Page 6 - MIN SOC
P. 6

AMIGOE                                                                                             7ZATERDAG

                                                                                               23 APRIL 2016

3 miljoen euro tekort in begroting                                               Feestelijke Koningsspelen 2016

Inkrimping Kustwacht bij
blijvend geldtekort

WILLEMSTAD — Als het blijvend tekort van 3 miljoen       rijksbegroting. De overige   door het OM.
euro (6 miljoen gulden) op de begroting voor de Kust-     1,4 miljoen euro komt uit    De participatie van de Kust-
wacht niet wordt opgevangen, dan zal deze dienst        het investeringsgeld dat in   wacht in dit initiatief staat
volgend jaar te maken krijgen met een ingrijpende       2016 gereserveerd is op de   onder druk door de noodza-
reorganisatie. Maar ook voor dit jaar heeft het tekort     Koninkrijksbegroting voor    kelijke bezuinigingen. Zoals
al gevolgen voor de Kustwacht. Cutters zullen met       de vervanging van de in-    eerder afgesproken, wordt
één motor (in plaats van twee) gaan varen waardoor       terceptorcapaciteit. Dit kan  in 2016 ingezet op het meer
wordt bespaard op brandstof en onderhoud.           worden gebruikt omdat het    thematische en daarmee
                                project in 2016 nog niet tot  gerichter opereren van de
Dat meldt minister van De-   vaardagen en vaar-/vlieg-   betaling zal leiden. In 2016  Kustwacht. Als gevolg daar-                                  Foto: Edsel Sambo
fensie, Jeanine Hennis-Plas-  uren. Wel hebben de maat-   moet hiervoor wel compen-    van zal de Kustwacht in
schaert (VVD) donderdag in   regelen (indirecte) conse-   satie worden gevonden. In-   2016 niet alleen kijken naar  WILLEMSTAD — Vrijdag vond op de Adventschool in Mahuma de officiële opening van de
haar aanbiedingsbrief bij het  quenties voor onder andere   dien Hoofdstuk IV (Konink-   indicatoren als vaardagen    Koningsspelen plaats. De feestelijke sportdag, waaraan op Curaçao 18.000 kinderen uit het
jaarplan 2016 aan de Twee-   de samenwerking met de     rijksrelaties) van de Rijks-  en vlieg- /vaaruren, maar    funderend onderwijs meededen, werd ingeluid door gouverneur Lucille George-Wout. Ook
de Kamer. Zowel voor 2016    ketenpartners, de aanstu-   begroting in 2016 niet voor   ook naar prestaties op basis  dit jaar was het weer een jubelende feestbende van kinderen die stonden te trappelen om deel
als in 2017 is er een tekort  ring vanuit de landen en de  het negatieve koersverschil   van de beoogde thematische   te nemen aan de oranje-sportdag. Naast de scholieren had ook de gouverneur er duidelijk
van 3 miljoen euro. Dat komt  kwaliteit/motivatie van het  wordt gecompenseerd, moet    inzet. De thema’s komen in   plezier in. Bij dit event staan sport en spel centraal. Traditiegetrouw werd de dag afgetrapt
door de koers- en ramings-   personeel.           worden gewerkt aan maat-    nauw overleg met het OM     met een gezond ontbijt om kinderen bewust te maken van het belang van goede voeding. De
verschillen. De totale ex-   Dit jaar kan het doorstroom-  regelen die de operationele   tot stand en zijn gebaseerd   Koningsspelen werden in 2013 voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging
ploitatie voor de Kustwacht   beleid slechts beperkt wor-  inzet van de Kustwacht zul-   op het Justitieel Beleidsplan. van koning Willem-Alexander.
binnen het Koninkrijk per    den uitgevoerd, aanvullende  len raken, schrijft Hennis.   Dit Jaarplan vormt de basis
jaar bedraagt om en nabij de  scholing wordt geschrapt en  Reorganisatie          voor de Kustwacht om ook in
37 miljoen euro. Nederland   interne herplaatsingsmoge-   Bij de huidige ongunstige    2016 haar taken als onder-
neemt daarvan een kleine    lijkheden beperkt. Het oplei- wisselkoers blijft het exploi- deel van de rechtshandha-
32 miljoen euro voor zijn    dingsplan voor de medezeg-   tatietekort vanaf 2017 onge-  vingsketen en als maritieme
rekening, Curaçao 2,8 mil-   genschap wordt vertraagd,   veer 3 miljoen euro. Als hier- hulpverleningsorganisatie
joen en Aruba en St. Maar-   er zijn minder financiële   voor geen structurele oplos-  van Aruba, Curaçao, St.
ten respectievelijk 1,9 en 0,7 middelen beschikbaar voor   sing wordt gevonden, is een   Maarten en Caribisch Ne-
miljoen.            vervolgonderzoeken in het   ingrijpende reorganisatie    derland te kunnen blijven
Om het tekort op te lossen   kader van de integriteit,   van de Kustwacht noodzake-   uitvoeren.
heeft het ministerie van    dienstreizen en havenbezoe-  lijk. In 2016 werken de Lan-
Binnenlandse Zaken en Ko-    ken worden beperkt en cut-   den verder aan het eendui-   Nog steeds geen oplossing voor Aktham Abu Fakher
ninkrijksrelaties als beleids- ters zullen met één motor (in dig doorvoeren van het plan
verantwoordelijke voor de    plaats van twee) gaan varen  van het Openbaar Ministerie   Nederland wil vingers niet branden aan
Kustwacht besloten dat er    waardoor wordt bespaard op   van Aruba (2014) dat is ge-   Syrische asielzoeker op Curaçao
650.000 gulden kan worden    brandstof en onderhoud.    richt op de verbetering van
bezuinigd zonder directe    Het ministerie van Binnen-   de informatie-uitwisseling
consequenties voor de ope-   landse Zaken en Konink-    tussen de ketenpartners met
rationele inzetbaarheid. Dit  rijksrelaties financiert 1   een versterkte aansturing
gaat dus niet ten koste van   miljoen euro uit de Konink-

