Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 14 nr. 284 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                Donderdag 9 november 2017
  Wederopbouw   2   Opties nieuw   6   SDKK heeft    7  12 Miljoen voor 16   Rusland dreigt  25
  in de wacht      nationaal theater   nu sociaal plan    infrastructuur     Facebook weer


 Jongleren om Synergy Van een onzer     Bewindvoerder Insel: Geen deal zonder voordeel crediteuren          aandelen verkopen. Maar
 verslaggevers                                           het gaat erom waar de
 Willemstad - Aandeel- De overheid zelf is al- overheid is van zo’n deal”, Het gaat erom dat er een betrokken bij de onder- koopprijs straks naartoe
 houders, schuldei- leen al belanghebbende zegt Van den Heuvel des- overeenkomst komt die ik handelingen met Synergy. gaat. Op de aandelen rust
 sers, personeel, de vanwege het pandrecht dat gevraagd. Van den Heuvel kan verantwoorden naar De gesprekken vinden ‘in een pandrecht, dus behal-
                                                   ve de schuldeisers moet
                                         deze fase’ plaats ‘op het ni-
                               de crediteuren. Als dat
           het Land Curaçao kreeg op
                     zegt, nadat het ‘een tijdje
 overheid. Er zijn nog- 51 procent van de aandelen stil is geweest’, vandaag niet zo is, vraag ik me af of veau van de aandeelhou- ook de pandrechthouder
 al wat partijen die op van Insel Curaçao, in ruil weer overleg te hebben zo’n deal wel door kan ders’. ,,Dat kan”, zegt Van (het Land Curaçao, red.)
 een of andere manier voor het overbruggings- over de stand van zaken gaan.” den Heuvel, en wijst erop tevreden gesteld worden.”
 de gevolgen zullen krediet van 33,1 miljoen rond een overname van Martina liet in de uit- dat de directie net zo min
 voelen van een over- gulden dat onder strenge Insel. ,,Men kent mijn zending van TV Direct we- eigenaar is van het bedrijf Op pagina 10
                                                   Stapje voor stapje
                                         als de overheid. ,,De aan-
                               ten dat de Insel-directie en
           condities werd verleend.
                     standpunt. Ik heb aange-
 eenkomst met Syner- De regering is geen eige- geven wat aanvaardbaar is. de vakbond niet worden deelhouders moeten hun terug op de rails
 gy Aerospace, de  naar van de aandelen,
 beoogde strategische maar kan die wel verkopen
 partner van lucht- als de luchtvaartmaat-         Voer voor dierenasiel
 vaartmaatschappij  schappij de afspraken over
 Insel Air. En elke par- terugbetaling van de le-
           ning niet nakomt. Toch
 tij heeft weer een gaf minister Martina in
 ander belang.    juni dit jaar aan dat een
           koper de schulden van In-
  Minister Steven Mar- sel niet zal overnemen.
 tina (MAN) van Economi- Het gaat om een bedrag
 sche Ontwikkeling zei van 240 miljoen gulden
 dinsdagavond in een uit- dat open staat bij de over-
 zending van TV Direct dat heid, de Belastingdienst,
 de onderhandelingen in de SVB en lokale bedrij-
 deze fase worden gevoerd ven.
 ‘op het niveau van de aan- Een dergelijke deal
 deelhouders’. De commis- waarbij geen rekening
 sie die daarvoor is inge- wordt gehouden met de
 steld, zoekt ‘duurzame crediteuren is ‘niet goed
 oplossingen binnen de denkbaar’ voor bewind-
 bestaande wetgeving’. Sy- voerder Rogier van den
 nergy, grootaandeelhou- Heuvel. Insel staat onder
 der van Avianca in Colom- surseance en heeft van de
 bia, en de overheid hebben rechter tot augustus 2018
 elkaar, tegen de verwach- uitstel van betaling gekre-
 tingen in, nog niet gevon- gen. ,,Als een strategische
 den. Martina vraagt om partner niets wil doen in De leerlingen en leerkrachten van het funderend onderwijs van de Marnixschool hebben in de maand oktober
 geduld. Welke juridische het voordeel van de credi- voer voor het dierenasiel ingezameld. De leerlingen hebben onder meer waterijsjes, popcorn en hotdogs verkocht
 hobbels nog op de weg lig- teuren, dan vraag ik me af en met de opbrengst brokken en blikvoer gekocht. De Dierenbescherming bedankte de school op hun Facebook-
 gen, is niet duidelijk. wat het voordeel voor de pagina.                  FOTO DIERENBESCHERMING CURAÇAO
 Van een onzer     Recordjaar cruisetoerisme Curaçao                      Cruise Critic, waar passa-
 verslaggevers                                           giers de havens kunnen
 Willemstad - Het cruise-                                      beoordelen. Die positieve
 toerisme op Curaçao be- brengen aan Curaçao. Vol- op Curaçao. Verschillende ,,Wij hebben ons samen alternatieve bestemming. mond-tot-mondreclame is
 leeft een zeer succesvol gens Manotas zijn er havens in het getroffen ge- met verschillende stake- Deze proactieve houding erg belangrijk voor de
 jaar. Ceo van Curaçao meerdere ontwikkelingen bied waren niet meer toe- holders uit de toeristische heeft ons ongeveer twintig groei.
 Ports Authority (CPA) die aan de enorme stijging gankelijk door de aange- sector bij een aantal crui- extra calls opgeleverd. Dat CPA wil dat het cruise-
 Raul Manotas verwacht van dit jaar hebben bijdra- richte schade.  selijnen aangeboden als zijn tienduizenden extra toerisme in de toekomst
 2017 af te sluiten met een gen.                        gasten.”      nog verder uitbreidt, naar
 totaal van 650.000 cruise- Allereerst heeft een    Advertentie       Als derde reden noemt 1 miljoen passagiers per
 toeristen. ,,Een record”, cruisemaatschappij die               Manotas de positieve er- jaar. Daarom hebben ze de
 zegt hij trots.   in 2016 stopte met haar                  varingen van toeristen. tweede Megapier aange-
  Het eiland heeft tot en zogeheten calls op Cura-              Uit onderzoek blijkt dat legd, die zondag wordt op-
 met oktober van dit jaar al çao, deze in 2017 weer              cruisepassagiers een ge- geleverd en maandag me-
 net zoveel cruisepassa- hervat. De lijn legde                 mid-delde verwachting teen haar eerste schip zal
 giers ontvangen als in heel zelfs bijna wekelijks aan             hebben van het eiland en ontvangen.
 2016, namelijk 450.000. in                          dat de uiteindelijke erva- Vanaf volgend jaar
 Manotas rekent voor het de haven van Willemstad.               ring veel beter wordt ge- wordt deze pier geschikt
 einde van het jaar op een Daarnaast hebben de                 waardeerd. Curaçao werd gemaakt voor de aller-
 piekperiode, waarin in orkanen in de rest van                 in juli zelfs uitgeroepen tot grootste cruiseschepen en
 twee maanden tijd nog het Caribische gebied een                beste cruisebestemming kan het aantal cruisetoe-
 eens 200.000 cruisetoe- positieve invloed gehad  PAGINA 10 EN 11      van het Zuid-Caribisch ge- risten in rap tempo stij-
 risten een bezoek zullen op het cruisetoerisme  Z IE             bied door het platform gen.
   1   2   3   4   5   6