Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 15 nr. 44 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                 Woensdag 24 januari 2018
  Taskforce voor  2   Motie grenzen  3   Geopolitiek spel 5  Winstdaling    9   DigiD opent   18
  cryptocurrency     Venezuela       met China       CBCS          balie Aruba
                                                   Patiënten

                                                   chirurg
 Tweets uit Venezuela
                                                   Misset
 Van een onzer    Curaçao verlangt diplomatiek overleg met Caracas      beslissingen die kunnen
 verslaggevers                                 volgen. Wel hebben we
 Willemstad - De rege- termijn te heropenen voor dent Tareck El Aissami.  te verlengen. ,,President kunnen constateren, dat geholpen
 ring van Curaçao  zowel het luchtverkeer als Op 8 januari vernam de Maduro regeert per de- de levering van ruwe olie Van een onzer
 heeft van de Venezo- het maritiem transport. vertegenwoordiging in creet, hij geeft de regering uit Venezuela aan de raffi- verslaggevers
           Contact is er, via de Neder-
                                                   Willemstad - Algemeen
                     Willemstad van de beslis-
                               en het bestuur in Venezu-
                                         naderij op Curaçao nor-
 laanse autoriteiten landse ambassade in Cara- sing van president Madu- ela opdrachten”, zegt maal doorgang vindt.” chirurg Menno Misset
 geen enkel document cas, met de minister van ro, opnieuw via Twitter, Rhuggenaath. ,,Wij heb-  voert tot eind januari geen
 met betrekking tot de Buitenlandse Zaken Jorge om de sluiting van de ben geen zicht op de mo- Op pagina 6 operaties uit in het Sint
 sluiting van de grens Arreaza en met vicepresi- grens voor onbepaalde tijd tieven, beraadslaging en Doorlopend overleg Elisabeth Hospitaal (Se-
 met de Benedenwind-                                        hos). Maar patiënten zul-
                                                   len gewoon geholpen wor-
 se Eilanden ontvan-                                        den, daar zorgt de vak-
 gen.            Uitblinkers krijgen een Curaçao-pin                   groep Chirurgie voor.
  ,,De informatie waar we                                      Dat Misset niet opereert
 over beschikken, hebben                                      totdat de Inspectie voor
 we via Twitter”, zegt pre-                                     de Volksgezondheid een
 mier Eugene Rhugge-                                        onderzoek naar hem heeft
 naath (PAR). De beslis-                                      afgerond, is gisteren be-
 sing van de Venezolaanse                                      sloten door de vakgroep
 president Nicolás Maduro                                      Chirurgie en de Raad van
 om de grens met de Bene-                                      Bestuur van het zieken-
 denwindse Eilanden te                                       huis, zo bevestigt Sehos-
 sluiten, kwam voor de re-                                     woordvoerder Raiza Kib-
 gering van Curaçao als een                                     belaar, zonder overigens
 verrassing, aldus premier                                     de naam van de specialist
 Rhuggenaath. Het nieuws                                      te noemen. Misset heeft
 bereikte de vertegenwoor-                                     zich bij die beslissing
 diging in Willemstad in de                                     neergelegd en opereert
 middag van vrijdag 5 janu-                                     voorlopig niet, zegt hoofd
 ari via het internet.                                       van de vakgroep Chirur-
  ,,Vlak voor kerst was er                                     gie, Jeannouel van Leeu-
 al wel een veeg teken”, zo                                     wen. Dat de chirurg even
 liet de premier gisteren                                      afstand neemt is verstan-
 weten bij aanvang van de                                      dig omdat hij als specialist
 openbare vergadering van                                      nu ‘onder een vergroot-
 het parlement over de ver-                                     glas ligt’. ,,Dat legt zo’n
 houding met Venezuela.                                       grote druk op je, dat je
 ,,Op 19 december gaf pre-                                     niet veilig kunt werken.
 sident Maduro in een                                        Hij zit nu even op de re-
 tweet aan er serieus over te                                    servebank, maar we hopen
 denken de grens met de                                       dat hij gauw weer terug-
 eilanden te sluiten. Daar-                                     komt”, zegt Van Leeuwen.
 op heb ik namens Curaçao                                      Want een evaluatie van de
 contact gezocht met Cara-                                     vakgroep zelf heeft niets
 cas, maar dat leverde niets                                    bijzonders opgeleverd.
 op aan informatie.” Daar-                                     ,,Niets abnormaals. Op
 na bleef het stil.                                         zijn kwaliteiten als chirurg
  Curaçao verwerpt de Op de Dag van de Leerling, die deze week gevierd werd, kregen verschillende kinderen die uitstekend presteren op is niets aan te merken.”
 unilaterale beslissing van school, een pin van de Curaçaose vlag en een speciale erkenning. De dag is in 2007 door de regering officieel inge- Ook de samenwerking
 5 januari en dringt er bij steld op de geboortedag van Endrew Isabella die in dat jaar als gevolg van kanker kwam te overlijden. Isabella zat met andere specialisten,
 de regering in Caracas op op de Sint Josef vsbo en was een voorbeeldige leerling die een enorm doorzettingsvermogen toonde, ondanks zijn zoals oncologen en patho-
 aan de grens met de eilan- ziekte. Op de dag zelf kwamen de leerlingen, de docenten, hun ouders en de moeder van Endrew Isabella samen, logen, loopt goed. Van
 den op de kortst mogelijke waarna premier Eugene Rhuggenaath een toespraak hield.    FOTO OWCS Leeuwen suggereert dat
                                                   cultuurverschillen moge-
                                                   lijk een rol hebben ge-
                       Grillen boze
  VANDAAG 28 pagina’s                                        speeld. ,,Hij komt van bui-
            ANALYSE                         nu Venezuela plotsklaps ten, misschien moet hij de
  Curaçao ......................2-13                      de sancties van de Euro- cultuur van Curaçao beter
              ocht iemand er nog                  pese Unie als ‘nieuw’ leren kennen.”
  Opinie...............................8
            Maan twijfelen: de                   argument aanvoert om  Misset heeft zijn medi-
  Economie.........................9
  Achtergrond...........14,15 door de Venezolaanse buurman          de grensblokkade met de sche opleiding gevolgd
  Bonaire .....................16,17 regering-Maduro eenzij-         ABC voor te laten be- aan de Universiteit Ant-
  Aruba/Regio........18,19,20 dig ingestelde grensblok-            staan.        werpen, waar hij gespecia-
  Nederland................21,23 kade heeft niets uit te Dat besluit werd in elk ingegeven door onvrede liseerd is in voornamelijk
            staan met wat Curaçao, geval niet, zoals wel over vermeende smokkel Op pagina 4 oncologie en trauma.
  Internationaal........24,25
            Aruba en Bonaire doen aanvankelijk door Cara- van goud en koper. Dat Zelfvoorzienend en
  Sport..........................26,27
            en laten.     cas beweerd, (alleen) is zo klaar als een klontje minder afhankelijk Op pagina 6
  Service/rtv .................8,22
                                                   Niet op non-actief
   1   2   3   4   5   6