Zware celstraffen geëist tegen broers                             WILLEMSTAD — Het is aan Curaçao om een oplos-      ming van de Immigratie- en  Syriër werd eerst onderge-
                                                sing te vinden in de kwestie van de Syriër die hier   Naturalisatiedienst van het  bracht in de vreemdelingen-
Moord op ‘kinderverkrachter’                                  19 januari asiel is komen vragen. Dit laat de minister ministerie van Veiligheid en barakken van de gevangenis.
Montaña was emotionele opwelling                                van Justitie en Veiligheid in Nederland desgevraagd   Justitie in Nederland wacht- Na vrijlating is hem onder-
                                                aan de Amigoe weten bij monde van een woordvoer-    te. “De man is niet meer in  dak geboden door leden van
                                                der. Dit omdat in het Koninkrijk het vreemdelingen-   de gevangenis. Hij verblijft de Islamitische gemeen-
                                                beleid op landsniveau wordt bepaald.          nu in een centrum van de   schap.
                                                                            Islamitische gemeenschap,
WILLEMSTAD — De het bericht ‘Esaki a muri pa daarna in de hals en borst Humphrey Josefa, woord- een uitvoeringsorganisatie totdat wij van Nederland Advocate Geraldine Sche-
broers Miguel (22) en biolado menor edad’, oftewel gestoken. Hij overleed door voerder van het ministerie binnen het ministerie van toestemming krijgen om perboer-Parris stelt dat haar
Rochel Reyes-Abad (23) ‘deze (man) werd gestoken bloeding door perforatie van van Justitie op Curaçao, kan Justitie en Veiligheid in Ne- hem daarnaar toe te sturen, advocatenkantoor heeft
hoorden vrijdagochtend voor het verkrachten van zijn hart.                   geen commentaar geven op derland, waarvan een woord- zodat hij daar asiel aan kan aangegeven juridische on-
door officier Philomijn minderjarigen’.            Ook Miguel werd op jongere de uitspraken van de woord- voerder dus de uitspraken vragen. Op Curaçao kan dat dersteuning te willen geven
van Logten respectieve- Rochel benadrukte gisteren leeftijd blootgesteld aan sek- voerder van het Nederlandse heeft gedaan.              niet, want er is hier geen aan de Syriër, die dus nog
lijk twaalf en acht jaar dat hij niet binnen was ge- suele activiteiten, blijkt uit ministerie, maar geeft aan Aan de woordvoerder in Ne- asielbeleid”, aldus Navarro op Curaçao verblijft, maar
gevangenisstraf tegen weest, maar dat hij wel in de het dossier. Wat dit precies dat er nog geen oplossing derland is ook schriftelijk via zijn woordvoerder op 2 dat de man het advocaten-
zich eisen, voor de moord buurt was van de woning. Hij inhoudt, werd niet duidelijk. in zicht is. “Er is vanuit de gevraagd of het feit dat het april.                kantoor daar nog niet voor
op de ‘kinderverkrach- vertrouwde de hele toestand Uit de deskundigenrappor- Immigratie- en Naturalisa- vreemdelingenbeleid op lan- Nederland zag de afgelo- heeft benaderd. “Wij hebben
ter’ Andrew Sniphout niet. Het is namelijk zo dat ten blijkt verder dat beide tiedienst (IND) in Neder- delijk niveau wordt bepaald, pen maand een daling in hem hulp aangeboden omdat
(57) in Montaña op 1 juni Miguel in de avonduren mannen een zware jeugd land nog steeds geen offici- betekent dat de Syriër niet de asielinstroom. Het IND een mens recht heeft op een
vorig jaar.           naar Sniphout zou gaan om hebben gehad, waardoor ze- ele reactie gekomen op het naar Nederland overge- meldt op haar website dat er waardig bestaan. Hij moet
