Page 3 - MIN SOC
P. 3

AMIGOE                                                                                              3ZATERDAG

                                                                                                23 APRIL 2016

‘Eieren liggen soms hele dag in hete zon’                                                                            In het kort

Importeren ongekoelde eieren verboden                                                                              Beroving?
                                                                                                Een stomdronken man is
ORANJESTAD — Het is per direct verboden om onge-                                                                        rond twee uur ‘s nachts
koelde eieren naar Aruba te importeren. Dat heeft te                                                                      in de Wilheminastraat
maken met hygiëne. Bovendien mogen ook geen kip-                                                                        beroofd, ter hoogte van
peneieren uit Venezuela meer worden geïmporteerd,                                                                        Doña Clara Apartments.
vanwege een exportverbod vanuit dat land waaraan                                                                        Dat was althans de mel-
Aruba gehoor geeft. Minister Mike de Meza van Eco-                                                                       ding van een getuige die
nomische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu                                                                         de politie belde. De over-
laat dit in een persbericht weten.                                                                               valler zou lichtgetint zijn,
                                                                                                kort gekruld haar hebben
door onze verslaggever      geen inspraak en invloed    ceerde eieren niet goed ver-  zijn.” Straks hoeven lokale   reren. Iedereen die een ver-  de nieuwe regels te houden   en een blauwe polo met
Bobby Spier           hebben gehad op deze beslis-  kocht worden, doordat eieren  eierboeren niet meer met    gunning heeft om eieren te   van het Landsbesluit invoer-  witte blokjes en een witte
Directie Economische Zaken    sing. “Het verbod komt van   uit Venezuela zo goedkoop   deze lage prijzen te concur-  importeren, dient zich aan   verbod kippeneieren.      broek aan hebben. Agen-
legt desgevraagd aan Ami-    hoger hand en is direct op-                                                                  ten kwamen ter plaatse,
goe uit dat soms gebeurde    gelegd door de minister van                                                                  maar troffen het slachtof-
dat geïmporteerde eieren     Economische Zaken. Wij zijn                                                                  fer noch de dader.
de hele ochtend of zelfs de   hier donderdagochtend pas                                                                   Meisjespruik
hele dag in de hete zon op    van op de hoogte gesteld.”                                                                   Een oplettende burger bel-
het haventerrein staan. “Dat   Ze kon daarom geen verdere                                                                   de de politie toen hij rond
is natuurlijk niet gezond.”   informatie over de nieuwe                                                                   vijf uur ‘s morgens een
Tot voor kort mochten deze    regels geven.                                                                         persoon zag, die naar zijn
eieren zonder problemen     Importverbod                                                                          mening net had ingebro-
worden verkocht, maar nu     Het importverbod geldt al-                                                                   ken in de dokterspraktijk
niet meer. Op de vraag of    leen voor eieren uit Venezu-                                                                  tegenover kleuterschool
dit besluit van de minister   ela. “Dit wegens hun eigen                                                                   Arco Iris. Agenten kwa-
komt omdat mensen ziek      exportverbod op eieren”, legt                                                                 men ter plaatse en trof-
zijn geworden van deze eie-   Economische Zaken uit. “Een                                                                  fen in de buurt een jongen
ren, reageert Economische    council van Venezuela is hier                                                                 aan, die voldeed aan het
Zaken: “Dat weten we niet,    geweest om het verbod uit te                                                                  signalement van de mel-
maar we kregen wel veel     leggen en heeft onze mede-                                                                   der. Opvallend was dat
klachten binnen van een be-   werking gevraagd door geen                                                                   hij een ‘meisjespruik’ op
paald dozijn eieren die niet   eieren meer af te nemen, we-                                                                  had. De jongen verklaarde
goed meer was en dat had     gens schaarste aan voedsel                                                                   dat hij aan het trainen is,
mogelijk te maken met bloot-   aldaar.” Daarnaast moet dit                                                                  omdat hij ‘problemen met
stelling aan de zon.” Yvette   Arubaanse importverbod de                                                                   zijn longen heeft’. Hij gaf
Geerman, keurmeester van     lokale eierenverkoop stimu-                                                                  toe in de Avicennastraat
de Hygiënische Dienst van    leren, vertelt Economische                                                                   te zijn geweest maar ont-
Directie Volksgezondheid     Zaken. “Het probleem op                                                                    kende dat hij een gebouw
vertelt aan Amigoe dat zij    Aruba is dat lokaal geprodu-                                                                  is binnengegaan. De dok-
                                                                                                terspraktijk bleek bij con-
Import                                             CBS: Gemiddelde                                         trole intact.
