Page 2 - BRANDWEER 18 APRIL 2016
P. 2

Haastige
                                                                                                spoed

             Zaterdag 16 april 2016 • Jaargang 131 nr 85 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba                9 Wereld                         10 Economie                           12 Sport

Sociale instanties           Dodental beving                     Suriname akkoord met                      Bokser Müllenberg
financieel gesteund          Japan stijgt verder                   IMF over noodsteun                       naar Olympische Spelen
door RIU

Imsan-directeur pleit voor betere inzet Rapid Responder                     Kramen vullen voor Fiesta Rotaria

‘Geen ambulances
beschikbaar bij
noodgevallen’

ORANJESTAD — De zogeheten Rapid Responder van jnherc.
de ambulancedienst wordt niet genoeg ingezet door
de meldkamer. Hierdoor moeten mensen vaak onno- Opsplitsen
dig wachten op medische hulp. Volgens Imsan-direc- De directeur van Imsan
teur Joel Rajnherc moet de meldkamer van alarm- vindt bovendien dat de cen-
dienst 911 opgesplitst worden in aparte afdelingen tralisten van de 911-meld-
voor brandweer, politie en ambulance.       kamer meer training moeten
                          krijgen in hoe ze beter met
De laatste tijd wordt steeds valt niet onder Imsan en de bellers kunnen omgaan en
vaker geklaagd dat er geen ambulancedienst, maar on- dat de meldkamer in drie
ambulances beschikbaar zijn der de brandweer, die weer aparte afdelingen voor de
bij noodgevallen. Rajnherc onder het ministerie van brandweer, voor de politie
zegt dat dit te maken heeft Justitie valt. “Dus wanneer en de ambulance moet wor-
met het groeiende aantal de operator van 911 niet of den opgesplitst. Op die ma-
zeer ernstige noodsituaties slecht met de ambulance- nier komen melders direct
waarbij meer dan één ambu- dienst communiceert of zegt in contact met iemand van
lance wordt opgeroepen. Zo dat er geen ambulance is, de betreffende afdeling en
zijn er steeds meer ernstige omdat de gps aangeeft dat kan al in de meldkamer op
verkeersongevallen waarbij alle drie de ambulances be- maat worden gewerkt, aldus
twee ambulances nodig zijn. zet zijn, dan is dat niet de Rajnherc. Voor een aparte                                                           Foto: Leanne van Spronsen
“Van de drie ambulances op beste oplossing. Daarom heb meldkamer voor de ambu-
straat blijft er dan één over. ik een vergadering aange- lance kan Aruba al rekenen
Als op dat moment ook nog vraagd met brandweercom- op trainingen uit Nederland,
de derde ambulance al een mandant De Cuba om te mocht het zover komen dat
patiënt aan het vervoeren kijken hoe we dit het beste de meldkamer wordt opge-
is van de eerste hulp van kunnen oplossen”, aldus Ra- splitst.
Imsan naar het ziekenhuis,
dan is er een probleem.”                                    ORANJESTAD — Containers met hardware worden leeggeruimd en pakketten gaan van hand tot hand in de lange rij vrij-
Rapid Responder        Bijspijkercursus                         willigers. Zij hielpen vanmorgen bij de opbouw van Fiesta Rotaria 2016. Dit grote evenement van de Rotary Club om geld
Rajnherc wijst op het be-                                    op te halen voor diverse stichtingen en initiatieven, vindt morgen plaats tussen 10.00 en 18.00 uur op de parkeerplaats van
staan van de zogeheten Ra- Sinds een aantal weken ontvangen de brandweerlieden         Stadion Guillermo Prospero Trinidad in Dakota. De kraampjes zijn onder andere gevuld met hardware (gereedschappen),
pid Responder, die de druk die werkzaam zijn bij de 911-alarmcentrale (Central di        etenswaren, meubels en kleding en er zijn veel activiteiten, zoals een springkussen en spelletjes. Ook zijn er grote prijzen te
op de ambulances moet ver- Alarma) een bijspijkercursus hoe zij op een meer klant-       winnen, zoals een gloednieuwe auto, een cruise voor twee personen, een tv, vliegtickets naar Amsterdam, een iPhone, cadeau-
lagen, maar kennelijk niet vriendelijke wijze de juiste informatie kunnen inwin-        bonnen van verschillende winkels en een weekendstay in een hotel.
genoeg of goed wordt ingezet nen over een noodsituatie. Amigoe schreef hier al eerder
door de alarmlijn. “Een voer- over. De personen die de alarmcentrale bellen, variëren      Paus tegen migranten:
tuig met veel materiaal en van leeftijd en betreffen zowel kinderen als ouderen. Om       Verlies de hoop niet
personeel dat weet waar ze die reden is het volgens de brandweer belangrijk dat de
mee bezig is en snel ingezet alarmcentrale effectief met elke hulpvrager leert commu-
kan worden wanneer de po- niceren, zodat zij van de juiste informatie wordt voorzien.
litie daar om vraagt”, aldus Dit is van belang voor de brandweer, ambulance of politie,
de Imsan-directeur. Het pro- omdat zij zich middels deze informatie mentaal, fysiek en
bleem ligt volgens hem ech- materieel kunnen voorbereiden op de noodsituatie.          ATHENE — Paus Franciscus heeft de migranten op het       Moria, vergezeld door patri- actie zal bewegen. “Als men-
ter bij alarmdienst 911. Die                                  Griekse eiland Lesbos opgeroepen om niet de hoop te       arch Bartholomeus I van de  sen van de wereld willen we
                                                verliezen. De kerkvader bracht vandaag een bezoek        Oosters-orthodoxe kerk en   onze stem als één laten klin-
Zes doden ingestorte flat Tenerife                               aan het eiland waar het afgelopen jaar zoveel vluch-      Ieronymus II, het hoofd van  ken en voor u laten spreken.
                                                telingen en migranten vanuit Turkije naartoe reisden.      de Grieks-orthodoxe kerk.   We hopen dat de wereld
                                                “Lieve vrienden, ik wilde niet alleen zijn”, zei Fran-     De paus sprak de hoop uit   deze beelden ziet en erop
                                                vandaag bij jullie zijn. Ik ciscus na een bezoek aan      dat het bezoek van de gees-  reageert op een manier die
                                                wil jullie vertellen dat jullie een vluchtelingenkamp in    telijk leiders de wereld tot onze gedeelde menselijkheid
                                                                                               waardig is.”

