘Cadeau uit eigen zak’                                                     ‘Kasteelheer’
                                                                Denzel Dumfries naar Eredivisie
Gratis parkeren kostte
gemeenschap ruim 75.000 florin

ORANJESTAD — Het gratis parkeren in de binnen-          verzocht om gratis parkeren  voerder Sannin Daou legt uit
stad in de maand december 2015 heeft de gemeen-         mogelijk te maken op een    dat de regering in december
schap ruim 75.000 florin gekost. Dat blijkt uit een fac-     aantal dagen rond de feest-  graag een aantal dagen gra-
tuur van directeur Teo Croes van Aruparking gericht       dagen. Het verzoek ging van  tis parkeren wilde voor de
aan premier Mike Eman (AVP). Daarin staat onder         Eman naar Transport-minis-   bevolking en de winkeliers.
meer dat de overheid ‘zoals afgesproken’ de negen da-      ter Otmar Oduber (AVP) en   Aruparking heeft echter
gen vrijparkeren zal betalen aan Aruparking.           vervolgens naar de minister-  doorlopende kosten, zoals
                                 raad. Daar werd akkoord ge-  salariëring en huurkosten.
De factuur heeft een dag-    stelt dat het volk dus zelf   geven voor gratis parkeren   Dus werd afgesproken dat
tekening van 10 februari     moet opdraaien voor de zo-   op betreffende dagen op de   de regering Aruparking een
2016, maar werd gisteren     genaamd gratis parkeerda-    parkeervakken met witte    vergoeding zou betalen voor
openbaar gemaakt door par-    gen. “Dat is nog eens feesten  strepen. De gele strepen ble- de dagen dat het bedrijf
lementariër Dangui Oduber    met het geld van de gemeen-   ven gereserveerd voor men-   geen inkomsten had van het
van oppositiepartij MEP.     schap.”             sen met een vergunning.    betaald parkeren. Of deze
Oduber vindt het belache-    Feestdagen           Kosten dekken         vergoeding alleen de kos-
lijk dat de regering ‘met veel  Het tijdelijk gratis parkeren  Arubus, eigenaar van Aru-   ten dekt of dat ook eventu-
fanfare’ de negen gratis par-  werd eind november vorig    parking, wil desgevraagd al-  ele winst alvast is vergoed,
keerdagen in december aan-    jaar aangekondigd. Op ver-   leen aan Amigoe bevestigen   daar wil het bedrijf niet op
kondigde, terwijl nu blijkt   zoek van een groep winke-    dat de factuur ‘volgens af-  ingaan. Minister Oduber re-
dat het een cadeau uit eigen   liers werd premier Eman     spraak’ is verstuurd. Woord-  ageerde niet direct op vragen
zak was. De parlementariër                                   over deze kwestie.

Herplaatsing                                          Visumplicht voor
vluchtelingen loopt ver achter                                 Amerikanen
                                                doorgeschoven
                                                                ROTTERDAM — De Arubaanse verdediger Denzel Dumfries viert met fans de 3-1 winst van
                                                BRUSSEL — Ameri-        zijn voetbalclub Sparta Rotterdam maandagavond op Jong Ajax. Sparta Rotterdam won de
                                                kanen en Canadezen       wedstrijd in het eigen stadion Het Kasteel (vandaar de bijnaam ‘kasteelheren’) en verzekerde
                                                hoeven voorlopig geen     zich, ondanks dat ze nog drie wedstrijden te spelen hebben, van de titel in de Jupiler League.
                                                visum aan te vragen      De club is zesvoudig landskampioen, maar speelde in seizoen 2009/2010 voor het laatst in de
                                                als ze naar de Europe-     Eredivisie. Nu, na zes jaar, is Sparta Rotterdam weer terug in deze hoogste voetbaldivisie van
                                                se Unie willen reizen.     Nederland. Dumfries was A-jeugdspeler bij BVV Barendrecht, toen hij in 2014 door bonds-
                                                De Europese Commis-      coach Giovanni Franken als basisspeler werd opgesteld voor het Arubaans elftal. In maart
                                                sie vroeg de lidstaten     2014 debuteerde hij als international tegen Guam. Daarna werd hij door Sparta Rotterdam
                                                en het Europees Parle-     gecontracteerd en maakte zijn debuut in de Eerste Divisie in februari 2015.
                                                ment vandaag hier ui-
                                                terlijk 12 juli een stand-   Oostzee vervuild ondanks
                                                punt over in te nemen.     Europese miljarden
Vluchtelingen wachten op voedsel in een geïmproviseerd kamp in het noordelijke grensdorp   Foto: AFPDe Verenigde Staten vra-
Idomeni.                                                                                                                                                                                            Foto: Shutterstockgen inwoners van Bulga-
                                                rije, Roemenië, Cyprus,
STRAATSBURG — Het herplaatsen van vluchtelingen         de vluchtelingen, die recht  Kroatië en Polen een vi-
vanuit Italië en Griekenland naar andere EU-landen        hebben op internationale    sum aan te vragen als ze
loopt ver achter op de gestelde doelstellingen. Tot       bescherming, uit vluchtelin-  naar de VS willen reizen.
nu toe zijn 1145 migranten naar andere EU-landen         genkampen te halen en op te  In het geval van Canada
herplaatst waar hun asielaanvraag wordt verwerkt,        nemen in Europa. De teller   geldt dat voor Roemenen
blijkt uit cijfers die de Europese Commissie vandaag       staat tot op heden op 5677   en Bulgaren. Omdat Ame-
publiceerde.                           opnames.            rikanen en Canadezen
                                                wel zonder visum naar
In Griekenland alleen al     opgenomen uit Italië en 48   Europa en Turkije maak-    deze landen mogen reizen,
zouden tussen de 35.000 en    uit Griekenland. Acht EU-    ten in maart afspraken om   wordt het principe van we-
40.000 personen in aanmer-    landen, waaronder voorna-    vluchtelingen die de over-   derkerigheid geschonden.
king komen voor deze her-    melijk Oost-Europese sta-    steek maken naar Griekse    Die situatie bestaat al
plaatsingen. Brussel roept    ten, hebben nog geen enkele   eilanden terug te sturen    twee jaar. Op grond van
de EU-landen dan ook op om    migrant over laten komen.    naar Turkije. Voor elke te-  wetgeving moet Brussel
actie te ondernemen om de    Frankrijk heeft tot nu toe   ruggestuurde vluchteling is  nu overwegen ook een vi-
‘dringende humanitaire si-    de meeste migranten her-    Europa bereid een Syriër uit  sumplicht in te stellen.
tuatie’ in het land te verlich- plaatst: 137 uit Italië en 242 een Turks opvangkamp op te   De commissie tekent aan
ten, en om te voorkomen dat   uit Griekenland.        nemen. Sinds dit systeem op  dat de gevolgen voor de
de situatie in Italië verslech- Naast dit herplaatsings-    4 april in werking trad, zijn politieke, economische en
tert. Daar loopt de toestroom  systeem heeft Europa ook    er 37 Syriërs herplaatst naar juridische relaties met
van migranten op.        beloofd zogenoemde erken-    Duitsland, 11 naar Finland   de VS en Canada groot
Nederland heeft 50 mensen                    en 31 naar Nederland.     zouden zijn. Ook zou de
                                                visumplicht vanwege de
                                                grote aantallen reizigers
                                                administratief niet uit-
                                                voerbaar zijn. Daarom
                                                wordt nu het parlement
                                                en de lidstaten ‘urgent’ om
                                                advies gevraagd.

