Page 3 - BRANDWEER 18 APRIL 2016
P. 3

AMIGOE                                                                            &                          11MAANDAG

                                                                                                        18 APRIL 2016

    Flashback Studiereis voor vwo 5

18 april 1947                         WILLEMSTAD — Afgelopen vrijdag is een groep van 84 leerlingen en docenten van het Radulphus College vertrokken naar Nederland voor de jaarlijkse
                                studiereis voor vwo 5. Deze reis wordt voor het zesde achtereenvolgende jaar georganiseerd en richt zich op universitaire opleidingen in Nederland en België.
Sinaasappelsap                         Tijdens deze dertien dagen durende ‘WO-Tour’ worden verschillende universiteiten bezocht, van Groningen tot het Belgische Leuven.
Sinaasappelen uit Suriname ‘kunnen een welkome aan-
vulling vormen van onze zuidvruchtenvoorzieningen’, zo
valt te lezen. Hoewel er volgens de krant wel rekening
moet worden gehouden met beperkte scheepsruimte, zo-
dat de aanvoer niet altijd constant is. “Gedurende deze
winter heeft de invoer van zuidvruchten uit Suriname
zich beperkt tot enkele proefzendingen van sinaasap-
pelsap (geconcentreerd), sinaasappelstroop en citroen-
stroop, welke voor de vervaardiging van limonade zijn
gebruikt.” Hoewel er nog geen definitieve beslissingen
genomen zijn, ‘schijnen er van particuliere zijde plannen
te bestaan tot een regelmatige aanvoer van sinaasappel-
sap uit de West’. Dit zal na goedkeuring van het bedrijf-
schap Groente en Fruit realiteit kunnen worden.

Heuppijn
Een advertentie voor mensen met pijn in de heupen wijst
erop dat, indien de pijn aanhoudt, dit niet met vermoeid-
heid te maken heeft. “Het is dan noodzakelijk de schade-
lijke bestanddelen (zoals urinezuur), die waarschijnlijk
de oorzaak zijn van uw pijnen, te verwijderen”, aldus de
advertentie. De Witt’s pillen voor nieren en de blaas wor-
den aangeraden als een ‘bekend snel werkend middel’.
De Witt’s pillen zijn al 50 jaar verkrijgbaar, in flessen
met 40 of 100 pillen.

