Page 5 - MIN SOC
P. 5

AMIGOE                                                                                                  5ZATERDAG

                                                                                                    23 APRIL 2016

UA-masterclass Fraude & Integriteit

‘Iedereen kan helpen bij de vermindering van fraude’

ORANJESTAD — Door de kleinschaligheid van Aruba         partijen bij elkaar zijn geko-      zeer gevoelige informatie te
worden mensen als belangrijker beschouwd dan ide-        men om over dit onderwerp        maken hebben.
ologieën. Bovendien is de afstand tussen politiek en       te leren en praten. “Het is een     Tevens werd aangekaard dat
de burger kleiner, wat de kans op corruptie vergroot.      begin, en als dit vaker in een      Aruba moet voldoen aan alle
Om toch resultaat te boeken met het bestrijden van        veilige omgeving gebeurt,        internationale normen waar-
fraude op een klein eiland, is het belangrijk om vroeg      gaat men denken: Hey, het is       bij een probleem ontstaat tij-
te beginnen met educatie. Van jongs af aan moeten        goed om met elkaar hierover       dens de vertaalslag van die
mensen leren wat niet en wel mag.                te discussiëren”. De dagen        normen naar de kleinscha-
                                 werden gevuld met theorie,        ligheid van een eiland als
Dat stelt doctorandus Alan   voorbeeld al begonnen moe-    maar ook open discussies en       Aruba. “We moeten vormen
Kabki, lector Safety & Secu-  ten worden met voorlichting.   veel vragen. Bij de laatste       vinden om die compliance-
rity Studies aan de Saxion   Deze studenten moeten al     rondvraag moet worden aan-        normen te kunnen verhogen
Universiteit in Apeldoorn,   leren dat bepaalde dingen    gegeven wat instanties beter       op Aruba, zonder de bedrij-
tijdens de driedaagse mas-   eigenlijk niet mogen. Daar-   kunnen doen om goed be-         vigheid daarbij te verstoren”,
terclass ‘Fraude en Integri-  naast moet men ook de dis-    stuur te stimuleren. Hierop       aldus AVP-Statenlid Rene
teit’ aan de Universiteit van  cussie aangaan met elkaar,    werd geantwoord dat er een        Herde, die ook meedeed aan
Aruba (UA) deze week. Sa-    waarbij men zich veilig moet   betere communicatie tussen        de masterclass.
men met mede-doctorandus    voelen om toe te kunnen ge-   diensten moet plaatsvinden,       UA-docent Bauke Feenstra
Emile Kolthoff, hoogleraar   ven dat iets niet goed is”, al- de toegankelijkheid van in-       laat weten dat het OM on-
Criminologie aan de Open    dus Kabki.            formatie voor het bredere        derzoeken gaat doen naar
Universiteit Utrecht, heeft   Veilige omgeving         publiek moet verbeteren         fraudezaken waar een rech-
Kabki tijdens de master-    De deelnemers aan de mas-    en instanties zouden meer        ter al over geoordeeld heeft.
class uitvoerig gepraat over  terclass - waaronder Staten-   verantwoordelijk moeten         Bovendien wordt gekeken
onder meer de uitdagingen    leden, vertegenwoordigers    krijgen over hun eigen func-       naar de mogelijkheden om
van fraudebestrijding op    van de Rekenkamer, het      tioneren. Een vertegenwoor-       dossiers van banken te
een klein eiland, hoe je frau- notariaat, de Centrale Bank   diger van de Centrale Bank        kunnen inzien. Het onder-
deurs kan herkennen en wat   van Aruba, vakbonden, fi-    geeft aan dat het toeganke-       zoek zal vragen moeten be-
instanties nog verder kun-   nanciële instellingen en het   lijker maken van informatie       antwoorden zoals: hoe kan
nen doen om goed bestuur in   bedrijfsleven - waren zeer    in sommige praktijkgevallen       fraude ontstaan, wat zijn de
Aruba te bevorderen.      betrokken bij het onderwerp.   niet mogelijk is door onder       drijfveren van de fraudeur,
Eén van de oplossingen ligt   Volgens Kabki is het uniek    meer de geheimhoudings-         wat zijn de motieven, en
volgens Kabki bij educatie.   en voor het eerst dat zoveel   plicht van deze instantie,        vooral ook: wat kunnen we
“Op de universiteit moet bij-                  omdat bepaalde zaken met         er tegen doen.

