Page 1 - 29-03-2016a
P. 1

Geld moet
                                                                                                vliegen

     Dinsdag 29 maart 2016 • Jaargang 131 nr 69 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                             10 Economie                          12 Sport

‘Weinig vertrouwen        Erdogan kraakt selfie                      Franse kritiek op                       Serena Williams en
in lokale politiek, veel     Britse diplomaat                         beloning topman Peugeot                    Murray vinden
waarde aan Nederland’                                                                      Waterloo in Miami

Flying Arubies willen blijven trainen                               Pop-up oorlog tegen afval

Olympisch
catamaran-duo
in geldnood

ORANJESTAD — “We hebben geld nodig om onze coa-         heid. Wat gebeurt er als The
ches te betalen, duizenden euro’s. Het zou zuur zijn als     Flying Arubies geen andere
we door geldgebrek de komende maanden niet kun-         geldschieters vinden? “Dan
nen trainen.” Het Arubaanse duo Nicole van der Vel-       kunnen de coaches ons niet
den (21) en Thijs Visser (26) neemt deze zomer met een      verder trainen, dan zitten we
catamaran deel aan de Olympische Spelen, maar moet        de komende twee maanden
nu spreekwoordelijk roeien met de schaarse riemen        stil.”
die ze heeft.                          Nieuwe boot
                                 Half januari begon hun wed-
door onze verslaggever      ten koste van het trainen.”   strijdseizoen weer, met de    ORANJESTAD — Op Eerste Paasdag struinden zeven mensen in de bosjes naast supermarkt Homebest in Seroe Biento. Niet
Mirte de Rozario         The Flying Arubies hebben    WorldCup. Dat is een serie    om paaseieren te zoeken, maar om vuil te rapen. Het betrof de eerste schoonmaakactie van de nieuwe milieubewuste groep
“Over zo’n 130 dagen zijn de   wel sponsors, maar niet vol-  van vijf wedstrijden, met de   genaamd ‘Pop up - Clean up’, die streeft naar een schoner en milieubewuster Aruba en stelt ‘de oorlog verklaard te hebben
Olympische Spelen”, vertelt   doende om het tot aan de    finale in Abu Dhabi. De eer-   tegen afval’. In twee uur tijd maakten zij onder leiding van initiatiefnemers Tatiana Becker en Maartje Dolfing de sterk
Van der Velden, de helft van   Olympische Spelen te red-    ste wedstrijd was in januari   bevuilde mondi nagenoeg afvalvrij. Na de grote schoonmaak plaatsten zij zelfgemaakte borden op het terrein met daarop
de Flying Arubies, vanuit    den. Bovendien vielen twee   in Miami. “Alleen de top 40   de tekst ‘Nature is for all to enjoy. Keep it clean’. De schoonmaakactie trok volgens de groep veel bekijks van buurtbewoners
Nederland aan Amigoe. “We    sponsoren weg.         van de wereld mag aan deze    die dankbaar reageerden op het initiatief. De bedoeling is dat meer natuurplekken op Aruba worden schoongemaakt en dat
doen hoe dan ook mee, we     Crowdfunding          WorldCup meedoen, dus het    de samenleving bewust wordt gemaakt van de voordelen van een schone natuur. Bedrijven wordt gevraagd een bijdrage te
zijn zo dichtbij. Maar om in   Wat doet het Olympisch duo   is geweldig dat we daartoe    leveren aan het initiatief door materiaal zoals handschoenen te sponsoren. De volgende clean-up staat gepland op 10 april
vorm te blijven, moeten we    zelf om geld bijeen te krij-  behoren”, vertelt Van der    en vindt plaats bij Seroe Janchi. Wil je meedoen of meer informatie, bezoek dan de Facebookpagina Pop up - Clean up.
wel kunnen blijven trainen    gen? “We hebben een crowd-   Velden. “We beschouwden
en begeleiding van een coach   funding. Iedereen die ons fi-  Miami als een meetpunt van    Van der G. in beroep om strijd reclassering
krijgen. Anders redden we    nancieel wil helpen om onze   onze vooruitgang. Helaas
het niet om hoog te eindigen.  Olympische droom waar te    viel die wedstrijd ons tegen,
Dat zou echt jammer zijn.”    maken, kan contact met ons   zowel mentaal als qua ma-
Met de ‘schaarse riemen’     opnemen via onze website.    teriaal. Ik heb een periode
doelt Van der Velden op geld   We hebben duizenden euro’s   van persoonlijke tegensla-
om een coach te kunnen be-    nodig”, berekent Van der Vel-  gen achter de rug (zowel de
talen. Vanaf het moment dat   den. “Niet voor materialen of  oma als de moeder van Van
ze voor de Olympische kwali-   voor een boot, want die heb-  der Velden overleed afgelo-
ficatie gingen en ook toen ze  ben we. Wel cash, om onze    pen december, red.) en was
zich hadden gekwalificeerd,   coaches te betalen om ons te  emotioneel uitgeput. Daar-
hebben ze het financieel niet  trainen. Ook het reizen naar  naast hebben we een nieuwe
makkelijk. “COA betaalt wel   de verschillende landen om   boot en daar hebben we nog
een deel, maar ze financie-   te trainen en aan wedstrijden  te weinig mee kunnen zeilen.
ren natuurlijk ook andere    mee te doen, is duur.” Het duo Dat was tijdens de wedstrijd
sporters. We moeten er zelf   heeft meerdere coaches waar-  te merken. Bovendien lekte
aan trekken om geld te vin-   mee ze kunnen werken. Elke   de romp.”
den. Het vinden van spon-    coach is inzetbaar op een
sors kost tijd en dat gaat    andere discipline of vaardig-        Vervolg op pagina 3