4e kwartaal 2015 fors gedaald                                  prijsniveau omlaag in maart                                   Wildstort
                                                ORANJESTAD — Het ge-      diesel) daalde in dezelfde   kwam uit op 4325 florin, 23   In de Brahmstraat werd
ORANJESTAD — De to-                                       middelde prijsniveau is     maand met 4,1 procent. Een   florin minder dan in febru-   ‘s morgens vroeg langs de
tale waarde van geïmpor-                                    in maart 2016 met 0,3 pro-   deel van de prijzen uit de   ari en 43 florin minder dan   kant van de weg vuilnis
teerde goederen (exclu-                                     cent gedaald ten opzichte    energie-index wordt bepaald   januari. Het bestaansmini-   gestort. Een buurtbewo-
sief olie en gas) is in het                                   van een maand eerder.      door de internationale prij-  mum lag ook lager dan een    ner schakelde de politie in
vierde kwartaal van 2015                                    De twaalfmaandsinflatie     zen voor ruwe olie. In maart  jaar geleden. In maart 2015   die snel ter plekke was. De
met 13,5 procent gedaald                                    kwam in maart uit op -1,8    nam de gemiddelde prijs van   had een gezin minimaal     bestuurder van de pick-
naar 540,7 miljoen florin,                                   procent. Dat maakt het     een vat ruwe olie toe met    4389 florin per maand nodig.  up verklaarde dat het om
ten opzichte van hetzelf-                                    Centraal Bureau voor de     7,22 dollar (23,9 procent)   Een alleenstaande zag ook    constructieafval ging. Hij
de kwartaal in 2014.                                      Statistiek (CBS) bekend.    naar 37,41 dollar, vergele-   de kosten dalen. Volgens het  kreeg een waarschuwing
                                                De prijsdalingen in de secto-  ken met februari. Hoewel de   CBS had een eenpersoons-    en moest het vuilnis op-
De Free Zone importeerde     ten en apparaten (-9,2 mil-   velijk 0,13 miljoen en 0,05  ren ‘transport’ (-1,7 procent) tarieven voor elektriciteit en huishouden in maart min-    ruimen en naar de dump
in het laatste kwartaal van   joen florin). De import van   miljoen florin. Van de geïm-  en ‘voedsel en non-alcoholi-  water niet stegen, werd wel   stens 2059 florin nodig om   brengen.
vorig jaar voor 16,9 miljoen   transportmiddelen vertoon-   porteerde producten kwam    sche dranken’ (-1,3 procent)  de benzine in maart goed-    ‘normaal te kunnen leven’.   Pinknagel gebroken
florin aan goederen, maar    de de grootste stijging met   de overgrote meerderheid,   hadden de grootste invloed   koper met 4,1 cent per liter  Dat is 12 florin minder dan   Twee inbrekers werden
liefst 41,6 procent minder    6,2 miljoen florin. Een lichte 68 procent, uit de Verenigde  op de gemiddelde prijs. De   (-2,7 procent). De prijs voor  een maand eerder en 21 flo-   in Tanki Leendert door
dan in dezelfde periode het   stijging werd geregistreerd   Staten. De meeste vracht    daling in voorgenoemde sec-   een liter diesel steeg met 1,4 rin minder dan in januari    een bewoner betrapt. De
jaar daarvoor. Dat heeft het   in de sectoren ‘plantaardige  bereikte Aruba vanaf de zee  toren werd in maart deels te-  cent (1,2 procent).       van dit jaar. Een jaar eerder, vrouw en haar zestienja-
Centraal Bureau voor de     producten’ en ‘papier/mate-   (52 procent), slechts 16 pro- nietgedaan door prijsstijgin-  Minder nodig          in maart 2015, lag het be-   rige zoon kwamen rond
Statistiek (CBS) bekend-     rialen voor het vervaardigen  cent kwam via de luchtha-   gen in de sectoren ‘recreatie  Het sociaal bestaansmini-    staansminimum voor alleen-   elf uur ‘s avonds thuis en
gemaakt. Een reden of ver-    van papier’ met respectie-   ven binnen.          en cultuur’ (+2,1 procent) en  mum is in maart opnieuw     staanden op 2090 florin.    troffen twee onbekende
klaring voor de daling wordt                                  producten voor ‘huishoude-   gedaald vergeleken met een   Het bestaansminimum is     mannen in hun woonka-
niet gegeven.                                          lijk gebruik’ (+1,0 procent).  maand eerder. Het inkomen    niet het ‘absolute minimum’   mer. Beide inbrekers pro-
Wel stelt het CBS dat de                                    De kerninflatie (de consu-   dat een gezin van twee vol-   om te kunnen overleven. Het   beerden weg te komen.