Salud!                                                                   Studeren met een ASF-beurs in 2016-2017

300 gram groente per dag                                                          ORANJESTAD — Studenten die komend schooljaar        tureel en sport. Tot slot is
                                                                      verder willen studeren in het buitenland en daarbij     de cijferlijst van de student
Henry Does is arts en schrij-                                       eet slechts 1 procent (!) vol-  financiële hulp nodig hebben, kunnen ook dit jaar      belangrijk, dit in het geval
ver. Op deze plek beziet hij                                       doende groente en haalt 5    via de Aruba Scholarship Foundation (ASF) weer een     dat er een andere student
elke zaterdag het dagelijks                                        procent de aanbevolen hoe-    aanvraag indienen voor een beurs.              is met gelijke omstandighe-
leven door de bril van de ge-                                       veelheid fruit per dag.                                   den. Dan kan de cijferlijst
zondheid. Voor reacties op                                        Hoe kan ik meer         Het fonds richt zich op stu- deren er in het gezin zijn,  bepalend zijn.
deze column: henrydoes@hot-                                        fruit en groente eten?      denten die niet in Neder-   of het gezin andere lenin-  Aanvraag
mail.com. Kijk voor een min-                                       Het blijft voor instanties en  land gaan studeren. ASF    gen heeft en of er andere   De aanvraagformulieren
der stressvol leven op www.                                        personen die zich bezig hou-   stelt dat Aruba gebaat is   mogelijkheden zijn om geld  zijn te downloaden via de
positivehealth.nl.                                            den met het bevorderen van    bij studenten die in andere  voor de gewenste studie te  website van ASF, www.
                                                     de volksgezondheid een gro-   landen hebben gestudeerd.   lenen. Ook moet de student  arubascholarships.com.
Voeding speelt een belang-                              Foto: Maarten Tromp te uitdaging om de vele me-   “Zij keren terug met een   al geaccepteerd zijn bij de  De aanvraag moet voor
rijke rol bij onze gezond-                                        dische kennis die er is, effec- ander perspectief ”. Volgens onderwijsinstelling en deze  zaterdag 30 april worden
heid. De voedingswaarde                                          tief om te zetten in gedrags-  het fonds is het ook zo dat  instelling moet erkend zijn. ingeleverd bij Print Media
van ons eten wordt bepaald                                        verandering op individueel    historisch gezien het per-  Daarnaast moet de aanvra-   Aruba/4Sale Magazine aan
door de aanwezigheid en                                          niveau. Voor mensen, en dan   centage succesvolle Aruba-  ger bereid zijn om na de   Seroe Blanco 20.
samenstelling van de nutri-                                        met name de groep met een    nen die in andere landen   studie op Aruba te komen   ASF is een onafhankelijk
enten koolhydraten, eiwit-                                        lager inkomen en opleiding,   dan Nederland hebben ge-   werken. Verder kijkt ASF   instituut, met een pro deo-
ten, vetten, vitamines en                                         zijn er veel drempels die ge-  studeerd, met name in de   naar de sociaal-economi-   bestuur, dat financiële bij-
mineralen. Voeding heeft                                         slecht moeten worden om tot   Verenigde Staten, aanzien-  sche positie van de aanvra-  dragen krijgt vanuit het
voor ons lichaam de functie                                        een gezonder voedings- en    lijk hoger is. “Succes bete- ger, naar zijn of haar inzet bedrijfsleven.
van brandstof als energie-                                        beweegpatroon te komen.     kent in deze context niet   op charitatief gebied, cul-
bron en is de bouwstof voor                                        De betaalbaarheid van (ver-   beter onderwijs. Wat be-
spieren, skelet, weefsels en  Het Nederlandse Voedings-    kunnen zorgen.              se) groente en fruit bijvoor-  doeld wordt, is dat een hoog
organismen. Onmisbaar      centrum – aanpassingen      Zelfs in Nederland, een         beeld. Het is bekend dat de   percentage van de studen-
voor vele lichamelijke pro-   van de richtlijnen op basis   welvarend land met een          prijzen op de Caribische ei-   ten studerende in de VS
cessen en het (optimaal)    van nieuw wetenschappe-     hoog gemiddeld oplei-          landen in verhouding tot de   hun studie afrondt en te-
functioneren van lichaam    lijk onderzoek worden vol-    dingsniveau en (dus) een         huishoudinkomens in verge-    rugkeert naar Aruba.” Daar
en geest.            gend jaar verwacht – ad-     relatief sterk ontwikkeld        lijking met Nederland rela-   staat tegenover, aldus ASF,
Ook bij de preventie van    viseerde voorlopig nog 200    gezondheidsbewustzijn en         tief hoog zijn.         dat uit een overheidsstu-
ziekten is de samenstelling   gram groente en twee stuks    hoge levensverwachting,         Veel verse groente en fruit   die blijkt dat van elke vier
van de voeding die we tot    fruit per dag. Maar de nieu-   blijkt het voor de bevolking       komt uit Venezuela en de     Arubaanse studenten die
ons nemen van belang. Een    we voedingsrichtlijn van de   een flinke uitdaging om te        lokale landbouw en agricul-   naar Nederland gaan voor
gezond voedingspatroon be-   Gezondheidsraad heeft een    eten volgens de richtlijnen       tuur komt - mede door het    hun studie, er twee slagen
schermt het lichaam tegen    aanpassing gepleegd naar     van gezonde voeding. Uit         droge klimaat - moeizaam     en daarvan er slechts één
de (ernstige) gezondheidsri-  300 gram!            de Voedselconsumptiepei-         tot ontwikkeling.        terugkeert op Aruba.
sico’s van ziektes als obesi-  De WHO concludeert dat,     lingen 2007 - 2010 blijkt        Voedingspatronen hebben
tas, diabetes, hart- en vaat-  naast een ruime dagelijk-    dat er onvoldoende fruit         ook een culturele component.   Voorwaarden
ziekten en diverse vormen    se inname van groente en     gegeten wordt: van de vol-        De ‘inrichting’ van een bord   Studenten die in aanmer-
van kanker. De World He-    fruit, ook een overschot aan   wassenen tot 69 jaar eet         eten bijvoorbeeld. In elk ge-  king willen komen voor
alth Organization (WHO)     verzadigde en transvet-     slechts 10 procent van de        val nu naar Nederlandse     een studiebeurs via ASF.
adviseerde in september     ten (veel aanwezig in ge-    vrouwen en 6 procent van         maatstaven minimaal 300     moeten wel voldoen aan
van dit jaar om tenminste    frituurd voedsel en snoep-    de mannen voldoende fruit.        gram groente erop, en na-    criteria. Elke aanvraag
vijf porties fruit en groente  goed) en te veel suiker en    Groente scoort nog slech-        tuurlijk gevarieerd.       wordt individueel beoor-
per dag te eten (400 gram).   zout (teveel natrium en te    ter: slechts 5 procent (!) van                      deeld. Daarbij wordt geke-
                weinig kalium) in onze da-    de Nederlanders eet dage-                         ken naar de kosten van de
                gelijkse voeding voor ver-    lijks voldoende groente. Bij                       studie, naar de inkomsten
                hoogde gezondheidsrisico’s    kinderen tussen de 7 en 18                        van de familie, hoeveel kin-