Geen afwijkingen in                                                      De EU-landen die grenzen aan de Oostzee zijn Duitsland, Denemarken, Polen, Estland, Let-
uitslag Oekraïne-referendum                                                  land (foto: haven Riga), Litouwen, Zweden en Finland.

DEN HAAG — De opkomst bij het Oekraïne-referen-         Volgens de Kiesraad moet    genomen’. De ophef die in   BRUSSEL — De inspanningen van de Europese Unie       blijft de aanvoer van stoffen
dum bedroeg 32,28 procent en 61 procent van de kie-       bij een volgend referendum   sommige gemeenten hier-    om de vervuiling van de Oostzee tegen te gaan heb-     als nitraat en fosfaat leiden
zers stemde tegen het verdrag. Dat maakte de Kies-        meer aandacht worden ge-    over ontstond ‘laat zien dat  ben maar beperkt effect. Ondanks de 4,6 miljard euro    tot algengroei, aldus de re-
raad vandaag bekend. Daarmee wijkt de definitieve        schonken aan het meesturen   dit niet in alle gevallen is  die de EU heeft bijgedragen aan projecten om stede-     kenmeesters.
uitslag niet af van de voorlopige uitslag van de ANP       van informatie bij het stem-  gelukt’.            lijk afvalwater te behandelen blijft de Oostzee een     “Een schone Oostzee is een
Verkiezingsdienst die op de stemdag naar buiten         biljet. Enkele gemeenten    Ook kijkt de Kiesraad in    van de meest verontreinigde zeeën ter wereld.        droom van bijna 100 miljoen
kwam.                              stuurden informatie over het  haar evaluatie naar het                                  mensen”, aldus rekenkamer-
                                 Associatieverdrag mee.     wel of niet geven van het                                 lid Ville Itälä. De betrokken
Op 6 april zijn 4.113.613    kregen. Er werden 38.000    Volgens de voorzitter Henk   opkomstpercentage gedu-    Dat stelt de Europese Re-  hebben ook weinig soelaas   landen zouden de aanwezige
geldige stemmen uitge-      ongeldige stemmen uitge-    Kummeling van de Kiesraad   rende de verkiezingsdag.    kenkamer in een vandaag   geboden.            mogelijkheden veel beter
bracht. Hiervan waren er     bracht.             kan dat ‘mits daarbij de be-  Ook naar de lay-out van    gepubliceerd rapport.    Bemesting is de grootste    moeten benutten. Ook zou
2.509.395 tegen het ver-     Er waren geen grote afwij-   ginselen van objectiviteit en het stembiljet zal nog eens  De plattelandsmiljarden die boosdoener, gevolgd door    meer moeten worden samen-
drag, terwijl de voorstan-    kingen in vergelijking met   neutraliteit in acht worden  worden gekeken.        de lidstaten, gelegen langs stedelijk afvalwater. Doordat gewerkt met Rusland.
ders 1.571.874 stemmen      andere verkiezingen.                                     de zee, kregen voor onder  de plannen van de lidstaten
                                                                meer waterbescherming    niet ambitieus genoeg zijn
   1   2   3   4   5   6