Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 14 nr. 219 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                Donderdag 24 augustus 2017
  Schram nieuwe  4   FDDK vordert   5   Mark Mingo    13  Ruïne wordt   17   Grote betoging 23
  hoofdofficier NL    schade grasmat     op non-actief     recreatiegebied     tegen Trump


 Scarlet                      Nieuwe Nederlanders               Croes blijft

                                                   minister

                                                   zonder

 failliet                                              portefeuille

                                                   Van onze correspondent
                                                   Oranjestad - ,,Deze situa-
                                                   tie is niet gemakkelijk voor
                                                   zijn familie, vrienden en
                                                   partijgenoten. Vooral zijn
 Niet voldaan aan verplichtingen,                                  jonge kinderen hebben
                                                   het heel zwaar”, zei
 schuldenlast opgelopen                                       minister-president Mike
                                                   Eman (AVP) op de vraag
 Van een onzer verslaggevers                                    hoe de regering van Aruba
 Willemstad - Het Gerecht in Eerste Aanleg van                           tegen de aanhouding van
 Curaçao heeft Scarlet bv gisteren failliet ver-                          minister, tevens promi-
 klaard. Daarmee komt een einde aan een paar                            nent partijgenoot, Paul
                                                   Croes aankijkt.
 rumoerige en onzekere maanden voor zowel                               ,,Als collega’s kunnen
 de medewerkers als de klanten van de inter-                            we niet anders reageren
 netprovider.                                            dan met solidariteit en
                                                   medeleven. Het Openbaar
  Het gerecht heeft beslo- gaat de overname niet                         Ministerie moet gewoon
 ten Scarlet in staat van door en sluit de netwerkle-                       zijn werk kunnen doen, zo
 faillissement te stellen verancier het bedrijf als-                        werkt dat in ons land.
 omdat, nadat op 21 juli uit- nog af. Vanaf 14 juli is                       Daarnaast is het zo dat ie-
 stel van betaling werd ver- Scarlet volledig onbereik-                      mand onschuldig is zo-
 leend aan het bedrijf, de baar. Boze en gefrustreer-                       lang er geen veroordeling
 schuldpositie niet verbe- de klanten kunnen ner-                         is uitgesproken door de
 terde maar zelfs verslech- gens terecht om te melden                       rechter.”
 terde. ,,De lopende ver- dat zij geen internetbereik                        Premier Eman vindt
 plichtingen zijn niet vol- hebben. Gelderloos schit-                       nog steeds dat zijn kabinet
 daan en daarmee is de tert door afwezigheid en                          de juiste beslissing heeft
 schuldenlast opgelopen”, laat deze krant op 19 juli in                      genomen door de be-
 aldus de beschikking. Al- een e-mailbericht vanuit                        windsman op non-actief te
 leen daardoor al kan de Nederland weten ‘in de                          stellen en zijn portefeuil-
 surseance niet gehand- laatste fase te zijn om een                        les te laten waarnemen
 haafd worden, maar ‘zeker financiering rond te krij-                       door andere ministers
 nu voor de bewindvoerder gen’.     Ten overstaan van de gouverneur van Curaçao hebben gisteren 97 personen tijdens (maar Croes wel aan te
 geen concreet zicht bestaat       twee naturalisatieceremonies de verklaring van verbondenheid afgelegd. Daarmee zijn houden in zijn functie als
 op verbetering of het be- Op pagina 4 zij nu officieel Nederlanders. Op de foto staat de gouverneur samen met een aantal bewindsman).
 schikbaar komen van een Directeur Scarlet  kinderen die gisteren het Nederlanderschap hebben verworven in het Gouverneurs- ,,Ons land heeft geen
 kapitaalinjectie’. blijft zich verzetten paleis.             FOTO KABINET VAN DE GOUVERNEUR wettelijke regeling voor dit
  De 34 medewerkers en -                                      soort situaties. We hebben
 zoals Paul Gelderloos,                                       gevolgd wat in de staatsre-
 Scarlet, de rechter via mail Overleg premier met nieuwe directeur Isla               geling van veel landen ge-
 managing director van
                                                   bruikelijk is. Om onze ei-
 laat weten - ‘3.000 klan-                                     gen wetten aan te passen,
 ten’ weten nu in ieder ge- Van een onzer  nisering van de raffinade- doen naar de bouw van ela al een tijd van China zou een traject van een
 val waar zij aan toe zijn. verslagevers rij is de medewerking van een nieuwe raffinaderij bij krijgt. De Isla heeft zich paar jaar nodig zijn, dus
 Met het voorlopige uitstel Willemstad - Premier Eu- de Isla vereist.  Bullenbaai. Dit laatste tot nu op het standpunt dat was geen optie. We
 van betaling had Gelder- gene Rhuggenaath heeft GZE heeft een voorkeur wordt nog in een adden- gesteld dat het aan de rege- moeten gewoon afwach-
 loos gedacht te voorkomen naar verwachting deze voor modernisering van dum op de Heads of ring is om hen in contact ten, terwijl het recht zijn
 dat ‘netwerkleverancier’ week nog een overleg met de Isla, maar zal ook een Agreement opgenomen, te brengen met GZE.  loop heeft en, niet verge-
 Digicel zijn bedrijf zou de nieuwe directeur van haalbaarheidsonderzoek zo liet Rhuggenaath re- Adjunct-directeur Karel ten, dat er een groot ver-
 afsluiten van het net- de Isla-raffinaderij, Vanes-    cent weten.    van Haren heeft afgelopen schil is tussen verdacht
 werk.        sa Flores. Zij is de opvol- Advertentie De premier verwacht dinsdag aan deze krant be- worden en veroordeeld
  Digicel vraagt op 19 juni ger van Luis Rivas.      dat het addendum in de vestigd dat een nieuwe zijn.”
 het faillissement van Dat heeft Rhuggenaath       eerste of tweede week van vrouwelijke directeur bij
 Scarlet aan en vordert tijdens een gesprek met       september wordt gete- de Isla wordt benoemd.
 ruim 1,5 miljoen gulden, deze krant verklaard. Het     kend, de onderhandelin- De adjunct-directeur zei
                                                   VANDAAG 28 pagina’s
 zo blijkt uit het verslag dat overleg is erg belangrijk  gen met GZE zijn volop ook dat de raffinaderij Curaçao .........................................2-13
 bewindvoerder Arnold omdat de Isla tot nu toe       aan de gang. In het verle- open staat voor samenwer- Economie............................................9
 Huizing op 21 juli bij de geen contact heeft gehad     den verklaarde GZE be- king met GZE. Van Haren Achtergrond..............................14,15
 rechter-commissaris in- met de regering over de rol    reid te zijn samen te wer- wilde de naam van de Bonaire .............................................16
 dient. Maar als Scarlet van de raffinaderij bij een    ken met PdVSA, exploi- nieuwe directeur toen nog Aruba.................................................17
                                                   Regio ............................................18,19
 zich niet aan de afspraken mogelijke modernisering     tant van de raffinaderij. niet prijsgeven aan de Nederland...................................20,21
 houdt rond de verkoop van door Guangdong Zhen-       Het Chinese staatsbedrijf krant omdat het personeel Internationaal......................23,24,25
 het netwerk en het klan- rong Energy (GZE). Voor      verwees daarbij naar de fi- nog hierover ingelicht Sport ............................................26,27
 tenbestand aan Digicel, de studie naar de moder-      nanciële hulp die Venezu- moest worden.  Service/rtv ....................................8,22
   1   2   3   4   5   6