Page 2 - UTILITIES 6 APRIL 2016
P. 2

2 WOENSDAG                                                                                            AMIGOE
    6 APRIL 2016

‘Hoeft nog niets te betekenen’                                 Stofoverlast door
                                                droogte saliña Grote Knip
30 Curaçaose
bedrijven in                                          WILLEMSTAD — De sa-
Panama Papers                                          liña van Grote Knip is
                                                door de aanhoudende
WILLEMSTAD — Curaçao, St. Maarten en ook Aruba         Uit informatie van Brian    extreme droogte zodanig
komen aan bod in de zogenoemde Panama Papers.          Kilmartin blijkt ook dat 27   uitgedroogd dat deze voor
Op Curaçao gaat het volgens de gelekte verzameling       bedrijven, 3 cliënten en 30   veel stofoverlast zorgt.
documenten van het bedrijf Massack Fonseca om 30        aandeelhouders uit Aruba in   Om dit tegen te gaan is
bedrijven, 2 cliënten, 11 begunstigden en 95 aandeel-      de zogenoemde Panama Pa-    deze saliña onlangs omge-
houders. Dit blijkt uit de informatie gepubliceerd       pers worden genoemd. Voor    ploegd. Dat verklaart een
door redacteur Brian Kilmartin van de Ierse krant        wat betreft St. Maarten gaat  ambtenaar van het mi-
The Irish Times.                        het om één bedrijf, één cliënt nisterie van Gezondheid,
                                en één begunstigde. Over de   Milieu en Natuur (GMN)
In een reactie stelt Anus-   belastingontduiking. “Daar-   Panama Papers werd afgelo-   tegenover deze krant aan
chka Cova, voorzitter van    om zijn wij als eiland steeds  pen zondag in talloze media   de hand van een foto die
de Cifa – de belangenver-    meer bezig om ons aan te    geschreven. Uit de documen-   werd ingestuurd door een
eniging van bedrijven in    sluiten bij internationale or- ten van het bedrijf Massack   bezorgde lezer. Daarop is
de internationale financi-   ganisaties en zijn wij ook on- Fonseca – dat zich speciali-  te zien dat de saliña is
ele dienstverlening – dat    ze wetgeving aan het veran-   seert in handelsrecht, trust-  omgeploegd.
dit nog niets hoeft te bete-  deren.” Cova benadrukt dat   diensten en adviezen aan
kenen. “Het gaat om welke    het op dit moment niet meer   investeerders – blijkt dat er  “Om de extreme stofoverlast    Op deze foto is de omgeploegde saliña te zien. Het gebied is zowel onder strandbezoekers als
constructies er zijn gehan-   mogelijk is om anoniem een   op wereldwijde schaal belas-  waarover zowel strandbe-     wandelaars geliefd.
teerd. Je kan als bedrijf of  bedrijf in de internationale  tingontwijking plaatsvindt   zoekers als wandelaars zich
als individu gebruikmaken    financiële dienstverlening   en dat er aanwijzingen zijn   hadden beklaagd, te verhel-    van Gezondheid, Milieu en    schadelijke effecten, er is  bied nat te spuiten”, aldus
van fiscale constructies uit  op Curaçao te openen.      voor belastingfraude en an-   pen, heeft men vooralsnog     Natuur (GMN) in samenwer-    geen schade aangericht     de GMN-ambtenaar, die