Steun voor nachtelijke huiszoeking België                             DEN HAAG — Volkert van der G. gaat in hoger be-        De nabestaanden van For-    kwam in mei 2014 onder
                                                 roep tegen de uitspraak van de rechter vandaag dat      tuyn laten in een reactie   voorwaarden vrij. Hij had
BRUSSEL — De Belgische politie moet ook ‘s nachts        weinig moeite mee om meer    hij verplicht iedere drie maanden bij de reclassering     via hun advocaat weten ver-  toen twee derde van zijn
woningen van terreurverdachten kunnen doorzoe-          telefoontaps toe te staan bij  langs moet. Dat heeft zijn advocaat Willem Jebbink      heugd te zijn over het oor-  straf van achttien jaar cel
ken. Het voorstel van de regering dat dit mogelijk        verdenking van illegale wa-   laten weten. De rechter in Den Haag oordeelde in een     deel van de rechter. Verder  uitgezeten. Hij schoot poli-
maakt, kan rekenen op steun van het parlement,          penhandel.            kort geding dat de moordenaar van Pim Fortuyn zich      zeggen zij zich te storen aan ticus Pim Fortuyn op 6 mei
bleek vandaag.                          De oppositie is minder po-    moet blijven melden.                     de manier waarop Van der    2002 op het Mediapark in
                                 sitief over een nieuwe da-                                   G. zich opstelt en dat hij in Hilversum dood.
De huidige wet verbiedt     kort de aanslagen in Parijs   tabank voor Syriëstrijders.   Van der G. eiste dat hij niet dat hij niet langer verplicht hun ogen parasiteert op de   Het uitgewerkte vonnis ver-
huiszoekingen tussen 21.00    bevond niet worden door-    “We hebben al databanken,    meer elke drie maanden     psychologische behandelin-   rechtsstaat.          schijnt uiterlijk volgende
uur en 05.00 uur. Daardoor    zocht.             we hebben er veel te veel    verplicht langs hoeft bij de  gen of begeleiding hoeft te  Eerder al vocht Van der    week, heeft de rechtbank la-
kon een woning in Brussel    De Kamercommissie Terro-    en ze werken niet”, aldus    reclassering. Vorige maand   ondergaan. Het Openbaar    G. met succes het dragen    ten weten.
waar terreurverdachte Sa-    rismebestrijding heeft er ook  Groen-Kamerlid Stefaan      oordeelde de rechtbank in   Ministerie is in beroep ge-  van een enkelband aan. Hij
lah Abdeslam zich mogelijk                    Van Hecke.            een ander kort geding nog   gaan tegen deze uitspraak.

