Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 15 nr. 67 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                 Woensdag 21 februari 2018
  Winst MCB lager 2   PG Bos: Burgers 3   Radio Z86 viert  4  Tromp start    5   Shorttracksters 27
  maar nog gezond    meer betrekken     85-jarig bestaan    bodemzaak        onverwacht brons


 Wet toezicht                        Knops prijst kwaliteiten Mike Franco


                                                   landse nationaliteit heeft.
                               Van onze correspondent
                                         het Tweede Kamerlid Ma-
                               Den Haag - Mike Franco
                               is doortastend en heeft, chiel de Graaf (PVV), die ,,Gelet op de aanbeveling
                                         Franco niet geschikt vindt
                                                   van de Commissie van
 onderwijs                          ervaring, verbindende der zou zijn en de be- van regeringscommissaris
                                         omdat hij geen Nederlan-
                                                   Wijzen is voor de functies
                               naast ruime bestuurlijke
                               kwaliteiten. Vanwege die
                                                   en plaatsvervangend re-
                                         stuurscultuur van Curaçao
                                                   geringscommissaris geko-
                                         van ‘een lagere standaard’
                               eigenschappen voldoet hij
                               aan de ‘belangrijke func-
                                         drong er bij Knops op aan
                                                   wel het Caribisch deel van
                               tie-eisen’ op grond waar- is dan de Nederlandse. Hij zen voor personen uit zo-
 ‘Schoolbesturen verantwoordelijk voor kwaliteit’      van staatssecretaris Ray- de net beëdigde Franco het Koninkrijk als uit Eu-
                                         meteen te vervangen door
                                                   ropees Nederland, waar-
                               mond Knops (CDA) van
 Van een onzer verslaggevers                 BZK de oud-Statenvoor- een ‘Nederlandse’ rege- bij bestuurlijke ervaring,
 Willemstad - Het concept van de Landsverordening onderwijstoezicht is zitter heeft aangezocht om ringscommissaris. doortastendheid en ver-
                               regeringscommissaris te
                                                   bindende kwaliteiten be-
                                          De staatssecretaris wijst
 uitgewerkt en kan binnenkort aangeboden worden aan de Staten van worden voor Sint Eustati- in zijn antwoord de PVV’- langrijke functie-eisen wa-
 Curaçao. Dat zei inspecteur-generaal Rubia Martina-Bitorina van de us. Dat laat de bewinds- er erop dat Franco welis- ren. Beide personen vol-
 Inspectie Onderwijs gisteren in een presentatie aan het Curaçaose par- man weten in reactie op waar afkomstig is uit doen hier ruimschoots
 lement.                           schriftelijke vragen van Curaçao, maar de Neder- aan”, aldus Knops.
  Nadat de laatste aanpas- liteit van het onderwijs op
 singen in de beleidsnoti- het eiland. ,,De schoolbe- Ceremonieel afscheid politieagent
 tie zijn verwerkt, kan sturen spelen een belang-
 het wetsvoorstel volgende rijke rol. Die krijgen fond-
 maand ‘de molen in’ om sen van het ministerie
 officieel als landsverorde- voor de bedrijfsvoering en
 ning te worden afgekon- moeten er als werkgever
 digd, zei Martina-Bitorina op toezien dat het product
 tijdens een vergadering dat de scholen leveren van
 van de centrale commissie goede kwaliteit is.” De in-
 in de Staten, waarin het al- specteur-generaal noemt
 gemene verslag ‘De staat als voorbeeld het lesmate-
 van het onderwijs op riaal en de conditie van de
 Curaçao 2015-2016’ en de schoolgebouwen.
 opbrengstenkaart 2016 De inspectie heeft dus
 voor het voortgezet en se- als taak om de kwaliteit
 cundair beroepsonderwijs van het onderwijs te bewa-
 met de resultaten per ken. ‘Om willekeur en
 school, werden besproken. misverstanden te voorko-
  In het verslag, dat da- men’ is in samenspraak
 teert van april 2017, geeft met ‘het veld’ vastgelegd
 de Inspectie Onderwijs aan welke normen moet
 aan dat het in werking worden voldaan. Het do-
 treden van de Landsveror- cument is in november
 dening onderwijstoezicht, 2014 geratificeerd door de
 net zoals het vaststel- toenmalige minister van
 len van kwaliteitsnormen Onderwijs. Martina-Bitori-
 en onderwijsdoelen, een na: ,,Daarin staat transpa-
 voorwaarde is voor het uit- rant en duidelijk wat wij
 voeren van de controleren- bedoelen met kwaliteit.                Tijdens de afscheidsceremonie van politieagent
 de taak. ,,Vooralsnog wor- Dat is zowel om de be-                 Michael Cromwijk (45) die vorige week dood werd
 den door middel van mi- roepsbeoefenaars in het                  gevonden in zijn huis, hebben zijn collega’s een
 nisteriële beschikkingen veld te beschermen als on-                korpseer verzorgd. Een stoet van politiewagens
 afspraken gemaakt over ze inspecteurs. In het ver-                reed gisterochtend langs wijkbureau Rio Canario,
 criteria waaraan de scho- leden kwam een inspec-                 via de woning van de overledene naar het crema-
 len moeten voldoen”, al- teur achter in de klas zit-               torium in Brievengat. Daar begon om 9.00 uur de
 dus het verslag over 2015- ten en was onduidelijk                 ceremonie. Op initiatief van enkele agenten werd
 2016.        waar op werd gelet. Dat is                   voor het eerst ook een ‘last call’ gehouden via de
  In haar presentatie be- niet meer mogelijk.”                  Centrale Meldkamer. Daarbij werd Cromwijk opge-
 nadrukte Martina-Bitorina                             roepen en nadat het aan de andere kant van de
 dat de inspectie contro- Op pagina 5                       lijn stil bleef, werd een bericht uitgezonden waarin
 leert maar niet verant- Inspectie moet                      de korpsleiding haar dankbaarheid uitte over de
 woordelijk is voor de kwa- jaarlijks rapporteren                 inzet van Cromwijk.          FOTO’S JEU OLIMPIO
 Willemstad - De ministerraad is Zwijgplicht ex-MDPT niet opgeheven               den blijft gelden zodat het werk
 Van een onzer verslaggevers
                                                 van het MDPT geen schade
 het erover eens dat het ex-lid van                               lijdt.” Volgens Córdoba is de
 het Multidisciplinair Project- van bepaalde specifieke infor- mier Eugene Rhuggenaath zocht haar zwijgplicht te kun- zwijgplicht een vorm van het
 team (MDPT), Maria Liberia-Pe- matie, die eerst in de minister- (PAR) in een reactie op vragen nen breken. Rhuggenaath gaat niet willen scheppen van trans-
 ters, geen opheffing van haar raad behandeld zal worden voor- gesteld door Statenlid Jaime verder: ,,In het verleden is nie- parantie. Ook kaart hij aan dat
 zwijgplicht gegeven kan wor- dat zij al dan niet schadeloosge- Córdoba (PS). Liberia-Peters mand van het team schadeloos- dankzij een klokkenluider via
 den. ,,Maar zij kan wel een ver- steld wordt voor het breken van heeft niet lang geleden aan pre- gesteld. Bovendien is het belang- Gerrit Schotte (MFK) informatie
 zoek indienen voor het geven haar zwijgplicht”, zo stelt pre- mier Eugene Rhuggenaath ver- rijk dat de zwijgplicht van alle le- naar buiten is gekomen.
   1   2   3   4   5   6