Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 15 nr. 26 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                                    Donderdag 4 januari 2018

                MAN wil huidig     Strandfeest              Garantie voor   16 Trump uit
                MDPT niet        Fuikdag afgelast            banen Bopec        oorlogstaal
Toename kosten                                                                          23

2 3 7uitzendingen

Asielzoekers in aantocht

Van een onzer      Aantal aanvragen van Venezolanen baart regering grote zorgen                            het eerste kwartaal van
verslaggevers                                                                2018 als multidisciplinaire

Willemstad - Het aan-  over tenten, om snel een    geen sluitende afspraken   uitspraak gedaan over het mier bekend. ,,Binnenkort samenwerking met inter-
tal Venezolanen dat   aantal mensen te kunnen     kan maken voor opvang     voorstel van een crisis-  wordt met collegae van   nationale partners wordt
asiel aanvraagt op   opvangen. Er is een gebied   van mensen omdat de fi-    fonds ter waarde van 4,5  Binnenlandse Zaken een   uitgevoerd.”
Curaçao is sinds juni  aangewezen dat gebruikt     nanciële dekking van de    miljoen gulden.”      oefeningsplan voor op-
vorig jaar fors geste- kan worden voor het in-     kosten niet geborgd is. ,,Er               vang en evacuatie bespro- Op pagina 7
            richten van een tenten-     is vanuit het ministerie     Er is wel al een aan-  ken. De bedoeling is dat  Dossier Venezuela
                                           tal oefeningen georgani-

gen.          kamp.”             van Financiën nog geen seerd, zo maakt de pre- een dergelijke oefening in te zwaar voor KPC

            Ofschoon nog niet dui-

De regering beschikt delijk is hoeveel Venezola-

over informatie dat er in- nen in aanmerking willen

middels rond de 200 asiel- komen voor asiel, baren

zoekers zijn geregistreerd de recente, nog niet offi-

bij de vluchtelingenorga- cieel ontvangen cijfers

nisatie UNHCR, en de hem grote zorgen, zegt

overheid ziet zich genood- premier Rhuggenaath.

zaakt voorbereidingen te ,,Het betreft aanmeldin-

treffen voor opvang.  gen die door UNHCR zelf

De Raad van Ministers zijn geregistreerd, buiten

is voornemens 4,5 miljoen de nieuwe procedure in

gulden te storten in een ons land om. Deze nog on-

crisisfonds om de opvang officiële cijfers laten een

van vluchtelingen in een enorme toename zien van

tentenkamp te kunnen be- het aantal aanvragen voor

kostigen. Een voorstel asiel sinds juni vorig jaar.”

hiertoe is ingediend bij Vertegenwoordigers van

het ministerie van Finan- de UNHCR waren destijds

ciën. Dat schrijft premier op Curaçao, en de premier

Eugene Rhuggenaath, in heeft de indruk dat zij

de hoedanigheid van mi- mensen uit met name Ve-

nister van Algemene Za- nezuela hebben aange-

ken, aan de voorzitter van spoord om zich te registre-

de Staten. Deze had de re- ren voor een aanvraag van

gering gevraagd naar een asiel. ,,Indien de berichten

reactie op de afsprakenlijst kloppen, dan heeft dit een Gouverneur Lucille George-Wout hief gisteren het glas op een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuw jaar.

van het Interparlementair sterk aanzuigende wer-                                              FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Koninkrijksoverleg (Ipko), king.”                           ‘Een bewogen en cohesie tussen burgers te
dat van 14 tot 16 juni 2017 De gegevens van asiel- Van een onzer                                               bevorderen, om goede
in Den Haag plaatsvond. zoekers waarover de verslaggevers

Het ministerie van Alge- UNHCR beschikt, worden Willemstad - Het jaar         onstuimig jaar’                    zorg en deugdelijk onder-
mene Zaken is daarna ver- vergeleken met data op 2017 was in de woorden                                   wijs te realiseren en om
zocht een schriftelijke up- Curaçao, en daarna wordt van gouverneur Lucille                                 bijvoorbeeld zorg te dra-

date te geven over de situa- bekeken welke personen George-Wout een bewo-                                  gen voor een betrouwbaar

tie in Venezuela.    op de lijst in aanmerking gen en letterlijk onstui-      verkiezingen van 2016 is Valpoort die een vreedza- investeringsklimaat.”