                                                Pechtold ziet
                                                kans in boosheid en onvrede

                                                ARNHEM — D66-leider Alexander Pechtold ziet een         daat-lijsttrekker voor de   een levendige democratie
                                                kans in de boosheid en onvrede die hij in de Neder-       volgende verkiezingen is.   verstoppen mensen zich
                                                landse samenleving waarneemt. Op het partijcongres       “Anders laten we hen in    niet voor andere menin-
                                                vandaag in Arnhem zei hij dat hij er bezorgd over is,      handen van iemand die met   gen en ideeën. Anders ver-
                                                maar ook dat hij in die boosheid ‘vooral betrokken-       z’n nepparlement en z’n ne-  vreemd je van de ander. Die
                                                heid’ ziet.                           prechters ons democratisch  vervreemding begint met
                                                                                stelsel in elkaar wil laten  denken in stereotypen. Dan
                                                “Hoe onbeholpen soms ook,   mensen écht invloed te ge-    donderen. Dat nooit!”, zei  zie je al snel geen individu-
                                                ik zie in boosheid vooral be- ven. Het is mij veel waard    hij, verwijzend naar Geert  en meer, maar groepen, die
                                                trokkenheid. De roep van    iedereen erbij te houden,    Wilders van de PVV.      als anders en in het slecht-
                                                veel mensen om gehoord te   deze mensen met alles wat    Pechtold wil verder geen   ste geval als minderwaardig
                                                worden mag nooit smoren    ik in me heb te overtuigen”,   ‘hokjesmaatschappij’: “In   of als vijand worden wegge-
                                                in conservatieve angst om   aldus Pechtold, die kandi-                   zet.”

                                                Bestuurder zonder rijbewijs                                  deze week:
                                                ramt politieauto
                                                                                                Drie Surinaamse
                                        Foto: AFP    AMSTERDAM — Een        zaan van de weg. De auto-                     kunstenaars in
                                                30-jarige man uit Haar-    mobilist werd direct aange-                  Gallery Alma Blou
TENERIFE — Bij de instorting donderdag van een appartementengebouw op het Spaanse        lem heeft vanmorgen      houden. Hij wordt verdacht
vakantie-eiland Tenerife zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. De afgelopen nacht zijn  vroeg op de Stentorstraat   van doodslag. Hij bleek geen                    Pagina 4 & 5
vier lichamen uit het puin gehaald. Daarmee zijn er tot nu toe zes slachtoffers geborgen, drie in Amsterdam met opzet     rijbewijs te hebben. Ook ver-
mannen en drie vrouwen. Een man wordt nog vermist, zeiden de plaatselijke autoriteiten.     een politieauto geramd.    moedde de politie dat de man
Het woongebouw stortte donderdag door nog onbekende oorzaak in. Ongeveer tweehonderd      De man reed tegen de      onder invloed van drugs en/
brandweerlieden en reddingswerkers hebben sindsdien naar overlevenden gezocht. Direct      wagen aan, nadat agen-     of alcohol was. Om daarover
na het ongeval zijn drie gewonden in veiligheid gebracht.De politie heeft vier aangrenzende   ten hem bij een controle    uitsluitsel te krijgen, heeft
huizen laten ontruimen. De negentig bewoners zijn ondergebracht bij familie of in hotels.    aan de kant hadden wil-    een arts bloed bij de bestuur-
                                                len zetten.          der afgenomen.
                                                Na de botsing vluchtte de au- De man had een 34-jarige
                                                tomobilist met hoge snelheid  passagier uit Haarlem in de
                                                richting Oostzaan. Agenten   auto die tevergeefs probeer-
                                                zetten de achtervolging in   de te ontsnappen. De passa-
                                                en reden de automobilist op  gier bleek een bekende van
                                                de Dors/Kerkstraat in Oost-  de politie te zijn. Hij had nog
                                                                een straf openstaan.
   1   2   3   4   5   6   7