                te praten over werk dat die ker Miguel behandeld moet verzoek van het ministerie bracht mag of kan worden. in maart 1.798 asielaanvra- zijn recht kunnen claimen,
door Jomaira v/d Meulen- hem had aangeboden.          worden. De mannen vroegen van Justitie op Curaçao om Hij is naar Curaçao gekomen gen waren, terwijl er in fe- maar daar heeft hij juridi-
Angela             Dat vond Rochel vreemd en in hun laatste woord om ver- de Syrische vluchteling Akt- omdat hij hoorde dat het ei- bruari nog 2.591 aanvragen sche hulp voor nodig”, aldus
                hij wilde meegaan. Rochel giffenis. Het spijt hen wat ham Abu Fakher (26), die te- land deel uitmaakt van het binnenkwamen. Het aantal de advocate. Ze stelt tevens
De officier kon moord niet wist dat Sniphout een kin- er is gebeurd. Hun advocaat genwoordig op Curaçao ver- Koninkrijk der Nederlanden. van de vorige maand is toch dat de man documentatie
bewijzen, maar stelt dat er derverkrachter was. Hij was Quincy Girigorie benadrukte blijft, naar Nederland over Een antwoord op die vraag is nog meer dan in maart vorig nodig heeft: “Hij is nu vrijge-
voldoende bewijzen zijn om zelf door hem verkracht, ver- dat de dood van Sniphout te brengen. Zolang wij geen tot nu toe uitgebleven.         jaar.             laten en loopt vrij rond. Hij
beide mannen te veroordelen klaarde hij gisteren, maar het resultaat was van een officiële reactie hebben ge- Minister van Justitie Nelson                      heeft een verblijfsvergun-
voor (het medeplegen van) hij wilde niet in details tre- emotionele opwelling.         kregen, zullen wij hier geen Navarro (Pais) liet begin de- Ondersteuning       ning nodig, zodat men weet
doodslag. Ze haalde onder den omdat de pers aanwezig De rechter doet over drie we- uitspraken over doen”, aldus ze maand tegenover de Ami- Er is gebleken dat op Cura- waar hij verblijft en wat hij
meer de verklaringen aan was. Hij was niet verkeerd, ken uitspraak.              Josefa. De IND is echter wel goe weten dat hij op toestem- çao geen asielbeleid is. De doet.”
van de mannen zelf. Miguel als men de verklaring van
bekende Sniphout te heb-    Miguel moet geloven. Vol-
ben gewurgd en daarna ge-    gens hem maakte Sniphout    Domeinbeheer vraagt Kustwacht om hulp
stoken. Rochel bekende zijn   seksuele avances, in plaats
broer te hebben geïnstrueerd  van over het werk te praten.  Mogelijk ‘eilandjepik’ Spaanse Water onderzocht
hem met het mes te steken    Sniphout bedreigde hem met
en een brief achter te laten,  een mes, terwijl hij hem aai-
‘om de reden voor zijn dood de, zoende en aan zijn intie-
te laten weten’. Het slacht- me delen trachtte te komen. WILLEMSTAD — Medewerkers van de Kustwacht
offer werd ontdekt met een Op een gegeven moment is zijn vrijdagochtend op verzoek van de uitvoerings-
mes in de borst en daaraan het Miguel gelukt hem te organisatie Domeinbeheer van het VVRP-ministerie,
een bankstatement (niet van overmeesteren. Sniphout met twee seadoo’s de zee opgegaan om het gebied van
het slachtoffer) met daarop werd hierna gewurgd, en het Spaanse Water op beeld vast te leggen. Specifiek
                                werd gekeken naar de clusters van – naar verluidt
                                – langdurig aangemeerde boten en woonboten bij de
‘Pesten op scholen                       kleine eilandjes, waarbij de zorg uitgaat naar toe-ei-
neemt onacceptabele                      gening, het lozen van afval in zee, de gesteldheid van
                                de mangroven en het ontplooien van activiteiten op
                                de eilandjes.