Premier Rhuggenaath zouden kunnen komen mig jaar, zo heeft zij dat onze bestuurlijke orde            me demonstratie organi-  Doortastendheid en

geeft aan, dat de voorberei- voor doorverwijzing naar in haar nieuwjaarstoe-     behoorlijk op de proef   seerde en leidde om de   een effectieve samenwer-

dingen voor opvang van UNHCR voor een formeel spraak geformuleerd.          gesteld. In mijn stoutste verkiezingen door te laten king zijn daarbij belang-

vluchtelingen ‘gestaag blij- onderzoek naar een even- De gouverneur stond dromen had ik niet kun- gaan. .,,De wijze waarop rijk. De megapier geldt

ven doorgaan’. ,,Er zijn af- tuele asielzoekersstatus. stil bij orkaan Irma die op nen bedenken dat het op hij dat deed en daarmee voor de gouverneur als

spraken gemaakt met het Premier Rhuggenaath de Bovenwindse Eilanden enig moment noodzake- opkwam voor onze demo- voorbeeld van doorpakken

Rode Kruis. Dat beschikt geeft aan, dat Curaçao nog huizen van families en      lijk zou zijn om de waar- cratie en onze rechtsorde en effectief samenwerken.

                            vrienden daar verwoestte borgfunctie van het       was indrukwekkend om Het ziekenhuis en de

                            en mensen totaal ontred- Koninkrijk in te roepen.” te zien. Ik hoop oprecht raffinaderij zouden ook

                            derd achterliet. Dat heeft Alhoewel de gang van     dat de kwestie ons uitein- op deze manier aangepakt

                            diepe indruk gemaakt, net zaken niet fraai was, is    delijk allemaal belangrijke moeten worden, aldus

                            als de veerkracht waarmee dankzij de situatie het    lessen op het gebied van George-Wout. De eiland-

                            de mensen zich na het     besef toegenomen ‘dat er rechtsstatelijkheid en    bewoners gaan samen de

                            orkaangeweld zo goed en altijd een hoger gezag is democratie heeft geleerd.” strijd aan om hun doelen

                            zo kwaad als mogelijk     dat ons handelen beoor-  Het nieuwe kabinet dat te realiseren.

                            herpakten. De orkaan     deelt’.          na de verkiezingen aan-  ,,Gezamenlijk gaan we

                            heeft de meerwaarde van    In moeilijke tijden is trad, ziet zich voor grote de strijd aan om onze

                            de zichtbare en tastbare het bijzonder om te zien uitdagingen geplaatst. De doelen te realiseren. Die

                            solidariteit binnen het    dat er individuen opstaan politici, bestuurders en  doelen dienen ambitieus

                            Koninkrijk aangetoond. die boven zichzelf uitstij- gezagsdragers ‘moeten de te zijn zonder daarbij de

                            Het jaar 2017 was voor gen om het goede te doen, handschoen oppakken        realiteit uit het oog te

De kustwacht kon vorig jaar 273 keer voorkomen dat   de gouverneur ook in     aldus George-Wout. Zij   om de economie aan te   verliezen. Ik heb alle

ongedocumenteerde Venezolanen ongezien op Curaçao politiek-bestuurlijk op-      noemde in dit verband   jagen, de criminaliteit een vertrouwen dat we in

aan land gingen.        FOTO KUSTWACHT zicht stormachtig. ,,Na de vakbondsman Kenneth          halt toe te roepen, sociale onze opzet gaan slagen.”
   1   2   3   4   5   6