Page 2 - MIN SOC
P. 2

Kip of ei

            Zaterdag 23 april 2016 • Jaargang 131 nr 91 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba                     9 Wereld                   10 Economie                           12 Sport

Importeren ongekoelde              Grote demonstratie in            Noorwegen behoudt                        Feyenoord hunkert naar
eieren verboden                 Hannover tegen TTIP             hoogste status bij S&P                     succes in bekerfinale

‘Geen minimumstraffen’                                    Vreedzaam protest voor betere zorg

Rechters willen
recidiveregeling
aangescherpt

ORANJESTAD — Met de huidige ophef over kinder- er in een zedenzaak sprake
misbruik neemt ook de roep om minimumstraffen zijn van een verdachte of
voor ontuchtplegers weer toe. De parlementaire com- slachtoffer met een verstan-
missie voor Juridische Aangelegenheden, Integratie delijke beperking. Een ander
en Verzoekschriften buigt zich hier al geruime tijd voorbeeld is iemand die ster-
over, maar heeft nog geen overeenstemming bereikt vende is. “De strafzaak wordt
met het Openbaar Ministerie (OM) en het Gemeen- nog net behandeld, maar hij
schappelijk Hof. De invoering van minimumstraffen is terminaal. Dan heeft het
heeft niet de voorkeur van rechters Peter Lemaire en ook niet zo’n zin, die ga je
Elsa Angela. Zij pleiten voor een variant hierop, zoals niet naar de gevangenis stu-
een aanscherping van de recidiveregeling.           ren. Dus dan is straffen ei-
                               genlijk zinloos.” Daarnaast
door onze verslaggever     bepaalde periode voor het- is er ook nog sprake van het
Franciska Groen         zelfde type delict in de fout jeugdstrafrecht. “Waarbij je
                gaat, in beginsel eenderde rekening moet houden met
Vice-president Lemaire en van het strafmaximum de ontwikkeling van een
persrechter Angela van het wordt opgelegd, behoudens jeugdige. Dus je ziet dat
Gemeenschappelijk Hof bijzonder door de rechter er altijd bijzondere dingen
maakten eind vorig jaar vo- gemotiveerde uitzonderin- kunnen zijn waardoor je niet
rig jaar tijdens een interview gen. Dus dat soort varianten gebonden wilt zijn aan dat
met Amigoe duidelijk dat op kun je wel bedenken om aan minimum.”
Aruba in zedenzaken reeds het doel tegemoet te komen.                    ORANJESTAD — Een groep bezorgde burgers protesteerde gisteren voor het parlement en het Bestuurskantoor tegen ‘slechte
‘streng gestraft’ wordt. Zij Verder is het belangrijk dat Geruisloos             en nalatige medische zorg’. Met de slogan ‘Ta Basta’ liet een groep van ruim 150 personen weten dat de maat vol is. Initia-
benadrukten dat de rechter rechters steeds goed blijven In Curaçao werden in 2000 tiefnemer Vivian Krosendijk organiseerde de manifestatie naar aanleiding van de dood van moeder en baby na een heftige
bij het invoeren van mini- motiveren waarom ze tot een wel minimumstraffen inge- bevalling in het Horacio Oduber Hospitaal begin maart. Op sociale media verscheen beeldmateriaal waarop de moeder in
mumstraffen onvoldoende bepaalde straf komen.”        voerd voor enkele zeer zware comateuze toestand te zien is, met daarbij het verhaal dat de doktoren grote fouten hebben gemaakt. Krosendijk bood het
ruimte heeft om een passen-                  misdrijven, maar deze zijn parlement en de regering een manifest aan, waarin ze onder meer pleit voor betere zorg, het vooropstellen van mensen in
de straf op te leggen. Volgens Wel of geen          met de inwerkingtreding plaats van geld en betere nazorg voor slachtoffers en nabestaanden van medische missers.
hen ‘dwingt’ het de rechter gevangenisstraf          van het nieuwe Wetboek
soms om een straf op te leg-  Lemaire geeft een toelich-  van Strafrecht in november
gen die niet in verhouding   ting op de ‘problemen die je 2011 ook weer min of meer   Rechter moet uitspraak                     Aantal doden door explosie
staat tot de ernst van het de- krijgt als strafminima wor-  geruisloos verdwenen. De    doen in zaak-Hoes                        Mexico neemt toe
lict, de schuld van de dader  den ingevoerd’. “Want wat   Curaçaose Raad van Advies
of overige omstandigheden.   rechtvaardig is in het ene  had destijds in 1999 al ‘ern-
Specifieke sancties die de   geval, is onrechtvaardig in  stige bedenkingen’ en raad-
rechter juist kan opleggen het andere geval.” Hij gaf de de invoering van wette- AMSTERDAM — De rech- die tijd burgemeester van
om de kans op recidive (her- al eerder aan dat er vaak lijke strafminima ‘met klem’ ter moet definitief uit- Maastricht. Door de beelden
haling, red.) te verkleinen, zedenzaken zijn waarbij de af. Volgens de Raad was het spraak doen in de zaak van Powned raakte Hoes
zoals het volgen van een be- ouders aangifte doen, terwijl invoeren van ‘afschrikwek- tussen Onno Hoes en zijn baan kwijt. Hij wil scha-
handeling, kunnen niet meer het meisje zich geen slacht- kende straffen’ en van mini- Powned. Beide partijen devergoeding. De rechtbank
worden opgelegd. Terwijl de offer voelt. “Bijvoorbeeld de mumstraffen geen ‘toverfor- kregen tot deze week de oordeelde in augustus in een
gevolgen ingrijpend zullen jongen is 21 en zij 15. Zij is mule voor de beheersing van tijd om tot een schikking tussenvonnis dat Powned de
zijn, ontbreken goede argu- verliefd op hem, vindt het de criminaliteit’.          te komen, maar kwamen beelden niet uit had mogen
menten voor de invoering allemaal prima, voelt zich                     er samen niet uit. “De zenden. Maar Powned vindt
van minimumstraffen. In geen slachtoffer. Maar de ou- Dat werd na een periode van standpunten lagen te ver dat het rechtmatig was om