Op stap

Ontspanning, sporten, uitgaan, dansen, evenementen en andere tips
om dit weekend te doen. Ook een activiteit aanmelden?
Stuur een e-mail naar arubaredactie@amigoe.com.

CULTUUR                  sino’s organiseert tijdens de konings-  Aruba Int’l Blvd Race
                      nacht een muziekfeest met optredens    600 deelnemers kunnen maximaal
Kings’s Day                van zanger/pianist Xavi Croes, zanger   meedoen aan de 56ste Aruba Interna-
Renaissance Marketplace viert Ko-     Edward van der Biezen en pianist     tional 10K Boulevard Race, van Aruba
ningsdag met een middag vol Holland-    Bambu.                  Roadrunners & Walkers Club (Arruw-
se eten en activiteiten. Zoals een tradi- dinsdag 19.00 - 22.00           ac). De inschrijving is inmiddels ge-
tionele Hollandse fotohokje, wafels, een                       sloten, maar alle deelnemers kunnen
viskraam met haring, paling en garna-   SPORT                   vandaag tot 18.00 uur bij Ibisa hun
len, traditionele Hollandse gerechten                        racenummer en T-shirt ophalen.
en kinderrommelmarkt.           Kite Slam                 De wedstrijdroute begint bij Malmok
woensdag 12.00 - 19.00           Sport Club United organiseert de Uni-   #500 en eindigt bij Aruba Ports Autho-
                      ted Kite Slam, een vierdaagse vlieger-  rity.
MARKT                   competitie. De competitie vindt plaats  woensdag 17.30
                      op het veld van de sportclub bij Boe-
Koningsnacht                goeroei. Vliegers van verschillende af-
Mon Plaisir basisschool organiseert    metingen (van 1 meter in omtrek tot 5
een ‘Koningsnacht’, een vrijmarkt     meter in omtrek) doen mee en vrijdag-
waar leerlingen speelgoed, boeken,     avond, 29 april, gaan de vliegers met
spelletjes en andere spullen verko-    verlichting de lucht in (vanaf 19.00
pen. Verschillende dansscholen treden   uur). Zondag 1 mei is D-day, dan is het
op, zoals Club di Movemiento, Kozlov    de beurt aan de 56 grootste vliegers (4
Dance Academy en Da Vinci Academy     tot 5 meter in omtrekt) om in de lucht
en ook leerlingen zelf treden op. Er    uit te maken wie de beste is.
zijn een bar en eettentjes waar typi-   woensdag 09.00 - 19.00
sche koningsnacht-snacks worden ver-    vrijdag 19.00 - middernacht
kocht. De oudercommissie organiseert    zaterdag en zondag 08.00 - 19.00
de ‘Koningsnacht’ en de opbrengst is
bestemd voor het aanschaffen van di-    Vliegerwedstrijd
gitale schoolborden.            Ook Centro di bario Playa Pabao orga-
dinsdag 17.00 - 20.00           niseert een vliegerwedstrijd, met cate-
                      gorieën van 10 centimeter tot 2 meter.
MUZIEK                   Deelnemers kunnen zich op de dag van
                      de wedstrijd inschrijven tussen 07.45
Music Fest                 en 08.45 uur, voor 5 florin per vlieger.
Restaurant Fusion in Alhambra Ca-     woensdag 09.00 - 17.00
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10