Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 14 nr. 181 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                   Dinsdag 11 juli 2017
  Nieuw Wetboek  4   In memoriam   10   Crimefonds    13  Afpakteam    17   Trump: ‘Ivanka  23
  Strafrecht klaar    Miep Diekmann   11  heeft tekort      slaat slag       valt vaker in’


 Beraad over                         Van een onzer    Minister     de Raad van Commissaris-
                               verslaggevers
                                                   sen (RvC) bereidheid ge-
                               Willemstad - Minister van
                                           Alcalá-
                                                   toond om nader inzicht te
                               Onderwijs, Wetenschap,
                                                   geven in het reilen en zei-
                               Cultuur en Sport (OWCS),
                               Marilyn Alcalá-Wallé  Wallé     len van de SSC. Wel zijn
                                                   er verschillende verzoeken
                               (PAR), antwoordt de door        van het personeel van de
 relatie EU                         stelde vragen over kosten antwoordt  nister van Onderwijs om
                               haarzelf als Statenlid ge-
                                                   SSC gericht aan de mi-
                               voor een rechtszaak van
                                                   in te grijpen in een vol-
                                          zichzelf
                               een miljoen gulden om
                                                   gens hun ongezonde be-
                               een werknemer buiten de
                                                   De minister heeft de
                               deur te houden bij de ,,In de praktijk is gebleken stuurssituatie bij de SSC.
 Voor periode nadat LGO-status in 2020 komt te vervallen   Stichting Studiefinancie- dat de gestelde vragen over klachten van de SSC-werk-
                               ring Curaçao (SSC), de SSC in deze fase niet nemers serieus in behan-
 Van een onzer verslaggeefsters               waardoor het risico ge- kunnen worden beant- deling genomen en is be-
 Willemstad - Na 2020 komt voor Curaçao de status als LGO (Landen en lopen wordt dat studenten woord. Verder hebben, on- zig met het vervolgtraject.”
 Gebieden Overzee) met de Europese Unie te vervallen. In dat kader hun studiefinanciering danks pogingen daartoe
 moet nu alvast nagedacht worden over de richting die Curaçao na 2020 niet kunnen ontvangen. van de minister, noch het Op pagina 3
 op wil.                           Alcalá-Wallé aan zichzelf: bestuur van de SSC noch SSC treedt buiten boekje
  Premier Eugene Rhug- ontwikkelingen, in het bij-
           zonder de brexit, worden
 genaath (PAR) stelt in dit geanalyseerd. ,,Er zijn veel Initiatief voor broederschap en solidariteit
 kader voor een denktank
 in te stellen die zich hier- dingen die bestudeerd
 mee bezighoudt. Hij heeft moeten worden. Hoewel
 tijdens zijn recente werk- het op dit moment geen
 bezoek aan Nederland urgentiepunt is, zal een
 hierover gesproken met de keer het moment aanbre-
 Nederlandse minister-pre- ken dat Curaçao wordt ge-
 sident Mark Rutte (VVD) vraagd wat het land in de
 en minister Bert Koenders relatie met de EU na 2020
 (PvdA) van Buitenlandse wil.” De LGO’s zijn niet-
 Zaken.       Europese landen en gebie-
  Tegenover het Antilli- den die bijzondere betrek-
 aans Dagblad laat Rhugge- kingen hebben met de
 naath weten dat Curaçao EU-lidstaten Denemar-
 nog geen standpunt heeft ken, Frankrijk, Nederland
 ingenomen, maar dat de en het Verenigd Konink-
 koppen nu bij elkaar moe- rijk. De relatie met de EU
 ten worden gestoken om is primair gericht op de
 te bedenken welke kant economische en sociale
 Curaçao na 2020 op wil. ontwikkeling van deze
 ,,In de context van een re- LGO’s.