Nederland was dat reden om ders zijn in alle staten, want negen jaar ook duidelijk, al- uit elkaar”, aldus Jens de beelden te laten zien.
geen minimumstraffen in te die vinden het natuurlijk he- dus de Raad. Daar kwam bij van den Brink, de advo- De advocaat verwacht dat
voeren.”            lemaal niks. En ja, zo’n jon- dat het uitvoeren van opge- caat van Powned na be- het eindvonnis ‘zeker anders
                gen, het is strafbaar. Maar legde minimumstraffen door richtgeving in het AD.        kan uitvallen’. Het is nog niet
Wat wel gedaan kan wor- om die dan, als er sprake is het ‘gebrek aan celcapaciteit                     duidelijk wanneer de rechter
den is de recidiveregeling van minimumstraffen, twee vaak niet goed mogelijk’ was. De omroep zond eind 2014 zijn vonnis uitspreekt. “De
aanscherpen. Lemaire: “Dat of drie jaar op te leggen. Dat                  beelden uit van een privé- termijn is meestal zes we-Foto: AFP
wanneer iemand binnen een wil je gewoon niet.” Ook kan    Vervolg op pagina 3 afspraak van Hoes met een ken, maar het kan ook pas                                                                                                 Foto: AFP
                                               20-jarige man. Hij was in in het najaar zijn.”
                                                                               Familieleden tonen voor de poort van Pemex foto’s van de
                                                                               vermiste arbeiders.
Mannen             Afscheid van Prince in Paradiso                               Veel
opgepakt voor                                                        aanhoudingen           MEXICO-STAD — Het            bij drones en speurhonden
smokkel met                                                         bij drugsinvallen        aantal doden als ge-           werden ingezet, werden op-
helikopter                                                         Amsterdam            volg van de explosie           nieuw lichamen gevonden.
                                                                               bij de olieraffinaderij         Meer dan honderd mensen
                                                                               in de Mexicaanse staat          raakten bij de explosie ge-
                                                                               Veracruz staat op 28.          wond. Achttien van hen
EINDHOVEN — Twee                                                      AMSTERDAM/DIEMEN                             liggen nog steeds in het zie-
mannen uit Eindhoven                                                    — Bij een inval in een Het Mexicaanse staatsolie- kenhuis, van wie er dertien
zijn opgepakt nadat                                                     café aan de Amsterdam- bedrijf Pemex maakte het zeer zwaargewond zijn, al-
ze met een helikopter                                                    se Harriët Freezerstraat opgelopen dodental gister- dus Pemex.
100 kilo harddrugs in                                                    heeft de politie gister- avond bekend. Inmiddels Daarnaast zijn meerdere
sporttassen van België                                                   middag dertien personen zijn 25 slachtoffers geïden- mensen vermist.
naar Engeland hadden                                                    aangehouden.           tificeerd.                Onderzoek moet uitwijzen
gevlogen.                                                                          Bij een uitvoerige inspec- wat de explosie heeft ver-
                                                              In het onderzoek werden ook tie van de rampplek, waar- oorzaakt.
De Engelse politie zag                                                   twee woningen doorzocht,
hoe de tassen, gevuld met                                                  waarbij nog eens drie perso-
40 kilo cocaïne en 60 kilo                                                 nen zijn aangehouden.
heroïne, in de omgeving                                                   In het café werd een geringe
van Kent uit de helikopter                                                 hoeveelheid soft- en hard-
werden gegooid en hield                                                   drugs en pepperspray aan-
ter plekke een 38-jarige                                                  troffen en in beslag geno-
Engelsman aan.                                                       men. In woningen in Diemen
In het Engelse Surrey                                                    en de Bijlmer vonden agen-
vond de politie de heli-                                                  ten onder meer 2 kilo hard-
kopter terug en konden de                                                  drugs, 30.000 euro contant
twee Nederlanders van 26                                                  geld, vier vuurwapens, twee                        deze week:
en 27 jaar oud worden aan-                                                 nepvuurwapens en munitie.
gehouden. Op verzoek van                                                  Tevens nam de politie een
de Engelse autoriteiten                                                   auto, dure sieraden, horloges
heeft de Nederlandse poli-                                                 en zonnebrillen in beslag,
tie huiszoekingen verricht                                                 omdat deze spullen mogelijk
bij de twee Eindhovena-                                                   gekocht zijn met crimineel
                                                                                        Weekendbijlage
                                                                                     van dagblad Amigoe