Kabinet moet op pad voor schone auto                                               Doden bij           Turkije wil Erdogan-satire
                                                                 explosie            niet meer zien
                                                                 oliepijpleiding
DEN HAAG — Het kabinet                                                      Nigeria
moet zich ervoor gaan in-
zetten dat er in 2025 meer                                                    YENAGOA — De ont-
auto’s worden verkocht                                                      ploffing van een olie-
die geen vervuilende stof-                                                    pijpleiding in de Ni-
fen uitstoten. Die wens                                                     geriaanse delta heeft
heeft een meerderheid                                                      drie mensen het leven
van de Tweede Kamer                                                       gekost. Er vielen boven-
vandaag uitgesproken.                                                      dien meerdere gewon-
                                                                 den, meldt milieuorga-
Het is de bedoeling dat het                                                   nisatie ERA.
kabinet zich ook in Europees
verband laat gelden. PvdA,                                                    Het ging volgens de ERA
D66, GroenLinks, Christe-                                                    mis tijdens reparatie-
nUnie, Partij voor de Die-                                                    werkzaamheden aan de
ren, SP en de fracties Klein,                                                  pijpleiding, die eigendom
Kuzu/Öztürk en Houwers                                                      zou zijn van de Italiaanse
willen er zo voor zorgen dat                                                   oliemaatschappij ENI.
elektrische auto’s sneller                                                    De explosie vond zondag
standaard worden. In de                                                     al plaats, maar de doden
onlangs verschenen ener-                                                     konden volgens omwonen-
gievisie pleit de PvdA ervoor                                                  den pas worden geborgen
om over tien jaar alleen nog                                                   nadat de brand die ver-
elektrische auto’s te verko-                                                   volgens oplaaide was be-
pen in Nederland. Coalitie-                                                   dwongen.
genoot VVD voelt er niets                                     Foto: Shutterstock
voor om de gewone auto’s                                                                                                                                                  Foto: AFP
snel af te schaffen.                                                                      Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken neemt het op
Volgens minister Henk                                                                      voor president Erdogan en eist een verbod op een satire.
Kamp (Economische Zaken)
is het niet realistisch te den- Minister Henk Kamp (Economische Zaken) vindt dat Nederland het op het gebied van elek-                     ANKARA — Turkije eist     oordeelt, aldus diplomatieke
ken dat er in 2025 alleen    trisch vervoer goed doet: het afgelopen jaar werden 90.000 elektrische auto’s verkocht.                    dat een Duits satirisch    kringen in de Turkse hoofd-
auto’s worden verkocht die                                                                   tv-programma waarin de     stad.
geen vervuilende stoffen la-   volledig elektrisch kunnen   land het op het gebied van    economische sectoren als                   Turkse president Recep     Het gaat om een aflevering
ten vrijkomen. Hij denkt dat   zijn. Kamp zag het aantal    elektrisch vervoer goed doet.  tuinbouw, chemie, vervoer                   Tayyip Erdogan op de      van ‘extra 3’ van de publie-
in 2025 zo’n 15 procent van   elektrische auto’s afgelopen  De Kamer wil ook dat de     en transport aangewezen                    hak wordt genomen, niet    ke omroep die op 17 maart
alle nieuw verkochte auto’s   jaar al toenemen, van 45.000  zogeheten topsectoren veel    als topsector om kennis van                  meer te zien is.        werd uitgezonden. Daarin
                 naar 90.000. Een op de tien   meer inzetten op elektrisch   onderzoekers, bedrijven en                  De Duitse ambassadeur     werd in een liedje met de
                 verkochte nieuwe auto’s was   vervoer om de uitstoot van    overheid bij elkaar te bren-                 Martin Erdmann werd van-    titel ‘Erdowi, Erdowo, Erdo-
                 een elektrische, aldus de mi-  vervuilende stoffen te ver-   gen en zo tot de wereldtop te                 daag op het matje geroepen   gan’ de draak gestoken met
                 nister die vindt dat Neder-   minderen. De overheid heeft   gaan horen.                          bij het Turkse ministerie   de Turkse president. In het
                                                                                van Buitenlandse Zaken en   liedje ging het onder andere
                                                                                kreeg daar te horen dat An-  over het paleis dat Erdogan
                                                                                kara het tv-programma ver-   in Ankara heeft laten bou-
                                                                                                wen.
   1   2   3   4   5   6