vormen aan’                          Het onderzoek werd door maar zijn deze vaak wel be-
                                Domeinbeheer intern bin- schermd omdat ze binnen
                                nen het ministerie van Ver- conserveringsgebied val-
WILLEMSTAD — De depressie, concentratie- keer, Vervoer en Ruimtelijke len. Zo laat Domeinbeheer
University of Curaçao problemen, eetstoornissen, Planning (VVRP) ingesteld, weten dat in ieder geval
(UoC) is een pilot-on- verminderd schoolplezier nadat begin deze week de het grootste eiland dat in
derzoek gestart naar en in extreme gevallen vissersgemeenschap van de het oosten van het Spaanse
pesten op scholen in het zelfmoord(pogingen)”, zo vissershaven Caracasbaai, water ligt, en in particulier
funderend onderwijs. schrijft de UoC in een pers- een vertegenwoordiging bezit is, een gedeeltelijke be-
Dit in samenwerking bericht.                  van het ministerie van Ge- stemming van conservering
met de Hogeschool van Met het onderzoek wil men zondheid, Milieu en Natuur heeft. Het overige gedeelte
Arnhem (HAN) en de in kaart brengen in hoever- (GMN) en de uitvoeringsor- mag ontwikkeld worden als De vissersgemeenschap en de vertegenwoordiging van het GMN-ministerie trokken afgelopen
Dienst Openbare Scho- re pesten voorkomt in het ganisatie Agrarisch Visse- ‘stedelijk woongebied’.               maandag aan de bel omtrent een clustering van boten en woonboten in de nabijheid van
len (DOS).           funderend onderwijs en op rij Beheer (AVB, voorheen “Hiervoor heeft een groep verschillende eilandjes.
                welke scholen dit gebeurt. LVV) aan de bel trokken van Venezolaanse ontwik-
Afgelopen woensdag wer- Ook willen de onderzoe- over deze ontwikkelingen kelaars geheel conform de
den de voorlopige bevindin- kers inzicht krijgen in de op het water. Zo werd ver- regels vergunningen aange-
gen gepresenteerd bij DOS, verschillende vormen van slag gedaan ‘van het inpik- vraagd. Maar voor de ove-
omdat er signalen zijn dat pesten, zodat er een plan ken van de eilandjes’ en rige eilandjes geldt voor het
het pesten op scholen on- van aanpak kan worden het langdurig aanmeren merendeel dat er sprake is
acceptabele vormen aan- opgesteld.               daaraan. Ook werd verwe- van conservering, waarvoor
neemt op Curaçao. Zo vond Er zijn meer dan 200 leer- zen naar een dichtheid van men altijd een aanlegver-
bijvoorbeeld vorige week lingen geïnterviewd. In woonboten.                  gunning dient aan te vra-
een incident plaats waarbij overleg met het ministe-                      gen. Eigenlijk spelen hier
een jongen op een andere rie van Onderwijs zal dit Domeinbeheer legt uit dat meerdere zaken die een ge-
leerling urineerde.       worden uitgebreid. Het er nu een inventarisatie zamenlijk aanpak vereisen.
De bijeenkomst was aldus onderzoek wordt verricht plaats zal vinden en dat de Zo zal er natuurlijk ook met
bedoeld om stil te staan bij door de studenten Marjo- bevindingen van de kust- de havenmeester afstem-
de vraag hoe om te gaan lijn de Ruiter en Marinke wacht maandag besproken ming gezocht worden”, al-
met pesten, omdat hier Blekkink (HAN). Dit on- zullen worden. Aangezien dus Domeinbeheer. Haven-
nog geen beleid voor is. der leiding van Odette van veel eilandjes in privaat be- meester Marlon Laroche,
“Kinderen die gepest wor- Brummen-Girigori (UoC) zit zijn, zal Domeinbeheer die uitlandig is, laat weten
den kunnen daarnaast last en stagebegeleider Michelle nu specifiek toetsen welke reeds geluiden te hebben
krijgen van sociale, fysieke, Oldenboom-Adoptie (DOS). eilandjes in overheidsbezit opgevangen over de voor-
mentale en psychosomati- Het is nog niet bekend wan- zijn en wat daarop gebeurt. noemde ontwikkelingen op                                           Foto’s: Ken Wong
sche problemen, waaron- neer het onderzoek wordt Zoals bekend, genieten het water, en zegt hiernaar
der een negatief zelfbeeld, afgerond.             mangroven geen wettelijke na terugkomst een onder-
                                bescherming op Curaçao, zoek in te stellen.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11