efficiëntie- en kostenover-   In diverse landen hebben    dere illegale activiteiten,   gekozen om de saliña om te    king met de uitvoeringsorga-  aangezien hier sowieso     stelt dat hierover intern be-
wegingen. Maar als het gaat   overheden via hun belas-    zoals het omzeilen van han-   ploegen om zo wat vochtigere   nisaties Agrarisch, Visserij  geen begroeiing was. Het    raadslaagd wordt. Hij licht
om belastingontduiking dan   tingdiensten aangegeven on-   delssancties of omkoping.    aarde naar het oppervlak     Beheer (AVB, vroegere LVV),   betreft hier een behoorlijk  toe dat aangezien AVB zelf
ben je verkeerd bezig.”     derzoek te willen verrichten  In totaal gaat het om 2,6    te krijgen”, aldus de GMN-    die hiervoor de tracktor heeft groot oppervlak van één    over waterputten beschikt,
Volgens Cova is Curaçao op   naar de informatie die in de  terabyte aan gegevens. Het   ambtenaar. Het bewuste ge-    geleverd, en Milieu en Na-   tot twee hectare aan sa-    de levering van water geen
dit moment bezig om zich    Panama Papers is versche-    onderzoek werd uitgevoerd    bied, wat een drasland is, is   tuur Beheer (MNB, de vroe-   liña. Zoals bekend drogen   probleem zou zijn. “Het pro-
meer en meer te presenteren   nen. Financiën-minister José  door journalisten en media   binnen het Eilandelijk Ont-    gere Milieudienst waar vroe-  de saliñas op het eiland in  bleem is dat een dergelijk
als een eiland of jurisdictie, Jardim (namens onafhanke-    verbonden aan het Interna-   wikkelingsplan (EOP) niet     ger strandbeheer en ontwik-   de droge periodes uit, maar  groot oppervlak veel trips
waar men zich aan de regels   lijk Statenlid Glenn Sulva-   tional Consortium of Inves-   als conserveringsgebied aan-   keling onder viel) uitgevoerd. aangezien deze periode     van brandweerwagens zou
houdt en niet meedoet aan    ran) is momenteel uitlandig.  tigative Journalists.      gewezen. Vandaar dat deze                     momenteel lang aanhoudt,    vereisen. Maar, nogmaals,
                                                werkzaamheden ook geen      Niet schadelijk         staat de saliña al heel lang  over deze optie is men nog
Rhuggenaath:                                          aanlegvergunning vereisen.     “Overigens hoeft men zich   droog. De brandweer heeft   in beraad”, aldus de ambte-
CPS gaat akkoord met concessie                                 Volgens de ambtenaar was de    geen zorgen te maken over    zelfs aangeboden om het ge-  naar.
                                                stofoverlast zo groot ‘dat zelfs
                                                de bladeren van de bomen in
                                                het gebied voortdurend met
                                                een stofwaas bedekt waren’.
                                                Het omploegen van de saliña
                                                werd vanuit het ministerie