ren. In een woning troffen                                                 verkregen vermogen.             zaterdag 23 april 2016    Caresse Isings
rechercheurs een werkend
cocaïne-laboratorium aan.                                                                                       opent haar ziel
Dat was verborgen achter CHANHASSEN/AMSTERDAM — Terwijl fans van Prince in de VS de herdenkingsplek bij
een spiegel van een sport- Paisley Park, het huis en de studio van Prince bezoeken, heeft poppodium Paradiso in Am-
zaaltje. In het huis vond de sterdam bekendgemaakt maandag muzikaal afscheid van Prince te nemen. Diverse artiesten                                          Pagina 12 & 13

politie ook een vuurwapen brengen een eerbetoon aan het overleden popicoon. De entree is gratis, zo laat Paradiso weten
en een hoeveelheid drugs. op Facebook. Nadere informatie volgt maandag op de website. Motto van het evenement is
In een andere woning lag ‘Nothing compares to u’, het door Prince geschreven nummer waarvan de versie van Sinéad
ook een vuurwapen en O’Connor een grote hit werd. Prince stierf deze week in zijn landgoed Paisley Park in de                                     Caresse Isings
                                                                               Pagina 12 & 13 opent haar ziel

16.000 euro.          Amerikaanse staat Minnesota. Hij werd dood gevonden op de eerste etage in een lift van het
                complex, waar tevens een studio is gebouwd.
   1   2   3   4   5   6   7