 latie met Europa, moeten Vanaf 1 januari 2014 is
 we een en ander op een rij een nieuw LGO-besluit
 gaan zetten, alle mogelijk- in werking getreden, die
 heden verkennen en uit- een looptijd heeft tot
 eindelijk beslissen wat de 2020. Dit besluit gaat uit
 beste optie is voor Cura- van samenwerking op het
 çao”, aldus de premier, die gebied van versterking van
 voorstelt om een ‘denk- het concurrentievermo-
 tank’ in te stellen die zich gen, het vergroten van de
 hiermee gaat bezighou- veerkracht en verminde- Een groep, gevormd door jonge Curaçaoënaars en Venezolanen, heeft onlangs zeven scholen op Bándabou be-
 den.        ring van de kwetsbaarheid zocht. Kolegio Elis Juliana, Kolegio San Hose, Kolegio Don Sarto, Ala Blancaschool, Koekoeloere, Siloam en de SGR-
  Hierbij moet volgens en de stimulering van Groep. Bijna 700 kinderen kregen een ontbijt aangeboden en de vrijwilligers vertelden over respect en solidariteit,
 Rhuggenaath gekeken samenwerking en integra- waarden die aanwezig zouden moeten zijn in het dagelijks leven van eenieder. Het was de tweede keer dat een der-
 worden naar de voordelen tie tussen de LGO’s en an- gelijke actie werd georganiseerd. De activiteit werd mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van onder meer
 en gevolgen van ieder be- dere partners en naburige Maria Margarita Guerra, Jose Santiago Rivas, Carmelien Willems, Christian Willems, Desi Dijkhuizen en Raymond
 sluit en moeten recente regio’s.    Willems.                           FOTO CAROLINA MENDEZ
 Willemstad - Het geld dat op 5 Charles Cooper krijgt geld terug                de zaak Wilhelmina als verdach-
 Van een onzer verslaggeefsters
                                                 te van omkoping en poging tot
 april in huize Cooper in beslag is                               omkoping. Deze verdenking
 genomen - een bedrag tussen de weten dat Cooper en zijn echtge- april 2017 in de zaak Wilhelm- ren volgens haar en Charles zou zijn ontstaan nadat MAN-
 50.000 en 55.000 gulden - moet note hebben kunnen aantonen ina - waarbij onderzoek wordt Cooper ook facturen om dit te Statenlid Yaël Plet aangifte had
 worden teruggegeven. Die op- dat het vrijgegeven bedrag aan verricht naar de omkoping en bewijzen. Gisteren liet het gedaan van poging tot omko-
 dracht heeft de officier van justi- hun zoon toebehoort. De zoon poging tot omkoping van Staten- Openbaar Ministerie weten dat ping. Voormalig Statenlid na-
 tie gisteren gegeven.  zou in zijn vrije tijd een bijbaan- leden - tussen de 50.000 en voor de verdenking van witwas- mens Pueblo Soberano Sherwin
  Eind mei kreeg Charles Coo- tje bij zijn moeder hebben ge- 55.000 gulden cash gevonden sen aan het adres van het echt- Leonora zou volgens informatie
 per (MFK, voorheen PAS en had en daarbij geld hebben ge- en in beslag genomen. De echt- paar Cooper onvoldoende aan- succesvol zijn omgekocht. Over
 MAN) al een klein gedeelte van spaard om in het buitenland te genote van Cooper werd ver- vullende aanwijzingen zijn.  het onderzoek geeft het Open-
 het bij de huiszoeking in beslag- gaan studeren.  dacht van witwassen. Zelf ver- Oud-premier Gerrit Schotte baar Ministerie verder geen de-
 genomen bedrag terug. Het Tijdens een huiszoeking in klaarde ze dat het geld afkomstig (MFK) en partijgenoot en beste tails, behalve dat deze ‘in-
 Openbaar Ministerie liet toen het huis van Cooper werd op 5 is van haar artsenpraktijk. Er wa- vriend Charles Cooper gelden in middels verder gevorderd’ is.
   1   2   3   4   5   6