WILLEMSTAD — De directeur van de Curaçao Ports         miljoen in de infrastructuur  STSK:
Authority (CPA), Humberto de Castro, heeft vandaag       steken voor ondermeer het
in de Raad van Ministers (RvM) een update gegeven        opknappen van de kades.     ‘De overheid wil ons boycotten’
over het verloop van de onderhandelingen met stu-        Het monopolie – zoals dit
wadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS) omtrent       nu in het huidig contract    WILLEMSTAD — STSK, de vakbond voor niet-onder-          gen om ons uit te sluiten.”  om toe te kunnen treden. Er
de nieuw uit te geven havenconcessie. Dit bevestigt       omschreven staat, waarin    wijzend schoolpersoneel, stelt dat ze wordt geboycot.       Van der Horst zou herhaal-   zijn echter geen 200 ambte-
de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene        CPS alleenrecht heeft in    De overheid zou de bond bewust willen uitsluiten van       delijk hebben verklaard dat  naren in de sector niet-on-
Rhuggenaath, desgevraagd en hij voegt toe: “Het be-       alle havens van Curaçao en   toetreding tot het Centraal Georganiseerd Overleg in       het landsbesluit is goedge-  derwijzend personeel, con-
treft hier puur een update, met name om te bevesti-       zelfs toekomstige havens    Ambtenarenzaken (CGOA).                      keurd door het overlegor-   form de Landsverordening
gen dat CPS akkoord gaat met de door de RvM eerder       – zal met het aangaan van                                     gaan. STSK heeft echter van  Materieel Ambtenarenrecht
gestelde uitgangspunten.”                    de nieuwe concessie komen    Op 1 april heeft de vakbond    nister de vakbond op 31     andere vakbonden voorno-    (LMA). Daarnaast kan bin-
                                te vervallen. CPS krijgt    namelijk een brief ontvangen   maart jongstleden uitnodig-   men dat ze nooit een stelling nen een wet geen concreet
Zoals eerder gemeld heeft    concessie. Deze stond zoals   uitsluitend voor de huidige   van minister Etienne van     de voor een gesprek. Tijdens  hierover hebben ingenomen.   cijfer worden gekoppeld aan
het overheidsbedrijf CPA,    bekend eerder op een peri-   containerterminal de exclu-   der Horst (Pais) van Bestuur,   dit overleg werd het landbe-  De vakbond plaatst vraagte-  het begrip ‘representativi-
eerder een finaal bod ge-    ode van 25 jaar vastgesteld,  siviteit. De RvM had verder   Planning en Dienstverlening    sluit besproken, waarin de   kens bij het algehele proces. teit’. “Het cijfer moet wor-
formuleerd gekregen door    maar is op verzoek van de    ook gestipuleerd dat het stu-  aangaande de toetreding. In    criteria voor toetreding tot  “Het is pas gaan lopen nadat  den vergeleken met het to-
de RvM, waarover met het    regering naar beneden aan-   wadoorsbedrijf inzage in de   die brief schrijft hij dat vak-  het CGOA zijn vastgelegd.    wij officieel het verzoek tot tale aantal werknemers in
stuwadoorsbedrijf onder-    gepast. Het behelst nu een   boeken, ofwel de jaarover-   bonden aan een zestal crite-   Het besluit was op 23 maart   toetreding hebben ingediend.  de beroepscategorie. Onze
handeld diende te worden.    periode van twintig jaar.”   zichten dient te geven. Ook   ria dienen te voldoen om lid   door de Raad van Minister    De minister heeft daarnaast  bond geeft wel degelijk een
Het overheidsbedrijf kreeg                   had CPS zich reeds eerder    te kunnen worden. De crite-    behandeld en geaccordeerd.   kenbaar gemaakt geen ver-   representatief beeld van de
tot vandaag de tijd om over   De minister stelt verder dat  bereid getoond om op jaar-   ria hebben betrekking op de    De trage voortgang van het   snippering te willen binnen  werknemers binnen deze
het finale bod met CPS te    het stuwadoorsbedrijf ook    basis 1 miljoen gulden extra  rechtsbevoegdheid, doelstel-   proces en met name de be-    het orgaan, maar hij kan ons  groep.” De eis betreffende de
onderhandelen. Minister     akkoord is met de eerder    aan afdrachten aan het over-  ling, onafhankelijkheid, fi-   handeling van het verzoek,   recht op toetreding hierdoor  persoonlijke gegevens van de
Rhuggenaath: “Behalve en-    besproken investeringen     heidsbedrijf CPA te betalen.  nanciële draagkracht en het    wekt de indruk dat de mi-    niet beperken. Ook wij heb-  leden is daarnaast ongebrui-
kele details is CPS akkoord   die door CPS dienen te ge-   Zoals de afgelopen periode   ledental.             nister al die tijd bewust niet ben recht op erkenning.”    kelijk, stellen ze. De vakbond
met de door de RvM gestelde   schieden. Zo zal het stuwa-   uitvoerig is belicht, heeft de De brief is een antwoord op    heeft geantwoord. “We kun-   Door de eisen zal het verzoek heeft vandaag om 19.00 uur
uitgangspunten. Zeker wat    doorsbedrijf in de aanschaf   discussie omtrent een nieuw   het verzoek dat de vakbond    nen niet anders concluderen   worden afgewezen. Eén van   een spoedberaad. Tijdens
betreft de hoofdlijnen van   van nieuwe kranen investe-   aan te gane havenconcessie   een jaar eerder heeft inge-    dan dat dit bewust is gedaan,  de voorwaarden is namelijk   het overleg zal het bestuur
het RvM-besluit, inclusief de  ren voor een bedrag van 30   de politieke gemoederen ja-   diend. Er werd geen gehoor    zodat men eerst een wijzi-   dat vakbonden minimaal     de brief voorleggen aan de
duur van de te verstrekken   miljoen gulden en tevens 20   renlang bezig gehouden.     aan gegeven, totdat de mi-    ging in de wet kon aanbren-   200 leden moeten hebben    leden.