INGEZONDEN

Ezelspaden, spookrijders en de Spirit’i Kloof                                                         Mijn commentaren
                                                                               op uitspraak zaak opcenten
ZO’N VIJFTIG jaar geleden was mijn generatie nog in vrij    voor links kozen met alle gevolgen van dien. Terug naar van-
prille bloei. Een leuk tijdverdrijf was een uitje naar Bánda- daag. Hoe wordt dit nu opgelost na zoveel tijd? Nederland                   OP 16 APRIL jl. ontving ik via e-mail de uit-   al zou daarbij zijn opgetreden buiten de
bou. Heuvel op en heuvel af in de toen onbebouwde kom,     en Europa hebben een aanzienlijke bijdrage gehad in de tot-                  spraak van mijn beroep tegen de Belasting-    grenzen van de Staatsregeling.” Dit heb ik
die helaas met de tijd verdween door de omschrijving in de   standkoming van de originele infrastructuur. Een oplossing                   dienst in verband met het heffen van opcen-    ook voorzien in mijn betoog en het gerecht
verkeersregels. De mens ontdekte de knoek en kocht voer-    kan schuilen in de terugkeer van verbinding via de zee en                   ten na 10 oktober 2010.              verzocht om de Belastingdienst (overheid)
tuigen met meer paardenkracht om zich over ezelspaden te    de invoering van een ferry langs de kust, zodat men de tijd                  De drie rechters stellen dat op grond van art.  tenminste, conform de marginale toetsing
begeven.                            krijgt om noodsituaties aan te pakken conform advies van                    5 lid 1 van de Landsverordening Algemene     die het gerecht wel mag doen, een tikje op de
De situatie werd zo eng dat de populaire Spirit’i Kloof, de  aangetrokken experts.                                     Overgangsregeling Wetgeving Bestuur (LA-     vinger te geven voor de wijze waarop zij zijn
prachtige dame die opeens op de weg stond om chauffeurs af                                                  OWB) de Eilandsverordening die opcenten      omgegaan met het vaststellen van de Lands-
te leiden, zelf de benen nam evenals haar collega’s in andere Ondertussen moeten ook zo snel mogelijk verkeerslichten                    regelt de staat van landsverordening heeft    verordening Algemene Overgangsregeling
wijken zoals Sòrsaka aan de andere kant van het eiland. De   met zebrapaden terugkeren op de ‘highways’. Regels voor het                  verkregen. Vandaar dat mijn eis op dit punt    Wetgeving en Bestuur. Het gerecht stelt te-
vooruitgang bracht een groot aantal veranderingen teweeg.   verkeer moeten weer gebaseerd zijn op de harde realiteit. Zo                  wordt afgewezen. Ik had dit reeds voorzien    vens dat vanaf januari 2012 het innen van
De mens werd slim en zelfs slimmer dan de natuur.       mag men niet op de brug lopen of fietsen. Er is geen ruimte.                  en in mijn betoog ook aangehaald. Vandaar     opcenten is opgeheven. Zij gingen echter niet
De drafpaden voor ezels en een enkel paard werden omgezet   Er zijn geen vangnetten.                                    dat mijn speerpunt het meest gericht was op:   in op mijn stelling dat de Belastingdienst tot
in wegen die dwars door de hoge bergen liepen. Men kon     Educatieve programma’s moeten de gemeenschap begelei-                     1. Nergens in de Staatsregeling wordt ver-    2013 opcenten bleef innen op onder andere
niet spreken van waterpas omdat de wegen enigszins schuin   den naar een toekomst met minder slachtoffers van het ver-                   meld dat het land Curaçao opcenten kan      de aanslagen Grondbelasting. Ook gingen zij
afliepen. Onbekend was het verschijnsel ‘door het dal’ rijden keer, dat uit de hand is gelopen. Men moet voorkomen dat                    heffen;                      niet in op elke keer een ander antwoord van
niet helemaal. De televisie had zijn intrede gedaan en men   bij nieuwe projecten geen aandacht wordt geschonken aan                    2. Opcenten een absoluut recht is van lagere   de Belastingdienst op mijn bezwaren. Wat ik
kon nu zien hoe voertuigen zich gedroegen in het buitenland.  schuilende gevaren. Stakeholders in het openbaar vervoer                    bestuurslagen en dat dit algemeen wordt      heb betiteld als ‘geflipflop’ van de Belasting-
(N.B. Afgelegen oorden oftewel buitendistricten konden door  moeten hun verantwoordelijkheid dragen en moeten op de                     aanvaard in fiscale kringen. Eén en ander     dienst. Dus het tikje op de vinger bleef uit.
hun ligging achter de hoge bergen vaak de uitzendingen niet  hoogte zijn van wetten die worden nageleefd.                          conform de definitie van opcenten in het Ju-
volgen. Ze konden de foto’s in de krant zien.)         Kennelijk heeft de Spirit’i Kloof de problemen zien aanko-                   ridisch Woordenboek;               De drie rechters hebben het door mij gestel-
Zo werden de geasfalteerde en ietsjes verbrede ezelspaden   men. Daarom heeft zij op tijd de benen genomen. De ietsjes                   3. De wijze waarop de LAOWB ingesteld is,     de onder punt 3 verworpen door de stellen:
omgedoopt in ‘highways’, die in de nieuwe infrastructuur    bredere ezelspaden blijven achter voor de highway-rijders.                   verwijzend naar hoe deze aangelegenheid      “Belanghebbende heeft ook nog verdedigd
aansloten op de grote ringweg waar men letterlijk een rondje  De echte spoken worden niet gemist. We hebben nu spookrij-                   is afgehandeld door het Openbaar Lichaam     dat de definitie van opcenten duidelijk aan-
kon rijden over het eiland. De aardse mens had niet altijd   ders in Little Amsterdam oftewel Little London afhankelijk                   Bonaire.                     geeft dat dit een extra heffing betreft door