grootste importdalingen in                                   mentenprijsindex zonder     wassenen en twee kinderen    is ‘het bedrag dat noodzake-  maar werden daarin ge-
de volgende sectoren waren:                                   de effecten van energie en   in de leeftijd 0-14 jaar mi-  lijk is om een pakket van    hinderd door de inwoners.
minerale producten (-17,4                                    voedsel) kwam in maart uit   nimaal nodig heeft om bin-   consumptieve en collectieve   Hierbij raakte de vrouw
miljoen florin), chemische                                   op 1,1 procent. De energie-   nen de samenleving ‘op een   goederen te verschaffen dat   lichtgewond, haar pinkna-
producten (-9,6 miljoen flo-                                  index (bestaande uit elek-   sociaal en ethisch aanvaard-  in de maatschappij alge-    gel brak. Eén van de in-
rin) en optische instrumen-                                   triciteit, water, benzine en  bare manier te functioneren’,  meen als minimum wordt     brekers wist te ontkomen,
                                                                                gezien’, aldus de definitie   maar de andere werd door
                                                                                van het CBS. Het gaat dan    de bewoners overmeesterd
                                                                                vooral om basisbehoeften    en vastgehouden tot de po-
                                                                                zoals voeding, huisvesting,   litie arriveerde.
                                                                                kleding, basisonderwijs, me-
Rechters willen                         Eman tekent namens                                       dische verzorging en veilig-
recidiveregeling aangescherpt                  Koninkrijk VN-klimaatakkoord                                  heid.

Vervolg van pagina 1       erg’, als iemand al in voorar- ORANJESTAD — Minis-      lijke doel van het akkoord is  andere gaat inzetten om ge-
Nieuwe inzichten         rest heeft gezeten. “Dan kun  ter-president Mike Eman    dat de stijging niet boven de  marginaliseerde groepen en
Andere landen die wel mini-   je dat opleggen als gevange-  zette gisteren namens     1,5 graad uitkomt, waardoor   mensen in de samenleving
mumstraffen hanteren, heb-    nisstraf.”           het Koninkrijk der Ne-     de risico’s en de impact van  een stem te geven en hen de
ben ook een heel ander soort   Omzeilen            derlanden zijn handte-     klimaatverandering worden    mogelijkheid te bieden om
stelsel, laat rechter Lemaire  Maar in 2013 verscheen in    kening onder het nieuwe    beperkt. Daarnaast hebben    volledig mee te participeren
weten. Uit een masterscriptie  een Nederlands advocaten-    Klimaatakkoord van Pa-     de deelnemende landen be-    in de maatschappij op zowel
in de strafrechtswetenschap-   blad een artikel waarin werd  rijs bij de Verenigde Na-   loofd te werken aan de crea-  economisch als sociaal ge-
pen van Laura van de Wiel    aangegeven dat rechters     ties (VN) in New York.     tie van een klimaatneutrale   bied. Daarnaast gaat het Ko-
uit 2012 blijkt dat in Duits-  het taakstrafverbod omzei-   Met het akkoord streven    samenleving. De bedoeling    ninkrijk zich volgens Eman
land al langer minimum-     len. Dit vanwege het derde   in totaal 195 landen naar   is dat alle landen om de vijf  inzetten om op een duurza-
straffen gelden en dat deze   lid van het artikel waarvoor  het terugdringen van de    jaar hun gezamenlijke bij-   mere manier met water om
ook werkbaar zijn. Maar daar   geldt dat een taakstraf wel   uitstoot van broeikas-     drage evalueren en kijken    te gaan.