VVD vraagt naar Nederlandse
vergunning Curaçaose loterij

DEN HAAG — De VVD wil dat er een einde komt aan         illegaal als de loterij op Ne- Aruba en St. Maarten ille-
de illegale verkoop van Wega di Number Kòrsou-loten       derland gericht is. Bij Wega  gaal verkocht worden op Ne-
in Nederland. VVD-Tweede Kamerleden André Bos-         di Number op Curaçao zijn    derlands grondgebied? Deelt
man en Jeroen van Wijngaarden vinden dat er over        ze niet bekend met de ver-   u de mening dat er over het
het prijzengeld gewoon kansspelbelasting moet wor-       koop en vermoeden ze dat de   prijzengeld van de in Neder-
den betaald in Nederland.                    trekking voor een eigen lote-  land verkochte loten alsnog
                                rij gebruikt wordt.       kansspelbelasting moet wor-
De illegale lotenverkoop    Maarten en Aruba te koop    Bosman en Van Wijngaar-     den betaald?”, vragen ze.
werd onder hun aandacht     zijn.              den willen opheldering van   In aanvulling hierop willen
gebracht door John Samson                    minister Ronald Plasterk    ze ook weten of de autoritei-
van Caribisch Netwerk. In    Volgens de Kansspelautori-   van Binnenlandse Zaken en    ten in het Caribisch gebied
Den Haag bezocht hij loca-   teit heeft Wega di Number    Koninkrijksrelaties en van   ook optreden tegen de ille-
ties waar de loten verkocht   Kòrsou geen vergunning     staatssecretaris Klaas Dijk-  gale verkoop en of de twee
worden, nadat hij in Amster-  voor de verkoop van loten    hoff van Veiligheid en Justi-  bewindslieden contact opne-
dam en Rotterdam wat min-    waarmee dagelijks prijzen    tie. “Deelt u de mening dat   men met de verantwoorde-
der geluk had. Er zouden ook  gewonnen kunnen worden,     het onwenselijk is dat loten  lijke ministers op Curaçao,
loten voor trekkingen op St.  maar is de verkoop alleen    van loterijen uit Curaçao,   Aruba en St. Maarten.

‘Mishandeling Surinamer in vreemdelingenbarak’

Vervolg van pagina 1      worden, en dat hij zijn uit-  Hierdoor is naar het oordeel  Rio Canario was afgegeven,
                zetting in de gevangenis    van het consulaat niet al-   is nooit aan hem verstrekt.
De ouders van de jonge man   moet afwachten. Volgens     leen zijn belang ernstig ge-  Bij navraag kregen de con-
vroegen op 10 februari jl.   zijn ouders werd hij op 2    schaad, door hem mogelijk    sul en viceconsul van wacht-
bijstand van het Consulaat   februari daar naartoe ge-    adequate rechtsbijstand te   commandant M. tevens te
Generaal. Hun zoon werd op   bracht, maar gebeurde de    onthouden, maar is tevens    horen dat de vreemdelingen
24 november 2014 en op 20    uitzetting niet binnen een   het consulaat verhinderd    niet worden gelucht.
mei vorig jaar veroordeeld   week. Hierop schakelden de   invulling te geven aan zijn   Braam oordeelt dat de han-
voor woninginbraak. Het     ouders het Surinaamse con-   verantwoordelijkheden om    delwijze van de Curaçaose
betreft een jonge man die    sulaat in.           te waken over de belangen    overheid in flagrante strijd
volgens Stichting Yuda bo    Zijn moeder heeft op 3     van Surinamers hier.      is met internationale en na-
yu en een kinder- en jeugd-   maart met bijstand van het   Consul Braam is tevens op    tionale wetten en derhalve
psychologe van Sentro pa    consulaat bezwaar inge-     24 februari jl. samen met    onrechtmatig is. Het consu-
Guia Edukashonal (SGE),     diend tegen de opsluiting    de viceconsul Sanches op    laat doet daarom een drin-
een beperking heeft in zijn   van haar zoon in de gevan-   bezoek gegaan bij Roije en   gend beroep op de inachtne-
cognitieve ontwikkeling     genis en heeft daarbij diver-  na het ruiken van de on-    ming van de verdragsregels
en een ‘conduct disorder’,   se punten genoemd waaruit    aangename geur van zijn     en de nationale regelgeving
waardoor hij voortdurende    de ontoelaatbare behande-    kleding, vernamen zij van    om voorgaande situaties
begeleiding en toezicht no-   ling van de jongeman blijkt.  hem dat hij al enige weken   tegenover Surinamers te
dig heeft van deskundigen                    gekleed ging in dezelfde    voorkomen en om een straf-
en zijn ouders.         Mensonterend          kleding. Schone kleding die   rechtelijk onderzoek in te
Daarna besloot de PG op 1    Zo werd de jongeman nim-    voor hem was bestemd en     stelen tegen de betrokken
februari dat de man binnen   mer gewezen op zijn recht op  die door zijn ouders aan een  ambtenaren en over te gaan
een week uitgezet moest     contact met het consulaat.   immigratiefunctionaris bij   tot vervolging.
   1   2   3   4   5   6   7