door waar problemen zich eventueel konden voordoen. Toen    van de voorkeur voor links of rechts aanhouden in het ver-                                            een lagere bestuurslaag, maar het gerecht
de spoken zich uit de voeten maakten bleef het bij plankgas  keer op ons paradijsje waar steeds meer kan.                          De rechters hebben mijn stelling onder punt    verwerpt deze stelling nu die geen steun
over de ietsjes verbrede maar slecht verlichte en schuin af-                                                 1 verworpen door te stellen:           vindt in de wet.”
lopende ezelspaden. Dit leidde uiteraard tot spookrijders die                          JEANNETTE L. CRATZ              “Blijkbaar heeft de wetgever door geen an-    Dit is eigenlijk de hoofdmoot van mijn zaak.
in plaats van rechts aanhouden, midden op de weg reden of                                       Curaçao         dere regels in de Staatsregeling op te nemen,   Wat het gerecht hier stelt komt er op neer
                                                                               het land Curaçao vrij willen laten in het al of  dat indien in de wet (landsverordening) of
SOV Brandweer tevreden                                                                    niet heffen van opcenten.”            Memorie van Toelichting de definitie van
met Fire Fighters Walk 2016                                                                  Ik mag dan aannemen dat door het woord      opcenten werd benoemd (en het kon niet an-
                                                                               ‘blijkbaar’ te gebruiken de drie rechters ook   ders zijn dan hetgeen ik stel) dan had het
                                                            WILLEMSTAD — De sport- en       niet van overtuigd waren dat hetgeen zij     land Curaçao geen opcenten mogen heffen.
                                                            ontspanningsvereniging van de     naar voren brengen, ook zo is. Hun gevolg-    Ik ben verheugd na vijf jaar het zover te la-
                                                            brandweer (SOV Brandweer) is      trekking is volgens mij een beetje te kort    ten komen dat drie rechters hun oordeel ge-
                                                            zeer tevreden met de ‘Fire Fighters  door de bocht. Dit is een vrij subjectieve stel- ven over mijn bezwaarpunten over het hef-
                                                            Walk’ van dit jaar. Dit jaar waren   ling van de drie rechters, daar zoals de wet   fen van opcenten door de Belastingdienst.
                                                            er meer deelnemers vergeleken met   van hen eist, zij van overtuigd dienen te zijn  Vanaf vorig jaar is het mogelijk om hoger
                                                            vorig jaar, namelijk 2000, dat zijn  bij het vaststellen van een vonnis. Zij stellen  beroep aan te tekenen tegen bovenvermelde
                                                            er 500 meer. Ook dit jaar heeft de   verder: “Daar komt nog bij dat artikel 101    uitspraak. Ik zal dat vooralsnog achterwege
                                                            organisatie de (vrouwelijke) deelne-  van de Staatsregeling het de rechter verbo-    laten en de verdere discussie omtrent mijn
                                                            mers verwend. Alle vrouwen kregen   den is om verenigbaarheid van landsveror-     commentaren over de uitspraak aan onze
                                                            in de Oranjestraat een mooie hoed   deningen met de Staatsregeling te toetsen     (fiscale) juristen over te laten.
                                                            uit handen van de brandweerman-    (behoudens de toetsing aan grondrechten).
                                                            nen en wie de finish haalde kreeg   De rechter dient de door de wetgever ge-                      FELIX D. PINEDO
                                                            ook fruit, soep en wat te drinken. De maakte keuzes derhalve te respecteren ook                             Curaçao
                                                            organisatie kondigde tevens plan-
                                                            nen aan om deze wandeling ook in    De Amigoe behoudt zich het recht  Overleden
                                                            2017 te organiseren.          voor ingezonden brieven te wei-
                                                                               geren, te corrigeren of anderzins
                                                                               redactioneel te bewerken en in te
                                                                               korten. Brieven, die maximaal 600
                                                                               woorden mogen bevatten, moeten
                                                                               zijn voorzien van naam en woon-
                                                                               plaats. Het adres en telefoonnum-
                                                                               mer worden niet gepubliceerd,
                                                                               maar zijn nodig ter verificatie.
                                                                               Gelieve brieven te sturen naar
                                                                               redactie@amigoe.com.
   1   2   3   4   5   6   7   8