zijn meer mogelijkheden op-   mag worden opgelegd als     gassen en andere scha-     hoe zij hun eigen doelstel-   Voorbeeld
genomen in de wet om de     dat in combinatie met een    delijke stoffen voor het    lingen kunnen aanscherpen.   Leden van de United Na-
minimumstraf te verlagen.    onvoorwaardelijke vrijheids-  milieu.            De komende tijd moeten de    tions Development Pro-
“In Duitsland zijn de delicts-  straf of vrijheidsbenemende   Staatssecretaris Sharon    195 landen een financiële    gramme (UNDP) bezochten
omschrijvingen weliswaar     straf maatregel gebeurt.    Dijksma ondertekende het    bijdrage leveren aan onder-   onlangs Aruba om te praten
ook ruim geformuleerd, maar   Maar volgens de toenmalige   klimaatakkoord als voorzit-  zoek naar duurzame en kli-   hoe ons eiland de zeventien
door middel van de strafver-   staatssecretaris van Veilig-  ter van de Europese Unie    maatbestendige technieken    VN duurzaamheidsdoelen
minderingsgronden die mo-    heid en Justitie, Fred Tee-   namens de 28 lidstaten. Dat  en ontwikkelingen.       handen en voeten gaat ge-
gelijk zijn binnen de Duitse   ven, delen de Nederlandse    schrijft de Rijksoverheid op  Duurzaamheidsdoelen       ven.
wetgeving lijkt het daar een   Raad voor Rechtspraak en    haar website. Met het Parijs- Eman sprak donderdag ook    Volgens het UNDP moet
minder groot probleem te     het OM het beeld ‘afkomstig   akkoord hebben de 195 lan-   uit naam van het Koninkrijk   Aruba als voorbeeld funge-
zijn”, aldus onderzoeker Van   uit de strafrechtsadvoca-    den afgesproken om de ge-   de VN toe over de invoering   ren voor andere Small Island
de Wiel. Haar aanbeveling    tuur’ niet. In een brief aan  middelde wereldwijde tem-   van de duurzame VN ontwik-   Developing States (SIDS)
luidt dan ook dat het ‘Duitse  de voorzitter van de Tweede   peratuurstijging onder de 2  kelingsagenda 2016-2030,    in de regio. De leden van
stelsel van minimumstraffen   Kamer schrijft hij in juni   graden te houden. Dit omdat  bestaande uit 17 duurzame    UNDP spraken met verschil-
nieuwe inzichten geeft waar-   van dat jaar: “Beide organi-  wetenschappers stellen dat   doelen, die op haar beurt    lende leden van de regering,
naar gekeken zou moeten     saties geven aan dat door de  een temperatuurstoename    weer zijn onderverdeeld in   met mensen uit de privésec-
worden’.             strafrechter en officier van  van meer dan 2 graden het   169 subdoelen. Tijdens zijn   tor en andere instanties. Nog
Taakstrafverbod         justitie wordt gehandeld vol-  klimaatsysteem ernstig kan   presentatie stelde hij dat het onduidelijk is of dit UNDP-
In Nederland is op 3 januari   gens de wet. De strafrechter  ontwrichten. Het uiteinde-   hele Koninkrijk zich onder   plan doorgaat.
2012 in plaats van de invoe-   dient volgens hen te zoeken
ring van minimumstraffen     naar een passende straf, bin-
artikel 22b, het taakstraf-   nen de mogelijkheden die de
verbod ingevoerd. Dit bete-   wet biedt. Zolang de rech-
kent dat er geen taakstraf    ter binnen het wettelijke
mag worden opgelegd voor     straftoemetingskader blijft,
ernstige misdrijven, zoals    is ‘omzeilen’ een verkeerde
zedenzaken of als er aan een   duiding.” Op de vraag of het
verdachte al een keer voor    taakstrafverbod mogelijk ook
een vergelijkbaar strafbaar   een alternatief is voor Aruba,
feit een taakstraf is opgelegd. zegt de vice-president: “Je
“Dan moet je dus in bepaalde   zou kunnen denken aan een
gevallen altijd gevangenis-   beperking zoals Nederland
straf opleggen.” Dat ‘knelt’   kent.” Maar zijn voorkeur
volgens Lemaire ‘niet zo heel  gaat uit naar aanscherping
                 van de recidiveregeling.
   1   2   3   4   5   6   7   8